Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI"— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI
dla SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2 Nowy system pojęć Cele kształcenia - intencje nauczyciela wskazujące, jaką wiedzę i umiejętności po zakończeniu danego kursu może osiągnąć student Efekt kształcenia – bezpośrednie rezultaty, mierzone po zakończeniu realizacji przedmiotu

3 Nowy system pojęć Cechy dobrze zdefiniowanych efektów kształcenia:
– liczba efektów dla przedmiotu – nie mniej niż 3 – powinien być osiągalny dla najmniej zdolnego studenta – musi w jasny sposób odpowiadać efektom zdefiniowanym dla całego programu studiów – powinien spełniać kryteria koncepcji SMART

4

5

6 Weryfikacja efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania kwalifikacji (dyplomu) jest osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia. Studia stacjonarne i niestacjonarne – muszą mieć te same efekty kształcenia. Dla każdego efektu sformułowanego dla przedmiotu należy określić metody sprawdzenia, czy i w jakim stopniu został osiągnięty przez studenta.

7 Weryfikacja efektów kształcenia
Narzędziem ewaluacji jest ocena: Formująca - pomaga zdefiniować okresowe osiągnięcia studenta, umożliwia identyfikację braków w wiedzy i umiejętnościach (ocena formująca nie zawsze powinna wpływać na ocenę końcową) Podsumowująca – służy do oceny efektów kształcenia (nie musi sprawdzać wszystkich zdefiniowanych dla przedmiotu efektów, ale ich reprezentatywną próbkę Nie ma uzasadnienia (za wyjątkiem szczególnych przypadków) stosowanie binarnej skali ocen

8 Punkty ECTS 1 pkt. ECTS = 30 godz.
Odzwierciedlają nakład pracy przeciętnego studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia. 1 pkt. ECTS = 30 godz. 60 pkt. ECTS – roczny nakład pracy studenta w roku akademickim (= 1800 godz.)

9 Wykłady – liczba godzin Ćwiczenia – liczba godzin
SYLABUS PRZEDMIOT: KOD ECTS PUNKTY ECTS KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: STATUS PRZEDMIOTU: obligatoryjny RODZAJ STUDIÓW: GRUPA PRZEDMIOTÓW: kierunkowe POZIOM KSZTAŁCENIA: OBSZAR KSZTAŁCENIA: ROK/ SEMESTR: PROFIL KSZTAŁCENIA: Wykłady – liczba godzin Ćwiczenia – liczba godzin Wymagania wstępne/ Zaliczone przedmioty poprzedzające: Język wykładowy Forma zaliczenia Andragogika 4 Pedagogika Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Pedagogika promocji zdrowia, Resocjalizacja, Socjoterapia, Pedagogika ogólna stacjonarne II stopnia humanistyczno- społeczny II/IV ogólnoakademicki 15 15 egzamin brak polski

10 I Jednostka organizacyjna: II Cele i zadania przedmiotu:
III Forma zajęć: Wydział Pedagogiczny W wyniku realizacji programowych treści kształcenia studenci powinni: umieć sprawnie posługiwać się wiedzą pedagogiczną w zakresie planowania i organizowania własnego rozwoju zawodowego; znać zasady, formy i metody dydaktyczne, szczególnie przydatne w procesie samokształcenia i doskonalenia zawodowego; zapoznać się z naukowym statusem pedagogiki oraz głównymi koncepcjami kształcenia i wychowania adekwatnymi dla przedmiotu zainteresowań andragogiki i edukacji zawodowej. wykłady realizowane metodą podającą lub konwersatoryjną z wykorzystaniem środków wizualnych prezentujących materiały poglądowe związane z tematyką zajęć; ćwiczenia realizowane metodą dyskusyjną, opartą na znajomości teorii problemu oraz dotychczasowym doświadczeniu edukacyjnym studentów. opracowanie projektu szkoleniowego

11 IV Treści programowe Nr Temat wykładu W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8
Temat ćwiczenia Ćw1 Ćw2 Ćw3 Ćw4 Ćw5 Ćw6 Ćw7 Ćw8 Andragogika jako nauka o kształceniu i wychowaniu dorosłych Człowiek dorosły jako podmiot procesów edukacyjny Teorie aktywności edukacyjnej dorosłych Zadania andragogiki w rozwiązywaniu kształcenia problemów kształcenia ustawicznego Wybrane zagadnienia wychowania dorosłych Wybrane zagadnienia dydaktyki dorosłych Edukacja kulturalno-oświatowa dorosłych Nauczyciel w andragogice. Tendencje rozwojowe andragogiki Andragogika – przedmiot badań; miejsce wśród dyscyplin pedagogicznych i innych nauk wspomagających (związki interdyscyplinarne) Cechy współczesnej edukacji dorosłych na tle postulatu ustawiczności i edukacji permanentnej System szkolny i pozaszkolny edukacji dorosłych. Pracownicy oświaty dorosłych. Edukacja na odległość Struktura, zasady, metody, organizacja i środki dydaktyczne kształcenia dorosłych Wychowanie dorosłych w różnych środowiskach. Realizacja projektu szkoleniowego Zaliczenie przedmiotu

12 WIEDZA K_W01 H1A W02 H1A_W03 K_W02 H1A W05 H1A_W03
Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent: WIEDZA K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych H1A W02  H1A_W03 K_W02 ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi H1A W05  H1A_W03

13 V Efekty kształcenia Nr efektu Efekt kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot: Odniesienie do efektów kierunkowych Odniesienie do efektów obszarowych 01 zna genezę i ewolucję andragogiki K_W01 K_W05 H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 S1A_W05 02 zna specyfikę potrzeb edukacyjnych współczesnych uczestników edukacji dorosłych. K_W03 K_W04 H1A_W05 03 umiejscawia edukację wśród zasadniczych dróg rozwoju człowieka dorosłego K_U02 K_U10 S1A_U01 S1A_U02 S1A_U06 H1A_U04 S1A_U04 04 wskazuje na potrzebę optymalizacji edukacji permanentnej K_U03 H1A_U04 H1A_U06 S1A_U03 S1A_U08 05 aktywnie włącza się w dyskusję nad omawianą problematyką K_K01 K_K07 H1A_K01 H1A_K04 S1A_K02 H1A_K02 06 przejawia refleksyjny stosunek do zmian edukacyjnych i oświatowych i swojej przyszłej roli zawodowej K_K03 K_K08 S1A_K07 S1A_K03 S1A_K05

14 VII Sposób weryfikacji efektów kształcenia:
VI Sposoby oceny: VII Sposób weryfikacji efektów kształcenia: VIII Warunek zaliczenia przedmiotu: (F - formująca; P – podsumowująca) Nr efektu Forma zajęć Sposób oceny 01 W1, Ćw1, W8 F1,F2 02 W2, W3, Ćw 2, Ćw5 F1, F5 03 W4, Ćw5 F 04 W5, W6, Ćw4, Ćw5, Ćw6 F, P 05 W7, W8 F5 06 Ćw7, Ćw8 F6, P1 Forma i warunki zaliczenia: obecność na zajęciach – 5%, aktywność podczas zajęć – 10%, prezentacja projektu szkoleniowego – 35%, pozytywna ocena z egzaminu – 50%.

15 IX Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w punktach ECTS:
1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: udział w wykładach 15 h udział w ćwiczeniach/zajęciach laboratoryjnych 15 h konsultacje 28 h RAZEM: 58 h 2. Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy studenta) przygotowanie do ćwiczeń 10 h przygotowanie do prezentacji 15 h przygotowanie do egzaminu pisemnego: 24 h RAZEM: 49 h godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 117h 1 punkt ECTS = 30 h pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 4 ECTS w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2 punktów ECTS, w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta – 1,5 punktów ECTS. 3 Zajęcia praktyczne 0,5 punktów ECTS

16 X Autor programu (dane kontaktowe):
XI Pieczęć i podpis Dziekana (akceptacja sylabusa) dr Joanna Żyngiel

17 Należy zaplanować wycenę punktów ECTS tzn
Należy zaplanować wycenę punktów ECTS tzn. rozpisać stosunkowo szczegółowo nakład pracy studenta na zdobycie założonych efektów kształcenia. Uwaga: Studia stacjonarne i niestacjonarne – te same efekty kształcenia ECTS są identyczne na studiach S i NS – różni je ilość pracy własnej studenta.

18 Materiały niezbędne do opracowania sylabusa
Wzór sylabusa (z instrukcją wypełniania) Efekty kształcenia dla kierunku z odniesieniami do efektów obszarowych Efekty obszarowe – Rozporządzenie MNiSW z 4 listopada 2011 Plan studiów: rok/semestr forma zajęć liczba godzin forma zaliczenia liczba punktów ECTS (z rozbiciem na godziny „kontaktowe” i samodzielną pracę studenta)

19 dziekanatP@osw.olsztyn.pl www.osw.olsztyn.pl
Materiały Link: plany zajęć- Wydział Pedagogiczny -informacje dla wykładowców Sylabusy należy przesłać do 16 kwietnia b.r. na adres: należy przesłać do 4 kwietnia b.r na adres:


Pobierz ppt "KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google