Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych"— Zapis prezentacji:

1 Zebranie rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych
12 kwietnia 2013 r.

2 Struktura organizacyjna Zespołu Szkół:
W skład Zespołu Szkół w Barwicach wchodzą: Liceum Ogólnokształcące – po 1 klasie na każdym poziomie Gimnazjum – po 4 klasy na każdym poziomie Do Zespołu Szkół uczęszcza ponad 350 uczniów

3 Struktura organizacyjna Zespołu Szkół:
KADRA PEDAGOGICZNA 40 nauczycieli, w tym czworo w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych

4 Struktura organizacyjna Zespołu Szkół:
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA pedagog psycholog logopeda zajęcia specjalistyczne: rewalidacja socjoterapia terapia pedagogiczna gimnastyka korekcyjna

5 Struktura organizacyjna Zespołu Szkół:
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA: naukowe sportowe, w tym UGLKS artystyczno-techniczne muzyczne, w tym zespół School Stars udział w uczniowskich projektach edukacyjnych (w klasie drugiej Gimnazjum) wyjazdy organizowane przez szkołę, w tym m.in. wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina i teatru, spływy kajakowe

6 Rekrutacja do gimnazjum 2013/2014
§ 1. Do Gimnazjum przyjmowani są wszyscy absolwenci szkół podstawowych zameldowani na terenie Miasta i Gminy Barwice. § 2. Przyjęcie ucznia zameldowanego poza obwodem szkoły następuje na podstawie wniosku rodzica (prawnego opiekuna) skierowanego do dyrektora Gimnazjum. Druk wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. § 3. Umieszczenie na liście uczniów klas pierwszych Gimnazjum następuje na podstawie list uczniów, którzy ukończyli Szkoły Podstawowe zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Barwice, z zastrzeżeniem §1. Listy absolwentów przekazują dyrektorowi Gimnazjum dyrektorzy Szkół Podstawowych.

7 Rekrutacja do gimnazjum 2013/2014
§ 4. Tworzenie klas będzie prowadzone na podstawie składanych przez rodziców i uczniów dokumentów, oraz kart informacyjnych wychowawców klas szóstych, po uwzględnieniu wyników dydaktycznych, wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz z uwzględnieniem deklaracji złożonej przez rodzica stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. § 5. Zespół ds. Rekrutacji przygotowuje Karty informacyjne dla wychowawców klas szóstych, które zostaną przekazane do wszystkich Szkół Podstawowych do dnia 24 maja 2013 roku. (załącznik nr 3) § 6. Karty wychowawców klas szóstych winny być złożone w Zespole Szkół w Barwicach do dnia 17 czerwca 2013 roku,

8 Rekrutacja do gimnazjum 2013/2014
§ 7. Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji do Gimnazjum zostanie przeprowadzone w dniu 12 kwietnia 2013 r. o godz. 18 w Zespole Szkół w Barwicach. § 8. Podczas spotkania informacyjnego zostaną zaprezentowane zasady przyjęć do Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014, struktura organizacyjna Zespołu Szkół, siatki godzin zajęć obowiązkowych w gimnazjum oraz oferta zajęć dodatkowych.

9 Rekrutacja do gimnazjum 2013/2014
§ 9. Podczas spotkania informacyjnego rodzice uczniów klas szóstych szkół podstawowych otrzymają: druki deklaracji z możliwości wpisania przez rodzica specjalnych potrzeb edukacyjnych kandydata wykaz podręczników obowiązujących w klasach pierwszych Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 § 10. Deklaracja dotycząca informacji o potrzebach edukacyjnych kandydata powinna być złożona przez rodzica w terminie do dnia 18 kwietnia 2013r do godziny 1500 (czwartek)

10 Rekrutacja do gimnazjum 2013/2014
 § 11. W deklaracji rodzic wskazuje: szczególne uzdolnienia kandydata ewentualną deklarację uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wybór religii lub etyki specjalne potrzeby edukacyjne posiadanie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej ewentualnie informacje i/lub zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka § 12. Nie złożenie deklaracji przez rodzica w wyznaczonym terminie powoduje nie uwzględnienie potrzeb edukacyjnych ucznia.

11 Rekrutacja do gimnazjum 2013/2014
§ 13.Absolwenci szkoły podstawowej składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego do dnia 02 lipca 2013r do godz w sekretariacie Zespołu Szkół w Barwicach. § 14. Na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 absolwenci Szkół Podstawowych będą przyjmowani do klas o jednolitych wymaganiach edukacyjnych , przy zastosowaniu jednakowej liczby godzin przedmiotów obowiązkowych. § 15. W roku szkolnym 2013/2014 utworzone zostaną 4 oddziały ogólnodostępne

12 Rekrutacja do gimnazjum 2013/2014
§ 16. Komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna przeprowadzi przydziały do poszczególnych oddziałów w ciągu 5 dni od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014. § 17. Imienne listy uczniów w poszczególnych oddziałach zostaną wywieszone w dniu 03 lipca 2013r. ( środa) do godz § 18. Przeniesienie kandydata do innej klasy może nastąpić wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodzica skierowanego do dyrektora szkoły do dnia 08 lipca 2013 r ( poniedziałek)do godz § 19. Rozpatrzenie wniosku następuje do dnia 09 lipca 2013 r. ( wtorek) do godz § 20. Decyzja dyrektora Gimnazjum w sprawie przyporządkowania ucznia do danej klasy jest ostateczna.

13 Rekrutacja do gimnazjum 2013/2014
§ 21. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostaną przyporządkowani do oddziałów ogólnodostępnych na zasadach opisanych w § 3 niniejszego regulaminu. § 22. Dla wszystkich uczniów rozpoczynających naukę w Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 będą prowadzone obowiązkowe zajęcia z języków obcych angielskiego i niemieckiego. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (upośledzenie w stopniu lekkim) mogą zostać zwolnieni z nauki języka angielskiego. § 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Gimnazjum.

14 organizacja nauki w gimnazjum
Siatki godzin obowiązkowych Szkoła jest czynna w dni nauki szkolnej w godz oraz w soboty i niedziele na czas organizacji imprez, uroczystości i zawodów sportowych. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 7:30 – 14:45 (8 godzin lekcyjnych)

15 organizacja nauki w gimnazjum
Dowożenie: przyjazdy – 10 linii autobusowych przed rozpoczęciem zajęć odjazdy – po 6 i 8 godzinie lekcyjnej tj. ok. godz. 13 i godz. 15

16 organizacja nauki w gimnazjum
Dożywianie: Catering (Dwór Pomorski Luboradza) – aktualna cena – 5 zł

17 organizacja nauki w gimnazjum
Aby ukończyć gimnazjum uczeń musi spełnić następujące warunki: otrzymać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uczestniczyć w realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego (w klasie drugiej) przystąpić do wszystkich części (zakresów) egzaminu gimnazjalnego

18 Wyposażenie ucznia gimnazjum
Podręczniki szkolne zgodnie z wykazem Zeszyty, przybory do pisania Obuwie na zamianę Strój sportowy: biała koszulka, spodenki, obuwie sportowe

19 obowiązek zmiany obuwia
Zakazy i nakazy obowiązek zmiany obuwia obowiązek noszenia mundurków szkolnych (za wyjątkiem dni ogłoszonych przez dyrektora szkoły) zakaz wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zakaz stosowania makijażu, farbowania włosów oraz noszenia biżuterii

20 profesjonalnie prowadzone zajęcia obowiązkowe
Prawa profesjonalnie prowadzone zajęcia obowiązkowe możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzystanie z dodatkowej oferty szkoły oraz stowarzyszeń

21 indywidualna szafka uczniowska (uczeń otrzymuje szafką na trzy lata)
Prawa indywidualna szafka uczniowska (uczeń otrzymuje szafką na trzy lata) korzystanie ze świetlicy szkolnej (obowiązkowe dla uczniów dojeżdżających i uczniów mających tzw. okienko) bardzo duży księgozbiór w bibliotece szkolnej możliwość spotkań z pedagogiem i psychologiem

22 spotkanie ogólne z rodzicami uczniów Zespołu Szkół – 13 września
Najważniejsze wydarzenia w pierwszym półroczu w roku szkolnym 2013/2014 spotkanie ogólne z rodzicami uczniów Zespołu Szkół – 13 września 4 października 2013 – ogólnopolski konkurs skoku w wzwyż 17 października 2013 – święto szkoły – obchody 10-lecia funkcjonowania Zespołu Szkół w nowoczesnych budynkach 25-29 października – rozpoczęcie projektu edukacyjnego Comenius -wyjazd grupy uczniów do Ankary (Turcja) 20 grudnia 2013 – koncert świąteczno-noworoczny dla społeczności lokalnej


Pobierz ppt "Zebranie rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google