Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?"— Zapis prezentacji:

1 1 Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

2 2 Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia.

3 Dwie funkcje egzaminu maturalnego Egzaminy obowiązkowe: 1) …………………. 2) …………………. 3) …………………. Egzaminy dodatkowe: 0, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 przedmiotów do wyboru Zdanie egzaminów decyduje o zdaniu matury Wynik egzaminu jest ważny podczas rekrutacji na studia PRZEPUSTKA NA STUDIA LOKATA 3

4 4 Egzaminy obowiązkowe Pięć egzaminów z trzech przedmiotów: – z języka polskiego w części ustnej (bez określania poziomu) i pisemnej – z języka obcego nowożytnego w części ustnej (bez określania poziomu) i pisemnej (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) - z matematyki w części pisemnej Zdawane na poziomie podstawowym

5 5 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2014 roku Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu.

6 Przedmioty dodatkowe w części pisemnej biologia chemia filozofia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki informatyka język łaciński i kultura antyczna język mniejszości narodowej język obcy nowożytny* język polski* matematyka* wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu 6 Można wybrać od 0 do 6 przedmiotów.

7 Poziom zdawania egzaminów dodatkowych Każdy egzamin można zdawać albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem jest język polski, język obcy nowożytny zdawany w części obowiązkowej, matematyka, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.

8 Matura w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązkowe: Język polski egz. ustny (bez określania poziomu)/pisemny Język obcy egz. ustny (bez określania poziomu)/pisemny Matematyka egz. pisemny Dodatkowe: 0 do 6 przedmiotów do wyboru egz. pisemny Zdawane tylko na poziomie podstawowym Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym 8

9 9 Egzamin ustny Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminów w części pisemnej.

10 Egzamin ustny z języka polskiego Nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. 10

11 Materiały pomocnicze i środki techniczne Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

12 Plan prezentacji Nie jest wymagany, ale zdający może z niego korzystać podczas egzaminu. Informacja ta znajduje się w aneksie do informatorów i w procedurach przeprowadzania egzaminu maturalnego.

13 13 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu, jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl.www.cke.edu.pl Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu.

14 Wykaz olimpiad

15 15 Dostosowania warunków egzaminu Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor szkoły.

16 Dostosowania

17 17 Terminy egzaminu maturalnego Sesja majowa /2014r/ –egzamin pisemny od 5 do 23 maja 2014 –egzamin ustny od 5do 30 maja 2014 Termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora OKE od 2 do 18 czerwca 2014 Sesja sierpniowa (termin poprawkowy ) –egzamin pisemny 26 sierpnia 2014 godz. 9:00 –egzamin ustny od 25 do 29 sierpnia 2014

18 www.cke.edu.pl Terminy egzaminów

19 19 Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 2014 roku.

20 20 Sesja dodatkowa (od 2do 18 czerwca 2014 roku) Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

21 21 Egzamin poprawkowy w sierpniu 2014 roku Do egzamin u poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: –przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, –żaden z egzaminów nie został unieważniony, –nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. –złożyli w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu.

22 Egzamin poprawkowy Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. W przypadku poprawiania części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć nowy wykaz bibliografii.

23 23 Informatory o egzaminie maturalnym Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w Informatorach o egzaminie maturalnym (OKE Kraków, CKE).

24 Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku 24

25 Informatory

26 Aneks do informatorów

27 Egzamin z informatyki

28 28 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl.

29 29 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. –Deklaracja wstępna - do 30 września 2013 roku –Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2014 roku Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach. Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji i jej kopię przekazuje uczniowi.

30

31 31 Dane osobowe w deklaracji Dane osobowe, muszą być zgodne ze stanem faktycznym w dokumentach. Są to: imię (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe. Sprawdzeniu danych służy serwis dla ucznia w systemie OBIEG na stronie www.oke.krakow.pl

32 Hasło należy pobrać przed egzaminem w szkole Obowiązkiem zdającego jest: sprawdzenie w systemie OBIEG danych podanych w deklaracji, podpisanie oświadczenia o zgodności danych w OBIEG-u ze złożoną deklaracją (kopią deklaracji).

33 33 Deklaracja Do czasu złożenia deklaracji ostatecznej (termin złożenia mija 7 lutego 2014 roku) można dokonać zmian w deklaracji w zakresie wyboru: –tematu prezentacji z języka polskiego, –języka obcego nowożytnego, –egzaminów dodatkowych i ich poziomu.

34 34 Unieważnienie egzaminu Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: –przerywa egzamin zdającego, –unieważnia jego egzamin, –nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

35 35 Unieważnienie egzaminu Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: –stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, –stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających, –zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

36 Unieważnienie egzaminu Zdający, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja 2015 roku.

37 37 Świadectwo dojrzałości Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach w dniu 27 czerwca 2014 r

38 Po ogłoszeniu wyników hasło do OBIEG-u umożliwia: - sprawdzenie wyników egzaminu, - przypomnienie treści zadań, - zobaczenie wyniku za każde zadanie, - porównanie wyniku z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie).

39 Wglądy do prac Przed wglądem do prac należy: –zapoznać się z kluczem punktowania odpowiedzi na stronie CKE, –wejść do systemu OBIEG (hasło) przypomnieć sobie treść zadań zobaczyć wynik za każde zadanie Wypełnić i złożyć wniosek o wgląd. 39

40 40 Ponowne przystąpienie do matury W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

41 41 Krajowy Rejestr Matur https://krem.uw.edu.pl W KReM są wyniki od maja 2006 roku. Zgodę na przekazywanie danych zdających do KReM-u: –pierwszy raz –podwyższających wynik należy zaznaczyć w deklaracji.

42 Zdający 30 min przed rozpoczęciem egzaminu zgłaszają się przed wyznaczoną salą – członkowie ZN otwierają salę, sprawdzają tożsamość zdającego, przeprowadzają losowanie lub wskazują zajmowane miejsce, zdający podpisują listę obecności, odbierają kody kreskowe i zajmują swoje miejsca. Punktualnie o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora CKE przewodniczący ZN razem z członkami ZN rozdaje zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne. Przebieg egzaminu maturalnego

43 Zdającemu nie wolno wnosić na salę sali urządzeń telekomunikacyjnych, torebek itp. Zadający po okazaniu dowodu osobistego, podpisuje się na liście obecności, odbiera naklejki z kodem szkoły i numerem PESEL, zajmuje wylosowane lub wskazane przez członka zespołu nadzorującego miejsce w sali

44 Po rozdaniu przez członków ZN arkuszy egzaminacyjnych należy zapoznać się z instrukcją na pierwsze stronie arkusza i sprawdzić jego kompletność. Zauważone braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN egzamin i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu. Przebieg egzaminu maturalnego

45 Zdający kodują swój arkusz zgodnie z instrukcją OKE. Czas trwania poszczególnych części egzaminu liczony jest od momentu zapisania go na tablicy lub planszy. Zabronione jest wypełnianie arkuszy piórem lub długopisem z atramentem/tuszem innym niż czarny, używania ołówków oraz korektorów i gumek do wycierania. Przebieg egzaminu maturalnego

46

47

48 W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwości kontaktowania się zdającego z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu. Zdający muszą pamiętać o przeniesieniu rozwiązań zadań zamkniętych do karty odpowiedzi. Przebieg egzaminu maturalnego

49 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac. Przebieg egzaminu maturalnego

50 Matura otwiera Ci drzwi na studia.


Pobierz ppt "1 Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google