Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynkowej- konsument i jego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynkowej- konsument i jego"— Zapis prezentacji:

1

2 Rynkowej- konsument i jego
Obywatel w Gospodarce Rynkowej- konsument i jego Prawa.

3 opiekun: Anna Jagiełło
Współpraca MGP w ramach projektu „As kompetencji” między szkołami: Zespół szkół w Krzyżu Wlkp. I zespóŁ szkół ponaDgimnazjalnych w czarnkowie 97_79_P_G1 opiekun: Anna Jagiełło 97_13_P_G1 Opiekun: Anna Dolna kursanci: Monika Borkowska Krystyna Grenda Adrian Krawczyński Konrad Richert Anna Grygorcewicz Justyna Jóźwiak Magdalena Wawrzyn Andrzej Dąbrowski Marta Dubkiewicz Krzysztof Gapski Patrycja Pocheć Patrycja Kozłowska Małgorzata Gruczoł kursanci: Sonia Baczyńska Milena Szyc Julita Słabolepsza Joanna Gumna Maria Borowiecka Katarzyna Ceglarek Natalia Grośty Dominika Jarosz Angelika Stróżynska Malwina Radunz Marta Piątek Daria Nyklewicz

4 Po nawiązaniu współpracy międzyszkolnej, obie grupy uczestniczyły w spotkaniu z powiatowym rzecznikiem konsumentów w trzciance

5

6 KONSUMENT - to osoba kupującą dobra lub usługi. Dokonując wyboru dóbr i usług, wpływa na kształtowanie się rynku. Jedynym elementem mającym nakłonić konsumentów do skorzystania z oferty jest reklama

7 OCHRONA KONSUMENTÓW Prawa konsumentów Instytucje chroniące konsumentów

8 INSTYTUCJE CHRONIĄCE PRAW KONSUMENTA
Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji Inspekcja Handlowa Państwowa Inspekcja Sanitarna Federacji Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

9 Prawa konsumenckie wynikają z :
gwarancji rękojmi umowy zakupu

10 Niezgodność towaru z umową
  Towar można uznać za niezgodny z umową, gdy spełnia jeden z podanych warunków:   * nie nadaje się do celu do jakiego zwykle się go używa, np. w butach zimowych odkleja się podeszwa na skutek kontaktu z wodą, a przecież z założenia takie buty powinny być odporne na wodę i śnieg. * nie posiada właściwości jakie powinny być typowe dla tego towaru lub jakie obiecywał sprzedawca lub gwarantował w reklamie czy w opisie na opakowaniu (np. w reklamie jest zapewnienie, że oferowany preparat jest skuteczny na pewne dolegliwości, a w praktyce nie widać efektów jego działania). * utracił swoje właściwości lub cechy przydatności do użycia przed okresem gwarantowanym przez producenta. * wada towaru nastąpiła na skutek nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia, o ile te czynności były wykonywane w ramach umowy sprzedaży, przez sprzedawcę, osobę do tego upoważnioną lub nawet przez użytkownika robiącego to zgodnie z załączoną instrukcją.

11 Gwarancja Dokument gwarancyjny musi spełniać pewne wymogi: * gwarancja musi być przyznana klientowi bez osobnej opłaty, * w gwarancji musi być określony sprzedawca, producent i jego przedstawiciel na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, * musi być określona osoba uprawniona do przyjmowania gwarancji lub podana lista zakładów serwisowych, * gwarancja musi precyzować terytorialny zasięg ochrony, okres gwarancji i inne dane potrzebne do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych, * w dokumencie musi być zapis, że gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową,

12 Rękojmia Odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy. W polskim prawie cywilnym jest uregulowana w (art Kodeksu Cywilnego) przy umowie sprzedaży, ma również odpowiednie zastosowanie do innych stosunków prawnych. W przypadku sprzedaży rzeczy ruchomej z udziałem konsumentów nie stosuje się rękojmi, lecz niezgodność towaru z umową (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176)).

13 Jak konsument przez swoje decyzje wpływa na kształtowanie się rynku
Konsument posiada pełną i prawdziwą wiedzę na temat produktów. Posiadając pełną i prawdziwą informację o produktach, konsument sam potrafi najlepiej ocenić na czym polegają jego korzyści. Zachowanie konsumenta zależy od: dochodu konsumenta, gustu konsumenta, ceny, popytu zainteresowań . .

14 Cd. Jak konsument przez swoje decyzje wpływa na kształtowanie się rynku
W gospodarce rynkowej konsument jest „królem”. Klient poprzez swoje decyzje zakupu wpływa na to, co ma być produkowane. W pewien sposób to on decyduje o sukcesie oraz klęsce nowych produktów. I to o jego, pieniądze producenci toczą walkę między sobą. Konsument pod wpływem milionów reklam, promocji oraz super ofert ulega namowom producentów i dokonuje zakupu, a producenci liczą zyski. Główną rolę w tej walce odgrywają pieniądze konsumentów. Pieniądze, które wydają konsumenci dają wielką możliwość wyboru na rynku dóbr i usług. Producenci nigdy nie zapomną o konsumentach, ponieważ to oni są ich głównym czynnikiem dochodów.

15 Rozstrzyganie sporów konsumenckich
Rozstrzyganie sporów konsumenckich może odbywać się poprzez: Mediacja – procedura, w ramach której konsument i przedsiębiorca rozstrzygają spór sami, przy udziale mediatora. Mediator nie rozstrzyga, która ze stron ma rację, ułatwia jedynie stronom porozumienie się, dbając przy tym, by odbyło się to zgodnie z przepisami prawa. Sąd polubowny / arbitraż – procedura, w której spór rozstrzyga i wyrok wydaje specjalnie powołany organ, złożony z bezstronnych specjalistów, tzw. arbitrów. Postępowanie pozasądowe możliwe jest po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, jest ono dobrowolne, szybkie, tanie, łatwe. Aby rozstrzygnąć spór należy złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

16 Prawa przysługujące konsumentom w polsce
prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa prawo do informacji prawo do ochrony konsumenta przed uciążliwą reklamą zakaz informacji wprowadzającej w błąd

17 Uprawnienia konsumenta wobec sprzedawcy
prawo do reprezentacji swoich interesów prawo do ochrony interesu ekonomicznego prawo do informacji o towarze i ostrzeżeń o nim prawo do dochodzenia swoich roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową prawo do uczciwej reklamy prawo do czytelnego oznaczenia cen

18 Ankieta dotycząca konsumentów i ich praw.
1.Płeć: a) kobieta b)mężczyzna 2.Wykształcenie: a) uczeń b) zawodowe c) średnie d) wyższe 3.Miejsce pochodzenia: a )miasto b) wieś 4.Wiek a) b) c) powyżej 50-ciu lat 5.Czy uważa się Pan/i za konsumenta na rynku dóbr i usług? a) tak b) nie

19 6.Czy był/a Pan/i w sytuacji w której musiał/a Pan/i dochodzić swoich praw jako konsument (np. gwarancja, reklamacja)? a) tak, np. w sytuacji gdy …………………………………………………………. b) nie 7.Czy jest Pan/i świadoma swoich praw konsumenckich? a) tak 8.Jaka zna Pan/i instytucję udzielającą pomocy w sytuacji konieczności dochodzenia swoich praw jako konsument? ……………………………………………………………………………………… 9.Czy napis na wywieszce w sklepie „Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się„ jest: a) zgodny z prawem b) nie zgodny z prawem 10.Czy miał/a Pan/i kontakt z nieuczciwą reklamą?(przekaz w którym dużymi czcionkami zachwala się pewną usługę, a dokładne warunki podane są małą czcionką na dole) a) tak (w jakiej sytuacji?)

20 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród społeczeństwa z Czarnkowa na temat „ konsument i jego prawa”

21

22

23 Wyniki ankiety przeprowadzonej wŚród społeczeństwa z krzyża wlkp
Wyniki ankiety przeprowadzonej wŚród społeczeństwa z krzyża wlkp. Na temat „ konsument i jego prawa”

24

25

26 PORÓWNANIE WYNIKÓW ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD SPOLECZEŃSTWA Krzyża Wlkp. I czarnkowa

27 Wśród badanych z Krzyża jak i Czarnkowa dominowały kobiety
Wśród badanych z Krzyża jak i Czarnkowa dominowały kobiety. Respondenci najczęściej posiadali wykształcenie średnie w obu gminach. Większość badanych pochodziła z miasta i obejmowała przedział wiekowy od 19 do 50 lat. Respondenci uważają się za konsumentów na rynku dóbr i usług prawie w 100%. W Krzyżu ponad 80% badanych nie musiało dochodzić swoich praw konsumenckich, a w Czarnkowie ponad 80% dochodziło swoich praw. Konsumenci obu gmin świadomi są swoich praw. Badani generalnie mieli kontakt z nieuczciwą reklamą. Mieszkańcy mają świadomość, że hasło: „Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się” jest niezgodne z prawem. Społeczeństwo wie do kogo zwrócić się w przypadku ewentualnych problemów z nieuczciwym sprzedawcą lub producentem. Najczęściej wymienianą instytucją był Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

28 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

29 bibliografia Dane zaczerpnięte z wizyty u Powiatowego Rzecznika
Konsumentów Zasoby Internetu Podstawy przedsiębiorczości, M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek, OPERON Podstawy Przedsiębiorczości, B.A. Cichańska, Wydawnictwo Szkolne PWN, Przedsiębiorczość- klucz do sukcesu, A. Mikinia, M. Sienna, rea

30


Pobierz ppt "Rynkowej- konsument i jego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google