Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego w województwie pomorskim - działania Pomorskiego Kuratora Oświaty Gabriela Albertin Pomorski Wicekurator Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego w województwie pomorskim - działania Pomorskiego Kuratora Oświaty Gabriela Albertin Pomorski Wicekurator Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego w województwie pomorskim - działania Pomorskiego Kuratora Oświaty Gabriela Albertin Pomorski Wicekurator Oświaty

2 Podstawy prawne zmian w kształceniu zawodowym Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niekt ó rych innych ustaw (Dz. U.Nr 205, poz. 1206) oraz 10 rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U.2012): klasyfikacji zawod ó w z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawod ó w szkolnictwa zawodowego (poz. 7) kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(poz.186) egzamin ó w eksternistycznych z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzamin ó w eksternistycznych (poz.188) podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (poz. 184) ramowych plan ó w nauczania z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie ramowych plan ó w nauczania w szkołach publicznych (poz. 204) z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunk ó w i sposobu oceniania, klasyfikowania przeprowadzania sprawdzian ó w i egzamin ó w i promowania uczni ó w i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian ó w i egzamin ó w w szkołach publicznych (poz. 262) z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole program ó w wychowania dopuszczania do użytku szkolnego podręcznik ó w przedszkolnego i program ó w nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręcznik ó w (poz. 752) z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadk ó w, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, kt ó ra ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadk ó w, w jakich osoba, kt ó ra ukończyła obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (poz. 857) programu szkolenia kandydat ó w z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydat ó w na egzaminator ó w na egzaminator ó w, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminator ó w oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminator ó w z ewidencji (poz. 945) egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (poz. 1117)

3 Modernizacja kształcenia zawodowego - cele 1.Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego atrakcyjności poprzez systemowe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, w tym: - wdrożenie mechanizmu skłaniającego szkoły do dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców, - włączenie pracodawców w system kształcenia i egzaminowania; 2. Zwiększenie dostępności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz systemu potwierdzania kwalifikacji, w tym: - uelastycznienie struktury kształcenia zawodowego i włączenie szk ó ł zawodowych w system kształcenia ustawicznego poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe, - wprowadzenie nowej elastycznej formuły egzaminu zawodowego.

4 Zwiększenie dostępności i elastyczności kształcenia zawodowego – nowe formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Kwalifikacyjny kurs zawodowy - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Kurs umiejętności zawodowych - jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: -jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, -efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, -efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników Kursy inne niż w/w, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

5 Elastyczny system zewnętrznych egzamin ó w potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin zawodowy przeprowadzany dla każdej kwalifikacji odrębnie na podstawie wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 2. Do egzaminu przystąpią: - uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniowie (słuchacze) szkół policealnych – w trakcie nauki - absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych - osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe - osoby dorosłe w trybie egzaminów eksternistycznych 3. Upraktycznienie egzaminu zawodowego w technikum 4. Modyfikacja i uelastycznienie systemu egzaminów eksternistycznych w kierunku potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez osoby legitymujące się niezbędną 2-letnią praktyką w zawodzie lub co najmniej 2-letnim udokumentowanym okresem kształcenia w danym zawodzie

6 Modernizacja kształcenia zawodowego – podstawowe kierunki wdrażanych zmian -modyfikacja struktury szkolnictwa zawodowego -nowelizacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego -przygotowanie kompleksowej obudowy programowej kształcenia zawodowego (nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, przykładowe szkolne plany i programy nauczania) -modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych -wprowadzenie nowych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego -rozwój współpracy z pracodawcami -zmiana wizerunku szkolnictwa zawodowego

7 Działania MEN, KOWEZiU i CKE na rzecz kształcenia zawodowego Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego - 8 obszar ó w kształcenia - kształcenie w 200 zawodach - podział zawodów na kwalifikacje Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach - 193 zawody w jednym akcie prawnym - dotyczy kształcenia w szkołach i w formach pozaszkolnych - podstawa jako standard wymagań egzaminacyjnych Modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych - nowa filozofia egzaminu zawodowego - otwarcie systemu egzaminów zewnętrznych na efekty uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (egzamin eksternistyczny zawodowy) Wdrożenie nowego modelu kształcenia zawodowego opartego na elastycznych ścieżkach uczenia się - wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych - włączenie szkół zawodowych w system kształcenia ustawicznego Stworzenie możliwości lepszej wsp ó łpracy szk ó ł zawodowych i pracodawców Promocja kształcenia zawodowego i wsp ó łpracy z pracodawcami

8 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w konferencjach/seminariach organizowanych przez inne podmioty 20-21.09.2012r. Lublin III Europejski Kongres Dyrektorów Szkół Zawodowych Organizatorzy Kongresu: Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty Paweł Pikula Starosta Lubelski W drugim dniu Kongresu: wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

9 Oczekiwane rezultaty w kontekście rynku pracy 1.Ułatwienie reagowania szkolnictwa zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku pracy. 2. Stworzenie podstawy do uelastycznienia procesu kształcenia zawodowego i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możli- wości uczących się. 3. Podniesienie skuteczności kształcenia oraz poprawa zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 4. Rozwój ustawicznej edukacji zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji w celu szybkiego przekwalifikowania lub zwiększenia swych szans na rynku pracy.

10 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w konferencjach/seminariach organizowanych przez inne podmioty 3.12.2012 r. - Gdańsk Konferencja Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Program: Założenia projektu Stan i rola doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce Rezultaty pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego. Korzyści dla szkół. Podsumowanie pilotażu RAPORT

11 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w konferencjach/seminariach organizowanych przez inne podmioty 4.12.2012r. w Gdańsku Konferencja Przedsiębiorcy – szkoły zawodowe przegląd wybranych problemów w edukacji zawodowej Organizator: Pracodawcy Pomorza Reforma Kształcenia zawodowego w Polsce Oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do absolwentów Egzaminy zawodowe wobec oczekiwań pracodawców

12 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w konferencjach/seminariach organizowanych przez inne podmioty 13.12.2012r. Warszawa Seminarium Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i przedstawiciele placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ochotniczych hufców pracy. Tematyka konferencji dotyczyła organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) – nowej, wprowadzonej od 1 września tego roku formy kształcenia pozaszkolnego.

13 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w konferencjach/seminariach organizowanych przez inne podmioty 24.01.2013r. Gdańsk Konferencja Szkolnictwo zawodowe szansą na dobrą pracę Organizator: Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Gdańsku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gdańsk. Podczas spotkania omawiano ważne kwestie związane ze szkolnictwem zawodowym.

14 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku 18.09.2012r. - Gdańsk i 19.09.2012r. - Słupsk Konferencja Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Celem konferencji było wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli w procesie wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego w szkołach/placówkach. W panelu wspólnym omówiono najważniejsze problemy/trudności związane z organizacją procesu kształcenia zawodowego. Najważniejszą częścią konferencji były warsztaty w 3 blokach tematycznych: Blok I – Tworzenie szkolnych planów nauczania Wojciech Szczepański-Dyrektorzy i Wicedyrektorzy, Kierownicy Szkolenia Praktycznego Blok II – Tworzenie szkolnych zestawów programów nauczania i podręczników Marek Nowicki-Nauczyciele, Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych, Kierownicy Szkolenia Praktycznego Blok III – Tworzenie planu nauczania/rozkładu nauczania w oparciu o podstawę programową/program nauczania Piotr Cymanowski-Nauczyciele, Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych, Kierownicy Szkolenia Praktycznego.

15 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku 27.11.2013r. Gdańsk Konferencja Współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji kształcenia Zawodowego CELEM KONFERENCJI było wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli w procesie wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego w szkołach/placówkach. W panelu wspólnym omówione były możliwości współpracy z pracodawcami w zakresie organizacji procesu kształcenia praktycznego. Warsztaty Przygotowanie szkolnych planów nauczania oraz programów nauczania kształcenia praktycznego i ich realizacja w warsztatach szkolnych, pracowniach ćwiczeń praktycznych, centrach kształcenia praktycznego i u pracodawców, przeprowadzono w 3 grupach: Grupa I – Warsztaty szkolne, Pracownie Ćwiczeń Praktycznych, Centra Kształcenia Praktycznego Grupa II – Zajęcia praktyczne w zakładzie pracy (pracownicy młodociani) Grupa III – Praktyki zawodowe realizowane u Pracodawców

16 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku kwiecień 2013r. - Gdańsk Konferencja Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe CELEM KONFERENCJI było wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli w procesie wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego w szkołach/placówkach. W panelu wspólnym omówione zostaną możliwości kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych; w programie m.in.: Rodzaje form pozaszkolnych i podmioty uprawnione do prowadzenia KKZ; Podstawy prawne planowania i organizacji kształcenia w formach pozaszkolnych w tym KKZ Obowiązki podmiotów realizujących KKZ związane z organizacją egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie; Przykłady dobrych praktyk Najważniejszą częścią konferencji będą warsztaty Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych, z udziałem promotorów zmian kształcenia zawodowego.

17 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku kwiecień 2013r. - Gdańsk Konferencja Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe CELEM KONFERENCJI było wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli w procesie wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego w szkołach/placówkach. W panelu wspólnym omówione zostaną możliwości kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych; w programie m.in.: Rodzaje form pozaszkolnych i podmioty uprawnione do prowadzenia KKZ; Podstawy prawne planowania i organizacji kształcenia w formach pozaszkolnych w tym KKZ Obowiązki podmiotów realizujących KKZ związane z organizacją egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie; Przykłady dobrych praktyk Najważniejszą częścią konferencji będą warsztaty Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych, z udziałem promotorów zmian kształcenia zawodowego.

18 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kreowanie przyszłości edukacji w województwie pomorskim: Prace nad Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Deklaracja członkostwa w Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Pomorskiego System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu dofinansowanego ze środków POKL Aktywny udział w zakresie propozycji przygotowywanych przez MEN kierunków realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego (gł. tematyka kontroli). Zachęcanie nauczycieli do dokształcania i doskonalenia na www.

19 Dziękuję za uwagę gabriela.albertin@kuratorium.gda.pl


Pobierz ppt "Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego w województwie pomorskim - działania Pomorskiego Kuratora Oświaty Gabriela Albertin Pomorski Wicekurator Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google