Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy chcemy aby tak wyglądał nasz świat? Odpowiedź jest chyba rzeczywista.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy chcemy aby tak wyglądał nasz świat? Odpowiedź jest chyba rzeczywista."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Czy chcemy aby tak wyglądał nasz świat?
Odpowiedź jest chyba rzeczywista.

16 Globalne zmiany środowiska przyrodniczego

17 Dziura Ozonowa Zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej, występujące głównie w obszarach podbiegunowych. Jest to 50% ubytek O3 w powłoce ozonowej, głównym powodem powstawania dziury jest emisja przez człowieka do atmosfery freonu, który przyczynia się do rozkładu ozonu

18 Dziura ozonowa nad Antarktydą (zdjęcia z roku 2006)

19 Ozon stratosferyczny powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafioletowego Słońca na cząsteczki atmosferycznego tlenu. Powstały ozon zanika w reakcji katalitycznego rozpadu z atomami chloru, uwolnionymi po rozpadzie freonów.

20 Ozon stratosferyczny pochłania część promieniowania ultrafioletowego docierającego do Ziemi ze Słońca. Niektóre rodzaje promieniowania ultrafioletowego są szkodliwe dla organizmów żywych, ponieważ mogą uszkadzać komórki (oparzenia) oraz materia genetyczny komórek. U ludzi i zwierząt mogą wywoływać zmiany nowotworowe.

21 Smog Nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współdziałaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. Utrudnia oddychanie organizmom, a Ziemi wydalanie ciepła.

22

23 Efekt Cieplarniany Zjawisko wywoływane przez atmosferę, w wyniku którego temperatura planety jest wyższa niż gdyby planeta nie miała atmosfery. Spowodowane jest ograniczeniem wypromieniowywania ciepła z jej powierzchni i dolnych warstw atmosfery w przestrzeń kosmiczną.

24 Skutki efektu cieplarnianego:
wymieranie gatunków, ubożenie gleb, niedobory wody na obszarach, gdzie dotychczas nie było z nią kłopotów, anomalie klimatyczne, zmniejszenie się powierzchni lądów, w tym obszarów możliwych do zasiedlenia,

25 Przyczyny: wycinania lasów deszczowych,
spalania paliw kopalnych w elektrociepłowniach, elektrowniach i coraz to nowych fabrykach, transportu towarów i przewozu ludzi oraz zwiększenia się liczby pojazdów - wraz z nimi zwiększa się emisja metanu, dwutlenku węgla i ołowiu, Rosnące masy odpadów organicznych z wielkich miast składowane na wysypiskach śmieci, Reakcje fotochemiczne spalin przemysłowych i komunikacyjnych.

26 Przeciwdziałanie: Korzystać z alternatywnych źródeł energii- promieniowania słonecznego, wiatru, energii geotermicznej, zalesić z powrotem wycięte obszary, budować nasze domy, by do ich ogrzewania potrzeba było mniej energii.

27 Kwaśne deszcze opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.

28 Skutki: powodują obumieranie dużej ilości drzew, a także niszczenie runa leśnego. zakwaszają glebę, co przyczynia się do uaktywnienia glinu i kadmu, a także do nagromadzenia azotanów i siarczanów, zakwaszenie jezior, rzek i tym podobnych zbiorników i czyniąc je nie nadającymi się dla ludzi i zwierząt, Ryby - zwłaszcza pstrągi i łososie - przestają się rozmnażać i stopniowo giną w kwaśnej wodzie, przyspieszają wietrzenie budowli zbudowanych z piaskowca czy wapienia, oddziaływują szkodliwie na tworzywa sztuczne, witraże, a nawet na metale, powodując ich korozję,

29

30 Przeciwdziałania: Jedynym pełnym rozwiązaniem problemu zakwaszenia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez zmniejszenie zużycia paliw. Szczególnie silnym źródłem emisji dwutlenku siarki jest spalanie węgla brunatnego, jako najbardziej zasiarczonego. Natomiast zdecydowanie najkorzystniejszą formą zapobiegania emisji spalin zakwaszających powietrze jest rozwój elektrowni wodnych i wiatrowych oraz energetyki jądrowej.

31 Zanieczyszczenie wód Niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych, organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.

32 Przyczyny zanieczyszczeń
Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami. Innymi źródłami zanieczyszczeń wód są transport wodny i lądowy, stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych oraz odpady komunalne i przemysłowe. Wody ulegają zanieczyszczeniu także w wyniku eutrofizacji. Obieg wody w przyrodzie został zakłócony przez człowieka - wycinanie lasów, monokulturę rolnictwa, niewłaściwe i nadmierne zabiegi rolnicze, urbanizację.

33

34 Degradacja gleb Ogół procesów i zjawisk, które poprzez pogorszenie właściwości fizycznych (zniszczenie struktury), biologicznych (zmniejszenie ilości i jakości próchnicy) i\lub chemicznych (np. zakwaszenie przez wymywania kationów zasadowych wapnia, magnezu, potasu) gleby istotnych dla roślin, wpływają ujemnie na jej żyzność a więc i zasobność.

35 Przyczyny degradacji gleb
Degradację gleby powoduje głównie człowiek w sposób bezpośredni, zniekształcając procesy glebotwórcze czy likwidując wierzchnią pokrywę glebową, czyli warstwę próchniczną. Działania pośrednie takie jak wielopowierzchniowe wycinki lasów (prowadzące do stepowienia), nadmierna intensyfikacja produkcji rolnej, emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przez przemysł, transport, gospodarkę komunalną, czy też obniżenie poziomu wód gruntowych wskutek nadmiernego ich eksploatowania również powodują degradację gleb.

36 Regradacja gleb Stosując odpowiednie metody i zabiegi agrotechniczne można częściowo lub całkowicie powstrzymać, zapobiec lub odwrócić degradację gleby. Do takich zabiegów należą m.in.: nawożenie organiczne odbudowujące warstwę próchniczną, fitomelioracje, śródpolne zadrzewienia, przebudowa monokulturowych drzewostanów iglastych (nadmiernie zakwaszających próchnicę) itp.

37 Może być całkiem inaczej…

38

39

40

41

42

43

44

45 Tutaj raczej też odpowiedź nie jest wymagana…
Czyż nie jest piękniej? Tutaj raczej też odpowiedź nie jest wymagana…

46 KLIMAT W POTRZEBIE! Pomóżmy mu!

47 Autor: Jankowska Agnieszka Klasa: 3 TZ-2


Pobierz ppt "Czy chcemy aby tak wyglądał nasz świat? Odpowiedź jest chyba rzeczywista."

Podobne prezentacje


Reklamy Google