Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące nr 1. im. Noblistów Polskich w Pyrzycach ID grupy: 97/30_P_g1 Kompetencja: Wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczość. Temat projektowy: Lokalny rynek pracy- szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski. Semestr/rok szkolny: Rok szkolny 2009/10 semestr II

3 BEZROBOCIE Bezrobocie- zjawisko występujące na rynku pracy, polegające na braku miejsc pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących. Jego miarą jest liczba bezrobotnych i liczba bezrobocia. Wyróżnia się różne typy bezrobocia. Szczególną forma bezrobocia jest bezrobocie ukryte. Zgodnie z ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu do bezrobotnych zaliczane są osoby nieuczące się w systemie dziennym, nie zatrudnione, nie wykonujące innej pracy zarobkowej, które nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy.

4 -frykcyjne (przerwy w aktywności zawodowej), -sezonowe (sezonowy charakter produkcji w niektórych dziedzinach gospodarki), -strukturalne (zmiany w strukturze gospodarki), -cykliczne (zmiany spowodowane wahaniami koniunktury w gospodarce).

5 -psychologiczne, -ekonomiczne, -społeczne.

6 POPYT NA PRACĘ: -koszty pracy, -postęp techniczny, -wielkość popytu na rynku dóbr i usług.

7 PODAŻ NA PRACĘ: -motywacja własna, -wykształcenie społeczeństwa, -wysokość płacy, -mobilność siły roboczej, -system opieki społecznej, -wysokość podatków, -saldo migracji, -struktura ludności, -struktura rozmieszczenia siły roboczej.

8

9

10 ILOŚCI OSÓB BEZROBOTNYCH (W TYM KOBIET) ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM W URZĘDZIE PRACY W PYRZYCACH ( 2009R.)

11 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31.12.2009 r. wynosiła 3810 osób. Stanowi to silny wzrost liczby zarejestrowanych w porównaniu z rokiem 2008, gdy odnotowano 2774 osób pozostających bez pracy.

12 2009 przyniósł systematyczny wzrost ilości zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pyrzycach. W miesiącu kwietniu odnotowano niewielki spadek ilości osób zarejestrowanych, po czym od lipca do września liczba ta sukcesywnie zwiększała się. We wrześniu nastąpił delikatny spadek, po czym do końca roku liczba rejestrujących się wzrastała intensywnie.

13 Bezrobotnym w świetle przepisów prawa jest osoba, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn i jest: – niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej; – zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej (jeżeli jest osobą niepełnosprawną – zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy); – nieucząca się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych; – zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy; – poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

14

15

16 LICZBA FIRM W POWIECIE PYRZYCKIM W ROKU 2006 WG DANYCH GUS

17 Jest to zawód, w którym zapotrzebowanie jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracę.

18 GMINA PYRZYCKA - NADWYŻKA Zawodami, w których występuje nadwyżka są: m.in. Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, krawiec, elektromonter instalacji elektrycznych, ślusarz, cukiernik, malarz budowlany, asystent ekonomiczny, kucharz małej gastronomii, murarz. Ranking zawodów nadwyżkowych w powiecie pyrzyckim w 2009 roku.

19 Wskazaniem do działań na rzecz osób będących reprezentantami zawodów nadwyżkowych może być aktywizowanie ich w celu zmiany kwalifikacji lub samodzielności zawodowej. Wymaga to działań nakierowanych na rozwijanie indywidualnych zasobów ułatwiających zdobycie zatrudnienia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób należących do grupy osób długotrwale bezrobotnych.

20 Zawodem deficytowym określa się taki zawód, na który występuje wyższe zapotrzebowanie na rynku pracy niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

21 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM W 2009 nauczyciel nauczania początkowego opiekun w domu pomocy społecznej konserwator budynków sekretarka nauczyciel przedszkola bibliotekarz pracownik administracyjny architekt robotnik gospodarczy pracownik biurowy portier sekretarka medyczna pokojowa specjalista ds. kadr

22 fizjoterapeuta woźny kierownik działu marketingu i sprzedaży księgowy przedstawiciel handlowy recepcjonistka specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych monter wyrobów z tworzyw sztucznych nauczyciel języka obcego opiekunka dziecięca mechanik silników spalinowych zaopatrzeniowiec nauczyciel bibliotekarz nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej terapeuta zajęciowy masażysta

23 OFERTA EDUKACYJNA, A RYNEK PRACY (PUP) "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" AKTYWNOSC MOJĄ PRZYSZLOSCIA Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2013 Formami wsparcia są: -staze-277 osób ( w tym 7 osób kontynuujących projekt z roku poprzedniego ) -szkolenie-121 osób -jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej-50 osób - wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego-20 osób -doradztwo i pośrednictwo pracy-418 osób Uczestnicy projektu maja zrefundowane koszty dojazdu na stażu bądź szkolenie. Okres 01.01.2010r.-31.12.2010r. Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych a także wspieranie rozwoju lokalnego

24 "Aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia" 01.05.2010r.-31.12.2010r. Formy wsparcia: 1.jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2.doposazenie stanowiska pracy 3.staz 4.szkolenia 5.roboty publiczne 6.warsztaty Prognozowane zaktywizowane : 261 osób Cel : Udzielenia kompleksowego wsparcia młodzieży pochodzącej z terenu powiatu pyrzyckiego tak aby nie pozostawiali bezrobotnymi

25

26 Technikum Mechanizacji Rolnictwa Zawód: technik mechanizacji rolnictwa, okres nauki 4 lata Zajęcia edukacyjne z zakresu: eksploatacji, napraw ciągników i maszyn rolniczych, podstaw diagnostyki, wiedzy ekonomicznej i zasad dystrybucji. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego, okres nauki 4 lata Będziesz samodzielnie podejmować decyzje w zakresie sporządzania posiłków, obsługi gości, organizowania przyjęć okolicznościowych, planowania i kalkulacji jadłospisu, prowadzenia punktów małej gastronomii. Technikum Architektury Krajobrazu Zawód: technik architektury krajobrazu, okres nauki 4 lata W wyniku procesu kształcenia będziesz umiał: projektować wybrane rodzaje ogrodów, określać rolę planowania przestrzennego, wymieniać i omawiać zasady kompozycji i doboru roślin dla podstawowych elementów terenów zieleni i wykonywać projekty, koncepcje tych elementów z wykorzystaniem różnych technik projektowych w tym komputerowych.

27 Technikum Urządzeń Sanitarnych Zawód: technik urządzeń sanitarnych, okres nauki 4 lata Na pewno nauczysz się wykonywać instalacje centralnego ogrzewania, sanitarne i inne. dowiesz się jak założyć własną firmę instalacyjną. Technikum Rolnicze Zawód: technik rolnik, okres nauki 4 lata Uzyskasz uprawnienia wymagane do prowadzenia gospodarstwa rolnego konieczne w Unii Europejskiej. Dowiesz się jak prowadzić rachunkowość swojego gospodarstwa i na czym jeszcze dodatkowo możesz zarobić. Technikum Ekonomiczne Zawód: technik ekonomista, okres nauki 4 lata Na pewno nauczysz się interpretować ogólne prawa ekonomiczne, korzystać z różnych źródeł prawa, prowadzić ewidencję księgową zgodnie z zasadami rachunkowości, posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej, wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych, obliczać i interpretować miary statystyczne wykorzystywane w pracach analitycznych i planistycznych. Technikum Mechaniczne Zawód: technik mechanik, specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych kres nauki 4 lata Samochodów jest coraz więcej! Nauczysz się je naprawiać i obsługiwać, uzyskasz prawo jazdy. Zdobędziesz umiejętność do otworzenia własnego warsztatu pracy!

28 Technikum Informatyczne Zawód: technik informatyk, okres nauki 4 lata W wyniku procesu kształcenia zdobędziesz takie umiejętności jak: sprawne posługiwanie się systemami operacyjnymi i oprogramowaniem użytkowym, umiejętności doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla prostych zastosowań, umiejętność projektowania baz danych i ich oprogramowania, umiejętności komunikacyjne, znajomość zagadnień e-biznesu, e-marketingu w zakresie prowadzenia własnej firmy, inne potrzebne umiejętności w życiu prywatnym i zawodowym. Będziesz umiał posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim. Jeśli interesują Cię komputery, programowanie, aplikacje internetowe, tworzenie stron WWW oraz administrowanie sieciami to jest zawód dla Ciebie! Technikum Agrobiznesu Zawód: technika agrobiznesu, okres nauki 4 lata Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do: tworzenia samodzielnych firm i przedsiębiorstw, opracowywania i stosowania efektywnych strategii marketingowych, analizowania i oceniania działalności produkcyjnej, zaopatrzeniowej, handlowej i finansowej firmy, stosowania użytkowych programów komputerowych i innych środków techniki biurowej, pozna zasady funkcjonowania rynku rolnego, a także wykształci umiejętności: aktywnego zachowania się na rynku pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, marketingu, zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, korzystania z technik multimedialnych i pakietów programów komputerowych do wspomagania zarządzania firmą.

29 Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Mechanik pojazdów samochodowych Zawód: mechanik pojazdów samochodowych, okres nauki 3 lata Kształcenie zawodowe prowadzone jest w oparciu o bazę warsztatów szkolnych. Absolwenci mogą być zatrudnieni w stacjach obsługi samochodów przy wykonywaniu czynności obsługowych i diagnostycznych w bazach samochodowych przedsiębiorstw, przy wykonywaniu obsługi i napraw bieżących. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Mechanik i operator maszyn i urządzeń rolniczych Zawód: mechanik i operator maszyn i urządzeń rolniczych, okres nauki 2 lata Będziesz uczestniczył w zajęciach edukacyjnych w zakresu: eksploatacji, napraw ciągników i maszyn rolniczych, podstaw diagnostyki, wiedzy ekonomicznej i zasad dystrybucji. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wielozawodowa: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, piekarz, fryzjer, cukiernik, ogrodnik. Zajęcia praktyczne w zakresie rzemieślniczym na podstawie umowy między właścicielem zakładu a uczniem jako pracownikiem młodocianym. Liceum Profilowane - profil: usługowo gospodarczy, okres nauki trwa 3 lata Będziesz się uczył zagadnień związanych z przygotowaniem i prowadzeniem działalności usługowej, obsługi klienta, administrowania przedsiębiorstwem usługowym.

30 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google