Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Procedury przyznania pomocy, realizacja operacji pod względem rzeczowym Emilia Goniprowska Seminarium działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach PROW na lata Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 2 5 września 2013 roku

2 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY, REALIZACJA OPERACJI Legislacja (UE, krajowa) Rekomendacje z audytu MF Rekomendacje z audytu DAW ARiMR Zalecenia z kontroli DDD ARiMR Zalecenia IZ dla PROW na lata (MRiRW) Zalecenia AP dla PROW na lata (ARiMR) Rekomendacje audytu wewnętrznego FAPA

3 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Wnioskodawca, który będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych, składa wraz z Wnioskiem o Przyznanie Pomocy Oświadczenie o kwalifikowalności VAT: Załącznik nr 10a – składają osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej; Załącznik nr 10 b - składają osoby fizyczne. Jeżeli przyjęty w danym podmiocie sposób reprezentacji wymaga złożenia oświadczenia woli przez więcej niż 1 osobę, ww. oświadczenie może zostać wypełnione przez kilku reprezentantów podmiotu na 1 formularzu.

4 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Załącznik 8 Zmiany w katalogu bezpośrednich kosztów szkoleń : Poz Opracowanie, powielanie i drukowanie materiałów szkoleniowych oraz materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia; Poz najem pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia; dodatkowe przykłady, kosztów ogólnych - dodano Poz usługi pocztowe Poz usługi prawne

5 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Nowe załączniki do WoPP Załącznik nr 8 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (ETAP) – należy podać wyłącznie kwoty głównych kategorii kosztów wyliczone na podst. Zał. 8a Załącznik nr 8a - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji (ETAP) – należy podać wszystkie składowe kosztów głównych i opis zadań (kol. 8 zał. )

6 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Załącznik nr 9 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (OPERACJA) – należy podać wyłącznie kwoty głównych kategorii kosztów wyliczone na podstawie Zał. 9a Załącznik nr 9a - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji (OPERACJA) – należy podać wszystkie składowe kosztów głównych i opis zadań (kol. 8 zał. )

7 ZMIANY PROCEDUR - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR - PRZYZNANIE POMOCY Wnioskodawcy zobowiązani są do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem: zasad równego traktowania; uczciwej konkurencji; przejrzystości oraz zobowiązani są dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań objętych umową o przyznanie pomocy oraz do przeprowadzenia rozeznania rynku (na etapie składania WoPP).

8 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY ROZEZNANIE RYNKU oznacza oszacowanie wartości zamówienia poprzez porównanie cen u co najmniej trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców. W przypadku gdy wnioskodawca stwierdzi, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usługodawców, może zostać wezwany - na wniosek FAPA do przedstawienia uzasadnienia takiej sytuacji.

9 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY ROZEZNANIE RYNKU cd. Dopuszczalne jest rozeznanie rynku: mailowe, korzystanie ze stron internetowych, czy też poprzez wysłanie/ otrzymanie ofert cenowych drogą pocztową. Z zasad rozeznania rynku wyłączone są umowy o pracę

10 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY ROZEZNANIE RYNKU cd. Do WoPP należy dołączyć kopie dokumentów, na postawie których dokonano rozeznania rynku (np. oferty cenowe uzyskane drogą pocztową, mailową, wydruk strony WWW) - uzasadniające przyjęty poziom cen dla danej pozycji w Opisie zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (załącznik 8a / 9a).

11 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY ROZEZNANIE RYNKU cd. Dokumenty z przeprowadzonego rozeznania rynku – powinny być oznaczone wg pozycji zestawienia rzeczowo finansowego – którego dotyczą. Udokumentowanie przebiegu procesu rozeznania rynku wymaga formy pisemnej i polega na zarchiwizowaniu, np. wydruków maili albo innego dokumentu z informacją na temat ceny za określony towar/usługę.

12 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Załącznik nr 8 a/9a, w kol. 8 należy podać informacje: uzasadnienie zakresu danego kosztu - np. wypożyczenie sprzętu sposób kalkulacji kosztu metody rozeznania rynku, nazwy wykonawców (sprzedających), u których dokonano rozeznania rynku z podaniem proponowanych cen oraz uzasadnienie dokonanego wyboru cenowego.

13 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Załącznik nr 8a/9a, w kol. 8 cd: planowany tryb dokonania zakupu (po podpisaniu umowy) – określić czy zakup będzie dokonywany zgodnie z ustawą Pzp, czy zgodnie z zasadami ofertowania. Zasad ofertowania nie stosuje się w odniesieniu do umów z zakresu prawa pracy, umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, o dzieło) zawieranych z wykładowcami, rozliczanych w ramach wynagrodzenia kadry dydaktycznej, najmu pomieszczeń lub bazy dydaktyczno-lokalowej) - należy wskazać – dotyczy podmiotów, które nie są obowiązane stosować Pzp.

14 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Od V edycji Wnioskodawcy nie składają odpisu z KRS i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - FAPA korzysta z: KRS wygenerowanego ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, wydruku z CEIDG w oparciu o bazę Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

15 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Rozszerzono wymagania dot. zakresu umowy konsorcjum/ spółki cywilnej – umowa powinna w szczególności: wymieniać podmioty wchodzące w skład konsorcjum/wspólników spółki cywilnej, określać podział zadań zaplanowanych w ramach operacji miedzy poszczególne podmioty/ poszczególnych wspólników spółki cywilnej

16 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zakres umowy konsorcjum/ spółki cywilnej cd. wskazać odpowiednio wspólnika spółki cywilnej lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum: upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy; odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej – nowe postanowienie.

17 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiana zasad potwierdzania kopii dokumentów Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię dokumentu zawierającą klauzulę, np.: "za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. Podpis poświadczającego za zgodność z oryginałem powinien być czytelny. W przypadku przystawienia imiennej pieczątki poświadczającego, podpis może być nieczytelny.

18 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 113, poz. 944, z późn. zm.) - ostatnia nowelizacja z 5 lipca 2012 r. weszło w życie :

19 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej cd. Szczegółowy program szkolenia (1-20 pkt) Jakość merytoryczna operacji (……..) (1-6 pkt) Dobór metod dydaktycznych… (0-5 pkt) Dostosowanie wymiaru czasu szkolenia do poszcz. zagadnień (0-6 pkt) – dodane 2 pkt Dobór pomocy dydaktycznych do treści szkolenia (0-3pkt) - dodany 1 pkt

20 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej cd. Kwalifikacje kadry dydaktycznej, która będzie przeprowadzać szkolenie: zmniejszenie wymaganej minimalnej liczby punktów z 8 do 7 pkt. zagęszczenie siatki oceny w zakresie doświadczenia kadry dydaktycznej.

21 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Doświadczenie kadry dydaktycznej w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji (1-10 pkt) - % kadry z doświadczeniem a)powyżej 90% do 100% – 10 pkt, b) powyżej 80% do 90% – 8 pkt, c) powyżej 70% do 80% – 6 pkt, d) powyżej 60% do 70% – 4 pkt, e) powyżej 50% do 60% – 2 pkt, f) do 50% – 1 pkt. Wprowadzenie zasady proporcjonalnego przyznawania punktów w ramach kryterium oceny merytorycznej operacji dotyczącego kosztu osobogodziny szkolenia. .

22 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej cd. Wprowadzenie zasady proporcjonalnego przyznawania punktów dotyczącego kosztu osobogodziny szkolenia.

23 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - PRZYZNANIE POMOCY Zmiany w zakresie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej - koszt osobogodziny szkolenia cd. minimalny koszt osobogodziny w konkursie Liczba punktów = X 30 pkt koszt osobogodziny dla badanej operacji

24 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Po zawarciu umowy, w przypadku, gdy beneficjent zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji (tj. złożył wraz WoPP Oświadczenie o kwalifikowalności VAT) powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego- tj. Dyrektora Izby Skarbowej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012, poz. 749) – w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

25 wypełnić formularz ORD – IN,
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI w celu uzyskania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego należy: wypełnić formularz ORD – IN, złożyć wniosek do właściwego miejscowo organu - Dyrektora Izby Skarbowej, wnieść opłatę - 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

26 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Właściwy organ -Dyrektor Izby Skarbowej Miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy (województwa) W Bydgoszczy Kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie W Katowicach Małopolskie, podkarpackie, śląskie W Łodzi Lubelskie, łódzkie, opolskie, świętokrzyskie W Poznaniu Dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie W Warszawie Mazowieckie lub z poza granic kraju

27 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Formularz ORD-IN oraz interaktywny formularz ORD-IN dostępne są na stronie MF /Administracja Podatkowa/Krajowa Informacja Podatkowa

28 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Interpretację indywidualną wydaję się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez właściwy miejscowo organ. Do 3-miesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np.: wezwania do uzupełnienia.

29 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Załącznik „Interpretacja indywidualna w zakresie interpretacji prawa podatkowego będzie obowiązkowy na etapie ubiegania się o refundację kosztów kwalifikowalnych: a) w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie – wraz z wnioskiem o płatność ostateczną; b) w przypadku operacji wieloetapowych - wraz z pierwszym wnioskiem o płatność częściową.

30 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Beneficjenci zobowiązani są do nabycia wszystkich dostaw i usług związanych z realizacją operacji: w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent jest obowiązany stosować te przepisy lub z uwzględnieniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w przepisach o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy beneficjent nie jest obowiązany stosować tych przepisów (zasady ofertowania określone w umowie - UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY ).

31 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI Wykluczenie możliwości uznawania jako kosztów kwalifikowalnych kosztów poniesionych w związku z  prowadzeniem szkoleń przez kadrę dydaktyczną, która jednocześnie może być uczestnikiem szkolenia realizowanego w ramach tej samej operacji.

32 ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI
ZMIANY PROCEDUR OD V EDYCJI - REALIZACJA OPERACJI W przypadku, kiedy beneficjent wykorzystywał będzie własny sprzęt/ sale – ma możliwość refundacji częściowego rozliczenia kosztów eksploatacyjnych/ administracyjnych z tym związanych, np.: refundacji kosztów pracownika instalującego/ obsługującego sprzęt, kosztów eksploatacyjnych sprzętu, kosztów energii elektrycznej. Koszty takie powinny być wykazywane w ramach kosztów ogólnych.

33 WARUNKI REALIZACJI OPERACJI
WARUNKI REALIZACJI OPERACJI Warunkiem prawidłowej realizacji operacji jest wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z postanowieniami umowy o przyznanie pomocy oraz właściwe udokumentowanie wykonanych zadań weryfikowane na etapie wniosku o płatność.

34 WARUNKI REALIZACJI OPERACJI
WARUNKI REALIZACJI OPERACJI Zaakceptowane przez IZ materiały szkoleniowe, przekazane uczestnikom. Beneficjent ma możliwość 2 krotnego poprawienia materiałów. Wykładowca z listy zaakceptowanej przez FAPA – zmiany 14 dni przed szkoleniem. Harmonogram realizacji operacji zaakceptowany przez FAPA - zmiany 7 dni przed szkoleniem. Szczegółowy program szkolenia zgodny z Wnioskiem o Przyznanie Pomocy.

35 WARUNKI REALIZACJI OPERACJI
WARUNKI REALIZACJI OPERACJI Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postępowania o udzielenie zamówienia. Zapewniona dostępność szkoleń ogólnopolskich/ wojewódzkich dla rolników z całego kraju/województwa. Liczba uczestników na szkoleniu zgodna z ogłoszeniem. Przeprowadzona ankieta oceny szkolenia.

36 WARUNKI REALIZACJI OPERACJI
WARUNKI REALIZACJI OPERACJI Wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (w ostatnim dniu szkolenia). Zapewnione wyżywienie uczestników i wykładowców. Zwrot kosztów dojazdu. Zakwaterowanie wykładowców/uczestników, jeśli wymagane . Wizualizacja sporządzonych materiałów. Załączniki do wniosku o płatność

37 WARUNKI REALIZACJI OPERACJI
WARUNKI REALIZACJI OPERACJI Planując jakiekolwiek zmiany w realizacji operacji należy stosować zasadę: najpierw zmieniamy później realizujemy jest to warunek prawidłowego wykonania umowy.

38 Dziękuję Państwu za uwagę Zespół Funduszy Strukturalnych FAPA
Dziękuję Państwu za uwagę Emilia Goniprowska Zespół Funduszy Strukturalnych FAPA


Pobierz ppt "Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google