Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI"— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI
dla SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2 Regulacje prawne dotyczące projektowania programu kształcenia
Deklaracja Bolońska (1999 r.) Komunikat z Bergen (2005 r.) Zalecenie Parlamentu Europejskiego (2008 r.) dotyczyło ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

3 Regulacje prawne dotyczące projektowania programu kształcenia
Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (14 września 2010 r.) wprowadza pojęcie Krajowych Ram Kwalifikacji – opis, poprzez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego (art. 2 ust. 1 pkt 18a) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (5 października 2011) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (17 stycznia 2012)

4 KWALIFIKACJA – formalny wynik procesu oceny i walidacji tzn
KWALIFIKACJA – formalny wynik procesu oceny i walidacji tzn. tytuł, stopień utożsamiany z odpowiadającym mu dyplomem, świadectwem, itp. (licencjat i inżynier, magister, doktor) Każda kwalifikacja w zakresie szkolnictwa wyższego jest opisana przez: efekty kształcenia poziom (studia I0, II0, III0) nakład pracy studenta (punkty ECTS)

5 Nowy system pojęć Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu obejmuje: opis zakładanych efektów kształcenia program studiów – opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania tych efektów (plan studiów, sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia) (Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów) Moduł kształcenia – przedmiot, grupa przedmiotów, praktyka, przygotowanie pracy dyplomowej

6 Nowy system pojęć Profil kształcenia Obszary kształcenia
ogólnoakademicki praktyczny (wymaga zorganizowania przez uczelnię odpowiednich praktyk, ma szerszy zbiór efektów kształcenia) Obszary kształcenia 1. Nauk humanistycznych 2. Nauk społecznych 3. Nauk ścisłych 4. Nauk przyrodniczych 5. Nauk technicznych 6. Nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej 7. Nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 8. Sztuki

7 Nowy system pojęć Cele kształcenia - intencje nauczyciela wskazujące, jaką wiedzę i umiejętności po zakończeniu danego kursu może osiągnąć student Efekt kształcenia – bezpośrednie rezultaty, mierzone po zakończeniu realizacji przedmiotu

8 Weryfikacja efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania kwalifikacji (dyplomu) jest osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia. Studia stacjonarne i niestacjonarne – muszą mieć te same efekty kształcenia. Dla każdego efektu sformułowanego dla przedmiotu należy określić metody sprawdzenia, czy i w jakim stopniu został osiągnięty przez studenta.

9 Weryfikacja efektów kształcenia
Narzędziem ewaluacji jest ocena: Formująca - pomaga zdefiniować okresowe osiągnięcia studenta, umożliwia identyfikację braków w wiedzy i umiejętnościach (ocena formująca nie zawsze powinna wpływać na ocenę końcową) Podsumowująca – służy do oceny efektów kształcenia (nie musi sprawdzać wszystkich zdefiniowanych dla przedmiotu efektów, ale ich reprezentatywną próbkę Nie ma uzasadnienia (za wyjątkiem szczególnych przypadków) stosowanie binarnej skali ocen

10 Punkty ECTS 1 pkt. ECTS = 25-30 godz.
Odzwierciedlają nakład pracy przeciętnego studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia. 1 pkt. ECTS = godz. 60 pkt. ECTS – roczny nakład pracy studenta w roku akademickim (= godz.)

11

12 „ Ostatecznym rezultatem struktury kwalifikacji EOSW,
spinającej jedną ramą struktury krajowe jest stworzenie przejrzystej mapy kwalifikacji (dyplomów i certyfikatów, które są ich potwierdzeniem) wydawanych w Europie tak, aby każdy absolwent mógł umieścić na niej swój dyplom i wiedzieć, w jakim miejscu europejskiej edukacji wyższej jest on ulokowany, z jakimi innymi dyplomami jest porównywalny, do wejścia na jakie następne etapy kształcenia go uprawnia, jakie kompetencje zawodowe poświadcza itp.” (Chmielecka E. Autonomia Programowa Uczelni Ramy kwalifikacji do szkolnictwa wyższego. Projekt MNiSW)

13 Zmiany w programach na studiach licencjackich – nowe przedmioty
– Fizjoterapia kliniczna w: chirurgii i onkologii; pediatrii; ortopedii i traumatologii; kardiologii; neurologii; pulmonologii; ginekologii i położnictwie; psychiatrii; geriatrii - Podstawy metodologii badań naukowych - Podstawy statystyki – Przedsiębiorczość – Etykieta Zmiany w organizacji egzaminu dyplomowego, wprowadzenie egzaminu praktycznego na studiach I stopnia

14 Przedmioty do wyboru na studiach licencjackich (30% punktów ECTS)
Grupa I. Przedmioty z zakresu nauk podstawowych (swobodnego wyboru) Fizjologia wysiłku Antropologia Edukacja zdrowotna Promocja zdrowia Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna Ratownictwo medyczne Grupa II. Przedmioty z zakresu nauk społecznych (swobodnego wyboru) Psychologia rozwojowa Współczesne problemy psychologii Podstawy socjologii z elementami socjologii zdrowia Socjologia ciała i niepełnosprawności Podstawy ekonomii Podstawy prawa Przedsiębiorczość Podstawy marketingu

15 Przedmioty do wyboru na studiach licencjackich (30% punktów ECTS)
Grupa III. Warsztaty psychologiczne (swobodnego wyboru) Warsztaty psychologiczne umiejętności interpersonalnych Warsztaty psychologiczne profilaktyki uzależnień Warsztaty psychologiczne praca z pacjentem trudnym Warsztaty psychologiczne umiejętności wychowawczych Grupa IV. Przedmioty specjalnościowe (swobodnego wyboru) Posturologia Rehabilitacja wad postawy ciała Podstawy adaptacyjnej aktywności ruchowej Język migowy Podstawy kinezygerontoprofilaktyki

16 Przedmioty do wyboru na studiach licencjackich (30% punktów ECTS)
Grupa V. Przedmioty specjalizacyjne (ograniczonego wyboru) Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych lub Gry i zabawy osób niepełnosprawnych Fizjoterapia w opiece długoterminowej lub Fizjoterapia w opiece terminalnej Muzykoterapia lub Choreoterapia Obóz szkoleniowo-rekreacyjny (letni) lub Obóz narciarski Pozostałe przedmioty do wyboru Język obcy Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa

17 Zmiany w programach na studiach magisterskich – nowe przedmioty
– Język obcy (120 godz. na stacjonarnych i 75 godz. na niestacjonarnych) – Statystyka – obligatoryjny (dotychczas do wyboru) – Praktyka administracyjna na II roku (150 godzin) Przedmioty do wyboru (30% punktów ECTS) Anatomia radiologiczna lub Anatomia palpacyjna Neurofizjologia kliniczna lub Fizjologia starzenia się Higiena i żywienie człowieka lub Dietetyka z elementami higieny Język obcy Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa


Pobierz ppt "KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google