Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Nowak Ekonomia ewolucyjna - Ekonomia ewolucyjna - - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśniania rzeczywistości społeczno- gospodarczej. Autor:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Nowak Ekonomia ewolucyjna - Ekonomia ewolucyjna - - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśniania rzeczywistości społeczno- gospodarczej. Autor:"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Nowak Ekonomia ewolucyjna - Ekonomia ewolucyjna - - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśniania rzeczywistości społeczno- gospodarczej. Autor: Witold Kwaśnicki Prezentacja na podstawie:

2 Plan prezentacji Plan prezentacji : Istota ekonomii ewolucyjnej. z Charakterystyka ekonomii ewolucyjnej. z Porównanie: paradygmat neoklasyczny a ewolucyjny. Modele a rzeczywistość.

3 Ekonomia ewolucyjna Współczesne teoretyzowanie w ekonomii - próby wyjaśniania dlaczego pewne typy zachowań i instytucji obserwowane są w gospodarce; klasyczny problem wyjaśnienia w jaki sposób w warunkach ograniczonych zasobów proces gospodarczy staje się efektywnym,optymalnym. Ekonomia ewolucyjna – za ważniejsze uznaje się potrzeby poznania motywacji ludzkich działań i procesów decyzyjnych człowieka oraz zrozumienie obserwowanej aktywności podmiotu gospodarczego.

4 Ekonomia ewolucyjna Ekonomia ewolucyjna postuluje nowe stanowisko ekonomistów dot. możliwości wpływania na rozwój gospodarczy. (...) osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom jak mało w istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować(...) Friedrich von Hayek

5 Ekonomia ewolucyjna Dwa nurty ekonomii w XX wieku : 1.Podejście neoklasyczne – ekonomia zbudowana na ideach z mechaniki klasycznej. (poziom makro) 2.Podejście ewolucyjne – inspirowane rewolucją darwinowską. (poziom mikro) Budowanie i badanie modeli ewolucyjnych zaczęto budować w końcu lat 50. i w latach 60 a popularność do podejścia ewolucyjnego wyraźnie rośnie w ciągu ostatnich 20-30 latach. Szkoły: darwinowska, lamarkowska, Szkoła Austriacka, neo- schumpeterianie, instytucjonaliści.

6 Cechy ekonomii ewolucyjnej Cechy ekonomii ewolucyjnej: 1.Widzenie populacyjne- traktowanie obserwowanego procesu jako występujące w obrębie populacji wzajemnie na siebie wpływających elementów (podmiotów gosp.) 2.Adekwatny opis rzeczywistości: -różnorodność i heterogeniczność; -poszukiwanie nowości (innowacje); -informacje dziedziczne (wiedza); 3.mechanizm selekcji. Problem nieodwracalności czasu. Zjawiska dynamiczne a nie statyczne. Obserwacje w stanach dalekich od równowagi.

7 Cechy ekonomii ewolucyjnej c.d.: Znaczenie zarówno zmian ilościowych jak i jakościowych oraz widzenie procesów gospodarczych w perspektywie historycznej, gdzie charakterystyki makroekonomiczne są w znacznym stopniu agregatami zachowań na poziomie mikro. Sposoby podejmowania decyzji przez człowieka są modelowane w sposób bardziej zadawalający i bliższy rzeczywistości (w porównaniu z ekonomią neoklasyczną).

8 Porównanie PARADYGMAT NEOKLASYCZNY PARADYGMAT EWOLUCYJNY Optymalizacja i równowaga: - wykorzystuje podejście zaproponowane do natury przez fizyków i matematyków; przed przystąpieniem do analizy zjawiska należy wyizolować pewien obszar rzeczywistości, w którym to zjawisko występuje i określić relacje pomiędzy otoczeniem i tym zjawiskiem i zbudować model z najważniejszymi zjawiskami. - zajmuje się procesami gospodarczymi na które mają wpływ czynniki gospodarcze(endogeniczne) ale też demograficzne, kulturowe, psychologiczne, socjologiczne (egzogeniczne) gdzie wszystkie na siebie wpływają i trudno jest wyodrębnić jeden obszar- uproszczenie.

9 Porównanie c.d. Wiedza: - wiedza przedsiębiorcy jest pełna; dzięki niej możliwe staje się dokonywanie optymalnych dowodów - wiedza nie jest pełna, ma charakter lokalny i jest rozproszona ( Hayek ) - wiedza człowieka, a więc także uczestnika gry rynkowej jest w dużym stopniu nieuświadomiona i niewerbalizowalna = tacit knowledge (Michael Polanyi) PARADYGMAT NEOKLASYCZNY PARADYGMAT EWOLUCYJNY

10 Porównanie c.d. PARADYGMAT NEOKLASYCZNY PARADYGMAT EWOLUCYJNY Koncepcja firmy: - konkurencja tylko cenowa; - maksymalizacja zysku jako główne kryterium działania podmiotów gospodarczych. - możliwości dokonania maksymalizacji są bardzo ograniczone uwzględniając, że sama wiedza jest ograniczona. - konkurencja cenowa ale także technologiczna;

11 Porównanie c.d. PARADYGMAT NEOKLASYCZNY PARADYGMAT EWOLUCYJNY Rozumienie czasu: - czas nie istnieje (cały czas stan równowagi) a jeśli już występuje w modelu to ma charakter czasu absolutnego; skutki podejmowania decyzji są natychmiastowe. - czas przebywania w stanie równowagi jest z reguły znacznie krótszy aniżeli czas przejścia pomiędzy kolejnymi stanami równowagi (szczególnie w czasach pojawiających się stale innowacji)

12 Porównanie c.d. PARADYGMAT NEOKLASYCZNY PARADYGMAT EWOLUCYJNY Rola czynników losowych: - czynniki losowe występują w równaniach matematycznych jako zmienne losowe o zadanych rozkładach prawdopodobieństwa; zmiany widziane są jako fluktuacje wokół trendów wyznaczanych równaniami modelu; w dalszej analizie modelu często odfiltrowuje się czynniki losowe i poddaje się analizie jedynie wartości oczekiwane. - istotna w procesie podejmowania decyzji i poszukiwania innowacji; często nie jest możliwe opisanie charakterystyk w kategoriach znanych rozkładów prawdo- podobieństwa np. nie można określić rozkładu prawdo- podobieństwa wystąpienia innowacji w ciągu najbliższych 5- lat); nie można odfiltrować czynników losowych i operować wart. średnimi.

13 Modele a rzeczywistość Nigdy nie jest tak, że mamy model idealnie pasujący do rzeczywistości a ocena modelu często wiąże się z wyborem modelu ze zbioru alternatywnych modeli opisujących daną rzeczywistość. Wszystkie modele są złe tylko niektóre użyteczne William Edwards Deming Podstawowym problemem dopasowania modelu do rzeczywistości jest określenie i zbudowanie kryterium jakości (wskaźnik, najlepiej w formie skalaru dający podstawy do oceny różnicy zachowania się modelu i procesu rzeczywistego). Problemem jest także dokładność zbieranych danych o procesach rzeczywistych jak również samo rozumienie niektórych zmiennych używanych w modelach i obserwowanych w rzeczywistości.

14 Modele a rzeczywistość c.d. Sub-kryteria oceny modelu: Poprawność - wyniki modelu jak najbliżej wyników obserwacji lub eksperymentów; Prostota - tworzenie porządku w obrębie badanej klasy zjawisk; Płodność - model powinien stymulować nowe odkrycia lub rzucić nowe światło na dobrze znane; Uniwersalność - konsekwencje danego problemu powinny odnosić się do szerszej grupy zjawisk niż pojedynczy problem na podst. Którego budowany był model; Użyteczność (szczególnie w naukach stosowanych); Spójność - model nie tylko spójny wewnętrznie ale też spójny (zgodny) z ogólnie akceptowanymi teoriami odnoszącymi się do badanego problemu.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!


Pobierz ppt "Katarzyna Nowak Ekonomia ewolucyjna - Ekonomia ewolucyjna - - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśniania rzeczywistości społeczno- gospodarczej. Autor:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google