Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi"— Zapis prezentacji:

1 Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi
Stanisław Mordwa Kat. Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UŁ

2 Poczucie bezpieczeństwa
To sytuacja w której mieszkańcy odczuwają brak zagrożenia, np. przestępczością. Badanie poczucia bezpieczeństwa u obywateli jest niezwykle istotną kwestią w prawidłowo prowadzonej polityce społecznej. Narastający bowiem strach przed wiktymizacją może zmierzać nie tylko do pogorszenia jakości życia obywateli ale może wręcz być czynnikiem kryminogennym czyli sprzyjać rozwojowi przestępczości. Mechanizm ten opisali B. Hołyst i E. Kube (1995). Uważają oni, że trwale utrzymujące się obawy przed przestępczością, mogą zatrzymać mieszkańców w domu. Doprowadzi to, zwłaszcza po zmroku, do wyludnienia się placów i ulic. Osoba, która znajdzie się wówczas poza domem dozna jeszcze większego dyskomfortu i zagrożenia. W tej samej sytuacji potencjalni przestępcy odczują większe bezpieczeństwo i kontrolę nad sytuacją. Następstwem będzie wzrost niepewności u ofiar i towarzyszący mu wzrost pewności u sprawców.

3 Trzy komponenty badawcze poczucia bezpieczeństwa
Poznawczy (kognitywny), Emocjonalny, Behawioralny. Zgodnie z podejściem przedstawionym w opracowaniu pod redakcją K. Krajewskiego (2008), badanie poczucie bezpieczeństwa będzie tutaj dotyczyło trzech komponentów: poznawczego (czyli kognitywnego, odnoszącego się do prawdopodobieństwa wiktymizacji), emocjonalnego (doznawanie uczucia lęku, strachu) i behawioralnego (związanego z zachowaniem w sytuacji zagrożenia). Wszystkie trzy wspomniane komponenty oceny bezpieczeństwa należy rozpatrywać całościowo, istnieją bowiem między nimi relacje i powiązania: to jakie podejmiemy w danej sytuacji i miejscu środki ostrożności wynika z naszej racjonalnej i emocjonalnej percepcji stopnia bezpieczeństwa. Mimo, że komponenty te badane są osobno, to dopiero zestawienie ich razem da pełny obraz indywidualnego poczucia bezpieczeństwa (Błachut, Gaberle, Krajewski 1999).

4 Komponent poznawczy poczucia bezpieczeństwa
… to ocena poziomu rozwoju przestępczości w środowisku zamieszkania oraz ocena ryzyka wiktymizacji. Komponent poznawczy to ocena poziomu rozwoju przestępczości w środowisku zamieszkania oraz ryzyka wiktymizacji. Ocena ta jest dokonywana na podstawie wiedzy, którą dysponuje dana osoba w odniesieniu do konkretnych zagrożeń. Wiedza ta dotyczy zarówno zagrożeń o charakterze ogólnym (rodzaj przestępstw), jak i szczegółowym (prawdopodobieństwo wiktymizacji)

5 Komponent emocjonalny poczucia bezpieczeństwa
… dotyczy subiektywnego poczucia bezpieczeństwa. Przede wszystkim opisuje strach przed staniem się ofiarą przestępstw. Komponent emocjonalny dotyczy subiektywnego poczucia bezpieczeństwa. Przede wszystkim opisuje strach przed staniem się ofiarą wszystkich możliwych przestępstw. Respondenci oceniają bowiem własne odczucia związane z narażaniem się podczas przebywania w miejscu zamieszkania, opisują stopień bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu.

6 Komponent behawioralny poczucia bezpieczeństwa
… opisuje zachowania jednostek w środowisku zamieszkania związane z reakcją na przestępczość i jej wyobrażenie oraz podejmowane działania zaradcze (aktywne i pasywne). Zachowania jednostek w środowisku zamieszkania związane z reakcją na przestępczość i jej percepcję oraz podejmowane działania zaradcze dotykają komponentu behawioralnego poczucia bezpieczeństwa. Środki zaradcze i ostrożności podejmowane w celu uniknięcia wiktymizacji można zróżnicować na aktywne (obronne) oraz pasywne (czyli tzw. środki uchylania się). Zachowania aktywne to np. instalowanie dodatkowych zamków, alarmów, noszenie broni, szkolenie na kursach obrony, natomiast zachowania pasywne polegają głównie na omijaniu miejsc niebezpiecznych, unikaniu osób i grup uznanych za groźne.

7 Obszary badań Dąbrowa, Julianów, Nowe Miasto.
Jednostki osiedlowe Łodzi

8 Dąbrowa Wielorodzinna zabudowa blokowa Dąbrowy powstała głównie w latach Charakterystyczne dla tego obszaru jest duża liczba budynków, w których znajduje się wiele mieszkań o niedużej powierzchni użytkowej. Wysokość zabudowy jest tutaj zróżnicowana podobnie jak standard mieszkań, który generalnie jest jednak niewysoki (Dzieciuchowicz 1979, 2005).

9 Julianów ul. Malwowa ul. Biegańskiego ul. Skarbowa ul. Malwowa
Julianów reprezentuje typ zabudowy jednorodzinnej i małych domków mieszkalnych. Tutejsza zabudowa nie tworzy jednego ciągu domów o podobnym typie czy wyglądzie. Współcześnie dominują na obszarze osiedla budynki typu willowego o dużej kubaturze. Mogą być one jedno- lub dwupiętrowe, jedno- lub wielorodzinne. Najbardziej charakterystyczne dla całego Julianowa są wille z lat 30-tych XX w. przy ul. Skarbowej w południowo-zachodniej części osiedla. Osiedle to uważane jest za jedno z najbardziej preferowanych miejsc do zamieszkania w Łodzi. Generalnie jest to obszar o luźnej zabudowie, z dużą ilością zieleni. ul. Skarbowa ul. Malwowa

10 Nowe Miasto (ul. Piotrkowska)
Wytyczenie w 1821 r. Nowego Miasta dało impuls do dynamicznego rozwoju Łodzi przemysłowej. Współcześnie dominuje tutaj zabudowa śródmiejska z końca XIX w. i początku XX w. Przeważają w Nowym Mieście trzy-kondygnacyjne kamienice czynszowe, tworzące tzw. podwórka studnie, które ówcześnie charakteryzowały się bardzo wysokim standardem i wyposażeniem mieszkań. Obecnie jednak budynki charakteryzuje wysoki stopień zużycia technicznego. Dodatkowo jakość życia w tym osiedlu obniża wysoka intensywność zabudowy, brak zieleni towarzyszącej, wysokie natężenie ruchu i przemieszanie funkcji (włącznie z przemysłową). Do Nowego Miasta należy reprezentacyjna dla Łodzi ul. Piotrkowska z jednej strony, ale także cieszące się złą sławą ulice Wschodnia i Rewolucji 1905r

11 Nowe Miasto ul. Wschodnia ul. Północna ul. Włókiennicza ul. Wschodnia

12 Analiza poczucia bezpieczeństwa 1. ocena własnego zagrożenia
Według badań CBOS Polacy w większości (58% w 2009 r.) nie obawiają się, że mogą stać się ofiarą przestępstwa. Obawy tego rodzaju miało już tylko 41% osób. Z roku na rok sytuacja ta ulega poprawie W prezentowanych badaniach okazało się, że łodzianie częściej odczuwają zagrożenie przestępczością niż Polacy. Na pytanie „Czy obawia się Pan/Pani tego, że może stać się ofiarą przestępstwa?” twierdząco odpowiedziało 49% badanych, a odpowiedź negatywną uzyskano od 50% osób. Najbardziej niekomfortowo czuli się mieszkańcy Nowego Miasta (56% to obawiający się tego, że mogą paść ofiarą przestępców) i Dąbrowy (48%). Najmniejsze obawy o swoje bezpieczeństwo mieli mieszkańcy Julianowa (42%). To i tak więcej niż wynikałoby z uśrednionych badań CBOS, w których jednak stwierdzono, że mieszkańcy miast (szczególnie aglomeracji) częściej niż wsi odczuwają zagrożenie przestępczością Podobnie jak w badaniach CBOS na ocenę ryzyka wiktymizacji wpływ miał wiek, wykształcenie oraz status materialny rodziny. O to, że mogą stać się ofiarami przestępców rzadziej obawiają się osoby młodsze, gorzej wykształcone i będące w lepszej sytuacji materialnej. Według kryminologów aby uzyskać prawdziwy obraz poczucia bezpieczeństwa należy prowadzić dwojakie badania. Inny obraz poczucia zostanie uzyskany na podstawie badania uogólnionego strachu przed przestępczością, a inny jeśli rozróżnimy poszczególne kategorie przestępstw. Bardzo często uogólniony strach przed przestępczością jest znacznie wyższy od obaw przed konkretnymi przestępstwami (Osiecka 1998). W tabeli 1 przedstawiono rozkład odpowiedzi o ryzyko stania się ofiarą w przypadku konkretnych zdarzeń, na poszczególnych obszarach badawczych. Co ciekawe, zaobserwowano duże istotne różnice między badanymi obszarami. Kolejny zaskakujący wynik dotyczy wyraźnych różnic w opiniach mieszkańców z poszczególnych osiedli. Za każdym razem ocena własnego ryzyka wiktymizacji najwyższa była w odczuciach osób z Nowego Miasta (średnia ranga dla wszystkich zagrożeń wyniosła 3,5), a najniższa wśród tych z Julianowa (2,7). Najniższe ryzyko wiktymizacji stwierdzono w przypadku przestępstw seksualnych. Na pytania o ryzyko bycia zgwałconą lub napastowaną pytano wyłącznie kobiety, które w przypadku pozostałych zagrożeń przestępstwami czasem wykazywały większe niepokoje niż mężczyźni

13 Analiza poczucia bezpieczeństwa 2
Analiza poczucia bezpieczeństwa 2. emocjonalny aspekt poczucia bezpieczeństwa W omawianych badaniach najpierw zapytano mieszkańców poszczególnych osiedli jak często wychodzą z domu po zmroku, a dopiero w drugiej kolejności proszono o wybranie przyczyny zachowań. Struktura uzyskanych w tych kwestiach odpowiedzi oznacza się dosyć istotnymi różnicami między badanymi obszarami Generalnie okazało się, że ogół badanych łodzian dość często wychodzi z mieszkania po zmroku. Czyni to aż 38% respondentów, przy tylko 24% osób, które wybierają pozostanie w domu. Najmniej strachu przed wyjściem po zmroku mieli mieszkańcy Julianowa i Dąbrowy. Z drugiej strony, najwięcej osób, które po zmroku wychodzą rzadziej niż raz w miesiącu zamieszkiwało Nowe Miasto. Osoba, która co najmniej raz w tygodniu wychodzi z domu po zmroku jest: lepiej wykształcona, młoda, stanu wolnego i pochodzi z rodziny o przeciętnych dochodach. W odpowiedziach na to pytanie potwierdzony został paradoks strachu opisany przez B. Hołysta i E. Kube (1995). Paradoks ten polega na tym, że młode kobiety rzadko deklarowały strach przed nocnymi spacerami mimo, że wykazywały się słabą znajomością sąsiadów, niepewnością w poruszaniu się po okolicy i słabymi zabezpieczeniami (pasywnymi i aktywnymi) Respondentów, którzy rzadziej niż raz w miesiącu wychodzą po zmroku z domu, zapytano o przyczyny takiego zachowania. Najczęściej wymieniane były odpowiedzi: boję się, że ktoś mnie napadnie albo obrabuje (55%), boję się, że może przytrafić mi się coś złego (54% osób), boję się wychodzić samotnie (49%), lubię przebywać w domu ((35%). W analizie tych odpowiedzi według danych metryczkowych respondentów zauważono kilka istotnych prawidłowości: kobiety i osoby starsze częściej niż mężczyźni lub osoby młodsze obawiają się napadu albo rabunku, obrabowania najbardziej obawiają się najlepiej i najsłabiej sytuowani finansowo, osoby z wykształceniem wyższym często boją się wychodzić samotnie.

14 Analiza poczucia bezpieczeństwa 3. zachowania obronne
Kolejnym istotnym zagadnieniem było zbadanie jakiego rodzaju środki podejmują respondenci w celu zabezpieczenia siebie i mienia przed przestępcami. Okazało się, że mimo wysokiego poczucia zagrożenia przestępstwami ok. 30% respondentów nie podejmowało żadnych działań ochronnych. Przeważnie stosowane są 3 działania spośród 11 zaproponowanych w formularzu. Nie wystąpiła żadna osoba, która zadeklarowałaby stosowanie wszystkich środków. Ogólnie częściej występującymi zachowaniami były te z grupy pasywnych. Najpopularniejsze z nich to: schodzenie z drogi podejrzanym grupom osób (72% respondentów), omijanie określonych miejsc i ulic (59%), ograniczanie dzieciom wychodzenia wieczorem z domu (59%; gdzie 100% to osoby posiadające dzieci). Pozostałe warianty odpowiedzi wskazywało poniżej 15% respondentów. Różnice w opiniach między mieszkańcami poszczególnych osiedli znowu okazały się bardzo istotne. Wyróżnili się mieszkańcy Julianowa (unikanie publicznych środków komunikacji, schodzenie z drogi określonym grupom) i Nowego Miasta (najczęściej stosowanym środkiem pasywnym było staranie się aby dzieci nie wychodziły wieczorem z domu – 76% posiadających dzieci). Aktywne zachowania obronne generalnie były stosowane rzadziej. Dokładnie rzecz ujmując popularne wśród łodzian były tylko dwa zachowania tego typu: dodatkowe zabezpieczanie mieszkań w zamki, kraty, wzmocnienia drzwi itp. (63% badanych; najwięcej na Julianowie i w Nowym Mieście) oraz wyposażanie samochodu w alarm (76% posiadaczy samochodów). O wyborze stosowanych środków obrony w znacznym stopniu decydowała płeć. Panowie częściej deklarowali, że: brali udział w kursach samoobrony, montują alarmy w domu i/lub w samochodzie, noszą broń albo nóż. Panie natomiast częściej preferowały metody pasywne polegające na unikaniu zagrożeń (podejrzanych grup, ulic czy placów). Wystąpiły istotne statystyczne różnice między badanymi obszarami także w zakresie stosowania środków aktywnych – częściej stosowali je mieszkańcy Julianowa i Nowego Miasta. Generalnie łodzianie stosują bowiem raczej łatwo dostępne środki technicznej obrony albo po prostu unikają sytuacji niebezpiecznych. Częściej stosują środki pasywnej ochrony. Osobami, które nie stosują środków zabezpieczeń (lub stosują je rzadko) były głównie osoby młode, o wykształceniu co najwyżej średnim. Do grupy tej można zaliczyć jeszcze mężczyzn powyżej 50 roku życia, z których niektórzy dodawali, że „niczego się nie boję”, „nie mam nic do ukradzenia”. Wiek respondentów również wpłynął na rodzaj przedsiębranych zachowań – osoby starsze (powyżej 50 roku życia) preferowały metody unikania i dodatkowe zabezpieczenia.

15 Przestępczość stwierdzona
W latach na obszarze badanych osiedli dokonywano ok. 2 tys. przestępstw rocznie. Najwięcej, bo ok. 60% tych czynów policjanci ujawnili na obszarze samego tylko Nowego Miasta, najmniej natomiast na Julianowie. Sama liczba przestępstw ma również znaczenie dla percepcji przestępczości na danym obszarze. Jeśli jakiś niezgodny z prawem czyn zostanie dokonany w jakimś środowisku to wiedza o nim może zostać bardzo rozpowszechniona metodą „z ust do ust” albo poprzez media. Im częściej się to będzie zdarzało to taka sytuacja może pośrednio wpłynąć na pogorszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Już pobieżna analiza tabeli 3 pozwala wskazać, że zdecydowanie największe nasilenie przestępczości jest dotyczy Julianowa. Wskaźniki obliczone dla Nowego Miasta oscylują przeważnie wokół wartości przeciętnych. Najbezpieczniejsza okazała się Dąbrowa. Różnice w nasileniu poszczególnych przestępstw pomiędzy badanymi osiedlami są również bardzo wyraźne

16 . Dziękuję za uwagę Powstaje zatem pytanie: dlaczego tak duże różnice w przestępczości faktycznie stwierdzonej nie przełożyły się bezpośrednio na większe bądź mniejsze poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedli? Dlaczego tak bardzo zagrożeni wiktymizacją mieszkańcy Julianowa czują się wśród badanych najbezpieczniej. Na podstawie analizowanych tutaj zjawisk można natomiast wskazać na zbieżność poczucia bezpieczeństwa najniższą liczbą przestępstw stwierdzonych na Julianowie Kreowanie odczuć na tej podstawie wydaje się jednak złudne i niewłaściwe. Mieszkańcy ukontentowani bowiem najniższą liczbą czynów karalnych, czujący się bezpiecznie, okazuje się, że względnie najczęściej stają się ofiarami. Takie niekonsekwencje odczuć i zachowań łodzian można by mnożyć. Co zatem może sprawiać, że mimo iż różny jest poziom przestępczości faktycznej to poczucie bezpieczeństwa nie koreluje z nim? W świetle przeprowadzonych analiz nie można dać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje się, że wpływ na poczucie bezpieczeństwa łodzian w większym stopniu ma sytuacja globalna i przede wszystkim uwarunkowania w skali całego miasta, niż faktyczne problemy występujące w miejscu zamieszkania. Swoją rolę mogą odgrywać także stereotypy przypisane miejscom. Julianów to miejsce lepsze, ekskluzywne i pożądane. Nad Nowym Miastem ciąży natomiast „przestępcza legenda” ulic Wschodniej i Włókienniczej (mimo, iż obecnie więcej przestępstw w tej jednostce jest na ul. Rewolucji 1905 r. i Jaracza Po raz kolejny zatem okazało się, że badając ludzką percepcję i wyobrażenia środowiska ich zamieszkania nie można w każdym przypadku liczyć, że ludzie będą myśleli i działali w sposób obiektywnie racjonalny. Posiadają i kierują się oni raczej różnymi preferencjami i uprzedzeniami, które w tym przypadku należy jeszcze dokładniej zbadać. w Łodzi okazało się, że mimo względnie niskiego nasilenia przestępstw w tych miastach (w porównaniu z innymi miastami europejskimi), utrzymuje się w nich wysoki poziom strachu przed wiktymizacją! To nie jest sytuacja komfortowa dla mieszkańców, to jest stan, w którym wzrasta poczucie bezpieczeństwa i bezkarności przestępców.


Pobierz ppt "Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google