Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

12 kwietnia 2013 r.. W skład Zespołu Szkół w Barwicach wchodzą: Liceum Ogólnokształcące – po 1 klasie na każdym poziomie Gimnazjum – po 4 klasy na każdym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "12 kwietnia 2013 r.. W skład Zespołu Szkół w Barwicach wchodzą: Liceum Ogólnokształcące – po 1 klasie na każdym poziomie Gimnazjum – po 4 klasy na każdym."— Zapis prezentacji:

1 12 kwietnia 2013 r.

2 W skład Zespołu Szkół w Barwicach wchodzą: Liceum Ogólnokształcące – po 1 klasie na każdym poziomie Gimnazjum – po 4 klasy na każdym poziomie Do Zespołu Szkół uczęszcza ponad 350 uczniów

3 KADRA PEDAGOGICZNA 40 nauczycieli, w tym czworo w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych

4 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA pedagog psycholog logopeda zajęcia specjalistyczne: rewalidacja socjoterapia terapia pedagogiczna gimnastyka korekcyjna

5 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA: naukowe sportowe, w tym UGLKS artystyczno-techniczne muzyczne, w tym zespół School Stars udział w uczniowskich projektach edukacyjnych (w klasie drugiej Gimnazjum) wyjazdy organizowane przez szkołę, w tym m.in. wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina i teatru, spływy kajakowe

6 § 1. Do Gimnazjum przyjmowani są wszyscy absolwenci szkół podstawowych zameldowani na terenie Miasta i Gminy Barwice. § 2. Przyjęcie ucznia zameldowanego poza obwodem szkoły następuje na podstawie wniosku rodzica (prawnego opiekuna) skierowanego do dyrektora Gimnazjum. Druk wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. § 3. Umieszczenie na liście uczniów klas pierwszych Gimnazjum następuje na podstawie list uczniów, którzy ukończyli Szkoły Podstawowe zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Barwice, z zastrzeżeniem §1. Listy absolwentów przekazują dyrektorowi Gimnazjum dyrektorzy Szkół Podstawowych.

7 § 4. Tworzenie klas będzie prowadzone na podstawie składanych przez rodziców i uczniów dokumentów, oraz kart informacyjnych wychowawców klas szóstych, po uwzględnieniu wyników dydaktycznych, wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz z uwzględnieniem deklaracji złożonej przez rodzica stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. § 5. Zespół ds. Rekrutacji przygotowuje Karty informacyjne dla wychowawców klas szóstych, które zostaną przekazane do wszystkich Szkół Podstawowych do dnia 24 maja 2013 roku. (załącznik nr 3) § 6. Karty wychowawców klas szóstych winny być złożone w Zespole Szkół w Barwicach do dnia 17 czerwca 2013 roku,

8 § 7. Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji do Gimnazjum zostanie przeprowadzone w dniu 12 kwietnia 2013 r. o godz. 18 w Zespole Szkół w Barwicach. § 8. Podczas spotkania informacyjnego zostaną zaprezentowane zasady przyjęć do Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014, struktura organizacyjna Zespołu Szkół, siatki godzin zajęć obowiązkowych w gimnazjum oraz oferta zajęć dodatkowych.

9 § 9. Podczas spotkania informacyjnego rodzice uczniów klas szóstych szkół podstawowych otrzymają: druki deklaracji z możliwości wpisania przez rodzica specjalnych potrzeb edukacyjnych kandydata wykaz podręczników obowiązujących w klasach pierwszych Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 § 10. Deklaracja dotycząca informacji o potrzebach edukacyjnych kandydata powinna być złożona przez rodzica w terminie do dnia 18 kwietnia 2013r do godziny (czwartek)

10 § 11. W deklaracji rodzic wskazuje: szczególne uzdolnienia kandydata ewentualną deklarację uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wybór religii lub etyki specjalne potrzeby edukacyjne posiadanie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej ewentualnie informacje i/lub zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka § 12. Nie złożenie deklaracji przez rodzica w wyznaczonym terminie powoduje nie uwzględnienie potrzeb edukacyjnych ucznia.

11 § 13.Absolwenci szkoły podstawowej składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego do dnia 02 lipca 2013r do godz w sekretariacie Zespołu Szkół w Barwicach. § 14. Na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 absolwenci Szkół Podstawowych będą przyjmowani do klas o jednolitych wymaganiach edukacyjnych, przy zastosowaniu jednakowej liczby godzin przedmiotów obowiązkowych. § 15. W roku szkolnym 2013/2014 utworzone zostaną 4 oddziały ogólnodostępne

12 § 16. Komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna przeprowadzi przydziały do poszczególnych oddziałów w ciągu 5 dni od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014. § 17. Imienne listy uczniów w poszczególnych oddziałach zostaną wywieszone w dniu 03 lipca 2013r. ( środa) do godz § 18. Przeniesienie kandydata do innej klasy może nastąpić wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodzica skierowanego do dyrektora szkoły do dnia 08 lipca 2013 r ( poniedziałek)do godz § 19. Rozpatrzenie wniosku następuje do dnia 09 lipca 2013 r. ( wtorek) do godz § 20. Decyzja dyrektora Gimnazjum w sprawie przyporządkowania ucznia do danej klasy jest ostateczna.

13 § 21. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostaną przyporządkowani do oddziałów ogólnodostępnych na zasadach opisanych w § 3 niniejszego regulaminu. § 22. Dla wszystkich uczniów rozpoczynających naukę w Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 będą prowadzone obowiązkowe zajęcia z języków obcych angielskiego i niemieckiego. Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (upośledzenie w stopniu lekkim) mogą zostać zwolnieni z nauki języka angielskiego. § 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Gimnazjum.

14 Siatki godzin obowiązkowych Szkoła jest czynna w dni nauki szkolnej w godz oraz w soboty i niedziele na czas organizacji imprez, uroczystości i zawodów sportowych. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 7:30 – 14:45 (8 godzin lekcyjnych)

15 Dowożenie: przyjazdy – 10 linii autobusowych przed rozpoczęciem zajęć odjazdy – po 6 i 8 godzinie lekcyjnej tj. ok. godz. 13 i godz. 15

16 Dożywianie: Catering (Dwór Pomorski Luboradza) – aktualna cena – 5 zł

17 Aby ukończyć gimnazjum uczeń musi spełnić następujące warunki: otrzymać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uczestniczyć w realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego (w klasie drugiej) przystąpić do wszystkich części (zakresów) egzaminu gimnazjalnego

18 Podręczniki szkolne zgodnie z wykazem Zeszyty, przybory do pisania Obuwie na zamianę Strój sportowy: biała koszulka, spodenki, obuwie sportowe

19 obowiązek zmiany obuwia obowiązek noszenia mundurków szkolnych (za wyjątkiem dni ogłoszonych przez dyrektora szkoły) zakaz wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zakaz stosowania makijażu, farbowania włosów oraz noszenia biżuterii

20 profesjonalnie prowadzone zajęcia obowiązkowe możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzystanie z dodatkowej oferty szkoły oraz stowarzyszeń

21 indywidualna szafka uczniowska (uczeń otrzymuje szafką na trzy lata) korzystanie ze świetlicy szkolnej (obowiązkowe dla uczniów dojeżdżających i uczniów mających tzw. okienko) bardzo duży księgozbiór w bibliotece szkolnej możliwość spotkań z pedagogiem i psychologiem

22 spotkanie ogólne z rodzicami uczniów Zespołu Szkół – 13 września 4 października 2013 – ogólnopolski konkurs skoku w wzwyż 17 października 2013 – święto szkoły – obchody 10-lecia funkcjonowania Zespołu Szkół w nowoczesnych budynkach października – rozpoczęcie projektu edukacyjnego Comenius -wyjazd grupy uczniów do Ankary (Turcja) 20 grudnia 2013 – koncert świąteczno-noworoczny dla społeczności lokalnej


Pobierz ppt "12 kwietnia 2013 r.. W skład Zespołu Szkół w Barwicach wchodzą: Liceum Ogólnokształcące – po 1 klasie na każdym poziomie Gimnazjum – po 4 klasy na każdym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google