Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”"— Zapis prezentacji:

1 działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
PROJEKT WSPÓŁPRACY „AKTYWNY SOŁTYS” „Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” Siedlce, 19 października 2012 r.

2 (Art. 2. powyższej Ustawy).
DEFINICJA…. Główny akt prawny: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz z pózn. zm.) DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. (Art. 2. powyższej Ustawy).

3 PRZEDSIĘBIORCA, CZYLI KTO…?
Jak Państwo zdefiniowaliby „Przedsiębiorcę” ? ? ?

4 PRZEDSIĘBIORCA, CZYLI KTO…?
Odpowiedź: 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

5 OD KIEDY JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ ?
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

6 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
CO TO JEST „CEIDG”? „CEIDG” to: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Zadaniem CEIDG jest: ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi; 2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie; 3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego; 4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

7 Zakładanie firmy, czyli działalność gospodarcza "krok po kroku"
Mimo, że wprowadzane są wciąż nowe udogodnienia, to i tak startujący przedsiębiorca musi odwiedzić kilka miejsc, i to w odpowiedniej kolejności …

8 Zakładanie firmy, czyli działalność gospodarcza "krok po kroku„ c. d.
Zaczynamy od wpisania w przeglądarkę internetową adresu : i wypełnienia na niej formularza CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

9 Zakładanie firmy, czyli działalność gospodarcza "krok po kroku„ c. d.
Znajdziemy tam również szczegółową instrukcję wypełnienia oraz „dwa słowa” o sposobach wysyłania i podpisywania formularza (tzw. profil zaufany). Dokument ten jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (przy której nadaje się numer REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania), zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS (płatnika, czyli osoby opłacającej swoją składkę, jak i składki swoich pracowników).

10 Zakładanie firmy, czyli działalność gospodarcza "krok po kroku„ c. d.
Tym samym wnioskiem zgłasza się również wszelkie zmiany z zakresu podawanych informacji. (Na ten obowiązek posiada się 7 dni od ich zaistnienia). Uwaga! Jeżeli rejestrując firmę nie posiadamy jeszcze REGON-u i/lub NIP-u, to po jego otrzymaniu nie musimy aktualizować danych w systemie CEIDG, bo pojawiają się one tam automatycznie po ich nadaniu. W przypadku wspólników spółki cywilnej – każdy z nich musi osobno złożyć wniosek CEIDG.

11 PKD W formularzu należy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu stworzona została Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo. Do formularza CEIDG wpisuje się jedynie numery wybranych czynności. Nie obowiązuje żaden limit ilości podawanych numerów PKD.

12 PKD C.D. Wypełniając CEIDG należy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu posłuży nam utworzona klasyfikacja działalności, jaka jest możliwa do wykonywania w ramach prowadzenia firmy. Aktualną wersję tej klasyfikacji oznacza się jako PKD (w tym roku powstała). Koniecznym jest wybór "przeważającego rodzaju działalności" i wpisaniu go do formularza CEIDG na pierwszej pozycji. Nie jest to właściwie nic zobowiązującego. W praktyce należy dokonać wyboru działalności, powinna generować największe zyski.  Polska Klasyfikacja Działalności dostępna jest na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. Również tam dostępna jest wyszukiwarka działalności, dzięki której łatwo odnaleźć odpowiednią działalność wpisując proste wyrażenie związane z działalnością, np. naprawa, szkolenia.

13 URZĄD SKARBOWY Numer NIP pozostaje niezmieniony – nasz osobisty numer staje się numerem firmy w momencie jej powstania. Jeżeli dotąd nie posiadało się NIP-u, to został on nadany przy realizacji przez Ministerstwo naszego wniosku CEIDG. Aby go poznać, najprościej jest wyszukać nasz wpis korzystając z wyszukiwarki przedsiębiorców. Każdy wpis powinien tam pojawić się najpóźniej w 3 dni od podpisania wniosku CEIDG, a najczęściej jest już następnego dnia. Należy zdecydować, czy zamierza się być podatnikiem VAT???

14 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Przedsiębiorca w ZUS-ie posiada podwójną osobowość. Występuje on jednocześnie jako tak zwany Płatnik, czyli osoba wpłacająca składki (za swoich pracowników i siebie samego) oraz jako Ubezpieczony (jakby na równi ze swoimi pracownikami). Uzupełniamy druk ZUA, jeśli wykonywana działalność jest jedynym naszym źródłem dochodów. Z kolei ZZA używa się w sytuacji, gdy jesteśmy jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę, w której zarabiamy powyżej minimalnej pensji krajowej – w innym przypadku (np. pensja jest niższa) pozostajemy przy ZUA. W przypadku spółki cywilnej, będzie to druk ZPA. Druki te można składać w dowolnych oddziałach ZUS. Należy to uczynić po złożeniu wniosku CEIDG, ale nie później niż 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia (czyli daty rozpoczęcia działalności, jaką się podało we wniosku CEIDG).

15 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH c.d.
Jeśli w dniu składania formularza w ZUS-ie nie posiadamy jeszcze numeru REGON, to po prostu nie podajemy go. Jednak w praktyce zazwyczaj posiadamy już REGON, chociaż jeszcze o tym nie wiemy. Wiele osób irytuje oczekiwanie - najczęściej dwutygodniowe - na list z GUS-u informujący o nadaniu firmie numeru REGON. Tymczasem najczęściej REGON jest już nadany następnego dnia i można go sprawdzić odnajdując swój własny wpis w wyszukiwarce przedsiębiorców (jeśli nie będzie następne dnia, to można próbować w kolejne dni, ale zazwyczaj jest).

16 KONCESJE I ZEZWOLENIA Wprawdzie posiadamy swobodę gospodarczą, to jednak w przypadku niektórych rodzajów działalności przepisy nakładają obowiązek uzyskania koncesji i zezwoleń. Np. Alkohol, wyroby tytoniowe, …

17 Powiatowa Inspekcja Pracy
Państwową Inspekcję Pracy odwiedzamy wyłącznie wówczas, gdy zamierzamy zatrudnić pracowników. Mamy 30 dni od daty rozpoczęcia działalności na zawiadomienie PIP-u na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Należy także pamiętać poinformować PIP o wszelkich zmianach w danych firmy, czy też jej likwidacji.

18 SANEPID Podobnie jest z Sanepidem - jeśli nie zamierzamy nikogo zatrudniać, to wizytę w tym miejscu należy sobie darować. Jeśli jednak jest inaczej, to w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności należy udać się do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu powiadomienia o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz przewidywanej liczbie pracowników. Niektóre dziedziny działalności (np. gastronomia) wymagają zastosowania szczególnych środków i procedur wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

19 PIECZĄTKA Wprawdzie nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia pieczęci firmowej, to jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne,a że jej uzyskanie nie stanowi wielkiego trudu, to należy się o taką pieczęć postarać. ( to również kwestia psychologii, bo przecież firmowa pieczątka zawsze robi wrażenie i sprawia, że ozdobiony nią dokument wydaje się bardziej oficjalny  )

20 KONTO BANKOWE Nie istnieje żaden obowiązek używania konta firmowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością – można używać również prywatnego konta albo chociażby płacić gotówką. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza euro – bez względu na liczbę płatności (nie zadziała rozłożenie ich na kilka mniejszych kwot). Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz ZUS wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG.

21 i Ile to będzie kosztować?
BIZNES PLAN Biznes plan jest dokumentem opisującym biznes, jego produkt lub usługę oraz sposób wejścia na rynek i finansowanie całej operacji. Opisuje on inwestycje, które należy wykonać, oraz te które są w trakcie realizacji. Biznes plan odpowiada na cztery pytania: Kto ? Co ? Jak ? i Ile to będzie kosztować? Formułuje cele (lub tylko jeden z nich) na najbliższy czas (zwykle od roku do kilku lat) i sposoby ich osiągnięcia, w powiązaniu z aktualną sytuacją firmy i całego rynku oraz prognozami na przyszłość.

22 KORZYŚCI, PRZYCHODY I INNE ZALETY 
Na początek psychologia: brak szefa, który wie wszystko najlepiej, chociaż o wielu rzeczach nie ma pojęcia… Ponadto samemu ustala się : cele firmy, czas pracy, zakres działalności, kontroluje się własny dochód odpowiednio ograniczając inwestycje, wyznacza się sobie samemu urlop w dowolnym terminie, itp.

23 KORZYŚCI, PRZYCHODY I INNE ZALETY  c. d.
Prowadząc firmę można również wiele zaoszczędzić. Od dochodu odlicza się różne wydatki, jak chociażby zakup i eksploatację samochodu firmowego, kupno różnych sprzętów i narzędzi, a to chociażby komputery, oprogramowanie, aparaty fotograficzne – to wszystko obciąża przychody, przez co zmniejsza się kwota podatku dochodowego. Jeśli zaś o niego chodzi, to istnieje opcja wyboru opodatkowania liniowego, co opłaca się przy wyższych dochodach, bo nie wpada się w drugi próg podatkowy. Zaś odliczanie VAT-u zmniejsza realne koszty określonych zakupów i usług (np. rozmów telefonicznych, paliwa). Przykłady: Karta telefoniczna o wartości 100 zł kosztuje przedsiębiorcę około 63 zł, Nowy komputer w cenie 3000 zł to właściwie wydatek rzędu około 1900 zł. Jak to się dzieje??: (Kwota PLN – 23% VAT) – 18% podatku dochodowego = realny koszt przedsiębiorcy.

24 KOSZTY … Jednorazowe koszty założenia firmy wynoszą maksymalnie 170 zł. Zostawia się je w Urzędzie Skarbowym, jeśli chcemy zostać płatnikiem VAT. Regularne koszty generuje przede wszystkim ZUS. Dla wielu jest to główna przeszkoda, chociaż wydaje się niesłuszna. Są to koszty nominalne, ale nie rzeczywiście dodatkowe, bowiem każda osoba w jakikolwiek sposób pracująca ma zawsze do czynienia z ZUS-em. Każdy odprowadza składki, z taką jedynie różnicą, że przedsiębiorca czyni to samodzielnie, a za pracowników robi to ich pracodawca (co dla niego jest tak samo kosztem pracy, jak wypłacane wynagrodzenie, o którym tylko myśli pracownik). Ponadto składki odprowadza się tylko raz. Jeśli jest się zatrudnionym, a rozpoczyna się działalność gospodarczą, to należy już wówczas opłacić w ZUS-ie jedynie ubezpieczenie zdrowotne w wysokości około 250 zł miesięcznie. Jeśli Twoja firma będzie jedynym źródłem utrzymania, to ZUS zażąda kwoty około 930 zł każdego miesiąca, ale jeśli jest to Twoja pierwsza firma (lub nie prowadziło sie własnej działalności przez ostatnie 5 lat) to przez całe dwa lata możesz korzystać z preferencyjnej stawiki ubezpieczeń społecznych – około 400 zł miesięcznie.

25 Prowadzenie księgowości,
KOSZTY … Prowadzenie księgowości, Inwestycje związane z wykonywaniem konkretnej działalności, Psychologiczne aspekty prowadzenia własnej firmy, tu niektórzy wymieniają: niepewność, niestabilność oraz inne słowa zaczynające się na „nie”…..

26 a na koniec cytaty  „Nikt nie jest w stanie od początku posiąść wiedzy, na której zdobycie inni potrzebowali dziesiątków lat…” „W biznesie zawsze buduje się przyszłość, a przeszłość jest bazą, z której się wychodzi…”

27 e-mail: e.kwiatek@skpr.pl
Dziękuję za uwagę  Kontakt: Edyta Kwiatek tel.: , kom


Pobierz ppt "działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google