Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych"— Zapis prezentacji:

1 System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

2 ORGANY NBP: 1) prezes: 2) Rada Polityki Pieniężnej 3) zarząd Prezes – przewodniczący 6-8 członków zarządu w tym 2 wiceprezesów KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO – prowadzi nadzór nad działalnością banków. Organem wykonawczym komisji realizującym i koordynującym określone przez nią zadania jest wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP – Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Narodowy Bank Polski

3 Narodowy Bank Polski Do głównych obszarów działalności NBP należą:
polityka pieniężna, działalność emisyjna, działania na rzecz systemu płatniczego, zarządzanie rezerwami dewizowymi, działalność edukacyjna i informacyjna, obsługa Skarbu Państwa. Narodowy Bank Polski

4 FUNKCJE BC bank emisyjny – uprawniony do emisji pieniądza bank banków:
nadzoruje operacje banków komercyjnych, które są dokonywane w walucie krajowej i obcej udziela pożyczek na rozszerzanie działalności kredytowej (kredyt refinansowy), a stopa oprocentowania wyznacza pośrednio stopy oprocentowania kredytów i depozytów w bankach komercyjnych, czyli podwyższenie oprocentowania kredytu refinansowego powoduje wzrost stóp oprocentowania kredytów w bankach komercyjnych, ograniczanie wartości udzielanych przez nie kredytów zmniejszanie podaży pieniądza ustala stopy rezerw obowiązkowych, regulując zgodnie z potrzebami gospodarki aktywność kredytową banków komercyjnych bank państwa gromadzi dochody i realizuje wydatki budżetu państwa udziela rządowi kredytowego (na przejściowe pokrycie niedoboru środków) zarządza długiem publicznym dokonuje operacji otwartego rynku (działania polegające na kupowaniu lub sprzedawaniu rządowych papierów wartościowych, przede wszystkim weksli skarbowych w celu regulacji podaży pieniądza krajowego w gospodarce poprzez ograniczanie lub rozszerzanie zdolności kredytowej banków komercyjnych gromadzi rezerwy złota oraz dewiz FUNKCJE BC

5 System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych
Struktura FED: Rada Gubernatorów z aparatem wykonawczym, 12 regionalnych banków Rezerwy Federalnej, banki członkowskie. W skład Systemu Rezerwy Federalnej wchodzą także dwa niezwykle istotne komitety: *Federalny Komitet Otwartego Rynku (The Federal Open Market Commitee - FOMC) oraz *Federalna Rada Doradcza (The Federal Advisory Council - FAC). System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

6 Funkcje i cechy Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych
Zadania SRF Stanów Zjednoczonych: Nadzór nad bankami Polityka pieniężna Utrzymanie silnego systemu płatniczego Badania i edukacja ekonomiczna Operacje na rynku walutowym Operacje otwartego rynku posiada pełną niezależność - jest instytucją samofinansującą się Funkcje i cechy Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

7 Narodowy Bank Polski System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych cel inflacyjny jest nadrzędny, nawet kosztem osłabienia wzrostu gospodarczego jest bankiem emisyjnym, tzn. jedynym bankiem uprawnionym do emisji pieniądza polityka monetarna ma zarówno trzymać ceny, jak i aktywnie przyczyniać się do długoterminowego wzrostu PKB polityka pieniężna ma na celu pobudzanie stabilnego wzrostu gospodarczego i maksymalnego zatrudnienia Stany Zjednoczone, jako potentat gospodarczy, członek NAFTA dysponują od lat Walutą światową, ogólnym zaufaniem do dolara Wypłata 6% rocznych dywidend dla banków członkowskich, pozostała kwota jest przekazana Departamentowi Skarbu USA prawo do emisji jednolitej waluty (dolara) ma 12 Rejonowych Banków Rezerwy Federalnej Różnice

8 Opracowała Marta Kryczka
KONIEC Opracowała Marta Kryczka


Pobierz ppt "System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google