Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych"— Zapis prezentacji:

1 Opracował Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych
Prawa i obowiązki ucznia w świetle przepisów oświatowych i dokumentów szkolnych Opracował Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych

2 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. § 4.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3 § 4.2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; warunkach i trybie uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. § 5.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustalony w statucie szkoły. 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
Art W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem. (…) 5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie ramowego statutu publicznej 6 – letniej szkoły podstawowej i 3 – letniego gimnazjum §20. Statut gimnazjum określa szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do gimnazjum oraz ich prawa i obowiązki, w tym: rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary; nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. (…)

6 4. Statut Publicznego Gimnazjum w Pławie
IV. Prawa i obowiązki uczniów Uczniowie szkoły są podmiotem działalności szkoły i stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej. Uczniowie maja prawo do: poszanowania godności, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz bezpiecznych warunków nauki, właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy,

7 zindywidualizowanej nauki w klasach i zespołach gwarantujących wysoki poziom nauczania,
wszechstronnego rozwijania zdolności, talentów i zainteresowań, informacji, swobody myślenia, sumienia i wyznania, swobodnej wypowiedzi, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, opieki wychowawczej i korzystania ze szkolnej opieki pedagogicznej, aktywnego uczestnictwa i współorganizowania życia szkoły, korzystania ze stypendiów zgodnie z odrębnymi przepisami, powoływania Samorządu Uczniowskiego i organizacji współpracujących z dyrektorem i radą pedagogiczną.

8 Uczeń ma obowiązek: zachowywać się w sposób nienaruszający godności własnej i godności innych osób w szkole i poza szkołą, szanować poglądy i przekonania innych, przeciwstawiać się złu, dbać o kulturę słowa, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, nie ulegać uzależnieniom, dbać o higienę osobistą i estetykę wyglądu, wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, być zawsze przygotowanym do każdych zajęć edukacyjnych, w trakcie wszystkich zajęć zachowywać się w sposób niezakłócający procesu kształcenia, opuszczone godziny usprawiedliwiać pisemnie lub ustnie przez rodziców/prawnych opiekunów w terminie 7 dni,

9 pracować rzetelnie i systematycznie nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności,
sumiennie przygotowywać się do zajęć szkolnych, dbać o honor i tradycje szkoły, szanować symbole narodowe i szkolne, okazywać szacunek wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego, współdziałać z kolegami w realizacji zadań klasowych i być współodpowiedzialnym za wyniki pracy klasy i szkoły, troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, za uszkodzenia spowodowane świadomie odpowiadać materialnie, starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły, przebywać w czasie lekcji i przerw na terenie szkoły, nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji i przerw, wykorzystanie sprzętu elektronicznego jest możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

10 W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń/prawny opiekun składa pisemną skargę do dyrektora szkoły.
Do skargi uczeń może dołączyć opinię samorządu uczniowskiego i pedagoga szkolnego. Dyrektor po zapoznaniu się z przedmiotem skargi rozpoznaje sytuację i w terminie 7 dni udziela odpowiedzi w formie rozstrzygającej decyzji. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego.

11 5. Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum w Pławie
Prawa ucznia Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy. Uczeń ma prawo do poszerzania horyzontów wiedzy. Może wyrażać opinie i wątpliwości, prowadzić polemikę z poglądami wyrażonymi w podręcznikach zgodnie z zasadami prowadzenia dyskusji. Uczeń ma prawo do uzyskania dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminie uzgodnionym z nauczycielem, zwłaszcza jeżeli ma trudności z opanowaniem materiału. Uczeń ma prawo do bieżącej, jawnej i systematycznej oceny swojego stanu wiadomości i umiejętności w różnych formach. Stopnie z przedmiotu stawiane są wyłącznie z wiadomości i umiejętności, oceny postawy ucznia dokonuje się osobno (ocena z zachowania).

12 Sprawdziany wiadomości (ustne i pisemne) obejmujące materiał powyżej trzech ostatnich godzin lekcyjnych powinny być zapowiadane i zapisane w dzienniku (ołówkiem)z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jeden taki sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Za zgodą klasy nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian z pominięciem zasad i terminów. Uczeń ma prawo zgłaszania nieprzygotowania się do lekcji według zasad określonych przez nauczyciela przedmiotu. Uczeń ma prawo do swobodnego wyboru zajęć pozalekcyjnych. Udział ucznia w takich zajęciach może być zawieszony przez wychowawcę na czas określony, w związku z niedostatecznymi postępami w nauce i zachowaniu. Uczeń ma prawo do korzystania poza godzinami lekcyjnymi z urządzeń szkolnych w formie zajęć pozalekcyjnych. Uczeń ma prawo do reprezentowania własnej szkoły na zawodach sportowych, turniejach, konkursach, itp.

13 Uczeń ma prawo do korzystania z wszelkich form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła - na zasadach przyjętych przez szkołę. Uczeń ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania szkoły poprzez Samorząd Uczniowski. Uczeń ma prawo należeć do organizacji społecznych. Decyzję o wstąpieniu podejmuje samodzielnie, powiadamiając o tym wychowawcę klasy. Uczeń ma prawo do poszanowania swojej godności i nienaruszalności cielesnej. Stosunki rodzinne i przyjaźnie nie mogą być przedmiotem publicznych uwag. Nie dotyczy to sytuacji rażąco naruszających normy współżycia społecznego. Uczeń ma prawo odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora szkoły.

14 Uczeń ma prawo zwracania się do wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, przedstawiania mu swoich problemów i w razie potrzeby uzyskania umotywowanej odpowiedzi. Uczeń ma prawo wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, a na okres przerw świątecznych i ferii jest zwolniony z zadań domowych, nie oznacza to zwolnienia z przygotowania do lekcji. Uczeń ma prawo otrzymać do wglądu na terenie szkoły w obecności nauczyciela swoją pracę pisemną. Uczeń może otrzymać do wglądu wyłącznie na terenie szkoły, w obecności dyrektora szkoły, pracę pisemną z egzaminu: sprawdzającego, klasyfikacyjnego, końcowego.

15 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegać Statutu Szkoły. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię i honor szkoły, godnie reprezentować ją na zewnątrz, szanować symbole szkolne. Uczeń ma obowiązek sumiennie pracować nad zdobywaniem wiedzy i formowaniem własnej osobowości. Uczeń ma obowiązek dbać o kulturę słowa. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, współdziałać z kolegami w realizacji zadań klasowych i być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy. Uczeń ma obowiązek punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły.

16 Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać opuszczone godziny pisemnie lub ustnie przez rodzica lub prawnego opiekuna do siedmiu dni po nieobecności. Uczeń ma obowiązek podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w szkole.

17 Uczeń ma obowiązek do szacunku i tolerancji wobec innych koleżanek i kolegów oraz ich poglądów i działalności. Uczeń nie może naruszać sfery wolności osobistej drugiego człowieka, komentować jego stosunków osobistych, rodzinnych, uczuć i przyjaźni. Uczeń nie może ujawniać spraw powierzonych mu w zaufaniu. Uczeń ma obowiązek dbać o porządek w szkole oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne, za uszkodzenie spowodowane świadomie - odpowiadać materialnie. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zakazu noszenia i używania telefonów komórkowych (nie dotyczy to imprez: wycieczki, zawody sportowe, dyskoteki, wyjazdy). Uczeń ma obowiązek szanować zdrowie własne i innych, przeciwstawiać się przejawom patologii społecznej. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość i higienę osobistą oraz o estetykę swojego wyglądu. Uczeń ma obowiązek zakładać galowy strój szkolny: biała bluzka / koszula, czarna spódnica / spodnie na okolicznościowe uroczystości szkolne.

18 6. Podsumowując pamiętajmy, że uczeń ma prawo do:
życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny, otrzymywania ocen z poszczególnych przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności, otrzymywania nagród zgodnie z zasadami przyjętymi w Szkolnym Systemie Oceniania, poszanowania godności osobistej (kary stosowane przez nauczyciela nie mogą naruszać nietykalności osobistej – nie bić, nie obrażać, nie poniżać), do odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, do wypowiadania własnego poglądu na omawiane podczas lekcji zagadnienia i uzyskiwania wyjaśnień w związku z tematem, odwoływania się od decyzji naruszających, zdaniem ucznia, jego prawa do dyrektora szkoły.

19 Wszyscy działamy według maksymy:


Pobierz ppt "Opracował Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google