Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indywidualizacja w nauczaniu biblijnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indywidualizacja w nauczaniu biblijnym"— Zapis prezentacji:

1 Indywidualizacja w nauczaniu biblijnym

2 Dla jakich grup stosujemy indywidualizację?
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących; słabo słyszących; 2) niewidomych; słabo widzących; 3)   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 4)   z upośledzeniem umysłowym;

3 5)   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
6)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi. dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

4 1. Z nadpobudliwością ADHD 2. Ze specyficznymi trudnościami
dla dzieci z innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. np. 1. Z nadpobudliwością ADHD 2. Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 3. Obcokrajowcom oraz powracającym z zagranicy 4. Dzieciom zdolnym

5 Co warto indywidualizować?
Formy kształcenia Cele i treści kształcenia Wymagania edukacyjne Inne składniki procesu dydaktycznego Grupa niewyselekcjonowana, heterogoniczna klasa szkolna bądź grupa katechetyczna uczniów sprawnych i niepełnosprawnych intelektualnie Ogólne cele wspólne Szczegółowe cele zróżnicowane Zróżnicowanie zakresu treści i zadań Wymagania dostosowane do zróżnicowanych celów szczegółowych Zróżnicowane metody, środki dydaktyczne, formy pracy na lekcji Dobór odpowiednich zasad nauczania

6 Propozycje dostosowania wymagań katechetycznych do możliwości ucznia
Unikać polecenia głośnego odczytywania tekstu Biblii przy całej klasie,; uczniowie niepełnosprawni intelektualnie często mają problemy z płynnością w głośnym czytaniu, poza tym tekst biblijny zawiera wiele trudnych, rzadko używanych zwrotów. Ograniczać samodzielną pracę z tekstem biblijnym.

7 Kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów i pracy własnej związanej z wykonywaniem ćwiczeń (wolne tempo czytania, słabe rozumienie przeczytanego tekstu może uniemożliwić wykazanie się wiedzą z danego materiału lub adekwatne udzielenie odpowiedzi).

8 Ze względu na wolne tempo czytania i pisania wskazanym jest zmniejszyć ilość zadań (poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy dziecka. Formy te należy stosować zamiennie – uczeń pozostawiony w klasie dłużej niż rówieśnicy, narażony na komentarze z ich strony, sam zacznie rezygnować z dodatkowego czasu.

9 W sytuacji, gdy tok lekcji wymusza zrobienie notatek, a uczeń z niepełnosprawnością intelektualną nie zdąża zapisywać, wskazanym jest dać uczniowi gotową notatkę do wklejenia.

10 Podawać polecenia uczniowi niepełnosprawnemu w prostszej formie, unikać trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć. Unikać pytań problemowych, przekrojowych, o dużym stopniu trudności.

11 Stosować na wielu etapach lekcji zasadę poglądowości, często odwoływać się do konkretu, przykładu, podstawowych sytuacji życiowych, pamiętając, że wspomaga to wnioskowanie u tej grupy uczniów. Zadawać do domu tyle, ile uczeń jest w stanie wykonać samodzielnie, różnicując stopień trudności zadania.

12 Omawiać niewielkie partie materiału i o mniejszym stopniu trudności z całą grupą, a zadawać materiał o różnym stopniu trudności do samodzielnej pracy dla sprawnych i niepełnosprawnych.

13 Pozostawiać więcej czasu na utrwalenie materiału dla niepełnosprawnych.
Weryfikować wiadomości ucznia z niewielkich partii materiału, np. doktrynalnego i o mniejszym stopniu trudności.

14 Dostosowanie oceniania
Nauczyciel zobligowany jest do dostosowania wymagań w stosunku do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z zaleceniami PPP. Podstawową zasadą oceniania tych uczniów winno być szczególne uwzględnienie wkładu pracy i zaangażowania, a nie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności.

15 Co oceniamy? Kontrola i ocena na katechezie nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także umiejętności, wartościowania postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań i przede wszystkim kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, pracowitości, kultury osobistej, stosunku do bliźniego, okazywania społecznych postaw, zgodności postępowania z osobistą wiarą. 

16 Spośród form sprawdzenia wiadomości zaleca się stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami. Pozwoli to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania.

17 Szczegółowe kryteria - przykład
Ocena bardzo dobra – uczeń w normie int. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy. Ocena bardzo dobra – uczeń z niepełn. Int. st. Lekki Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy zgodnie z posiadanymi możliwościami intelektualnymi.

18 Test kompetencji bez dostosowania – przykł. zadanie
Połącz religię z charakterystycznym dla niej symbolem, osobą, przedmiotem, wpisując obok cyfry literę 1 ……..Judaizm a Pagoda, Koło dharmy, Mnich, Budda 2 ……..Chrześcijaństwo b Gwiazda Dawida, Menora, Jarmułka 3 ……..Buddyzm c Swastyka, Om, Kwiat lotosu 4 ……..Islam d Meczet półksiężyc, Minaret, Mahomet 5 ……..Hinduizm e Krzyż, Ryba, Pastor, Kościół

19 Przykład dostosowania testu dla ucznia z niepełn. int.
Połącz symbole z poszczególnymi religiami: Islam Chrześcijaństwo Judaizm Hinduizm

20 Opracowanie: Elżbieta Bednarz


Pobierz ppt "Indywidualizacja w nauczaniu biblijnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google