Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA INSTYTUCJI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W ZAPOBIEGANIU W ZAPOBIEGANIU WYPADKOM PRZY PRACY WYPADKOM PRZY PRACY I CHOROBOM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA INSTYTUCJI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W ZAPOBIEGANIU W ZAPOBIEGANIU WYPADKOM PRZY PRACY WYPADKOM PRZY PRACY I CHOROBOM."— Zapis prezentacji:

1 ROLA INSTYTUCJI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W ZAPOBIEGANIU W ZAPOBIEGANIU WYPADKOM PRZY PRACY WYPADKOM PRZY PRACY I CHOROBOM ZAWODOWYM I CHOROBOM ZAWODOWYM dr Jan Rzepecki

2 Wypłata świadczeń pieniężnych Rehabilitacja medyczna i zawodowa Działalność prewencyjna Zadania ubezpieczenia wypadkowego

3 Struktura wydatków z funduszu wypadkowego ZUS w Polsce w 2010 r. według rodzajów świadczeń wydatki ogółem – 5 070,9 mln zł

4 Wydatki z ubezpieczenia wypadkowego w Niemczech w 2010 r. na świadczenia pieniężne i rzeczowe w 1000

5 Różnicowanie składek na ubezpieczenie wypadkowe (ustalanie taryfy składek dla grup działalności, system kosztowy i wskaźnikowy) Formy oddziaływania instytucji ubezpieczeniowych na zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym Działalność instytucji ubezpieczeniowych w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym (opracowywanie przepisów, wydawanie poradników i broszur, doradztwo, pierwsza pomoc, opieka medyczna, szkolenia, dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw)

6 PRYWATNE FIRMY UBEZPIECZENIOWE USA, Dania, Finlandia, Grecja, Belgia i Portugalia – wypadki przy pracy Organizacja ubezpieczenia wypadkowego ogólne ubezpieczenie społeczne W. Brytania, Irlandia Holandia wydzielone ubezpieczenie wypadkowe SYSTEM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Organizacyjnie Szwecja PolskaInstytucjonalnie Niemcy, Francja, Austria, Hiszpania, Włochy, Kanada, Luxemburg, Szwajcaria

7 Przychody i wypłaty z funduszu wypadkowego ZUS w latach 2003-2010 (w tys. PLN) POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

8 (od 1 stycznia 2003 r.) stopa procentowa składki jest zróżnicowana na poziomie działalności zakres zróżnicowania 0,67% 3,86%(1.04.2012) podstawy wymiaru składek od 1 kwietnia 2006 r. - stopa procentowa składki jest zróżnicowana na poziomie grup działalności i przedsiębiorstw: zakres podwyżek/obniżek składek - 20% + 20% stopy procentowej składki dla działalności - 50% od 1 kwietnia 2009 r. + 50% Zakres zróżnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe

9 Zmiany stopnia zróżnicowania stopy procentowej składki dla przedsiębiorstw w zależności od kategorii ryzyka w kolejnych latach wdrażania systemu ubezpieczenia wypadkowego Kategoria ryzyka dla przedsiębiorstwa jest taka sama jak dla branży lub wyższa/niższa o 1 kategorię Kategoria ryzyka dla przedsiębiorstwa jest wyższa niż dla branży co najmniej o 3 k ategorie Kategoria ryzyka dla przedsiębiorstwa jest niższa niż dla branży co najmniej o 3 kategorie +50% -50% +20% -20% 200620092003 Kategoria ryzyka dla przedsiębiorstwa jest wyższa niż dla branży co najmniej o 6 kategorii Kategoria ryzyka dla przedsiębiorstwa jest niższa niż dla branży co najmniej o 6 kategorii

10 Przeciętne stopy procentowe składek i zakres ich zróżnicowania w Polsce oraz wybranych krajach UE składka najwyższa składka średnia składka najniższa

11 Przedsiębiorstwa (w %) w których składka stanowi odczuwalną pozycję kosztów wg wielkości przedsiębiorstw wg przynależności przedsiębiorstw do grup działalności o składce wysokiej, średniej, niskiej

12 Przedsiębiorstwa (w %) w których nowe zasady różnicowania składki wpłynęły na zwiększenie działań prewencyjnych wg wielkości przedsiębiorstw wg wielkości przedsiębiorstw wg przynależności przedsiębiorstw do grup działalności o składce wysokiej, średniej, niskiej

13 Wystarczalność nowych zasad różnicowania składki dla celów motywacyjnych w ocenie przedsiębiorstw (w %) wg wielkości przedsiębiorstw wg przynależności przedsiębiorstw do grup działalności o składce wysokiej, średniej, niskiej

14 Przedsiębiorstwa (w %) planujące realizację działań prewencyjnych w celu uzyskania obniżenia składki wg wielkości przedsiębiorstw wg przynależności przedsiębiorstw do grup działalności o składce wysokiej, średniej, niskiej

15 Sankcje za nieprawdziwe lub nieterminowo przekazane dane Nieprzekazanie danych lub nieprawdziwe dane mające wpływ na zaniżenie stopy procentowej składki - podwyższenie o 150% prawidłowo naliczonej składki Nieprawdziwe dane powodujące zawyżenie stopy procentowej składki - składka ustalana ponownie za cały okres na podstawie prawdziwych danych

16 1. Stwierdzenie przez inspektorów pracy nieprawidłowości podczas kontroli u płatników składek – powinien o tym zostać poinformowany ZUS wraz z podaniem prawidłowych danych. Kontrola danych i wnioski inspektorów pracy 2. Inspektor pracy może wystąpić z wnioskiem do ZUS o podwyższenie o 100% stopy procentowej składki płatnikowi składek u którego w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów bhp. 3. Decyzję w sprawie podwyższenia składki na ubezpieczenie wypadkowe wydaje ZUS.

17 Prewencja wypadkowa ZUS (art. 37 ustawy wypadkowej) Ustawa budżetowa co roku ma określać wysokość odpisu na prewencję, do poziomu nie przekraczającego 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe Środki przeznaczane na analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy i chorób zawodowych Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach Prowadzenie prac naukowo-badawczych

18 Wydatki na prewencję wypadkową z funduszu ubezpieczenia wypadkowego w Polsce w latach 2003-2009 (w zł)

19 Wydatki z ubezpieczenia wypadkowego w Niemczech w 1990 i 2010 roku (w mln )

20 Wydatki z ubezpieczenia wypadkowego na prewencję w Niemczech w 1990 i 2010 roku (w mln. )

21 Wydatki na prewencję z ubezpieczenia wypadkowego w Niemczech w 2010 r. w mln. Ogółem - 911,4

22 Ocena oddziaływania motywacyjnego zróżnicowanej składki Zróżnicowana składka spełnia skutecznie rolę motywacyjną w stosunku do przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych oraz należących do grup działalności o wysokiej składce. W większości tych przedsiębiorstw: - składka stanowi element analiz ekonomicznych przedsiębiorstwa oraz odczuwalną pozycję kosztów przedsiębiorstwa - pozytywnie oceniane są nowe zasady różnicowania składki obowiązujące od 1.04.2009 r. jako motywujące do działań prewencyjnych - planuje się realizację działań prewencyjnych w celu uzyskania obniżenia składki głównie w celu spełnienia wymagań prawnych oraz doskonalenia SZ BHP

23 Ocena oddziaływania motywacyjnego zróżnicowanej składki (c.d.) W stosunku do przedsiębiorstw średnich oraz małych, a zwłaszcza do przedsiębiorstw należących do grup działalności o niskiej składce, oddziaływanie motywacyjne zróżnicowanej składki jest mocno ograniczone. Pozytywnym wpływem wprowadzenia zróżnicowanej składki wśród przedsiębiorstw małych była poprawa przestrzegania przepisów BHP (znacznie silniejsza niż wśród przedsiębiorstw średnich i dużych).

24 Propozycje zmian w celu zwiększenia motywacyjnej roli zróżnicowanej składki Przyjęcie jako podstawy do oceny ryzyka ubezpieczeniowego jedynie wypadków przy pracy powodujących absencję powyżej 3 dni Objęcie zróżnicowaną składką na poziomie grup działalności płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego poniżej 10 ubezpieczonych (z wyj. osób prowadzących działalność pozarolniczą) Wprowadzenie od 1.04.2012 r. nowych kategorii ryzyka i stóp procentowych składek dla 64 grup działalności w celu zwiększenia zakresu zróżnicowania składek między grupami działalności Zmiana wskaźnikowego systemu różnicowania składki na system kosztowy

25 DZIĘKUJĘ!


Pobierz ppt "ROLA INSTYTUCJI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W ZAPOBIEGANIU W ZAPOBIEGANIU WYPADKOM PRZY PRACY WYPADKOM PRZY PRACY I CHOROBOM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google