Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S."— Zapis prezentacji:

1 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S.

2 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 2 D.A.S. Akcjonariat D.A.S. ERGO D.A.S ERGO HESTIA DKV VICTO RIA

3 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 3 Na czym polega ubezpieczenie ochrony prawnej? Ochrona prawna to ubezpieczenie od ponoszenia kosztów ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego w zakresie spraw objętych danym produktem ubezpieczeniowym (np. ochrona prawna pojazdu) Jest to nowoczesny i prestiżowy produkt ubezpieczeniowy gwarantujący: pokrycie kosztów obsługi prawnej osoby ubezpieczonej, pokrycie kosztów sądowych, zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym przegrania procesu sądowego.

4 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 4 Zapewniamy: Zapłatę honorarium prawnika ( Adwokata lub Radcy Prawnego), Pokrycie kosztów sądowych (np. opłaty od pozwu lub innych wydatków), Pokrycie kosztów powołania biegłych sądowych, Pokrycie kosztów poręczenia majątkowego (kaucja) Np. w wysokości 50 % sumy ubezpieczenia zł w Polsce oraz 100 % sumy ubezpieczenia za granicą, Zapłatę kosztów zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa w przypadku, jeżeli ubezpieczony częściowo lub w całości przegra proces sądowy: cywilny, karny lub o wykroczenie.

5 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 5 Zakres terytorialny ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje Europę w sensie geograficznym z wyłączeniem Państw byłego ZSRR, nienależących do UE oraz Państwa leżące w obrębie basenu Morza Śródziemnego.

6 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 6 Idea ubezpieczenia ochrony prawnej Ubezpieczenie w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., oprócz podstawowego waloru finansowania kosztów i wydatków prawnych – wypłat świadczeń ubezpieczeniowych, zapewnia wsparcie świadczeniami niepieniężnymi: nielimitowany dostęp do porad prawnych przez telefon, zorganizowanie przez DAS obsługi prawnej Klienta - przez adwokatów lub radców prawnych z sieci kancelarii współpracujących z D.A.S. przy obsłudze Ubezpieczonych,

7 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 7 Poradnictwo prawne Unikalną wartością produktu ubezpieczeniowego jest możliwość korzystania z telefonicznych porad prawnych, zapewnianych przez D.A.S.* Nielimitowane! Porady prawne dają możliwość uzyskania porady prawnej we wszystkich kwestiach i zagadnieniach prawnych związanych z zakresem wykupionego ubezpieczenia. * Nie mylić z infolinią prawną!

8 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 8 Swobodny wybór Adwokata/ Radcy Prawego Każdy Ubezpieczony ma zagwarantowany swobodny wybór Adwokata lub Radcy Prawnego, który ma reprezentować jego interesy prawne przed sądem. D.A.S. zapewnia swoim Ubezpieczonym również możliwość skorzystania z imiennie wskazanej Kancelarii Prawnej.

9 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 9 Ochrona Prawna Pojazdu Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: Ubezpieczający jako właściciel pojazdu, Kierowca uprawniony do używania pojazdu, Pasażerowie pojazdu.

10 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 10 Ochrona Prawna Kierowcy Ubezpieczeniem objęte są następujące osoby: Ubezpieczający lub Kierowca wymieniony w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że pojazd nie jest jej jego własnością lub współwłasnością.

11 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna Firmy

12 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 12 Ochrona Prawna Firmy Zakres i przedmiot ubezpieczenia Ochrona Prawna dla Firmy: Warianty podstawowe Ochrona Prawna Pojazdu Ochrona Prawna Kierowcy Ochrona Prawna Firmy Warianty dodatkowe Ochrona Prawna Pracodawcy Ochrona Prawna Nieruchomości Firmy Ochrona Prawna w Sporach Umownych

13 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 13 Ochrona Prawna Firmy - ochrona prawnych interesów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, w szczególności usługowej, wytwórczej, hodowlanej w rolnictwie i rybactwie, a także związanej z wykonywaniem wolnego zawodu, tj. działalności zawodowej we własnym imieniu i na własny rachunek. -Zakres ubezpieczenia : odszkodowania z tytułu szkody na osobie lub mieniu, sprawy karne, jeżeli było to przestępstwo nieumyślne, a także jeżeli nie było to przestępstwo skarbowe, sprawy o wykroczenie, roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia zawartych przez Ubezpieczonego z innymi ubezpieczycielami.

14 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 14 Ochrona Prawna Pracodawcy - ochrona prawnych interesów wynikających z naruszenia obowiązków pracowniczych przez pracowników ubezpieczającego, w związku ze świadczeniem pracy, Zakres ubezpieczenia: odszkodowania od pracowników ubezpieczającego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, roszczenia ze stosunku pracy od pracowników ubezpieczającego, obrona interesów prawnych przed roszczeniami ze stosunku pracy.

15 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 15 Ochrona Prawna Nieruchomości Firmy -ochronę prawnych interesów związanych z posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości wymienionej w umowie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia roszczenia za doznaną szkodę na nieruchomości, roszczenia z tytułu naruszenia prawa własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych w następstwie nieuzasadnionej ingerencji osób trzecich w te prawa, z tytułu naruszenia posiadania nieruchomości lub roszczeń z tytułu nieuzasadnionego zakłócenia korzystania z nieruchomości wskutek oddziaływań ze strony nieruchomości sąsiednich, roszczenia wynikające z umów najmu nieruchomości, jeżeli ubezpieczający jest najemcą, roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia nieruchomości.

16 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 16 Ochrona Prawna Pojazdu - ochronę prawnych interesów związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego (zwanego dalej pojazdem), wymienionego w umowie ubezpieczenia, Ochrona Prawna Kierowcy - ochronę prawnych interesów związanych z kierowaniem pojazdem przez osobę wymienioną w umowie ubezpieczenia, który nie jest jej własnością lub współwłasnością.

17 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 17 Kody ryzyk 8300 Roczny przychód firmy do 150.000 PLN Liczba zatrudnionych pracowników OchronaOchrona prawna prawnapracodawcyspory umowne podstawowadopłata Suma ubezpieczenia 50.000 PLN 0 – 5880220176 6 – 101 000250 11 - 151 120280 16 - 201 260315 21 – 251 400350 26 – 301 560390 31 - 351 760440 36 – 401 960490 41 – 502 360590 51 - 602 800700 100.000 PLN 0 – 51 080270216 6 – 101 200300 11 - 151 340335 16 - 201 500375 21 – 251 680420 26 – 301 880470 31 - 352 100525 36 – 402 360590 41 – 502 820705 51 - 603 380845

18 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 18 Ochrona Prawna Firmy – przykłady

19 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 19 Spór z ubezpieczycielem o wysokość odszkodowania. Roman ma firmę produkującą opakowania z tworzyw sztucznych i zatrudnia 3 pracowników. Produkcja odbywa się w hali produkcyjnej, która jest ubezpieczona od wszelkich ryzyk, m.in. od ognia i innych zdarzeń losowych. Ponadto Pan Roman wykupił ubezpieczenie od ryzyka utraty zysku (tzw. business interruption). Pewnego dnia doszło do pożaru, którego przyczyną było niedbalstwo jednego z pracowników. W wyniku pożaru zniszczeniu ulega część urządzeń produkcyjnych i cały zmagazynowany zapas opakowań, które miały być dostarczone do kontrahentów. W celu szybkiego odzyskania poniesionych strat Pan Roman wybrał likwidację szkód z posiadanych ubezpieczeń majątkowych. Dla zapobieżenia ewentualnym problemom przy korespondencji z ubezpieczycielem i dokonywaniu danych uzgodnień, Pan Roman na bieżąco korzystał z porad prawnych w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., a wobec pojawiających się problemów z uzupełnieniem dokumentacji szkodowej, sprawa została zgłoszona do D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w celu jej dalszego prowadzenia na przedsądowym. W wyniku korespondencji Pan Roman otrzymał odszkodowanie pomniejszone przez ubezpieczyciela w sposób niezgodny z umową ubezpieczenia. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. powiadomiła Pana Romana, że pokryje koszty procesu przeciwko ubezpieczycielowi, w tym koszty adwokata, biegłego sądowego, opłaty od pozwu, itd., ponieważ ubezpieczyciel naruszył umowę stron, a powoływane przez niego postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia są wadliwe, nieprecyzyjne i powinny być interpretowane na korzyść Pana Romana.

20 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 20 Zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Maria, właścicielka restauracji, została postawiona w stan oskarżenia z zarzutem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jej klient skierował sprawę do prokuratury i założył sprawę w Sądzie po tym, jak zdiagnozowano u niego zatrucie salmonellą, którego skutkiem była ciężka choroba. Klient przyczyny swojej choroby upatruje w posiłku spożytym w restauracji Marii i złożył zawiadomienie do prokuratury oraz dodatkowo ma roszczenia odszkodowawcze względem niej. Pani Maria po zgłoszeniu problemu do D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. uzyskała pokrycie kosztów adwokata w postępowaniu karnym, który będzie reprezentował jej interesy w trakcie całego postępowania karnego. Ubezpieczenie Ochrona Prawna Firmy pozwoli Marii pokryć koszty swojej obrony, w tym również koszty procesu przegranego. Jeżeli Adwokat Pani Marii zdecyduje się na długotrwały proces karny, D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. również pokryje koszty powołania biegłych sądowych.

21 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 21 Dochodzenie roszczeń od pracownika wynikających ze stosunku pracy Magdalena jest właścicielką klubu fitness. Jedna z jej pracownic zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony z dnia na dzień, bez wypowiedzenia umowy, odeszła z pracy i rozpoczęła pracę w konkurencyjnym klub fitness. Magdalena nie miała szansy zorganizować natychmiastowego zastępstwa za pracownicę i z tego powodu musiała odwołać szereg zajęć. Tym samym poniosła straty finansowe. Po krótkim czasie dodatkowo Magda nabrała podejrzeń, że pracownica skontaktowała się z dużą grupą klientów jej klubu, i skłoniła wielu z nich do rozpoczęcia zajęć w konkurencyjnym klubie. Tym samym straty finansowe Magdy powiększyły się. Magdalena postanowiła walczyć o należne jej odszkodowanie i skierowała do Sądu sprawę przeciwko byłej pracownicy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez zachowania warunków umowy oraz w związku z utraconymi zyskami, Z ubezpieczenia Ochrona Prawna Pracodawcy, pokryte zostaną koszty sądowe, koszty postępowania sądowego oraz koszty reprezentacji interesów Magdaleny przez radcę prawnego lub adwokata.

22 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 22 Spór z nierzetelnym pracownikiem. Szymon jest właścicielem sklepu spożywczego. Od pewnego czasu obserwuje regularne braki w kasie sklepu i ponosi z tego powodu straty materialne. Szymon ma przypuszczenia, że sprawcą manka w kasie jest jeden z jego pracowników, który jednak nie przyznaje się do winy. Szymon postanowił spróbować odzyskać utracone pieniądze i w tym celu skierował zawiadomienie do prokuratury oraz założył sprawę w Sądzie. Ubezpieczenie Ochrona Prawna Pracodawcy, daje mu możliwość walki o swoje pieniądze w Sądzie bez angażowania własnych środków finansowych. Z Ubezpieczenia D.A.S. będą pokryte wszelkie opłaty sądowe (w tym powołania świadków) oraz honorarium prawnika reprezentującego interesy właściciela sklepu.

23 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 23 Złamanie tajemnicy służbowej przez pracownika. Andrzej, doradca podatkowy prowadzi własne biuro doradcze, w którym zatrudnia kilka osób. Andrzej podejrzewa, że jeden z pracowników przekazał postronnym osobom informacje dotyczące klienta i objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Andrzej, jako właściciel i prezes zarządu firmy założył w Sądzie sprawę przeciwko pracownikowi z zarzutem złamania tajemnicy służbowej. Zdecydował walczyć na drodze sądowej o odszkodowanie od nieuczciwego pracownika dla swojej firmy. Ubezpieczenie Ochrona Prawna Pracodawcy pozwoli Andrzejowi ograniczyć lub zupełnie wykluczyć koszty związane z prowadzeniem sprawy w Sądzie. Z polisy D.A.S. opłacone zostaną koszty sądowe oraz koszty honorarium radcy prawnego lub adwokata Andrzeja.

24 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 24 Dochodzenie roszczeń za doznaną szkodę majątkową w nieruchomości. Elżbieta i Grzegorz są właścicielami cukierni. Podczas prac drogowych na ulicy przy której stoi lokal, w trakcie manewru koparki w pobliżu cukierni, została stłuczona witryna i uszkodzona ściana budynku. Właściciele cukierni nie zgodzili się z wysokością odszkodowania wypłaconego im przez ubezpieczyciela OC firmy odpowiedzialnej za prace drogowe, ponieważ odszkodowanie to nie pokryło kosztów zniszczeń wewnątrz lokalu powstałych w trakcie zdarzenia, a w szczególności zniszczonego wyposażenie lokalu. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Nieruchomości Firmy, gwarantuje Elżbiecie i Grzegorzowi windykację roszczeń odszkodowawczych na przedsądowym etapie prowadzenia sprawy przez specjalistów D.A.S. Jeśli interwencja D.A.S. nie przyniesie rezultatów satysfakcjonujących obie strony, Elżbieta i Grzegorz będą mogli za pośrednictwem wybranej przez siebie kancelarii prawnej skierować sprawę do Sądu. Z polisy D.A.S. zostaną pokryte koszty związane z prowadzeniem sprawy w Sądzie oraz koszty reprezentacji prawnych interesów właścicieli cukierni przez radcę prawnego lub adwokata.

25 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 25 Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa własności. Jan prowadzi własną klinikę weterynaryjną na terenie nieruchomości w skład której wchodzi niewielki budynek kliniki, parking oraz przestrzeń zieleni koło parkingu. Nieruchomość z terenem jest własnością kliniki. Jego przychodnia jest lubiana przez klientów ze względu na brak problemów z parkowaniem oraz terenem zielonym na którym czworonożni pacjenci mogą oczekiwać na swoją kolej na badanie. Sąsiad Jana posiadający warsztat samochodowy, mimo iż ma on dojazd do drogi publicznej postanowił, że skieruje przeciwko Janowi sprawę do sądu o ustanowienie drogi koniecznej, gdyż w ten sposób skróci drogę swoim klientom a dodatkowo zapewni im dojazd po ładnie przygotowanej kostce na parkingu koło kliniki. Dzięki ubezpieczeniu Ochrona Prawna Nieruchomości Firmy, D.A.S. pokryje koszty związane z reprezentacją jego interesów w postępowaniu sądowym wszczętym przez sąsiada. Jan uniknie lub zminimalizuje również wkład własnych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem radcy prawnego, który prowadzi jego sprawę.

26 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 26 Spór o wysokość odszkodowania z ubezpieczycielem nieruchomości. Alicja wykonuje zawód architekta i prowadzi biuro projektowe. Lokal na poddaszu, który Alicja wynajmuje na działalność swojego biura, został zalany w trakcie ulewy. Ubezpieczyciel nieruchomości (domu, w którym mieści się biuro) drastycznie zaniżył koszty odszkodowania. Alicja Posiadała dokumentację kosztów usuwania wszystkich szkód; zarówno naprawy dachu jak i likwidacji zniszczeń po zalaniu wewnątrz lokalu. Ubezpieczenie Ochrona Prawna Nieruchomości Firmy gwarantuje Alicji na przedsądowym etapie sporu, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w pełnej wysokości przez specjalistów D.A.S. Jeśli na tym etapie nie udałoby się wypracować rozwiązań satysfakcjonujących Alicję, może ona dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Koszty sądowe oraz koszt reprezentacji jej prawnych interesów w postępowaniu sądowym przez radcę prawnego lub adwokata będą pokryte z polisy D.A.S.

27 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Unikatowość ubezpieczeń D.A.S.

28 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 28 Podsumowanie ubezpieczenie D.A.S. – czym się wyróżnia? Nielimitowane poradnictwo prawne dla Ubezpieczonych – D.A.S. ponosi odpowiedzialność za udzielone porady Przedsądowe działania w celu ochrony interesów prawnych Ubezpieczonych (przedsądowa windykacja roszczeń ubezpieczonych – możliwość szybkiego uzyskania rozstrzygnięcia sporu) Kredytowanie obsługi prawnej - obsługa szkody nie polega tylko na refundowaniu faktur (Klient nie wykłada własnych funduszy na proces sądowy) Swobodny wybór adwokata

29 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 29 Cd. ubezpieczenie D.A.S. – czym się wyróżnia? Poręczenia majątkowe niezależne od sumy ubezpieczenia Przyjmujemy do ubezpieczenia ryzyko dot. pojazdów służących do prowadzenia działalności gospodarczej (nauka jazdy, taxi, autobusy, dział. kurierska, wynajem pojazdów) Najszerszy zakres przedmiotowy ochrony

30 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 30 Cd. ubezpieczenie D.A.S. – czym się wyróżnia? D.A.S. pokrywa wszystkie koszty sądowe – niezależnie od wyniku procesu Najszerszy zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej - Europa i Basen Morza Śródziemnego Brak franszyzy/udziału własnego przy ustalaniu odszkodowania

31 Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO 31 Cd. ubezpieczenie D.A.S. – czym się wyróżnia? Dzięki ubezpieczeniu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. nasi wspólni Klienci nie ponoszą kosztów ochrony swoich praw i ryzyka sporów sądowych. O tym, że warto zadbać o posiadanie ubezpieczenia świadczy fakt, że nasi klienci wygrywają ok. 90 % swoich procesów cywilnych oraz ok.50 % swoich procesów o wykroczenie

32 Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO


Pobierz ppt "Nr. 1 w Ochronie Prawnej w Europie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO Ochrona Prawna D.A.S."

Podobne prezentacje


Reklamy Google