Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gabriela Albertin Pomorski Wicekurator Oświaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gabriela Albertin Pomorski Wicekurator Oświaty"— Zapis prezentacji:

1 Gabriela Albertin Pomorski Wicekurator Oświaty
Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego w województwie pomorskim - działania Pomorskiego Kuratora Oświaty Gabriela Albertin Pomorski Wicekurator Oświaty

2 Podstawy prawne zmian w kształceniu zawodowym
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.Nr 205, poz. 1206) oraz 10 rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U.2012): z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (poz. 7) z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(poz.186) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (poz.188) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (poz. 184) z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (poz. 204) z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 262) z dnia 24 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (poz. 752) z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (poz. 857) z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (poz. 945) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (poz. 1117)

3 Modernizacja kształcenia zawodowego - cele
Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego atrakcyjności poprzez systemowe powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, w tym: - wdrożenie mechanizmu skłaniającego szkoły do dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców, - włączenie pracodawców w system kształcenia i egzaminowania; 2.      Zwiększenie dostępności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz systemu potwierdzania kwalifikacji, w tym: - uelastycznienie struktury kształcenia zawodowego i włączenie szkół zawodowych w system kształcenia ustawicznego poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe, - wprowadzenie nowej elastycznej formuły egzaminu zawodowego.

4 Zwiększenie dostępności i elastyczności kształcenia zawodowego – nowe formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Kwalifikacyjny kurs zawodowy - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Kurs umiejętności zawodowych - jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników Kursy inne niż w/w, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

5 Elastyczny system zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
1. Egzamin zawodowy przeprowadzany dla każdej kwalifikacji odrębnie na podstawie wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 2. Do egzaminu przystąpią: - uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniowie (słuchacze) szkół policealnych – w trakcie nauki - absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych - osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe - osoby dorosłe w trybie egzaminów eksternistycznych 3. Upraktycznienie egzaminu zawodowego w technikum 4. Modyfikacja i uelastycznienie systemu egzaminów eksternistycznych w kierunku potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez osoby legitymujące się niezbędną 2-letnią praktyką w zawodzie lub co najmniej 2-letnim udokumentowanym okresem kształcenia w danym zawodzie

6 Modernizacja kształcenia zawodowego – podstawowe kierunki wdrażanych zmian
modyfikacja struktury szkolnictwa zawodowego nowelizacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przygotowanie kompleksowej obudowy programowej kształcenia zawodowego (nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, przykładowe szkolne plany i programy nauczania) modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych wprowadzenie nowych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego rozwój współpracy z pracodawcami zmiana wizerunku szkolnictwa zawodowego

7 Działania MEN, KOWEZiU i CKE na rzecz kształcenia zawodowego
Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 8 obszarów kształcenia kształcenie w 200 zawodach podział zawodów na kwalifikacje Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach 193 zawody w jednym akcie prawnym dotyczy kształcenia w szkołach i w formach pozaszkolnych podstawa jako standard wymagań egzaminacyjnych Modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych nowa filozofia egzaminu zawodowego otwarcie systemu egzaminów zewnętrznych na efekty uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (egzamin eksternistyczny zawodowy) Wdrożenie nowego modelu kształcenia zawodowego opartego na elastycznych ścieżkach uczenia się wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych włączenie szkół zawodowych w system kształcenia ustawicznego Stworzenie możliwości lepszej współpracy szkół zawodowych i pracodawców Promocja kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami

8 III Europejski Kongres Dyrektorów Szkół Zawodowych”
Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w konferencjach/seminariach organizowanych przez inne podmioty r. Lublin III Europejski Kongres Dyrektorów Szkół Zawodowych” Organizatorzy Kongresu: Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty Paweł Pikula Starosta Lubelski W drugim dniu Kongresu: wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Sesję III drugiego dnia kongresu otworzyło wystąpienie Pana Tadeusza Sławeckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczące wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego. W drugim dniu Kongresu uczestniczył również Pan Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski. Kolejne poruszane zagadnienia dotyczyły egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

9 Oczekiwane rezultaty w kontekście rynku pracy
Ułatwienie reagowania szkolnictwa zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Stworzenie podstawy do uelastycznienia procesu kształcenia zawodowego i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możli- wości uczących się. Podniesienie skuteczności kształcenia oraz poprawa zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Rozwój ustawicznej edukacji zawodowej osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji w celu szybkiego przekwalifikowania lub zwiększenia swych szans na rynku pracy.

10 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w konferencjach/seminariach organizowanych przez inne podmioty r. - Gdańsk Konferencja „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Program: Założenia projektu Stan i rola doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce Rezultaty pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Korzyści dla szkół. Podsumowanie pilotażu RAPORT Na konferencji zaprezentowano m.in. sposoby organizacji i realizacji zewnętrznego wsparcia szkół oraz integracji lokalnego środowiska doradczego, a także ocena niniejszego rozwiązania przez jego beneficjentów. W trakcie spotkania przedstawiono również wyniki badań terenowych i analizy eksperckiej dotyczące stanu i roli doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce. Konferencja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli władz wojewódzkich i jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za kreowanie regionalnej i lokalnej polityki oświatowej oraz przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli i Ochotniczych Hufców Pracy z województwa: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

11 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w konferencjach/seminariach organizowanych przez inne podmioty r. w Gdańsku Konferencja „Przedsiębiorcy – szkoły zawodowe przegląd wybranych problemów w edukacji zawodowej” Organizator: Pracodawcy Pomorza Reforma Kształcenia zawodowego w Polsce Oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do absolwentów Egzaminy zawodowe wobec oczekiwań pracodawców

12 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w konferencjach/seminariach organizowanych przez inne podmioty r. Warszawa Seminarium „Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego” Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i przedstawiciele placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ochotniczych hufców pracy. Tematyka konferencji dotyczyła organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) – nowej, wprowadzonej od 1 września tego roku formy kształcenia pozaszkolnego. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i przedstawiciele placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ochotniczych hufców pracy. Tematyka konferencji dotyczyła organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) – nowej, wprowadzonej od 1 września tego roku formy kształcenia pozaszkolnego. Kwalifikacyjne kursy zawodowe stanowią jeden z kluczowych elementów uelastycznienia ścieżek kształcenia budując pomost pomiędzy systemem formalnego i pozaformalnego kształcenia. Jednocześnie stanowią wyzwanie organizacyjne i programowe dla ich organizatorów. Konferencja była odpowiedzią na potrzeby środowiska dotyczące przybliżenia tej problematyki. O aspektach prawnych organizacji i wdrażania kwalifikacyjnych kursów zawodowych mówiła w pierwszym dniu konferencji Dorota Igielska – Radca Ministra w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyło się tego dnia również wystąpienie Piotra Krasuskiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Problematyka prezentacji koncentrowała się na możliwościach dofinansowania KKZ z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkania KOWEZiU gościło także Wojciecha Stęchłego (Instytut Badań Edukacyjnych), który odniósł pozaszkolne formy kształcenia do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ostatnim prelegentem była Elżbieta Żochowska (KOWEZiU), która w swoim wystąpieniu podkreślała wagę i rolę doradztwa zawodowego w obliczu zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Jest ono bowiem kluczowym elementem efektywnego planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, zarówno uczniów, jak i dorosłych słuchaczy. Podczas drugiego dnia spotkania KOWEZiU ponownie gościło Wojciecha Stęchłego, który przybliżył uczestnikom konferencji kwestie związane z europejskim systemem transferu osiągnieć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Głównym celem tego narzędzia, ustanowionego zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady, jest ułatwianie transferu, uznawania i akumulacji efektów uczenia się osób zamierzających uzyskać kwalifikacje, również promowanie i ułatwianie międzynarodowej mobilności. W drugiej części spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat dobrych praktyk w zakresie prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a prelegentami w tej części byli: Ewa Matusik (Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach), Lucja Orzechowska (Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji UM z Białegostoku), Bożena Krasnodębska (Dyrektor CKU Białystok), Renata Buss (Wicedyrektor CKU z Koszalina) oraz Dariusz Humaj (Dyrektor CKP z Częstochowy). Konferencję zakończyło wystąpienie Andrzeja Brzozowskiego i Wojciecha Myki (KOWEZiU) na temat wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w kształceniu pozaszkolnym. W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby uczestników, KOWEZiU uruchomi wkrótce na Platformie Edukacyjnej tematyczną przestrzeń poświęconą problematyce kwalifikacyjnych kursów zawodowych, która będzie umożliwiała wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami zainteresowanymi tą problematyką

13 Konferencja „Szkolnictwo zawodowe szansą na dobrą pracę”
Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w konferencjach/seminariach organizowanych przez inne podmioty r. Gdańsk Konferencja „Szkolnictwo zawodowe szansą na dobrą pracę” Organizator: Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Gdańsku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gdańsk. Podczas spotkania omawiano ważne kwestie związane ze szkolnictwem zawodowym. W dniu 25 stycznia bieżącego roku w Domu Technika NOT w Gdańsku odbyła się konferencja „Szkolnictwo zawodowe szansą na dobrą pracę”, organizowana przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/Gdańsk. Wydarzeniu Patronował Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Dziennik Bałtycki, Radio Kaszebe, Trójmiasto.pl oraz Przegląd Techniczny. Celem konferencji było uświadomienie jak ważne dla przyszłych pokoleń jest szkolenie osób w zakresie konkretnych umiejętności technicznych, których deficyt gospodarka polska zaczyna odczuwać. Uroczystego otwarcia dokonał Jan Bogusławski - Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku, który serdecznie powitał zgromadzonych gości. Swoją obecnością zebranych zaszczycili przedstawiciele instytucji takich jak: FSNT NOT w Warszawie, Pomorskie Kuratorium Oświaty, Związek Rzemiosła Polskiego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Pomorski Związek Nauczycielstwa, Pomorska Izba Rzemiosła MSP, Pracodawcy Pomorza, Urząd Marszałkowski oraz Uczelnie Wyższe. Podczas spotkania omawiano ważne kwestie związane ze szkolnictwem zawodowym. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać pięć wystąpień prelegentów - specjalistów z zakresu kształcenia zawodowego tj.: „Problemy związane z odtworzeniem szkolnictwa zawodowego” wygłoszone przez mgr inż. Elżbietę Jarguz, przedstawiciela Zespołu Szkół Zawodowych w Gliwicach, „Szkolnictwo zawodowe - sposób na przyszłość i sukces młodego pokolenia” wygłoszone przez dr inż. Jerzego Kołłątaja, przedstawiciela Politechniki Białostockiej, „Polska szkoła powinna być liderem w walce z bezrobocie” wygłoszone przez mgr inż. Kazimierza Okraszewskiego, przedstawiciela Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, „Z myślą o przyszłości - rola zakładów rzemieślniczych w kształceniu młodzieży na potrzeby rynku pracy”, wygłoszone przez mgr Andrzeja Stępnikowskiego, przedstawiciela Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, „Reforma szkolnictwa zawodowego szansą na wysoką jakość kształcenia dla rynku pracy” wygłoszone przez mgr inż. Gabrielę Albertin, Pomorskiego Wicekuratora Oświaty. Wystąpienia wywołały wśród zgromadzonych dyskusję, która z pewnością stanie się impulsem do poprawy sytuacji szkolnictwa zawodowego w naszym kraju. Wnioski zawarte w opracowaniach zostaną wysłane do wszystkich zainteresowanych instytucji oraz zamieszczone na stronie internetowej NOT.

14 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku
r. - Gdańsk i r. - Słupsk Konferencja „Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim” Celem konferencji było wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli w procesie wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego w szkołach/placówkach. W panelu wspólnym omówiono najważniejsze problemy/trudności związane z organizacją procesu kształcenia zawodowego. Najważniejszą częścią konferencji były warsztaty w 3 blokach tematycznych: Blok I – Tworzenie szkolnych planów nauczania Wojciech Szczepański-Dyrektorzy i Wicedyrektorzy, Kierownicy Szkolenia Praktycznego Blok II – Tworzenie szkolnych zestawów programów nauczania i podręczników Marek Nowicki-Nauczyciele, Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych, Kierownicy Szkolenia Praktycznego Blok III – Tworzenie planu nauczania/rozkładu nauczania w oparciu o podstawę programową/program nauczania Piotr Cymanowski-Nauczyciele, Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych, Kierownicy Szkolenia Praktycznego.

15 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku
r. Gdańsk Konferencja „Współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji kształcenia Zawodowego” CELEM KONFERENCJI było wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli w procesie wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego w szkołach/placówkach. W panelu wspólnym omówione były możliwości współpracy z pracodawcami w zakresie organizacji procesu kształcenia praktycznego. Warsztaty „Przygotowanie szkolnych planów nauczania oraz programów nauczania kształcenia praktycznego i ich realizacja w warsztatach szkolnych, pracowniach ćwiczeń praktycznych, centrach kształcenia praktycznego i u pracodawców”, przeprowadzono w 3 grupach: Grupa I – Warsztaty szkolne, Pracownie Ćwiczeń Praktycznych, Centra Kształcenia Praktycznego Grupa II – Zajęcia praktyczne w zakładzie pracy (pracownicy młodociani) Grupa III – Praktyki zawodowe realizowane u Pracodawców

16 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku
kwiecień 2013r. - Gdańsk Konferencja „Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe” CELEM KONFERENCJI było wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli w procesie wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego w szkołach/placówkach. W panelu wspólnym omówione zostaną możliwości kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych; w programie m.in.: Rodzaje form pozaszkolnych i podmioty uprawnione do prowadzenia KKZ; Podstawy prawne planowania i organizacji kształcenia w formach pozaszkolnych w tym KKZ Obowiązki podmiotów realizujących KKZ związane z organizacją egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie; Przykłady dobrych praktyk Najważniejszą częścią konferencji będą warsztaty „Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych”, z udziałem promotorów zmian kształcenia zawodowego.

17 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku
kwiecień 2013r. - Gdańsk Konferencja „Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne kursy zawodowe” CELEM KONFERENCJI było wsparcie dyrektorów szkół i nauczycieli w procesie wdrażania reformy szkolnictwa zawodowego w szkołach/placówkach. W panelu wspólnym omówione zostaną możliwości kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych; w programie m.in.: Rodzaje form pozaszkolnych i podmioty uprawnione do prowadzenia KKZ; Podstawy prawne planowania i organizacji kształcenia w formach pozaszkolnych w tym KKZ Obowiązki podmiotów realizujących KKZ związane z organizacją egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie; Przykłady dobrych praktyk Najważniejszą częścią konferencji będą warsztaty „Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych”, z udziałem promotorów zmian kształcenia zawodowego.

18 Działania Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Kreowanie przyszłości edukacji w województwie pomorskim: Prace nad Regionalnym Programem Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Deklaracja członkostwa w Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Pomorskiego „System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu” dofinansowanego ze środków POKL Aktywny udział w zakresie propozycji przygotowywanych przez MEN kierunków realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego (gł. tematyka kontroli). Zachęcanie nauczycieli do dokształcania i doskonalenia na www.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gabriela Albertin Pomorski Wicekurator Oświaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google