Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych"— Zapis prezentacji:

1 Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych

2 Osoba niepełnosprawna
Czyli kto ?

3 Rodzaje niepełnosprawności
upośledzenie umysłowe choroby psychiczne zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu choroby narządu wzroku upośledzenie narządu ruchu epilepsja choroby układu oddechowego i krążenia choroby układu pokarmowego choroby układu moczowo - płciowego choroby neurologiczne inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego

4 Osoba niepełnosprawna-definicja
niepełnosprawność biologiczna i prawna. nie każda osoba, która ma ograniczenia, spowodowane uszkodzeniem lub obniżeniem sprawności organizmu, jest za taką uznana przez prawo. (oznacza to tzw. niepełnosprawność biologiczną, a więc odczuwaną przez kogoś, choć nie została ona usankcjonowana prawnie). nie każda osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności/grupą inwalidzką, musi rzeczywiście czuć się osobą niepełnosprawną. definicja niepełnosprawności używana przez Główny Urząd Statystyczny, W spisie powszechnym z 2002 r. osobę niepełnosprawną określano jako osobę, która: „posiada odpowiednie orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony lub osobę, która takiego orzeczenia nie posiada, lecz odczuwa ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku

5 Mity i błędne przekonania na temat osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne powinny wykonywać nieskomplikowane prace Osoby niepełnosprawne mogą wykonywać każdy rodzaj pracy zgodny w ich wykształceniem, doświadczeniem i predyspozycjami psychofizycznymi. Sylwetki znanych osób niepełnosprawnych: Janina Ochojska, stworzyła i prowadzi organizacje pozarządową Polską Akcje Humanitarną (PAH), instytucję pomagająca ludziom potrzebującym na całym świecie. Sławomir Piechota, prawnik, polityk, społecznik , min. radny Wrocławia, zajmujący się lobbingiem na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, od roku 2005 roku Poseł na Sejm RP, Ewa Nowicka-Rusek, profesor socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się badaniem kultury oraz mniejszościami etnicznymi w Polsce, autorka licznych publikacji naukowych

6 Mity i błędne przekonania na temat osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne należy traktować w sposób specjalny Nie traktuj osoby niepełnosprawnej w jakiś szczególny czy wyjątkowy sposób. Osoby niepełnosprawne oczywiście często potrzebują dostosowania środowiska do ich potrzeb ale w przyjaznym otoczeniu są w stanie samodzielnie funkcjonować. Jeśli nie wiesz, jakiej pomocy z twojej strony może potrzebować – po prostu zapytaj.

7 Informacje ogólne dotyczące osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne - 5,5 miliona obywateli Polski, Liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (18-65 lat) wynosi ok. 3 miliony Wykształcenie osób posiadających orzeczenie jest w większości poniżej średniego (68,4 % osób deklaruje wykształcenie zawodowe, gimnazjalne, podstawowe lub ukończonej jakiejkolwiek szkoły). 84% osób niepełnosprawnych utrzymuje się głównie ze świadczeń społecznych Dla 8% osób niepełnosprawnych podstawowe źródło utrzymania stanowi praca (w krajach Wspólnoty aktywnych zawodowo jest 40% osób niepełnosprawnych), Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, wynosił w roku ,9 % (co czwarty niepełnosprawny był aktywny zawodowo). (Dla porównania wskaźnik aktywności osób sprawnych wynosi 74,1%.)

8 Orzecznictwo Orzecznictwo pozarentowe - wydawane przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności Orzecznictwo pozarentowe - wydawane przez Komisje Inwalidztwa Zatrudnienia (istniały do 1998 r.) Orzecznictwo rentowe – wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

9 Orzecznictwo

10 Równoważność zapisów

11 Praca osób niepełnosprawnych
Każda osoba (bez względu na rodzaj posiadanego orzeczenia) może pracować. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

12 Zachęcenie osób niepełnosprawnych do korzystania z Centrum
Pokaż korzyści - możliwość podniesienia kwalifikacji i uzupełnienia wykształcenia - możliwość korzystania z oferty edukacyjnej oraz skorzystania ze sprzętu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - dostęp do aktualnych informacji dotyczących aktywizacji zawodowej i społecznej dostępnych w Centrum - możliwość podniesienia/uzyskania umiejętności korzystania z komputera oraz Internetu i jego zasobów przyzwyczajenie się do nauki zdalnej, które w przyszłości może zaowocować podjęciem telepracy - możliwość korzystania z oferty edukacyjnej na dokładnie takich samych prawach jak osoby sprawne

13 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to organizacja powołana do przekazywania środków finansowych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są między innymi na: 1. dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 2. zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 3. przystosowanie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 4. sport i rekreację osób niepełnosprawnych, 5. likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych, 6. wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych.

14 Program „Student” Celem tego programu jest pomoc studentom niepełnoprawnym w zdobyciu wyższego wykształcenia. Adresatami są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, studiujące w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, w tym również za pośrednictwem Internetu, także studenci pierwszego semestru studiów. Dofinansowanie może obejmować opłaty za studia, koszty zakwaterowania i dojazdów, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu akcesoriów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym komputerowych programów edukacyjnych, oraz koszty wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, a także stypendium specjalne dla studentów, którzy posiadają szczególne osiągnięcia w nauce lub posiadają szczególne osiągnięcia w nauce podejmują naukę na studiach wyższych zagranicznych Łączna wysokość dofinansowania udzielonego jednemu studentowi nie może przekroczyć w jednym semestrze pięciokrotności najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w IV kwartale roku poprzedzającego rok udzielenia dofinansowania.

15 Program „UCZEŃ NA WSI Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi i zamieszkujących gminy wiejskie lub miejsko–wiejskie.   Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem policealnych), zameldowanych na terenie gminy i posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dofinansowanie może obejmować: 1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, 2. koszty związane z dostępem do Internetu – instalacja i abonament, 3. koszty uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (np. turnusy rehabilitacyjne), 4. koszty kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych, 5. koszty wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

16 Program „Komputer dla Homera”
Zakup komputera wraz z odpowiednim oprogramowaniem, jak również zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w oprzyrządowanie do komputera W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na: 1) zakup podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, 2) zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, 3) zakup specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie, 4) zakup urządzeń lektorskich. W ramach programu „Komputer dla Homera” można uzyskać także dofinansowanie szkolenia komputerowego, w zakresie podstawowej obsługi nabytego w ramach programu sprzętu i oprogramowania.

17 Adres głównej Siedziby PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II Warszawa tel INFOLINIA:  335


Pobierz ppt "Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google