Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół spotkanie z Beneficjentami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół spotkanie z Beneficjentami."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół spotkanie z Beneficjentami

2 PROGRAM COMENIUS Harmonogram spotkania PROGRAM COMENIUS 11.00 – 11.15 Rozpoczęcie spotkania 11.15 – 11.30 Omówienie wyników Raportów postępu 11.30 – 12.00 Omówienie wyników wizyt monitoringowych w szkołach 12.00 – 13.00 Zasady rozliczania i prowadzenia dokumentacji projektu, w tym sporządzanie raportów końcowych; baza EST 13.00 - 13.15 Przerwa 13.15 - 13.30 Zadania koordynatora projektu 13.30 – 13.45 Informacje o programie Comenius Regio 13.45 – 14.15 Sesja pytań i odpowiedzi 14.15 Zakończenie spotkania

3 PROGRAM COMENIUS Liczba złożonych wniosków - 1045 Projekty wielostronne – 883 Projekty dwustronne – 162 Ocenianych merytorycznie – 1016 Wyniki rundy selekcyjnej 2008

4 PROGRAM COMENIUS WYNIKI KONSULTACJI MIĘDZYAGENCYJNYCH Liczba projektów zaakceptowanych do realizacji Projekty wielostronne – 400 Projekty dwustronne – 25 Budżet przyznany przez KE - 8 525 000 Euro Budżet wykorzystany – 8 525 000 Euro WYNIKI KONSULTACJI MIĘDZYAGENCYJNYCH Liczba projektów zaakceptowanych do realizacji Projekty wielostronne – 400 Projekty dwustronne – 25 Budżet przyznany przez KE - 8 525 000 Euro Budżet wykorzystany – 8 525 000 Euro

5 PROGRAM COMENIUS Liczba projektów w poszczególnych województwach:

6 PROGRAM COMENIUS Narodowe priorytety administracyjne dla Partnerskich Projektów Szkół w 2010 roku PROGRAM COMENIUS 1.Jedna szkoła/placówka może złożyć maksymalnie jeden wniosek. 2.W jednym projekcie może uczestniczyć maksymalnie jedna szkoła/placówka. 3.Jedna szkoła/placówka polska może realizować jeden projekt w tym samym czasie. Jeżeli polska szkoła/placówka realizuje projekt, może złożyć kolejny wniosek wyłącznie w drugim roku realizacji projektu, w innym przypadku będzie on odrzucony formalnie. 4. Szkoła/placówka przesyła do Narodowej Agencji oryginał i dwie kserokopie wniosku. W przypadku kiedy język komunikacji projektu jest inny niż angielski lub polski, szkoła/placówka do oryginału wniosku dołącza także wniosek przetłumaczony na język polski lub angielski. Do oryginału wniosku o dofinansowanie złożonym w języku komunikacji projektu musi być dołączone także Oświadczenie (część 4 wniosku) w języku polskim podpisane przez prawnego reprezentanta organu prowadzącego szkołę/placówkę.

7 PROGRAM COMENIUS CYKL ŻYCIA PROJEKTU Złożenie wniosku Ocena projektu Przygotowanie umowy Realizacja projektu Pierwsza płatność Podpisanie umowy Sprawozdawczość Monitoring Złożenie raportu Końcowa (raport postępu) i kontrola końcowego płatność

8 PROGRAM COMENIUS Wyniki oceny Raportów postępu PROGRAM COMENIUS Raporty Postępów przesyłały szkoły, które otrzymały dofinansowanie w 2008 roku. 30 czerwca 2009 Termin przysłania raportu upłynął 30 czerwca 2009. koordynatorów projektupartnerów roku 2008 Obowiązek przesłania wersji polskiej pocztą elektroniczną i pocztą tradycyjną dotyczył wszystkich koordynatorów projektu oraz partnerów, którzy rozpoczęli realizację projektu w roku 2008.

9 PROGRAM COMENIUS Wyniki oceny Raportów postępu Raport postępów stanowił załącznik do Umowy Finansowej (Artykuł VII - Monitoring, Ewaluacja i Kontrola) Wyniki oceny Raportów postępu: - 422 Liczba wszystkich raportów - 422 -421 Nadesłane raporty - 421 421 Ocenione raporty - 421 -1 Nienadesłane/ Nieocenione raporty - 1

10 PROGRAM COMENIUS Wyniki oceny Raportów postępu Skala ocen raportów postępu: - 13 - niska jakość - 13 - 287 – standardowy - 287 –121, wśród nich przykłady dobrej praktyki – wyróżniający – 121, wśród nich przykłady dobrej praktyki

11 PROGRAM COMENIUS Wyniki oceny Raportów postępu Liczba projektów ocenionych jako -30 Dobra Praktyka - 30 Raporty wyznaczone do: -7 - wizyty monitorującej - 7 -1 - kontrolion the spot - 1

12 PROGRAM COMENIUS Wyniki oceny Raportów postępu Wybrane powody, dla których projekt został oceniony jako Dobra Praktyka: wytworzono wiele, różnorodnych produktów ewaluacja prowadzona na bieżąco aktywność zarówno uczniów jak i nauczycieli ( job shadowing ) założenie szkolnego radia internetowego

13 PROGRAM COMENIUS Wyniki oceny Raportów postępu uczniowie napisali i skomponowali hymn projektu oraz przygotowali i poprowadzili lekcje dla rówieśników ciekawe wytworzone produkty np. maskotka projektu, prezentacje multimedialne samodzielnie wykonane przez dzieci gry bardzo dobra współpraca między nauczycielami i rodzicami podczas trwania projektu

14 PROGRAM COMENIUS Wyniki oceny Raportów postępu bliska współpraca ze środowiskiem lokalnym (mediami, Urzędem Miejskim i Starostwem) praca z młodzieżą z wykorzystaniem metod aktywizujących projekt silnie zintegrowany z programem nauczania, uzupełniający i pogłębiający działania realizowane w ramach zajęć szkolnych projekt poddawany na bieżąco ewaluacji

15 PROGRAM COMENIUS Wyniki oceny Raportów postępu Powody dla, których szkoły zostały wybrane do monitoringu i kontroli: podanie w raporcie postępu błędnej liczby mobilności, brak realizacji mobilności podejmowane działania nie w pełni odzwierciedlają założenia projektu niewystarczające opisy działań

16 PROGRAM COMENIUS Umowa Finansowa Umowa finansowa określa: Cel finansowania; Okres obowiązywania; Zasady finansowania działania; Zasady promocji, monitoringu i kontroli; Zasady dokonywania zmian umowy; Wypowiedzenie umowy; Umowa finansowa określa: Cel finansowania; Okres obowiązywania; Zasady finansowania działania; Zasady promocji, monitoringu i kontroli; Zasady dokonywania zmian umowy; Wypowiedzenie umowy;

17 PROGRAM COMENIUS OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez ostatnią z wymienionych wcześniej dwóch stron. Czas realizacji działania obejmuje okres od 7 sierpnia 2008 dla wniosków wielostronnych do 31 lipca 2010 włącznie 01 września 2008 dla wniosków dwustronnych do 31 lipca 2010 włącznie. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez ostatnią z wymienionych wcześniej dwóch stron. Czas realizacji działania obejmuje okres od 7 sierpnia 2008 dla wniosków wielostronnych do 31 lipca 2010 włącznie 01 września 2008 dla wniosków dwustronnych do 31 lipca 2010 włącznie.

18 PROGRAM COMENIUS USTALENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Zaliczka W terminie 45 dni od daty wejścia w życie Umowy Beneficjentowi zostanie wypłacona zaliczka w kwocie.... EUR, stanowiąca 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanych środków finansowych, o której mowa w Artykule I.3.1. Płatność końcowa W terminie do 60 dni od zakończenia działania o których mowa w Artykule I.2.2 nie później jednak niż do 30 września 2010r. Beneficjent zobowiązany jest przesłać do Narodowej Agencji raport końcowy, zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku II. Raport końcowy będzie traktowany jako wniosek Beneficjenta o wypłatę pozostałej kwoty przyznanych środków finansowych. USTALENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI Zaliczka W terminie 45 dni od daty wejścia w życie Umowy Beneficjentowi zostanie wypłacona zaliczka w kwocie.... EUR, stanowiąca 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanych środków finansowych, o której mowa w Artykule I.3.1. Płatność końcowa W terminie do 60 dni od zakończenia działania o których mowa w Artykule I.2.2 nie później jednak niż do 30 września 2010r. Beneficjent zobowiązany jest przesłać do Narodowej Agencji raport końcowy, zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku II. Raport końcowy będzie traktowany jako wniosek Beneficjenta o wypłatę pozostałej kwoty przyznanych środków finansowych.

19 PROGRAM COMENIUS Narodowa Agencja może wezwać Beneficjenta do zwrotu całości lub części wypłaconej zaliczki w przypadku, gdy: raport końcowy lub wymagane Umową dokumenty nie zostaną przedstawione w wymaganym terminie; działanie nie zostanie zrealizowane zgodnie z Umową, za wyjątkiem przypadków, gdy Beneficjent nie może zrealizować działania z powodu działania siły wyższej. Narodowa Agencja może wezwać Beneficjenta do zwrotu całości lub części wypłaconej zaliczki w przypadku, gdy: raport końcowy lub wymagane Umową dokumenty nie zostaną przedstawione w wymaganym terminie; działanie nie zostanie zrealizowane zgodnie z Umową, za wyjątkiem przypadków, gdy Beneficjent nie może zrealizować działania z powodu działania siły wyższej.

20 PROGRAM COMENIUS ROZPOWSZECHNIANIE Beneficjent jest obowiązany do umieszczenie informacji dotyczących postów i rezultatów działania do bazy danych European Shared Treasure (EST) znajdującej się na stronie internetowej http://www.est.org.pl/http://www.est.org.pl/ Informacje powinny być umieszczane nie później niż do dnia złożenia raportu końcowego. Na żądanie Narodowej Agencji beneficjent prześle przykłady produktów powstałych w wyniku realizacja działania w wersji elektronicznej (CD/DVD) lub drukowanej.

21 PROGRAM COMENIUS ZMIANY UMOWY Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy muszą zostać sporządzone na piśmie w formie aneksu. Zmiany ustne nie mają mocy wiążącej. Wnosząc o zmianę umowy, Beneficjent zobowiązany jest przesłać stosowny wniosek do Narodowej Agencji w terminie co najmniej jednego miesiąca przed najpóźniejszą datą określoną w Artykule I.2.2, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej należycie uzasadnionych przez Beneficjenta i zatwierdzonych przez Narodową Agencję.

22 PROGRAM COMENIUS ZAŁĄCZNIK III Zasady obliczania ostatecznej kwoty dofinansowania

23 PROGRAM COMENIUS Pełna kwota dofinansowania wskazana w Art. I.3.1 Umowy Finansowej zostanie przyznana pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 1. Realizacji działań Raport końcowy będzie zawierać wystarczające informacje dotyczące realizacji działań, wyjazdów oraz rezultatów zaplanowanych we wniosku dotyczącym Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa (Załącznik I), bądź informacje dotyczące równoważnych odpowiednich działań, wyjazdów zagranicznych i wyników skierowanych na osiągnięcie celów projektu partnerskiego.

24 PROGRAM COMENIUS 2. Realizacji uprawnionych i odpowiednich wyjazdów zagranicznych Beneficjent zrealizował co najmniej minimalną liczbę wyjazdów wskazanych w Art. I.3.1 Umowy Finansowej. Wyjazdy zagraniczne spełniają wymagania zgodnie z definicjami przedstawionymi w niniejszym Załączniku oraz odnoszą się do danego Projektu Partnerskiego Comeniusa.

25 PROGRAM COMENIUS Definicja wyjazdu zagranicznego - Wyjazd zagraniczny to wyjazd do innego państwa zrealizowany w ramach PPS Comeniusa, do organizacji partnerskiej lub na wydarzenie organizowane w ramach projektu lub sieci Programu Uczenie się przez całe życie. - Jeden wyjazd jednej osoby liczony jest jako jeden wyjazd zagraniczny. - Dana osoba może odbyć kilka wyjazdów zagranicznych w czasie trwania danego projektu partnerskiego.

26 PROGRAM COMENIUS - Do obliczenia minimalnej liczby wyjazdów zagranicznych liczą się tylko podróże do innych państw. Wyjazdy wewnątrz krajowe do i z krajów i terytoriów zamorskich oraz regionów ultraperyferyjnych UE będą również uznawane za wyjazdy zagraniczne.

27 PROGRAM COMENIUS Obniżenie kwoty dofinansowania Poniższe sytuacje powodują obniżenie lub konieczność zwrotu kwoty dofinansowania wskazanej w Art. I.3.1 Umowy Finansowej: - Działania, wyjazdy i wyniki przedstawione w raporcie nie pokrywają się z działaniami, wyjazdami i wynikami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie (Załącznik I) i nie odnoszą się do danego projektu partnerskiego. Ostateczna kwota dofinansowania będzie w tym wypadku wynosić zero, a Narodowa Agencja zażąda zwrotu pełnej kwoty zaliczki wypłaconej Beneficjentowi.

28 PROGRAM COMENIUS -Nie zrealizowano wymaganej minimalnej liczby odpowiednich wyjazdów zagranicznych, - Narodowa Agencja obniży kwotę dofinansowania za każdy wyjazd zagraniczny, który nie został zrealizowany, o kwotę szacunkowo odpowiadającą jednemu wyjazdowi. - Narodowa Agencja obniży kwotę dofinansowania zgodnie z ostateczną liczbą zaakceptowanych wyjazdów wg poniższego przykładu:

29 PROGRAM COMENIUS Kwota dofinansowania: 16.000 Minimalna wymagana liczba wyjazdów: 12 Szacunkowa kwota przypadająca na jeden wyjazd: 1333 (16.000 podzielone przez 12) Liczba zrealizowanych wyjazdów spełniających wymagania: 10 Ostateczna kwota dofinansowania: 13.334 (16.000 – 2 x 1.333) W przypadku gdy wymiana klasowa nie spełnia kryteriów wymagalności (czas trwania, liczba uczniów, wiek uczniów) traktowana będzie jako mobilność nieuprawniona i część grantu związana z takim wyjazdem podlegać będzie zwrotowi.

30 PROGRAM COMENIUS Wyjazd spełniający wymagania Na etapie raportu końcowego wyjazdy zagraniczne zostaną uznane za spełniające wymagania, jeżeli spełnią następujące warunki: - Wyjazdy zagraniczne odbyły się do instytucji partnerskiej, którą zaakceptowano do finansowania w ramach tego samego projektu partnerskiego, lub na wydarzenie organizowane w ramach projektu lub sieci Programu Uczenie się przez całe życie

31 PROGRAM COMENIUS - W wyjazdach zagranicznych uczestniczyły następujące osoby: 1. Pracownicy szkoły lub placówki będący uczestnikami projektu 2. Przedstawiciele partnerów stowarzyszonych (wymienionych w Załączniku I do Umowy Finansowej) 3. W przypadku uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym osób ze specjalnymi potrzebami – osoby towarzyszące, takie jak rodzice lub opiekunowie. - Wyjazdy zagraniczne odbyły się w czasie obowiązywania Umowy Finansowej określonym w Art. I.2.2 Umowy Finansowej.


Pobierz ppt "PROGRAM COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół spotkanie z Beneficjentami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google