Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska

2 Spis treści Informacje o Unii Kraje Unii

3 Informacje o Unii Czym jest? Polityka finansowa Programy pomocy Hymn
Dzień Europejski Patroni Europy Flaga Unii Europejskiej Euro Struktura

4 Czym jest? Unia Europejska to związek państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy i Wielką Brytanię

5 Celem UE jest stworzenie unii gospodarczej, monetarnej i politycznej oraz wprowadzenie wspólnego obywatelstwa (nie zastępującego obywatelstwa państw-członków). Najważniejszymi organami UE są: Rada Europejska, Rada UE (dawniej Rada Ministrów), Komisja Europejska (dawniej Komisja Wspólnot), Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Rewidentów i Księgowych.

6 Polityka Finansowa Wpływy do budżetu:
cła (coraz mniejszy udział procentowy w budżecie spowodowany ich redukcją w ramach GATT/WTO oraz na mocy porozumień preferencyjnych zawartych przez Wspólnotę z państwami trzecimi) podatek VAT (drugie co do wielkości źródło wpływów do budżetu, zmniejszanie wpływów z tego źródła powodują ograniczenia wprowadzane przez Radę Europejską, zmniejszające podstawę, od której naliczana jest, według jednolitej stawki, kwota podatku VAT przekazywana przez państwa członkowskie do wspólnego budżetu) bezpośrednie wpłaty państw członkowskich

7 Wydatki budżetu unii wykazywały dotychczas, z nielicznymi wyjątkami, ciągłą tendencję wzrostową, a ich struktura ulegała przez cały czas dywersyfikacji. Niemniej w dalszym ciągu najważniejszą rolę odgrywają wydatki na cele rolnicze. Wynika to z faktu, że, jak dotychczas, nie udało się w innych dziedzinach gospodarki, poza rolnictwem, wprowadzić wspólnej polityki zbliżonej zakresem do polityki rolnej. W przeciwnym razie zastosowanie podobnego rozwiązania, np. w przemyśle, transporcie czy badaniach naukowych, oznaczałoby konieczność, poza przekazaniem uprawnień narodowych na rzecz wspólnych organów, zapewnienia odpowiednich środków w budżecie na finansowanie wspólnej polityki w tych dziedzinach.

8 Programy Pomocy Integracja europejska polega na tworzeniu jednej, silnej, zdolnej do szybkiego rozwoju gospodarki rynkowej oraz na budowaniu bezpieczeństwa na całym kontynencie. Przystąpienie do Unii państw kandydujących wymaga od nich przeprowadzenie wielu reform. Reformy te nazywane są procesami przystosowawczymi. Koszty tych procesów ponoszą zarówno kraje kandydujące, jak i członkowie Unii -przez specjalne programy pomocy.

9 ISPA - to unijny program dla państw przygotowujących się do członkostwa w UE. Unia współ finansuje realizacje różnych kontraktów w dziedzinie ochrony środowiska, komunikacji i transporcie. W tym programie uczestniczyć mogą polscy przedsiębiorcy jako wykonawcy lub podwykonawcy. Do 2000 roku Polska otrzymywała z programu ISPA około 450 mln euro rocznie. Przewiduje się zwolnienie tempa wykorzystania środków finansowych. W ciągu 6 lat od przyznania, można wydać: w jednym roku 30% pieniędzy, w następnych - 18%, a w kolejnych latach po 22% i 13%.

10 PHARE - program uruchomiony w 1989r
PHARE - program uruchomiony w 1989r. Program ten dostarcza wiedzy i ekspertów oraz daje środki na inwestycje. Wspiera przede wszystkim rozwój sektora prywatnego, zmiany w rolnictwie, ochronę środowiska, rozwój oświaty. SAPARD - program uruchomiony w Polsce w lipcu 2002r. Środki z tego programu - po 175 mln euro rocznie - są przeznaczone na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

11 Hymn Unii Europejskiej ODA DO RADOŚCI
1. O Radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór.  Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos. 2. Kto przyjaciel, ten niech zaraz stanie tutaj pośród nas,  i kto wielką miłość znalazł ten niech z nami dzieli czas. Z nami ten, kto choćby jedną duszę rozpromienić mógł. Ale kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu za próg.

12 3. Patrz, patrz: wielkie słońce światem biegnie sypiąc złote skry,  jak zwycięzca, jak bohater - biegnij, bracie, tak i ty. Radość pryska z piersi ziemi, Radość pije cały świat. Dziś wchodzimy, wstępujemy na Radości złoty ślad. 4. Ona w sercu, zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk,  Z niej najlichszy robak czerpie, z niej najwyższy niebios krąg. Bracie, miłość niezmierzona mieszka pod namiotem z gwiazd,  Całą ludzkość weź w ramiona i ucałuj jeszcze raz. 5. Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam: Na gwiaździstym firmamencie miłość mieszka tam. Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam: Na gwiaździstym firmamencie miłość, miłość mieszka tam!

13 Rada Europy w 1972 roku uznała "Odę do radości" za swój hymn
Rada Europy w 1972 roku uznała "Odę do radości" za swój hymn. Współczesnej aranżacji dzieła Ludwika van Beethovena dokonał Herbert von Karajan. Powyższy tekst to poemat Fryderyka Schillera. Obowiązujące w Polsce tłumaczenie zostało wykonane przez  Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Oficjalnie hymn Unii Europejskiej posiada tylko wersję instrumentalną - przyjmuje się, że nie ma żadnych słów.

14 DZIEŃ EUROPEJSKI Za oficjalny dzień Unii Europejskiej uważa się 9 maja. Tego dnia w roku 1950 został ogłoszony plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali przez Roberta Schumana.

15 PATRONI EUROPY Św. Benedykt z Nursji, żył w latach r. Był założycielem Zakonu Benedyktynów i klasztoru na Monte Cassino. Papież Paweł VI ogłosił św. Benedykta głównym patronem Europy w 1964 r.  Św. Cyryl i św. Metody żyjący w IX w., grecy szerzący kulturę chrześcijańską na ziemiach słowiańskich. W 1980 r. zostali oni ogłoszeni  przez papieża Jana Pawła II współpatronami Europy. 

16 FLAGA UNII EUROPEJSKIEJ
Krąg 12 pięcioramiennych, złotych gwiazd na błękitnym tle jest symbolem Europy od 1955 r.8 grudnia 1955 r. Komitet Ministrów 14 państw członków Rady Europy przyjął taki kształt plastyczny godła Rady Europy i jej flagi. Flaga ta została, po raz pierwszy, jako sztandar Wspólnoty Europejskiej i jej instytucji, uroczyście wciągnięta na maszt przed siedzibą Komisji Europejskiej 29 maja 1986 roku.

17 Źródłem inspiracji plastycznego wyglądu godła Europy, zgodnie z interpretacją Jeana Monneta, była Apokalipsa Św. Jana:  ,,Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunasty” (Ap 12,1)

18 Gwiazdy świecące na błękitnym niebie Europy mogą symbolizować jej ludy, zamknięty krąg - ich jedność. Liczba (12) pozostaje niezmienna i może być odbierana jako symbol pełni doskonałości. Poszczególne elementy plastycznego kształtu godła Europy (koło, gwiazdy, ich liczna i pięć ramion, kolory) posiadają bogatą symboliczną treść, głęboko zakorzenioną w kulturze. Pitagoras uznawał koło za najpiękniejszy kształt.

19

20 Euro

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Struktura Unii

30 Pierwszy filar Unii Europejskiej ma charakter gospodarczy
Pierwszy filar Unii Europejskiej ma charakter gospodarczy. Tworzą go trzy pierwotne struktury organizacyjne - Wspólnota Europejska, EWWIS oraz Euroatom. Zajmuje się on wszystkimi obszarami, które były domeną wymienionych organizacji.  -unią celną i rynkiem wewnętrznym -polityką strukturalną -unią gospodarczą i walutową -ochroną środowiska naturalnego  -szkolnictwem i kulturą, w tym wspieraniem rozwoju naukowego i technologicznego -polityką socjalną i społeczną -ochrona zdrowia

31 Drugi filar obejmuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwo
Drugi filar obejmuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. Do głównych jego zadań należy: -zachowanie i umacnianie pokoju oraz bezpieczeństwa międzynarodowego  -ochrona praw człowieka i podstawowych wolności -rozwijanie i umacnianie demokracji oraz rządów prawa -pomoc krajom rozwijającym się -ochrona podstawowych interesów, niezależności i integralności Unii Europejskiej

32 -zapobieganie przejawom rasizmu i walka z tym zjawiskiem
Trzeci filar zajmuje się współpracą policyjną i sądową. Cele trzeciego filaru to: -zapewnienie obywatelom Unii ochrony w zakresie wolności, bezpieczeństwa, w tym ochrona granic zewnętrznych -zapobieganie przejawom rasizmu i walka z tym zjawiskiem  -zapobieganie przestępczości zorganizowanej lub innej i walka z tym zjawiskiem, zwłaszcza z terroryzmem, handlem ludźmi, przestępstwami przeciwko dzieciom, handlem narkotykami, handlem bronią, korupcją i nadużyciami. Służyć temu ma współpraca policji krajów UE. (Europol - Europejski Urząd Policyjny)

33 Kraje Unii Austria Belgia Bułgaria
Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Łotwa Luksemburg Malta Niemcy Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy

34 Austria ustrój polityczny: republika federalna
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Wiedeń język urzędowy: niemiecki liczba mieszkańców: 8 mln waluta: euro, dawniej szyling rok przystąpienia do Unii: 1995 PKB na jednego mieszkańca: 26 tys. dominujące wyznanie: katolickie danie narodowe: sznycel wiedeński średnia długość życia: 78 lat sport narodowy: narciarstwo

35

36 Belgia ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
powierzchnia terytorium: 30,5 tys. km2 stolica: Bruksela języki urzędowe: francuski oraz flamandzki liczba mieszkańców: 10 mln waluta: euro, dawniej frank belgijski rok przystąpienia do Unii: 1951 PKB na jednego mieszkańca: 24 tys. euro dominujące wyznania: katolickie, protestanckie danie narodowe: carbonade flamande (wołowina duszona po flamandzku) średnia długość życia: 78 sport narodowy: piłka nożna

37

38 Bułgaria ustrój polityczny: republika
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Sofia język urzędowy: bułgarski liczba mieszkańców: 8 mln waluta: lew PKB na jednego mieszkańca: 6 tys. euro dominujące wyznania: prawosławie, islam danie narodowe: tarator (chłodnik) średnia długość życia: 71,5 lat sporty narodowe: piłka nożna, zapasy, podnoszenie ciężarów

39

40 Cypr ustrój polityczny: republika powierzchnia terytorium: 9251 km2
stolica: Nikozja języki urzędowe: grecki, turecki  liczba mieszkańców: 712 tys. waluta: funt cypryjski PKB na jednego mieszkańca: 17 tys. euro dominujące wyznania: prawosławie, islam danie narodowe: mezee (taca zakąsek z warzyw, ryb, wędlin i jaj) średnia długość życia: 77 lat sport narodowy: lekka atletyka

41

42 Czechy ustrój polityczny: republika powierzchnia terytorium: 79886 km2
stolica: Praga język urzędowy: czeski liczba mieszkańców: 10 mln waluta: korona czeska PKB na jednego mieszkańca: 13 tys. euro dominujące wyznania: katolickie, ateiści danie narodowe: houskove knedliki (knedle z bułki) średnia długość życia: 75 lat sport narodowy: hokej, lekka atletyka

43

44 Dania ustrój polityczny: monarchia parlamentarna
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Kopenhaga oficjalny język: duński liczba mieszkańców: 5 mln waluta: korona duńska rok przystąpienia do Unii: 1973 PKB na jednego mieszkańca: 27 tys. euro dominujące wyznanie: luteranizm danie narodowe: frikadeller (placki z wołowo-wieprzowego mięsa) średnia długość życia: 77 lat sport: piłka nożna, żużel

45

46 Estonia ustrój polityczny: republika
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Tallin język urzędowy: estoński liczba mieszkańców: 1,4 mln waluta: korona estońska PKB na jednego mieszkańca: 9 tys. euro dominujące wyznanie: luteranizm danie narodowe: mulgi kapsad (bigos z wieprzowiną) średnia długość życia: 70 lat sporty narodowe: koszykówka, narciarstwo

47

48 Finlandia ustrój polityczny: republika demokratyczna
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Helsinki oficjalny język: fiński liczba mieszkańców: 5 mln waluta: euro, dawniej marka fińska rok przystąpienia do Unii: 1995 PKB na jednego mieszkańca: 23 tys. euro dominujące wyznanie: luteranie danie narodowe: kalekukko (pieróg nadziewanny surowym dorszem, boczkiem i jajami na twardo) średnia długość życia: 78 lat sporty narodowe: narciarstwo, rajdy samochodowe

49

50 Francja ustrój polityczny: republika demokratyczna
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Paryż oficjalny język: francuski liczba mieszkańców: 58 mln waluta: euro, dawniej frank francuski rok przystąpienia do Unii: 1951 PKB na jednego mieszkańca: 23 tys. euro dominujące wyznanie: katolickie danie narodowe: zupa cebulowa średnia długość życia: 79 lat sporty narodowe: boules (kule), piłka nożna, rugby

51

52 Grecja ustrój polityczny: republika demokratyczna
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Ateny oficjalny język: grecki liczba mieszkańców: 10 mln waluta: euro, dawniej drachma rok przystąpienia do Unii: 1981 PKB na jednego mieszkańca: 15 tys. euro dominujące wyznanie: prawosławne danie narodowe: tzatziki (jogurt z ziołami i czosnkiem) średnia długość życia: 79 lat sporty narodowe: koszykówka, piłka nożna

53

54 Hiszpania ustrój polityczny: monarchia parlamentarna
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Madryt język urzędowy: hiszpański liczba mieszkańców: 39 mln waluta: euro, dawniej peseta rok przystąpienia do Unii: 1986 PKB na jednego mieszkańca: 19 tys. euro dominujące wyznanie:  katolickie danie narodowe: paella (ryż z dodatkami) średnia długość życia: 79 lat sporty narodowe: piłka nożna, koszykówka, wyścigi samochodowe

55

56 Holandia ustrój polityczny: monarchia parlamentarna
powierzchnia terytorium: km2 stolice: Haga (siedziba władz) i Amsterdam (stolica konstytucyjna) język urzędowy: holenderski liczba mieszkańców: 16 mln waluta: euro, dawniej gulden rok przystąpienia do Unii: 1951 PKB na jednego mieszkańca: 25 tys. euro dominujące wyznania: katolickie, protestanckie danie narodowe: surowe śledzie średnia długość życia: 79 lat sporty narodowe: łyżwiarstwo szybkie (panczeny), piłka nożna

57

58 Irlandia ustrój polityczny: republika demokratyczna
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Dublin języki urzędowe: angielski i irlandzki liczba mieszkańców: 4 mln waluta: euro, dawniej funt irlandzki rok przystąpienia do Unii: 1973 PKB na jednego mieszkańca: 26 tys. euro dominujące wyznanie: katolickie danie narodowe: gulasz irlandzki średnia długość życia: 77 lat sporty narodowe: piłka nożna, hurling

59

60 Litwa ustrój polityczny: republika powierzchnia terytorium: 65300 km2
stolica: Wilno język urzędowy: litewski liczba mieszkańców: 3,5 mln waluta: lit PKB na jednego mieszkańca: 8 tys. euro dominujące wyznanie: katolickie danie narodowe: kołduny, cepeliny (pyzy z mięsem) średnia długość życia: 69 lat sport narodowy: koszykówka

61

62 Luksemburg ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
powierzchnia terytorium: 2590 km2 stolica: Luksemburg języki urzędowe: niemiecki, luksemburski, francuski liczba mieszkańców:  449 tys. waluta: euro rok przystąpienia do Unii: 1951 PKB na jednego mieszkańca: 44 tys. euro dominujące wyznanie: katolickie danie narodowe: choucroute (gotowana kiszona kapusta z mięsem) średnia długość życia: 77 lat

63

64 Łotwa ustrój polityczny: republika powierzchnia terytorium: 64589 km 2
stolica: Ryga język urzędowy: łotewski  liczba mieszkańców: 2 mln waluta: łat PKB na jednego mieszkańca: 7 tys. euro dominujące wyznanie: luteranizm danie narodowe: groch z boczkiem średnia długość życia: 69 lat sport narodowy: koszykówka

65

66 Malta ustrój polityczny: republika federalna , demokracja
powierzchnia terytorium: 316 km2 stolica: Valetta języki urzędowe: maltański, angielski  liczba mieszkańców: 396 tys waluta: funt maltański  PKB na jednego mieszkańca: 12 tys. euro dominujące wyznanie: katolickie danie narodowe: fenech (potrawy z królika) średnia długość życia: 78 lat

67

68 Niemcy ustrój polityczny: republika federalna
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Berlin oficjalny język: niemiecki liczba mieszkańców: 82 mln waluta: euro, dawniej marka niemiecka rok przystąpienia do Unii: 1951 PKB na jednego mieszkańca: 24 tys. euro dominujące wyznania: protestanckie, katolickie danie narodowe: golonka wieprzowa z grochem i kapustą średnia długość życia: 78 lat sporty narodowe: skoki narciarskie, Formuła 1, piłka nożna

69

70 Polska ustrój polityczny: republika
powierzchnia terytorium: 313 tys. km 2 stolica: Warszawa język urzędowy: polski liczba mieszkańców: 39 mln waluta: złoty PKB na jednego mieszkańca: 9 tys. euro dominujące wyznanie: katolickie danie narodowe: kotlet schabowy z kapustą sporty narodowe: piłka nożna, skoki narciarskie

71

72 Portugalia ustrój polityczny: republika parlamentarna
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Lizbona język urzędowy: portugalski liczba mieszkańców: 10 mln waluta: euro, dawniej escudo rok przystąpienia do Unii: 1986 PKB na jednego mieszkańca: 15 tys. euro dominujące wyznanie:  katolickie danie narodowe: sardynki z rusztu średnia długość życia: 76 lat sport narodowy: piłka nożna

73

74 Rumunia ustrój polityczny: republika
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Bukareszt język urzędowy: rumuński liczba mieszkańców: 22 mln waluta: lej PKB na jednego mieszkańca: 5 tys. euro dominujące wyznanie: prawosławne danie narodowe: mamałyga (kasza kukurydziana z tartym serem) średnia długość życia: 70 lat sport narodowy: gimnastyka

75

76 Słowacja ustrój polityczny: republika
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Bratysława język urzędowy: słowacki liczba mieszkańców: 5 mln waluta: korona słowacka PKB na jednego mieszkańca: 10 tys. euro dominujące wyznania: katolickie, protestanckie danie narodowe: mozgova polevka (zupa z móżdżku) średnia długość życia: 72 lat sporty narodowe: hokej, biegi narciarskie

77

78 Słowenia ustrój polityczny: republika
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Lublana język urzędowy: słoweński liczba mieszkańców: 2 mln waluta: euro PKB na jednego mieszkańca: 15 tys. euro dominujące wyznanie: katolickie danie narodowe: jota (gotowana kiszona kapusta z pieczoną krańską kiełbasą) średnia długość życia: 75 lat sporty narodowe: skoki narciarskie, piłka nożna, wspinaczka górska

79

80 Szwecja ustrój polityczny: monarchia parlamentarna
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Sztokholm język urzędowy: szwedzki liczba mieszkańców: 5 mln waluta: korona szwedzka rok przystąpienia do Unii: 1995 PKB na jednego mieszkańca: 24 tys. euro dominujące wyznanie: luteranizm danie narodowe: śledzie w czekoladzie średnia długość życia: 80 lat sporty narodowe: hokej, biegi

81

82 Węgry ustrój polityczny: republika powierzchnia terytorium: 93030 km2
stolica: Budapeszt język urzędowy: węgierski liczba mieszkańców: 10 mln 155 tys. waluta: forint PKB na jednego mieszkańca: 11 tys. euro dominujące wyznania: katolickie, kalwinizm danie narodowe: zupa gulaszowa średnia długość życia: 72 lata sporty narodowe: piłka nożna, szermierka, sporty wodne

83

84 Wielka Brytania ustrój polityczny: monarchia parlamentarna
powierzchnia terytorium: tys. km2 stolica: Londyn oficjalny język: angielski liczba mieszkańców: 60 mln waluta: funt szterling rok przystąpienia do Unii: 1973 PKB na jednego mieszkańca: 23 tys. euro dominujące wyznania: anglikańskie, katolickie danie narodowe: zupa ogonowa średnia długość życia: 78 lat sporty narodowe: rugby, piłka nożna, krykiet

85

86 Włochy ustrój polityczny: republika demokratyczna
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Rzym oficjalny język: włoski liczba mieszkańców: 58 mln waluta: euro, dawniej lir włoski rok przystąpienia do Unii: 1951 PKB na jednego mieszkańca: 23 tys. euro dominujące wyznanie: katolickie danie narodowe: pizza średnia długość życia: 79 lat sporty narodowe: piłka nożna, siatkówka

87

88 Kraj kandydujący do UE Turcja

89 Turcja ustrój polityczny: republika
powierzchnia terytorium: km2 stolica: Ankara język urzędowy: turecki liczba mieszkańców: 65 mln waluta: lira turecka PKB na jednego mieszkańca: 6 tys. euro dominujące wyznanie: islam danie narodowe: szisz kebab (szaszłyk barani) średnia długość życia: 72 lata

90

91 Bibliografia Przy tworzeniu tego programu korzystałem z:
,,Popularny atlas świata” wyd. PPWK. Miesięcznik ,,National Geographic” Podręcznika ,,Geografia II” wyd. M. Rożak. Pliki dźwiękowe, herby oraz flagi można używać bez ograniczeń w celach naukowych

92 Czy na pewno chcesz wyjść z programu?
Tak Nie


Pobierz ppt "Unia Europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google