Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce"— Zapis prezentacji:

1 Regulamin XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

2 XI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce - podsumowanie
Etap szkolny: 5 863 uczniów z 354 szkół; Etap powiatowy: 2 161 uczestników; organizowany w 34 miejscach (33 szkoły i jeden Ośrodek Pracy pozaszkolnej); Etap rejonowy: 839 uczestników; organizowany w 8 szkołach (w Opalenicy, Środzie Wlkp., Skokach, Pile, Zimnowodzie, Dobrzycy i Golinie);

3 XI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce - podsumowanie
Etap wojewódzki – finałowy: 226 uczestników; organizowany w dwóch szkołach (w Zespole Szkół w Obornikach i Szkole Podstawowej w Golinie). Wyniki: 147 uczestników uzyskało tytuł laureata; 79 finalistów. W przygotowaniu tej grupy uczniów brało udział 123 nauczycieli.

4 XI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce - podsumowanie
Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 19 czerwca 2007 r. w Szkole Podstawowej w Golinie. Nagrody: laureaci grupy wiekowej kl. IV S.P. do I Gimnazjum – odtwarzacze MP3; gimnazjaliści II i III kl. – zegarki. Sponsorzy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A., Pan Jacek Banasiak.

5 Organizatorzy XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

6 Cele konkursu: kulturowego regionu,
przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu, popularyzowanie kultury regionalnej, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, integracja społeczności województwa wielkopolskiego.

7 Uczestnicy konkursu: Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (poziom klas IV – VI) oraz dla uczniów gimnazjum (poziom klas I – III).

8 Terminarz konkursu: I stopień - szkolny – w terminie ustalonym przez szkołę Protokół z przebiegu etapu szkolnego (sporządzony wg załączonego wzoru - str. 6 regulaminu) należy przesłać do 14 grudnia 2007 roku, na adres: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski al. Niepodległości 16/18, 61–713 Poznań, tel/fax 061/ lub Decyduje data stempla pocztowego lub przesłania elektronicznego. UWAGA! Uprzejmie prosimy o wybranie tylko jednej z form przesyłania protokołów (poczta/fax/ ).

9 Terminarz konkursu: II stopień - powiatowy (międzyszkolny) – 24 stycznia 2008 roku Informacje o wynikach dostępne będą w miejscu przeprowadzenia eliminacji powiatowych. III stopień - rejonowy – 13 marca 2008 roku IV stopień - wojewódzki – 7 maja 2008 roku Informacje o wynikach można uzyskać Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, od  dnia 16 maja, w godz. od –

10 WYNIKI BĘDĄ PUBLIKOWANE W TERMINIE 7 DNI OD DATY KAŻDEGO Z ETAPÓW.
UWAGA!! WYNIKI BĘDĄ PUBLIKOWANE W TERMINIE 7 DNI OD DATY KAŻDEGO Z ETAPÓW.

11 Komisje konkursu: Szkoły przeprowadzające konkurs na szczeblu powiatowym i rejonowym wyznacza z upoważnienia organizatorów - Przewodniczący SGiPW. Przewodniczących komisji powiatowych i rejonowych powołują dyrektorzy szkół organizujących przeprowadzających eliminacje. Skład komisji powiatowej i rejonowej ustala Przewodniczący komisji w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Komisję wojewódzką i jej Przewodniczącego w imieniu organizatorów konkursu powołuje Przewodniczący Stowarzyszenia.

12 WAŻNE! Przed etapem powiatowym i rejonowym, w Poznaniu zorganizowane zostaną szkolenia dla Przewodniczących komisji. Informacje dotyczące terminów umieszczone zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia ( i Kuratorium Oświaty (

13 Formy eliminacji: Stopień I - szkolny
Odbędzie się równocześnie we wszystkich wyznaczonych szkołach, zgodnie z terminarzem. Formę eliminacji ustala komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły; Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły.

14 Formy eliminacji: Do etapu powiatowego (międzyszkolnego) kwalifikuje się z każdego poziomu wiekowego nie więcej niż trzech uczniów reprezentujących całą szkołę. Organizatorzy nie dopuszczają miejsc ex aequo.

15 Formy eliminacji: Stopień II – powiatowy
Odbędzie się równocześnie we wszystkich wyznaczonych szkołach, zgodnie z terminarzem. Stopień powiatowy przeprowadza komisja powiatowa; Forma – test pisemny. Do stopnia rejonowego zakwalifikowani zostaną uczestnicy, którzy zdobędą minimum 85 % wymaganej liczby punktów.

16 Formy eliminacji: Stopień III - rejonowy
Odbędzie się równocześnie we wszystkich wyznaczonych szkołach, zgodnie z terminarzem. Stopień rejonowy przeprowadza komisja rejonowa; Forma – test pisemny. Do stopnia wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskają minimum 90 % wymaganej liczby punktów.

17 Formy eliminacji: Stopień IV - wojewódzki - finał
Miejsce przeprowadzenia finału wyznaczą organizatorzy konkursu; Etap wojewódzki przeprowadza komisja wojewódzka; Forma – test. Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w swojej grupie wiekowej - nie mniej niż 90 % wymaganej liczby punktów.

18 UWAGA!! ODWOŁANIA PRZYJMOWANE BĘDĄ W TERMINIE 7 DNI OD DATY OGŁOSZENIA WYNIKÓW.

19 Sprawy sporne: Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga: na etapie powiatowym i rejonowym – koordynator konkursu powołany przez organizatorów, na etapie wojewódzkim – Przewodniczący komisji wojewódzkiej.

20 Informacje o konkursie
Wszelkich informacji o konkursie udziela: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski al. Niepodległości 18, Poznań bud. C WUW pok. 332 tel , od poniedziałku do piątku w godz. od

21 Zakres materiału: SZKOŁA PODSTAWOWA Etap szkolny i powiatowy
klasa IV – zeszyt ćwiczeń „Wielkopolska, moja mała ojczyzna” dla kl. IV klasa V – zeszyt ćwiczeń „Wielkopolska, moja mała ojczyzna” dla kl. IV i V klasa VI - zeszyt ćwiczeń „Wielkopolska, moja mała ojczyzna” dla kl. IV, V i VI

22 Zakres materiału: Etap rejonowy
Obowiązują zagadnienia z etapu powiatowego oraz następujące tematy wiodące – odrębne dla każdego poziomu klas: Klasa IV - W kręgu wielkopolskich legend, czyli o duchach, straszydłach i rzeczach tajemnych (w tym legendy związane z początkami państwa polskiego, główni bohaterowie legend, związki między legendą a teraźniejszością, etymologia nazw); Szlakiem najstarszych zabytków Wielkopolski (budownictwo przedromańskie romańskie, charakterystyka budowli wznoszonych w tym stylu, rzeźba romańska i miejsca jej występowania, słynne zabytki romańskie w Wielkopolsce).

23 Zakres materiału: Klasa V - Gwara, obrzędy, zwyczaje i święta wielkopolskie (charakterystyczne wyrażenia gwarowe, cechy charakterystyczne gwary wielkopolskiej, najważniejsze obrzędy, zwyczaje i tradycje – miejsca i pory roku związane z ich kultywowaniem, przykłady potraw regionalnych); Szlakiem zabytków gotyckich w Wielkopolsce (charakterystyczne cechy stylu gotyckiego, słynne budowle gotyckie w Wielkopolsce).

24 Zakres materiału: Klasa VI - Powstanie Wielkopolskie r. (najważniejsze wydarzenia powstania, postacie związane z wydarzeniami powstania: Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Taczak, Józef Dowbor – Muśnicki, Franciszek Ratajczak, miejsca w Poznaniu upamiętniające wydarzenia powstania); Szlakiem zabytków renesansowych w Wielkopolsce (charakterystyczne cechy stylu renesansowego, słynne budowle renesansowe w Wielkopolsce).

25 Zakres materiału: Etap wojewódzki
Obowiązuje zakres materiału z wszystkich poprzednich etapów odpowiedni dla każdej klasy oraz następujące tematy wiodące odrębne dla każdego z przedziałów klasowych: Klasa IV - Na Szlaku Piastowskim (przebieg trasy i rejony etnograficzne, główne miejscowości szlaku i słynne zabytki znajdujące się na szlaku); Sylwetki wybitnych Wielkopolan: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Gertruda, Przemysł II, Janko z Czarnkowa, Karol Marcinkowski, Józef Wybicki, Jan Henryk Dąbrowski, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Taczak.

26 Zakres materiału: Klasa V - Śladami św. Wojciecha (życie i działalność św. Wojciecha, najstarsze źródła wiedzy o św. Wojciechu - Żywoty i Drzwi Gnieźnieńskie, miejscowości wielkopolskie związane ze św.  Wojciechem i jego kultem); Sylwetki wybitnych Wielkopolan: Edward Raczyński, Władysław Zamoyski, Tytus Działyński, Jan Kanty Działyński, Wojciech Bogusławski, Jakub Wujek, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Taczak, Józef Dowbor – Muśnicki, Franciszek Ratajczak.

27 Zakres materiału: Klasa VI - Bohaterowie hymnu narodowego i ich związek z Wielkopolską (wybitne postacie występujące w hymnie i ich związek z Wielkopolską, wielkopolskie miejsca związane z życiem i działalnością Józefa Wybickiego i gen. Jana Henryka Dąbrowskiego); Sylwetki wybitnych Wielkopolan: Heliodor Święcicki, Paweł Edmund Strzelecki, Cyryl Ratajski, Stanisław Mikołajczyk, Florian Marciniak, Bolesław Krysiewicz, Kazimiera Iłłakowiczówna, Stanisław Taczak, Ignacy Jan Paderewski, Józef Dowbor – Muśnicki, Franciszek Ratajczak.

28 Zakres materiału: GIMNAZJUM
Wszystkich uczestników konkursu na wszystkich etapach obowiązuje również znajomość tematu: Powstanie Wielkopolskie r. (najważniejsze wydarzenia z przebiegu powstania, postacie związane z wydarzeniami powstania: Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Taczak, Józef Dowbor – Muśnicki, Franciszek Ratajczak, miejsca w Poznaniu upamiętniające wydarzenia powstania).

29 Zakres materiału: Etap szkolny
Na etapach rejonowym i wojewódzkim poza zagadnieniami  z etapu powiatowego, obowiązują tematy nowe – wspólne dla wszystkich klas gimnazjalnych. Etap szkolny klasy I do III – zeszyty ćwiczeń kl. IV, V, VI (szkoły podstawowej) i gimnazjum.

30 Zakres materiału: Etap powiatowy
Obowiązują zagadnienia z etapu szkolnego oraz następujące tematy wiodące odrębne dla poszczególnych klas: Klasa I - Karty z historii Wielkopolski: Wielkopolska w czasach panowania władców z rodów Piastów i Jagiellonów (ważne wydarzenia historyczne i postaci oraz ich wpływ na dzieje Wielkopolski); Szlakiem zabytków gotyckich w Wielkopolsce (charakterystyczne cechy stylu gotyckiego , słynne budowle gotyckie w Wielkopolsce).

31 Zakres materiału: Klasa II - Karty z historii Wielkopolski:
Pod pruskim zaborem (Wielkopolska w latach zaborów, udział Wielkopolan w powstaniach narodowych w XVIII i XIX w., praca organiczna w Wielkopolsce i jej wybitni przedstawiciele, przejawy germanizacji i postawy Wielkopolan wobec polityki pruskiej, wielkopolskie szlaki A. Mickiewicza i F. Chopina); Szlakiem zabytków renesansowych w Wielkopolsce (charakterystyczne cechy architektury renesansowej i słynne budowle wzniesione w tym stylu w Wielkopolsce).

32 Zakres materiału: Klasa III - Karty z historii Wielkopolski:
Od Powstania Wielkopolskiego do Poznańskiego Czerwca 1956r. (Wielkopolanie w walkach Powstania Wielkopolskiego, ich udział w kampanii wrześniowej 1939, ruchu oporu i walkach z hitlerowskim okupantem, martyrologia Wielkopolan, walki 1945r: Cytadela, Międzyrzecki Rejon Umocniony i Wał Pomorski, Poznański Czerwiec 1956-wydarzenia 28 czerwca1956r w Poznaniu i ich skutki); Szlakiem zabytków barokowych w Wielkopolsce (charakterystyczne cechy architektury barokowej oraz słynne budowle wzniesione w tym stylu w Wielkopolsce).

33 Zakres materiału: Etap rejonowy
Obowiązują zagadnienia z etapu powiatowego odrębne dla każdej z klas oraz tematy wspólne dla wszystkich klas gimnazjalnych: Sylwetki wybitnych Wielkopolan (odpowiednie do okresu historycznego wskazanego jako karty z historii dla poszczególnych klas); Miejsca Pamięci Narodowej.

34 Zakres materiału: Etap wojewódzki
Obowiązują zagadnienia z etapu rejonowego oraz temat wspólny: Gwara i tradycje regionalne Wielkopolski.

35 Sugerowana literatura:
„Wielkopolska – moja mała ojczyzna” zeszyty ćwiczeń – Wydawn. „Nowa Era”, Poznań 2000; tel , Al. Jerozolimskie 146 D Warszawa; „Wielkopolska”. Nasza kraina. Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Łęckiego Wydawnictwo Kurpisz 2004 r.; „155 x Wielkopolska”, oprac. P. Anders, W. Gostyński, B. Kucharski, W. Łęcki, P. Maluśkiewicz, J. Sobczak, Z. Szmidt, Wydawnictwo WBP Poznań 2000. Inna ogólnodostępna literatura poruszająca zakres podanych w regulaminie zagadnień.

36 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Dziękujemy za uwagę! Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski


Pobierz ppt "Regulamin XII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google