Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zamknięcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zamknięcie."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zamknięcie inwestycji - raport końcowy

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Podstawa do przygotowania dokumentów zamknięcia 1.Rozporządzenie (WE) 1265/99/WE 2.Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dokumenty zamknięcia projektu Wniosek o płatność (końcową) Sprawozdanie Końcowe (raport końcowy) Poświadczona deklaracja faktycznie poniesionych wydatków Poświadczenie zamknięcia

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Podstawa do przygotowania dokumentów zamknięcia 1.Rozporządzenie (WE) 1265/99/WE 2.Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Rozporządzenie (WE) 1265/99/WE Zawartość raportu końcowego 1.opis wykonanych prac, z załączonymi wskaźnikami fizycznymi, wydatki sklasyfikowane według kategorii prac oraz wszelkich środków podjętych na podstawie klauzul szczególnych zawartych w decyzji o przyznaniu pomocy; 2.informacje o wszelkich środkach reklamowych; 3.świadectwo zgodności prac z decyzją o przyznaniu pomocy;

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Rozporządzenie (WE) 1265/99/WE Zawartość raportu końcowego 1.opis wykonanych prac, z załączonymi wskaźnikami fizycznymi, wydatki sklasyfikowane według kategorii prac oraz wszelkich środków podjętych na podstawie klauzul szczególnych zawartych w decyzji o przyznaniu pomocy; 2.informacje o wszelkich środkach reklamowych; 3.świadectwo zgodności prac z decyzją o przyznaniu pomocy;

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Rozporządzenie (WE) 1265/99/WE Zawartość raportu końcowego (2/2) 4.wstępną ocenę prawdopodobieństwa osiągnięcia spodziewanych wyników, wskazanych w art. 13 ust. 4, zawierającym w szczególności: rzeczywistą datę początkową projektu, sposób zarządzania projektem po jego zakończeniu, potwierdzenie, gdzie stosowne, prognoz finansowych, w szczególności w zakresie kosztów operacyjnych i spodziewanych przychodów, potwierdzenie prognoz społeczno-gospodarczych, w szczególności spodziewanych kosztów i korzyści, wskazanie podjętych środków ochrony środowiska oraz ich kosztów, łącznie z wypełnieniem zasady zanieczyszczający płaci"

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wytyczne MRR zawartość raportu końcowego (1) Zakres raportu tożsamy ze wskazanym w Rozporządzeniu 1265/99/WE. Wytyczne co do zawartości merytorycznej na dużym poziomie ogólności. Raport końcowy spójny z raportami okresowymi.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Rozporządzenie (WE) 1265/99/WE Zawartość raportu końcowego 1.opis wykonanych prac, z załączonymi wskaźnikami fizycznymi, wydatki sklasyfikowane według kategorii prac oraz wszelkich środków podjętych na podstawie klauzul szczególnych zawartych w decyzji o przyznaniu pomocy; 2.informacje o wszelkich środkach reklamowych; 3.świadectwo zgodności prac z decyzją o przyznaniu pomocy;

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wytyczne MRR zawartość raportu końcowego (2 ) Opis wykonanych prac Potwierdzenie zgodności wykonanych prac z MF/Decyzją Ocena stopnia osiągnięcia założonych rezultatów Działania info-promo

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Weryfikacja NFOŚiGW Weryfikacja dokonywana w oparciu o wytycznych MRR oraz dokumenty KE Procedura weryfikacji zatwierdzona przez zarząd NF

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wytyczne MRR zawartość raportu końcowego (1) Zakres raportu tożsamy ze wskazanym w Rozporządzeniu 1265/99/WE. Wytyczne co do zawartości merytorycznej na dużym poziomie ogólności. Raport końcowy spójny z raportami okresowymi.

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu końcowego (1) Podstawowe dane o projekcie 1.Nazwa, numer, numer MF/Decyzji, udział FS 2.Data rozpoczęcia i zakończenia projektu 3.Dane POZR 4.Informacje o delegowaniu (jeśli dotyczy)

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (2) Opis wykonanych prac 1.zawiera informacje o przeprowadzonych postępowania przetargowych 2.odnosi się do prac prowadzonych w ramach poszczególnych kontraktów – krótki opis każdego kontraktu 3.zawiera podstawowe dane o kontraktach: wartość, wykonawca, rozpoczęcie, zakończenie 4.określa termin ostatniej płatności do Wykonawcy

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (3) Realizacja rzeczowa 1.zawiera tabelę wskaźników rzeczowych (tab. H raportów okresowych 2.wydatki kwalifikowane podane w rozbiciu na kategorie (tab. G raportów okresowych) 3.wykorzystanie odsetek

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (3) Potwierdzenie zgodności wykonanych prac z MF/Decyzją 1.porównanie opisu projektu i celów zapisanych w MF/Decyzji z faktycznie wykonanymi pracami i osiągniętymi celami

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (4) Ocena stopnia osiągnięcia założonych rezultatów 1.faktyczny okres realizacji 2.opóźnienia 3.zmiany projektu 4. gwarancje i wykryte wady 5.zarządzanie projektem po zakończeniu 6.weryfikacja prognoz finansowych 7.ocena założeń Analizy Kosztów i Korzyści. 8.potwierdzenie stosowania zasady zanieczyszczający płaci (PPP). 9. kontrole

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Terminy dla instytucji krajowych POZR przekazuje wniosek i raport końcowy w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu do IPZ II IPZ II przekazuje uzgodniony wniosek i raport końcowy do IPZ w terminie 3 miesięcy od zakończenia projektu Ostateczny termin przekazania wniosku i raportu końcowego do KE - 6 miesięcy od zakończenia realizacji projektu

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (1) Analiza finansowa Istotne etapy analizy finansowej, sporządzanej na potrzeby raportu końcowego. W raporcie należy przedstawić wartości przyjęte na etapie przygotowania aplikacji i porównać je z wartościami oczekiwanymi po zakończeniu realizacji inwestycji. Dotyczy to przede wszystkim: –całkowitego kosztu całkowitego i kosztów kwalifikowanych, –struktury finansowania, –popytu, –istotnych z punktu analizy pozycji kosztów operacyjnych, –wyników analizy finansowej (luki finansowej, stopy dotacji, NPV i IRR projektu, NPV i IRR kapitałów).

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (2) Analiza finansowa Weryfikacja wskaźników makroekonomicznych i kursu EUR. MRR akceptuje dwa sposoby postępowania donośnie do wskaźników makro: – dla okresu minionego stosowane są dane rzeczywiste, natomiast dla okresu prognozowanego następuje wykorzystanie danych zamieszczonych w Wariantach rozwoju gospodarczego Polski (postępowanie zgodne z sugestią NFOŚiGW) -dla okresu minionego stosowane są dane rzeczywiste, natomiast dla okresu prognozowanego stosuje się dane zamieszczone w aplikacji o dofinansowanie. W odniesieniu do kursu EUR dla lat minionych stosuje się rzeczywisty kurs wymiany, natomiast w okresie prognozowanym, zgodnie z założeniami określonymi w Wariantach rozwoju gospodarczego Polski.

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (3) Analiza finansowa Weryfikacja kosztu inwestycji: 1) wpływ ww. odchylenia na strukturę finansowania 2) wpływ na poziom kosztów finansowych.

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (4) Analiza finansowa Weryfikacja pozostałych założeń do prognozy : 1)dochodu do dyspozycji netto; Metoda określenia wyjściowej wartości ww. dochodu taka sama jak w pierwotnej aplikacji. MRR akceptuje dwojaki sposób szacowania dochodu w kolejnych latach: –indeksacja dochodu w kolejnych latach w okresie minionym następuje w oparciu o realne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji średniorocznej, publikowane przez GUS, natomiast w okresie prognozy wg pierwotnych założeń, tj. stały wzrost o 1,5% (sugestia NFOŚiGW) lub -indeksacja wartości wyjściowej dochodu do dyspozycji netto następuje w oparciu o wskaźniki użyte w aplikacji. Wybór postępowania zależy od spodziewanego wyniku wysokości dofinansowania.

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (5) Analiza finansowa 2) weryfikacja założeń popytu (ilościowej sprzedaży, popytu jednostkowego, liczby użytkowników dotychczasowych i nowych,); 3) weryfikacja kosztów operacyjnych (czy w prognozie sporządzanej na etapie aplikacji uwzględniono wszystkie występujące koszty i czy określono je w poprawnej wysokości); 4) weryfikacja taryf za wodę i ścieki. Ważne! W wypadku wystąpienia znacznych odchyleń, w raporcie powinny być zamieszczone wyjaśnienia lub komentarz.

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (6) Analiza finansowa Projektowanie przepływów środków pieniężnych. Wyniki analizy finansowej: 1) luka finansowa 2) stopa dofinansowania 3) NPV IRR inwestycji, NPV IRR kapitałów własnych. Stopa dyskontowa bez zmiany w stosunku do aplikacji. Ważne!! Konieczne jest zapewnienie porównywalności wyników analizy finansowej: stopa dyskontowa bez zmiany w stosunku do aplikacji okres objęty aktualną analizą powinien pokryć fazę realizacji oraz eksploatacji liczoną w liczbie lat analogicznej do pierwotnej analizy finansowej. Celem przeprowadzonej analizy jest udzielenie odpowiedzi, czy wyniki analizy finansowej dają podstawy do redukcji udzielonego dofinansowania?

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (1) Analiza ekonomiczna W pełnym wymiarze (poprzez określenie wyników ENPV i EIRR) analizę przeprowadza się dla projektów, których koszty uległy znacznej zmianie, powyżej 15% w stosunku do pierwotnych założeń. W wypadkach pozostałych należy wykonać ocenę kosztów i korzyści dla potwierdzenia lub korekty pierwotnych wielkości, z uwzględnieniem faktycznych kosztów i spodziewanych przychodów oraz zmian zasadniczych CBA.

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zawartość raportu (2) Analiza ekonomiczna Najczęściej występujące odchylenia w realizacji i spodziewane w eksploatacji projektów dotyczą: –kosztów realizacji inwestycji i z tym związanego kosztu obsługi kapitałów obcych (wpływ na wysokość taryf) –prognozy demograficznej (wpływ na popyt ilościowy) –prognozy popytu jednostkowego –kosztów amortyzacji.

27 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękujmy Państwu za uwagę Magdalena Sznajder, Departament Ochrony Wód Katarzyna Banasiewicz, Departament Analiz Finansowych Serock, 18 maja 2009


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zamknięcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google