Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne informacje o kole,,Młodzi Przedsiębiorczy Nasze koło działa od października 2007 roku Nasze koło działa od października 2007 roku Przewodniczącym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne informacje o kole,,Młodzi Przedsiębiorczy Nasze koło działa od października 2007 roku Nasze koło działa od października 2007 roku Przewodniczącym."— Zapis prezentacji:

1 Ogólne informacje o kole,,Młodzi Przedsiębiorczy Nasze koło działa od października 2007 roku Nasze koło działa od października 2007 roku Przewodniczącym jest Witold Kowal, natomiast zastępcą – Kamila Wira, Klaudia Bronkowska, Sylwia Kucięba Przewodniczącym jest Witold Kowal, natomiast zastępcą – Kamila Wira, Klaudia Bronkowska, Sylwia Kucięba Koło działa pod opieką naukową Koło działa pod opieką naukową dr Bożeny Grad i mgr Marka Miłka

2 Jaki jest nasz cel? Misją Naukowego Koła Przedsiębiorczości WSETiNS "Młodzi Przedsiębiorczy" jest promowanie przedsiębiorczości wśród studentów uczelni, rozwój ich aktywności oraz innowacyjności. Misją Naukowego Koła Przedsiębiorczości WSETiNS "Młodzi Przedsiębiorczy" jest promowanie przedsiębiorczości wśród studentów uczelni, rozwój ich aktywności oraz innowacyjności.

3 Jaki jest sposób działania naszego koła? Rozwijanie i pogłębianie wiedzy, a także jej usystematyzowanie w zakresie przedsiębiorczości, doskonalenie wiedzy zdobytej w trakcie edukacji na WSETiNS. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy, a także jej usystematyzowanie w zakresie przedsiębiorczości, doskonalenie wiedzy zdobytej w trakcie edukacji na WSETiNS. Udział w projektach badawczych Koła Naukowego, możliwość udziału w konkursach z dziedziny ekonomii. Udział w projektach badawczych Koła Naukowego, możliwość udziału w konkursach z dziedziny ekonomii. Rozwój umiejętności interpersonalnych. Rozwój umiejętności interpersonalnych. Organizacja oraz udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych Organizacja oraz udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych

4 Jak do nas dołączyć? Aby do nas dołączyć przede wszystkim musisz być osobą przedsiębiorczą i chętną do współpracy Osoba przedsiębiorcza: Osoba przedsiębiorcza: potrafi wyznaczać swoje cele życiowe; potrafi wyznaczać swoje cele życiowe; problemy i trudności traktuje jak nowe, ciekawe wyzwania; problemy i trudności traktuje jak nowe, ciekawe wyzwania; poszukuje nowych rozwiązań; poszukuje nowych rozwiązań; nie boi się ryzyka; nie boi się ryzyka; błędy traktuje jako doświadczenia, a nie porażki; błędy traktuje jako doświadczenia, a nie porażki; jest otwarta i komunikatywna; jest otwarta i komunikatywna; chętnie wprowadza zmiany; chętnie wprowadza zmiany;

5 Pojęcia i zagadnienia absorbujące nasze koło Co to jest firma? Co to jest firma? Co to jest firma? Co to jest firma? Czym jest biznes-plan? Czym jest biznes-plan? Czym jest biznes-plan? Czym jest biznes-plan? Model sił konkurencyjnych M. Portera Model sił konkurencyjnych M. Portera Model sił konkurencyjnych M. Portera Model sił konkurencyjnych M. Portera Plan marketingowy Plan marketingowy Plan marketingowy Plan marketingowy Plan organizacyjny Plan organizacyjny Plan organizacyjny Plan organizacyjny Plan finansowy Plan finansowy Plan finansowy Plan finansowy

6 Co to jest firma? Firma - w ujęciu prawnym, jest to nazwa podmiotu gospodarczego ujętego w Kodeksie cywilnym, natomiast w języku potocznym i ekonomii - określenie firma jest synonimem przedsiębiorstwa. Firma - w ujęciu prawnym, jest to nazwa podmiotu gospodarczego ujętego w Kodeksie cywilnym, natomiast w języku potocznym i ekonomii - określenie firma jest synonimem przedsiębiorstwa. Firma składa się z: Firma składa się z: rdzenia będącego imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej lub nazwą osoby prawnej rdzenia będącego imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej lub nazwą osoby prawnej dodatków (obligatoryjnych i fakultatywnych). dodatków (obligatoryjnych i fakultatywnych).

7 Działanie pod firmą Przedsiębiorca musi działać pod firmą - oznacza to w praktyce na przykład, że na umowach, innych dokumentach lub w jakichkolwiek innych formach komunikacji podmiotu z otoczeniem (np. w ofertach, reklamach, ogłoszeniach itp.), powinna widnieć pełna nazwa firmy. W praktyce, powinna to być przynajmniej skrótowa nazwa i jakiekolwiek inne dane, dzięki którym określony podmiot gospodarczy można zidentyfikować (adres, PESEL, numer NIP, REGON itd.). Przedsiębiorca musi działać pod firmą - oznacza to w praktyce na przykład, że na umowach, innych dokumentach lub w jakichkolwiek innych formach komunikacji podmiotu z otoczeniem (np. w ofertach, reklamach, ogłoszeniach itp.), powinna widnieć pełna nazwa firmy. W praktyce, powinna to być przynajmniej skrótowa nazwa i jakiekolwiek inne dane, dzięki którym określony podmiot gospodarczy można zidentyfikować (adres, PESEL, numer NIP, REGON itd.).

8 Misja firmy Misja to podstawowy cel istnienia firmy na rynku.Misja to podstawowy cel istnienia firmy na rynku. Misję można osiągnąć między innymi w następujący sposób: - wprowadzając nowe produkty (usługi) - poprawiając jakość - obniżając koszty - obniżając cenę - udoskonalając lub wprowadzając nowe technologie - zdobywając nowe rynki - poprawiając terminowość - rozwijając reklamę, promocję i dystrybucję - zwiększając zdolności produkcyjne - udoskonalając zarządzanieMisję można osiągnąć między innymi w następujący sposób: - wprowadzając nowe produkty (usługi) - poprawiając jakość - obniżając koszty - obniżając cenę - udoskonalając lub wprowadzając nowe technologie - zdobywając nowe rynki - poprawiając terminowość - rozwijając reklamę, promocję i dystrybucję - zwiększając zdolności produkcyjne - udoskonalając zarządzanie

9 Czym jest biznes-plan? oBiznes-plan– narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest elementem komunikacji zewnętrznej firmy - m.in. sporządzany jest dla banków, inwestorów w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. oBiznesplan to element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych. Przedstawia analizę stanu obecnego firmy, a także może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców

10 Jaki powinien być biznes- plan? przejrzysty, przejrzysty, łatwy do czytania, łatwy do czytania, podbudowany sprawdzalnymi podbudowany sprawdzalnymi faktami i danymi faktami i danymi rzetelny i przekonywujący rzetelny i przekonywujący

11 Z czego składa się biznes- plan? Strona tytułowa Strona tytułowa Streszczenie (podsumowanie menedżerskie) Streszczenie (podsumowanie menedżerskie) Opis produktu lub usługi (pomysł) Opis produktu lub usługi (pomysł) Opis firmy Opis firmy Analiza rynku Analiza rynku Plan marketingowy Plan marketingowy Plan organizacyjny Plan organizacyjny Plan finansowy Plan finansowy Ocena ryzyka Ocena ryzyka Dodatki Dodatki

12 Plan marketingowy Planowanie marketingowe jest etapem zarządzania marketingowego. Plan marketingowy stanowi część biznesplanu, do którego włącza się ponadto plan organizacyjny, produkcyjny i finansowy. Plan ten daje pełen obraz wszystkich czynników odnoszących się do potrzeb konsumenta bądź nabywcy, które to potrzeby firma chce zaspokoić.

13 Planowanie marketingowe Planowanie marketingowe pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo podjęcia nieudanych decyzji. Uświadomienie sobie potrzeb rynku, potencjalnych klientów, czynników, które wywołują popyt, szans i zagrożeń dla gospodarstwa, a także jego mocnych i słabych stron, sprecyzowanie w formie rzeczowej i finansowej celów, jakie mają być osiągnięte. Planowanie marketingowe pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo podjęcia nieudanych decyzji. Uświadomienie sobie potrzeb rynku, potencjalnych klientów, czynników, które wywołują popyt, szans i zagrożeń dla gospodarstwa, a także jego mocnych i słabych stron, sprecyzowanie w formie rzeczowej i finansowej celów, jakie mają być osiągnięte.

14 Plan organizacyjny Dla każdego przedsięwzięcia należy wybrać zarząd, w którym znalazłyby się osoby z doświadczeniem, wiedzą i wzajemnym zrozumieniem dla profesjonalnej sylwetki i sprawowanych funkcji pomiędzy typowanymi na określone stanowiska osobami. Dla każdego przedsięwzięcia należy wybrać zarząd, w którym znalazłyby się osoby z doświadczeniem, wiedzą i wzajemnym zrozumieniem dla profesjonalnej sylwetki i sprawowanych funkcji pomiędzy typowanymi na określone stanowiska osobami. Do biznes planu należy dołączyć ich CV przedstawiające kompetencje kierownictwa firmy. Do biznes planu należy dołączyć ich CV przedstawiające kompetencje kierownictwa firmy. Następnie określić prawa i obowiązki zarządu. Oprócz danych na temat zarządu, podaje się dane osobowe kluczowego personelu. Następnie określić prawa i obowiązki zarządu. Oprócz danych na temat zarządu, podaje się dane osobowe kluczowego personelu.

15 Plan finansowy Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący: Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący: przychody własne przychody własne dotacje z budżetu państwa dotacje z budżetu państwa wydatki będące kosztami wydatki będące kosztami rozliczenie z budżetem (stan należności i zobowiązań na początek i na koniec okresu rozliczeniowego) rozliczenie z budżetem (stan należności i zobowiązań na początek i na koniec okresu rozliczeniowego)

16 Sprawozdanie z wykładu Euro- posła dr Janusza Onyszkiewicza 6 grudzień 2008 rok

17 Dr Onyszkiewicz - wychodząc od analizy historycznej procesu wzmacniania struktur Unii Europejskiej w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - w ciekawy sposób powiązał powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z procesami przekształceń jej struktur wewnętrznych. Zasadnicza część rozważań dotyczyła rozdziału kompetencji instytucji unijnych w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W tym kontekście prelegent wskazał na źródła słabości struktur unijnych (m.in. brak sił militarnych, dysfunkcjonalność zasady jedności rozkazodawstwa). Przyczyną trudności w procesie decyzyjnym - zdaniem dr Onyszkiewicza - jest też niewłaściwy sposób podejmowania decyzji (II Filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa wymaga bowiem jednomyślności). Prelegent zakończył wystąpienie omówieniem aktualnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Europy. Dr Onyszkiewicz - wychodząc od analizy historycznej procesu wzmacniania struktur Unii Europejskiej w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - w ciekawy sposób powiązał powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z procesami przekształceń jej struktur wewnętrznych. Zasadnicza część rozważań dotyczyła rozdziału kompetencji instytucji unijnych w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W tym kontekście prelegent wskazał na źródła słabości struktur unijnych (m.in. brak sił militarnych, dysfunkcjonalność zasady jedności rozkazodawstwa). Przyczyną trudności w procesie decyzyjnym - zdaniem dr Onyszkiewicza - jest też niewłaściwy sposób podejmowania decyzji (II Filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa wymaga bowiem jednomyślności). Prelegent zakończył wystąpienie omówieniem aktualnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Europy.

18 Serdecznie dziękujemy za uwagę Sylwia Kwapisz Edyta Zielińska Martyna Sołtysik Członkinie Koła


Pobierz ppt "Ogólne informacje o kole,,Młodzi Przedsiębiorczy Nasze koło działa od października 2007 roku Nasze koło działa od października 2007 roku Przewodniczącym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google