Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karta Dużej Rodziny RAPORT Z BADANIA OPINII RODZIN WIELODZIETNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karta Dużej Rodziny RAPORT Z BADANIA OPINII RODZIN WIELODZIETNYCH"— Zapis prezentacji:

1 Karta Dużej Rodziny RAPORT Z BADANIA OPINII RODZIN WIELODZIETNYCH
PROGRAM „KARTA DUŻEJ RODZINY”

2 Cel badania: poznanie opinii gorzowskich rodzin w zakresie stanu faktycznego, ich warunków życiowych oraz potrzeb i oczekiwań na potrzeby prac nad programem skierowanym do rodzin wielodzietnych, który będzie narzędziem promującym i wspierającym funkcjonowanie rodzin wielodzietnych w naszym mieście oraz upowszechniającym model rodziny wielodzietnej. Termin badania: sierpień r. Metoda badawcza: ankieta, technika: kwestionariusz ankiety Próba badawcza: zamknięta – rodziny wielodzietne zameldowane w Gorzowie Wlkp. Liczba wysłanych kwestionariuszy: 955 Zwrotność kwestionariuszy: 160 Badanie anonimowe Autor i koordynator projektu badawczego: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp.

3 Liczba dzieci pozostających na utrzymaniu
(dzieci do 18 roku życia lub w przypadku dzieci uczących się - do 24 roku życia). Wśród 160 ankietowanych rodzin - 58,75% to rodziny z 3 dzieci

4 Struktura rodzin wielodzietnych

5 Wykształcenie rodziców

6 Warunki mieszkaniowe

7 Źródło dochodu

8 Ocena sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych:

9 Stan zdrowia dzieci

10 INFROMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA PRZEZ RODZINY WIELODZIETNE Z OFERTY SPORTOWEJ MIASTA Tak Nie

11 CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA RODZIN WIELODZIETNYCH
CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA RODZIN WIELODZIETNYCH Z OFERTY SPORTOWEJ

12 INFROMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA PRZEZ RODZINY WIELODZIETNE Z OFERTY
KULTURALNO-REKREACYJNEJ MIASTA

13 CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA RODZIN WIELODZIETNYCH Z OFERTY KULTURALNO – REKREACYJNEJ

14 INOFRMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA PRZEZ DZIECI Z DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

15 POWODY, KTÓRE NIE POZWALAJĄ RODZINOM WIELODZIETNYM KORZYSTAĆ Z OFERTY SPORTOWO – KULTURALNO – REKREACYJNEJ MIASTA W TAKIM ZAKRESIE W JAKIM OCZEKUJĄ

16 SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

17 WYKAZ OFERTY SPORTOWO – KULTURALNO – REKREACYJNEJ, Z KTÓREJ CHCIAŁYBY SKORZYSTAĆ RODZINY WIELODZIETNE

18 OPINIA W SPRAWIE OCZEKIWANEJ POMOCY ZEWNĘTRZNEJ W STOSUNKU DO RODZIN WIELODZIETNYCH (URZĘDU MIASTA, POMOCY SPOŁECZNEJ, SZKÓŁ, INNYCH INSTYTUCJI)

19 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCZEKIWANEGO WSPARCIA

20 Program „Karta Dużej Rodziny”
„Karta Dużej Rodziny” - dokument uprawniający członków rodziny wielodzietnej do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz partnerów, którzy przystąpili do Programu „Karta Dużej Rodziny” Rodzina wielodzietna –rodzina zamieszkującą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., składającą się z rodziców/rodzica, posiadających/-ego na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku, w tym rodzinę zastępczą.

21 ULGI I ZNIŻKI Instrumentami umożliwiającymi realizowanie celów, będzie zapewnienie rodzinom wielodzietnym ulg i zniżek polegających na umożliwianiu, m.in. zakupu biletów wstępu na płatne imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez instytucje miejskie (bezpłatnie lub ulgowo) oraz umożliwienie ulgowego zakupu usług i towarów oferowanych przez podmioty niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Gorzowa Wlkp.; Wykaz ulg i zniżek dla uczestników Programu przedstawia Katalog Przysługujących Ulg i Zniżek, aktualizowany na bieżąco, który będzie określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta.

22 Użytkownik na podstawie Karty może korzystać tylko z ulg i zniżek udostępnionych przez instytucje miejskie, jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta lub podmioty działalności gospodarczej – partnerów Programu; Przy odbiorze Karty, osoba uprawniona otrzymuje Katalog Przysługujących Ulg i Zniżek, zawierający dane teleadresowe podmiotów, które przystąpiły do Programu; Katalog Przysługujących Ulg i Zniżek aktualizowany będzie na bieżąco, na podstawie zawartych porozumień z partnerami Programu. Katalog Przysługujących Ulg i Zniżek będzie publikowany na stronie internetowej Miasta Gorzowa Wlkp.:

23 Obowiązujące i zadeklarowane ulgi i zniżki
Kultura: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – 50% rabatu dla rodzin wielodzietnych na wyrobienie karty bibliotecznej. MCK - 50% zniżki na koncerty organizowane w Amfiteatrze oraz w sali widowiskowej. Sport i rekreacja: OSiR – 50% zniżki dla członków rodzin wielodzietnych na bilety wstępu na Ośrodek w Nierzymiu; CSR „Słowianka” Każda osoba posiadająca Kartę Dużej Rodziny oraz dokument stwierdzający tożsamość, będzie mogła zakupić jednogodzinny bilet na baseny Słowianki z uwzględnieniem następujących rabatów: jednorazowe wejście od 1 do 4 osób – 20% rabatu jednorazowe wejście 5 i większej ilości osób- 30% rabatu

24 Edukacja: Przedszkola miejskie (zgodnie z uchwałą): ulga dla rodzin spełniających do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych w następujących wysokościach; - 50% opłaty na drugie dziecko; - 75% opłaty na trzecie dziecko; - 100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko. Żłobki miejskie(zgodnie z uchwałą): - 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim w przypadku rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci), objętych pomocą opieki społecznej, których do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko.

25 Transport Obecnie przy współpracy z Wydziałem Transportu Publicznego trwają prace związane z wprowadzeniem ulg w przejazdach komunikacją miejską.

26 Wzór logo Programu „Karty Dużej Rodziny”

27 Wzór „Karty Dużej Rodziny”

28 Zasady przyznawania „Karty Dużej Rodziny”
karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny wielodzietnej na podstawie wniosku o wydanie karty; do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) osoby składającej wniosek i odbierającej kartę (do wglądu); kserokopie aktów urodzenia dzieci (oryginały do wglądu); kserokopie legitymacji szkolnych, legitymacji studenckich lub innych dokumentów zaświadczających o kontynuowaniu nauki dzieci w wieku lat (oryginały do wglądu); kserokopię postanowienia sądu lub umowy o ustanowienie rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka (oryginał do wglądu); kserokopie dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w przypadku braku zameldowania (oryginał do wglądu).

29 Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności. Wnioski należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w godzinach pracy Urzędu. Wniosek o wydanie Karty składa rodzic. Druki wniosków dostępne są w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, ul. Kombatantów 34, siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Teatralnej 26 oraz na stronie

30 Zasady wydawania „Karty Dużej Rodziny”
Karta będzie wydawana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku; Karta jest imienna, wydawana na czas określony, z terminem ważności do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego oraz posiada numer; Karta wydawana jest bezpłatnie; Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca lub upoważniony przez wnioskodawcę pełnoletni członek rodziny. Karta jest własnością Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Najpóźniej w terminie 30 dni przed upływem daty ważności karty osoby zainteresowane mogą wystąpić z ponownym wnioskiem o przedłużenie ważności karty.

31 Zasady korzystania z „Karty Dużej Rodziny”
Korzystanie z ulg i zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dowodem osobistym (lub innym dokumentem ze zdjęciem). W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa i jego dokumentem tożsamości. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta o utracie uprawnień do posiadania Karty oraz do niezwłocznego jej zwrotu. Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w każdym dobrowolnym momencie po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu pisemnej rezygnacji w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieuprawnionym osobom.

32 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Karta Dużej Rodziny RAPORT Z BADANIA OPINII RODZIN WIELODZIETNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google