Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Instytucji Pośredniczącej w realizacji ZPORR w Małopolsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Instytucji Pośredniczącej w realizacji ZPORR w Małopolsce"— Zapis prezentacji:

1 Rola Instytucji Pośredniczącej w realizacji ZPORR w Małopolsce
Iwona Stąsiek Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Kraków, 9 marca 2005 r.

2 System instytucjonalny ZPORR
Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR Instytucja Płatnicza Ministerstwo Finansów Instytucje Pośredniczące Urzędy Wojewódzkie Komitety Sterujące komponent wojewódzki Podkomitety Monitorujące komponent regionalny ZPORR Instytucje Wdrażające Urzędy Marszałkowskie Wojewódzkie Urzędy Pracy Panele Ekspertów/ Komisje Oceny Projektów Beneficjenci

3 Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim
jest odpowiedzialna za stworzenie i wdrożenie systemu zarządzania i kontroli gwarantującego prawidłowość wdrażania projektów oraz wykonywanych operacji finansowych w ramach ZPORR

4 Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim
Instytucja Pośrednicząca działa na podstawie następujących aktów prawnych i dokumentów: ◄ Rozporządzenie Rady Nr 1260/1999 wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych ◄ Rozporządzenie Komisji Nr 438/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999 dotyczącego systemów zarządzania i kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych ◄ Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004r. ◄ Narodowy Plan Rozwoju – dokument przyjęty przez RM w dniu 14 stycznia 2004r. ◄ Podstawy Wsparcia Wspólnoty „Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia” – Grudzień 2003 ◄ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2004r. ◄ Uzupełnienie ZPORR – RozporządzenieMinistra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r

5 Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim
Rolę Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR w województwie małopolskim pełni Małopolski Urząd Wojewódzki na mocy Porozumienia Trójstronnego w sprawie zarządzania finansowania ZPORR zawartego pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki i Pracy a Wojewodą Małopolskim z dnia 15 czerwca 2004r.

6 Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim
Porozumienie w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania ZPORR w województwie małopolskim zawarte pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy Samorządem Województwa a Wojewodą Małopolskim podpisane w dniu 17 maja 2004r.

7 Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim
W zakresie zawierania umów ◘ Przygotowuje i zawiera umowy, oraz aneksy do nich, o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I i III (z wyłączeniem działania 3.4.) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Beneficjentami ◘ Przygotowuje i podpisuje na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działania umowy finansowania działania z Instytucją Wdrażającą działań 2.1 – 2.6 (EFS) oraz działania 3.4 (EFRR)

8 Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim
W zakresie czynności kontrolnych ◘ Odpowiada za zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji ◘ Przeprowadza kontrolę projektów umów i aneksów z wykonawcami ◘ Przeprowadza kontrole finansowe i rzeczowe realizowanych projektów na miejscu ◘ Prowadzi kontrole systemu zarządzania i kontroli Instytucji Wdrażających

9 Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim
W zakresie monitoringu ◘ Prowadzi bieżący monitoring realizacji komponentu wojewódzkiego ZPORR w Województwie Małopolskim ◘ Zbiera i weryfikuje sprawozdania monitoringowe od Beneficjentów końcowych, w tym Instytucji Wdrażających poszczególne działania w ramach ZPORR ◘ Sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań od Beneficjentów Końcowych: - kwartalne sprawozdania z wdrażania komponentu wojewódzkiego ZPORR, - roczne sprawozdania z realizacji komponentu wojewódzkiego ZPORR, - sprawozdania na zakończenie realizacji komponentu wojewódzkiego ZPORR

10 Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim
W zakresie monitoringu ◘ Przygotowuje roczne i wieloletnie prognozy wydatków w komponencie wojewódzkim ZPORR przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego ◘ Przekazuje sprawozdania do Instytucji Zarządzającej ZPORR ◘ Zapewnia niezbędną obsługę techniczno-administracyjną Podkomitetu Monitorującego Komponent Wojewódzki ZPORR, którego Przewodniczącym jest Wojewoda Małopolski

11 Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim
W zakresie weryfikacji i potwierdzania płatności ◘ Weryfikuje oraz potwierdza wnioski o refundację ze środków funduszy strukturalnych składane przez Beneficjentów oraz Beneficjentów Końcowych pełniących rolę Instytucji Wdrażającej ◘ Na podstawie zweryfikowanych i potwierdzonych wniosków o refundację przekazuje środki ◘ W oparciu o wystąpienie składane przez Beneficjentów oraz Instytucje Wdrażające, występuje z wnioskiem o przekazanie środków budżetu państwa na współfinansowanie projektu lub Działania, zgodnie z obowiązującą procedurą uruchamiania środków rezerwy celowej

12 Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim
W zakresie przepływów finansowych ◘ Obsługuje konta ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR i EFS, w tym obsługa płatności z funduszy strukturalnych na rzecz Beneficjentów i Instytucji Wdrażających W zakresie informacji i promocji ◘ Upowszechnia informacje o procedurach finansowych, monitoringu i raportowaniu związane z wdrażaniem ZPORR. ◘ Nadzoruje przestrzeganie zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów

13 Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim
W zakresie dokonywania oceny i wyboru projektów ◘ Deleguje swoich przedstawicieli do prac w Panelu Ekspertów oraz Komisji Oceny Projektów W zakresie archiwizacji dokumentów ◘ Przechowuje dokumenty związane z wdrażaniem programu, oceną i wyborem projektów oraz płatnościami przez okres 3 lat od dokonania przez Komisję Europejską ostatniej płatności na rzecz Programu Obsługuje System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK)

14 Schemat organizacyjny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Wojewoda Małopolski Kolegium Doradcze I Wicewojewoda Małopolski Dyrektor Generalny MUW II Wicewojewoda Małopolski Samodzielne Stanowisko Pracy – Zespół Audytu Wewnętrznego Zakład Obsługi MUW Zakład Działalności Socjalnej MUW Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw BHP Samodzielne Stanowisko – Koordynator do Spraw Opracowywania i Wdrożenia SZJ Zespoły opiniodawczo-doradcze Służby, Inspekcje i Straże Wojewódzkie Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Jednostki podległe Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych Wydział Finansów i Budżetu Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Wydział Prawny i Nadzoru Wydział Zarządzania Kryzysowego Gabinet Wojewody Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Rozwoju Regionalnego Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Wydział Polityki Społecznej PLACÓWKI ZAMIEJSCOWE W TARNOWIE I NOWYM SĄCZU Wydział Środowiska i Rolnictwa

15 Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem ZPORR w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Za wdrażanie ZPORR są odpowiedzialne: - Oddział Kontroli i Realizacji Projektów Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Oddział Monitoringu i Raportowania Za prowadzenie spraw związanych z realizacją Planu Działań Komunikacyjnych ZPORR odpowiedzialny jest Referat Promocji i Szkolenia

16 Schemat organizacyjny Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi
Dyrektor Biura Oddział Monitoringu i Raportowania Zastępca Dyrektora Oddział Kontroli i Realizacji Projektów Referat Promocji i Szkolenia Oddział Funduszy Przedakcesyjnych i Kontraktu Wojewódzkiego Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji

17 Umowa dofinansowania Projektu
Instytucja Pośrednicząca Beneficjent Marszałek Województwa Małopolskiego Wojewoda Małopolski 3 jednobrzmiące egzemplarze podpisanej umowy Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca Beneficjent

18 Każda umowa zawiera określone indywidualnie elementy:
Umowa w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie, stanowiące określony % wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu ze środków EFRR Każda umowa zawiera określone indywidualnie elementy: ● całkowitą wartość Projektu ● całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu ● zobowiązanie Beneficjenta do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w określonej wysokości ● okres realizacji Projektu Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, określonymi we wniosku

19 Umowa w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny
Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie, stanowiące określony % wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu ze środków EFRR, w tym: - środki Funduszu - współfinansowanie z budżetu państwa, nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych

20 Beneficjent jest zobowiązany w umowie do:
● wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w określonej wysokości ● pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu ● przekazywania do Instytucji Pośredniczącej, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca, harmonogramu płatności na dwa kolejne kwartały ● przekazywania prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny nie później niż do dnia 28 lutego każdego roku

21 Beneficjent jest zobowiązany w umowie do:
 wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w dwóch wybranych następujących formach: - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal), - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, - notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, - przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie, - hipoteka, - poręczenie, - gwarancja bankowa, - gwarancja ubezpieczeniowa, - zastaw rejestrowy, zastaw na prawach  zwrotu środków pochodzących z dofinansowanie wraz z odsetkami, przypadku gdy zostanie stwierdzone, że wykorzystał on całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał środki w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości

22 Beneficjent jest zobowiązany w umowie do:
● niekorzystania z pomocy innych funduszy pomocowych Unii Europejskiej w przypadku przedmiotowego Projektu ● poinformowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich realizowanych przez siebie projektach finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w dniu podpisania niniejszej umowy ● złożenia oświadczenia o użytkowaniu sprzętu ruchomego zgodnie z celem i na obszarze geograficznym określonym we wniosku oraz do umożliwienia jego kontroli ● systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu

23 Beneficjent jest zobowiązany w umowie do:
● pomiaru wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku ● corocznego pomiaru oddziaływania przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu ● przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego z realizacji Projektu ● przekazywania do Instytucji Pośredniczącej wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Pośrednicząca zażąda w czasie obowiązywania niniejszej umowy

24 Beneficjent jest zobowiązany w umowie do:
● poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia ● prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu ● przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r ● przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy

25 Beneficjent jest zobowiązany w umowie do:
● przedstawiania na żądanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie ● zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską ● zamieszczenia we wszystkich umowach, które zawiera w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz logo Programu ● nie wykorzystywania dofinansowania w celu zaniżania w sposób nieuzasadniony stosowanych przez siebie cen oraz podejmować działań zmierzających do wyeliminowania z rynku przedsiębiorstw konkurencyjnych przez oferowanie korzyści nadmiernych w stosunku do przyjętych zwyczajowo

26 Zamówienia publiczne – zobowiązania Beneficjenta
● stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych, także w przypadku, gdy udział środków publicznych w finansowaniu Projektu jest mniejszy niż 50%; ● udostępnianie dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innych upoważnionych organów ● przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, a także, na pisemne żądanie Instytucji Pośredniczącej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia

27 Zamówienia publiczne – zobowiązania Beneficjenta
● przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy z wykonawcą ● przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej projektów umów z wykonawcą i aneksów do nich ● stosowanie się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności dokumentów, takich jak regulamin komisji przetargowej czy treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku aplikacyjnego ● stosowanie się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności umowy, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku aplikacyjnego

28 Zamówienia publiczne – zobowiązania Beneficjenta
● stosowanie się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności aneksów do umowy z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku aplikacyjnego ● w przypadku, gdy wartość zamówienia na roboty przekracza równowartość w złotych 10 mln euro, lub gdy wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekracza równowartość w złotych 5 mln euro, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ● niezwłoczne przekazanie Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP

29 Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do opiniowania:
Zamówienia publiczne Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do opiniowania: ● dokumentów – regulamin komisji przetargowej, treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym w terminie umożliwiającym wniesienie zmian w SIWZ ● projektu umowy, przed jej podpisaniem, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i z SIWZ ● aneksów do powyższej umowy pod względem zgodności z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku aplikacyjnym i z SIWZ W przypadku negatywnej opinii Instytucja Pośrednicząca wstrzymuje dofinansowanie do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności

30 Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest:
Dofinansowanie Jest przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności okresowych i płatności końcowej. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest: ● złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność wraz z załącznikami ● wykazanie we wniosku o płatność uzyskanych przychodów, w przypadku, gdy Projekt w trakcie realizacji przynosi przychody; ● przedstawienie szczegółowego zestawienia poniesionych wydatków, z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych; ● poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Pośredniczącą; ● dostępność środków na rachunku Instytucji Pośredniczącej

31 Dofinansowanie Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% całkowitej wartości Projektu zostanie przekazana Beneficjentowi po: ● poświadczeniu przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego wniosku o płatność; ● akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą sprawozdania końcowego z realizacji Projektu; ● przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą kontroli na miejscu realizacji Projektu w celu zbadania czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz czy zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte; ● potwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości.

32 Rozwiązanie umowy Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent: ● nie rozpoczął faktycznej realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od podanego w umowie dnia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych; ● zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z umową; ● wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z umową; ● odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji; ● w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości; ● nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą, sprawozdania z realizacji Projektu; ● nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych

33 Rozwiązanie umowy Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent: ● nie poinformował Instytucji Pośredniczącej o wszystkich realizowanych przez siebie projektach finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w dniu podpisania niniejszej umowy ● nie usunął, po powtórnym wezwaniu Instytucji Pośredniczącej, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii Instytucji Pośredniczącej W przypadku rozwiązania umowy z powodów, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek przez nią wskazany.

34 Rozwiązanie umowy Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości, jak dla zaległości podatkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy. Do zwrotu dofinansowania stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji.

35 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Rola Instytucji Pośredniczącej w realizacji ZPORR w Małopolsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google