Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie rynku pracy
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach Przygotowali: Piotr Bronejko Monika Buchowska Krzysztof Bielewicz. Funkcjonowanie rynku pracy Popyt na pracę i podaż pracy Zasoby siły roboczej Stopa bezrobocia

2 I Popyt na pracę Popytem na pracę nazywamy zapotrzebowanie pracodawców (przedsiębiorstwa) na  pracę. Popyt determinowany jest przez koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi. Przedmiotem transakcji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest praca, za którą pracownik otrzymuje określone wynagrodzenie.

3 powrót Źródło: GUS

4 Źródło: GUS powrót

5 II Podaż pracy Podażą pracy nazywamy liczbę osób, które chcą pracować za określoną stawkę płac, w danym okresie. Czynniki wpływające na podaż pracy: demograficzne (np. przyrost naturalny, saldo migracji), geograficzne (np. miejsce zamieszkania miasto-wieś), system szkolnictwa i kształcenia zawodowego. UWAGA! Sam termin „podaż” bywa często błędnie rozumiany, zwłaszcza gdy używa się określenia „podaż miejsc pracy”. W rzeczywistości, jeśli firmy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, to jest to popyt na pracę (chcą zakupić pracę).

6 Przepływ siły roboczej na rynku pracy
powrót

7 III Zasoby siły roboczej
Zasoby siły roboczej (inaczej zasoby pracy) stanowią wszystkie osoby, które wykonują lub chcą wykonywać pracę zarobkową bądź przynoszącą dochód i są zdolne do jej podjęcia. Opłacalna jest lokalizacja przemysłu na obszarach, gdzie istnieje bezrobocie i nadwyżka siły roboczej (aspekt ilościowy czynnika pracy). Zmniejsza to koszty robocizny, jednakże pod warunkiem, że jednocześnie przeciętna wydajność pracy jest na poziomie zadowalającym. Dostęp do odpowiednio dużych i tanich zasobów pracy jest ważny w przemysłach pracochłonnych – np. włókienniczym, odzieżowym i skórzanym. Współcześnie coraz częściej rozpatrujemy czynnik pracy w ujęciu jakościowym. Siła robocza to też wykwalifikowana kadra, która jest bardzo poszukiwana (przemysł elektroniczny, elektrotechniczny). Zasoby siły roboczej są to wszyscy pracujący w gospodarce oraz niepracujący, którzy mogą pracować i deklarują chęć podjęcia pracy, ale w danym okresie nie mogą jej znaleźć.

8 III Zasoby siły roboczej
Zasoby siły roboczej to zatrudnieni + liczba osób bezrobotnych. Sr = Z + B Sr = Lp x αz Sr - zasób ludzi należących do siły roboczej Z - zasób zatrudnienia B - zasób bezrobotnych Lp - liczba osób w wieku produkcyjnym αz - współczynnik aktywności zawodowej

9 IV Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia to wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia oblicza się różnie, w zależności od przyjętej definicji osoby bezrobotnej.

10 powrót Źródło: GUS

11 powrót

12 Źródła www.bezrobocie.org.pl www.gazetaprawna.pl www.stat.gov.pl
pl.wikipedia.org/wiki/


Pobierz ppt "Funkcjonowanie rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google