Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja."— Zapis prezentacji:

1 Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Orła Białego Ul. Niezapominajki 14 34-330 Żywiec POLSKA Gry i Zabawy Ruchowe mgr Stanisław Kubik mgr Tomasz Glas mgr Stanisław Kubik mgr Tomasz Glas

2 Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Zabawa przynosi radość, a jej potrzeba wynika z bezpośrednich potrzeb i zainteresowań dziecka. Zabawa ponadto jest u dzieci ważnym czynnikiem rozwoju psychicznego, pierwszą formą uczenia i poznawania rzeczywistości. Mianem zabaw można, więc określić czynność dziecka, sprawiającą mu przyjemność i zadowolenie z samego faktu jej wykonania, a równocześnie przynoszącą dziecku określone efekty poznawcze. Zabawa Przez grę rozumiemy najogólniej mówiąc jako czynność o charakterze zabawowym, posiadającą ustalone reguły, a wynik tej czynności przewiduje obowiązek świadczenia na rzecz wygrywającego. Gra

3 Program cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja sprawia osobie działającej przyjemność i zadowolenie, posiada określone reguły, przewiduje obowiązek określonych świadczeń na rzecz wygrywającego. Zabawa jest grą wtedy, gdy spełnia trzy następujące warunki: Zatem fakt tzw. świadczenia na rzecz innej osoby jest elementem odróżniającym pojęcie gry od zabawy. Zarówno jednak zabawy jak i gry oddziałują stymulująco na różne strony osobowości dzieci, a więc mają charakter ogólnorozwojowy społeczno – moralną, intelektualną, emocjonalno – motywacyjną, zdrowotną Wyróżnia się najogólniej następujące sfery osobowości uczniów: Stąd też czynności dzieci w postaci zabawy lub gry z kolei tak organizowane, aby stymulowały wszechstronny rozwój dzieci Każda gra jest w zasadzie zabawą, ale nie każda zabawa jest grą.

4 Podstawową formą zabawy w młodszym wieku szkolnym są zabawy zespołowe, oparte na określonych regułach i mające formę różnych gier. Gra o charakterze zabawowym wyzwala u dzieci silne emocje, a ponadto dzieci ściśle przestrzegają ustalonych reguł działania. Dzieci w wieku przedszkolnym interesowała przede wszystkim sama czynność zabawy. Dzieci w młodszym wieku szkolnym interesuje ich w szczególności wynik określonej zabawy. Program cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

5 Organizując zabawy dzieci należy przede wszystkim skierować ich uwagę na pewien określony cel, a następnie zorganizować odpowiedni system działań zapewniających osiągnięcie założonego rezultatu. Dziecko w toku bezpośredniego uczestniczenia w tego typu zabawie rozwija u siebie wiele ważnych dyspozycji i umiejętności, a w szczególności dyspozycje emocjonalne, wolicjonalne – związane z dążeniem do osiągnięcia założonego rezultatu, społeczne – związane z umiejętnością podporządkowania się regułom gry ustalonych przez zespół itp. Zabawa spełnia u dzieci w młodszym wieku szkolnym wiele funkcji, przyczyniających się do stopniowego rozwijania harmonijnie i wszechstronnie osobowości dzieci.

6 zespołowe gry i zabawy ruchowe z prawidłami i elementami rywalizacji, zabawy konstrukcyjne, w których dominują czynności motoryczne, zespołowe zabawy tematyczne, tj. zabawy w role, dramatyzacje, inscenizacje, konkursy, quizy, zgaduj – zgadule itp. zespołowe zabawy i gry dydaktyczne opracowane specjalnie w celach poznawczych. Charakterystyczną cechą zabaw dydaktycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest, zatem element współpracy zespołowej. W działalności zabawowej w omawianym okresie charakterystyczne są następujące grupy zabaw: Program cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

7 Polegają one głównie na doskonaleniu i rozwijaniu procesów i zdolności orientacyjno – poznawczych uczniów, zwłaszcza ich mowy i myślenia. W uczeniu się przy pomocy zabaw poznawczych rozwijają się procesy percepcyjno – motoryczne, spostrzegawczość i wyobraźnia, uwaga, pamięć i procesy umysłowe tj. analiza i synteza, porównywanie, klasyfikowanie, abstrahowanie, uogólnianie i rozumowanie. Główna rola zabaw tematycznych i dydaktycznych tkwi w ich funkcjach poznawczych polega na wzbudzaniu i wzmaganiu chęci wykonywania zadań szkolnych i odpowiadających im czynności uczenia się. Zabawy tematyczne i dydaktyczne pełnią również funkcje kształcące. Program cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

8 Zabawowe formy uczenia się przyczyniają się do złagodzenia wysiłku woli, do podtrzymywania zainteresowania i ciekawości poznawczej, koncentracji uwagi, pamięci spostrzeżeniowo – wzrokowej i słuchowej. W uczeniu się przez zabawy występują wszystkie podstawowe elementy kształcenia wielostronnego, tj. uczenie się przez poznanie, przeżywanie i działanie. Zabawa czyni zadania bardziej interesujące i tym samym zapobiega znużeniu i dodatnio motywuje do pokonywania trudności. Dzięki zespołowemu charakterowi zabawy służą też kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za wykonanie zadania, sprzyjają rozwijaniu takich cech charakteru jak: wola, wytrwałość w osiąganiu celu, umiejętność pracy, współpracy i współdziałania w zespole i dla zespołu. Wzajemne interakcje między członkami grupy biorącymi udział w zabawie powodują wzrost aktywności indywidualnej i zespołowej. Program cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

9 W szkole podstawowej, w pracy prowadzącej do usportowienia dzieci, stosujemy gry i zabawy do wszechstronnego kształtowania podstawowych cech motorycznych: szybkości, wytrzymałości, mocy, gibkości, zwinności, skoczności i koordynacji ruchowej. Program cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Szybkościowe. Kształtujące wytrzymałość. Skocznościowe. Rzutne. Z elementami kształtowania siły/mocy. Gibkościowo – zwinnościowe. Tory przeszkód kształtujące koordynację ruchową. Klasyfikacja gier i zabaw

10 Program cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Gry i zabawy z powodzeniem stosujemy na początkowym etapie nauczania technik sportowych różnych dyscyplin. Konstruujemy je w taki sposób aby dzieci opanowały podstawowe umiejętności techniczne danej dyscypliny sportowej. Umiejętności te będą stanowiły fundament do poznawania bardziej złożonych technik sportowych. Wprowadza się w ten sposób wykształcenie prawidłowego nawyku. Wszystko to w formie zabawowej chroniącej od znużenia żmudnymi ćwiczeniami. Piłki (różne rodzaje, o różnej wielkości i ciężarze) Kółka ringo Serso Szarfy Krążki Pachołki i słupki Materace gimnastyczne Płotki Skakanki Opony samochodowe Laski gimnastyczne Do przeprowadzenia gier i zabaw stosujemy różne urządzenia i przyrządy: Projekt i przygotowanie prezentacji Izabela Kubik (c) 2011


Pobierz ppt "Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google