Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rola Instytucji Pośredniczącej w realizacji ZPORR w Małopolsce Iwona Stąsiek Dyrektor Biura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rola Instytucji Pośredniczącej w realizacji ZPORR w Małopolsce Iwona Stąsiek Dyrektor Biura."— Zapis prezentacji:

1 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rola Instytucji Pośredniczącej w realizacji ZPORR w Małopolsce Iwona Stąsiek Dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Kraków, 9 marca 2005 r.

2 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] System instytucjonalny ZPORR Instytucja Płatnicza Ministerstwo Finansów Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Gospodarki i Pracy Instytucje Pośredniczące Urzędy Wojewódzkie Instytucje Wdrażające Urzędy Marszałkowskie Wojewódzkie Urzędy Pracy Beneficjenci Panele Ekspertów/ Komisje Oceny Projektów Komitety Sterujące komponent wojewódzki Komitet Monitorujący ZPORR Podkomitety Monitorujące komponent regionalny ZPORR

3 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialna za stworzenie i wdrożenie systemu zarządzania i kontroli gwarantującego prawidłowość wdrażania projektów oraz wykonywanych operacji finansowych w ramach ZPORR

4 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Instytucja Pośrednicząca działa na podstawie następujących aktów prawnych i dokumentów: Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim Rozporządzenie Rady Nr 1260/1999 wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych Rozporządzenie Komisji Nr 438/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999 dotyczącego systemów zarządzania i kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 – dokument przyjęty przez RM w dniu 14 stycznia 2004r. Podstawy Wsparcia Wspólnoty Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia – Grudzień 2003 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2004r. Uzupełnienie ZPORR – RozporządzenieMinistra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r

5 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rolę Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR w województwie małopolskim pełni Małopolski Urząd Wojewódzki na mocy Porozumienia Trójstronnego w sprawie zarządzania finansowania ZPORR 2004-2006 zawartego pomiędzy Ministrem Finansów, Ministrem Gospodarki i Pracy a Wojewodą Małopolskim z dnia 15 czerwca 2004r. Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim

6 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Porozumienie w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania ZPORR 2004-2006 w województwie małopolskim zawarte pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy Samorządem Województwa a Wojewodą Małopolskim podpisane w dniu 17 maja 2004r. Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim

7 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Przygotowuje i zawiera umowy, oraz aneksy do nich, o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I i III (z wyłączeniem działania 3.4.) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Beneficjentami Przygotowuje i podpisuje na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działania umowy finansowania działania z Instytucją Wdrażającą działań 2.1 – 2.6 (EFS) oraz działania 3.4 (EFRR) Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim W zakresie zawierania umów

8 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Odpowiada za zagwarantowanie zgodności z politykami Wspólnoty operacji podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania wspólnotowych zasad zawierania kontraktów publicznych oraz przekazywania o nich informacji Przeprowadza kontrolę projektów umów i aneksów z wykonawcami Przeprowadza kontrole finansowe i rzeczowe realizowanych projektów na miejscu Prowadzi kontrole systemu zarządzania i kontroli Instytucji Wdrażających W zakresie czynności kontrolnych Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim

9 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Prowadzi bieżący monitoring realizacji komponentu wojewódzkiego ZPORR w Województwie Małopolskim Zbiera i weryfikuje sprawozdania monitoringowe od Beneficjentów końcowych, w tym Instytucji Wdrażających poszczególne działania w ramach ZPORR Sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań od Beneficjentów Końcowych: - kwartalne sprawozdania z wdrażania komponentu wojewódzkiego ZPORR, - roczne sprawozdania z realizacji komponentu wojewódzkiego ZPORR, - sprawozdania na zakończenie realizacji komponentu wojewódzkiego ZPORR Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim W zakresie monitoringu

10 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Przygotowuje roczne i wieloletnie prognozy wydatków w komponencie wojewódzkim ZPORR przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Przekazuje sprawozdania do Instytucji Zarządzającej ZPORR Zapewnia niezbędną obsługę techniczno-administracyjną Podkomitetu Monitorującego Komponent Wojewódzki ZPORR, którego Przewodniczącym jest Wojewoda Małopolski Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim W zakresie monitoringu

11 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Weryfikuje oraz potwierdza wnioski o refundację ze środków funduszy strukturalnych składane przez Beneficjentów oraz Beneficjentów Końcowych pełniących rolę Instytucji Wdrażającej Na podstawie zweryfikowanych i potwierdzonych wniosków o refundację przekazuje środki W oparciu o wystąpienie składane przez Beneficjentów oraz Instytucje Wdrażające, występuje z wnioskiem o przekazanie środków budżetu państwa na współfinansowanie projektu lub Działania, zgodnie z obowiązującą procedurą uruchamiania środków rezerwy celowej W zakresie weryfikacji i potwierdzania płatności Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim

12 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] W zakresie przepływów finansowych Obsługuje konta ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których gromadzone są środki EFRR i EFS, w tym obsługa płatności z funduszy strukturalnych na rzecz Beneficjentów i Instytucji Wdrażających W zakresie informacji i promocji Upowszechnia informacje o procedurach finansowych, monitoringu i raportowaniu związane z wdrażaniem ZPORR. Nadzoruje przestrzeganie zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim

13 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Przechowuje dokumenty związane z wdrażaniem programu, oceną i wyborem projektów oraz płatnościami przez okres 3 lat od dokonania przez Komisję Europejską ostatniej płatności na rzecz Programu Instytucja Pośrednicząca w województwie małopolskim W zakresie archiwizacji dokumentów Obsługuje System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) W zakresie dokonywania oceny i wyboru projektów Deleguje swoich przedstawicieli do prac w Panelu Ekspertów oraz Komisji Oceny Projektów

14 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Wojewoda Małopolski I Wicewojewoda Małopolski II Wicewojewoda Małopolski Dyrektor Generalny MUW Kolegium Doradcze Samodzielne Stanowisko Pracy – Zespół Audytu Wewnętrznego Gabinet Wojewody Wydział Rozwoju Regionalnego Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych Wydział Środowiska i Rolnictwa Wydział Polityki Społecznej Wydział Finansów i Budżetu Wydział Prawny i Nadzoru Wydział Zarządzania Kryzysowego Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Dyrektora Generalnego Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw BHP Samodzielne Stanowisko – Koordynator do Spraw Opracowywania i Wdrożenia SZJ Zakład Obsługi MUW Zakład Działalności Socjalnej MUW Zespoły opiniodawczo-doradcze Służby, Inspekcje i Straże Wojewódzkie Jednostki podległe PLACÓWKI ZAMIEJSCOWE W TARNOWIE I NOWYM SĄCZU Schemat organizacyjny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

15 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem ZPORR w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Za wdrażanie ZPORR są odpowiedzialne: - Oddział Kontroli i Realizacji Projektów - Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności - Oddział Monitoringu i Raportowania Za prowadzenie spraw związanych z realizacją Planu Działań Komunikacyjnych ZPORR odpowiedzialny jest Referat Promocji i Szkolenia

16 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dyrektor Biura Zastępca Dyrektora Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji Oddział Funduszy Przedakcesyjnych i Kontraktu Wojewódzkiego Referat Promocji i Szkolenia Oddział Monitoringu i Raportowania Oddział Kontroli i Realizacji Projektów Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności Schemat organizacyjny Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

17 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Umowa dofinansowania Projektu Instytucja Pośrednicząca Beneficjent Wojewoda Małopolski Marszałek Województwa Małopolskiego 3 jednobrzmiące egzemplarze podpisanej umowy Instytucja Pośrednicząca Beneficjent Instytucja Zarządzająca

18 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie, stanowiące określony % wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu ze środków EFRR Każda umowa zawiera określone indywidualnie elementy: całkowitą wartość Projektu całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu zobowiązanie Beneficjenta do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w określonej wysokości okres realizacji Projektu Umowa w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizacji Projektu oraz z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu, określonymi we wniosku

19 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie, stanowiące określony % wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu ze środków EFRR, w tym: - środki Funduszu - współfinansowanie z budżetu państwa, nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych Umowa w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny

20 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w określonej wysokości pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu przekazywania do Instytucji Pośredniczącej, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca, harmonogramu płatności na dwa kolejne kwartały przekazywania prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny nie później niż do dnia 28 lutego każdego roku Beneficjent jest zobowiązany w umowie do:

21 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Beneficjent jest zobowiązany w umowie do: wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w dwóch wybranych następujących formach: - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub z poręczeniem wekslowym (awal), - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, - notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, - przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie, - hipoteka, - poręczenie, - gwarancja bankowa, - gwarancja ubezpieczeniowa, - zastaw rejestrowy, -zastaw na prawach zwrotu środków pochodzących z dofinansowanie wraz z odsetkami, przypadku gdy zostanie stwierdzone, że wykorzystał on całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał środki w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości

22 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] niekorzystania z pomocy innych funduszy pomocowych Unii Europejskiej w przypadku przedmiotowego Projektu poinformowania Instytucji Pośredniczącej o wszystkich realizowanych przez siebie projektach finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w dniu podpisania niniejszej umowy złożenia oświadczenia o użytkowaniu sprzętu ruchomego zgodnie z celem i na obszarze geograficznym określonym we wniosku oraz do umożliwienia jego kontroli systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany w umowie do:

23 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Beneficjent jest zobowiązany w umowie do: pomiaru wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku corocznego pomiaru oddziaływania przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego z realizacji Projektu przekazywania do Instytucji Pośredniczącej wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Pośrednicząca zażąda w czasie obowiązywania niniejszej umowy

24 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r przechowywania dokumentów dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy Beneficjent jest zobowiązany w umowie do:

25 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] przedstawiania na żądanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nią terminie zapewnienia informowania społeczeństwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zamieszczenia we wszystkich umowach, które zawiera w związku z realizacją Projektu, informacji o udziale Funduszu we współfinansowaniu Projektu oraz logo Programu nie wykorzystywania dofinansowania w celu zaniżania w sposób nieuzasadniony stosowanych przez siebie cen oraz podejmować działań zmierzających do wyeliminowania z rynku przedsiębiorstw konkurencyjnych przez oferowanie korzyści nadmiernych w stosunku do przyjętych zwyczajowo Beneficjent jest zobowiązany w umowie do:

26 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych, także w przypadku, gdy udział środków publicznych w finansowaniu Projektu jest mniejszy niż 50%; udostępnianie dowodów stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub innych upoważnionych organów przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, a także, na pisemne żądanie Instytucji Pośredniczącej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamówienia publiczne – zobowiązania Beneficjenta

27 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy z wykonawcą przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej projektów umów z wykonawcą i aneksów do nich stosowanie się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności dokumentów, takich jak regulamin komisji przetargowej czy treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku aplikacyjnego stosowanie się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności umowy, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku aplikacyjnego Zamówienia publiczne – zobowiązania Beneficjenta

28 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] stosowanie się do zaleceń zawartych w opinii Instytucji Pośredniczącej dotyczącej zgodności aneksów do umowy z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku aplikacyjnego w przypadku, gdy wartość zamówienia na roboty przekracza równowartość w złotych 10 mln euro, lub gdy wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekracza równowartość w złotych 5 mln euro, Beneficjent jest zobowiązany do przekazania Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach kontroli oraz zaleceniach pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych niezwłoczne przekazanie Instytucji Pośredniczącej informacji o wynikach ewentualnych kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP Zamówienia publiczne – zobowiązania Beneficjenta

29 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] W przypadku negatywnej opinii Instytucja Pośrednicząca wstrzymuje dofinansowanie do czasu usunięcia przez Beneficjenta stwierdzonych niezgodności Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona do opiniowania: dokumentów – regulamin komisji przetargowej, treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym w terminie umożliwiającym wniesienie zmian w SIWZ projektu umowy, przed jej podpisaniem, zawieranej przez Beneficjenta z wykonawcą, pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem aplikacyjnym i z SIWZ aneksów do powyższej umowy pod względem zgodności z zakresem podmiotowym i przedmiotowym wniosku aplikacyjnym i z SIWZ Zamówienia publiczne

30 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Jest przekazywane Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą w formie refundacji poniesionych przez niego wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności okresowych i płatności końcowej. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest: złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej spełniającego wymogi formalne wniosku o płatność wraz z załącznikami wykazanie we wniosku o płatność uzyskanych przychodów, w przypadku, gdy Projekt w trakcie realizacji przynosi przychody; przedstawienie szczegółowego zestawienia poniesionych wydatków, z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowalnych; poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Pośredniczącą; dostępność środków na rachunku Instytucji Pośredniczącej Dofinansowanie

31 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% całkowitej wartości Projektu zostanie przekazana Beneficjentowi po: poświadczeniu przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego wniosku o płatność; akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą sprawozdania końcowego z realizacji Projektu; przeprowadzeniu przez Instytucję Pośredniczącą kontroli na miejscu realizacji Projektu w celu zbadania czy Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym oraz czy zakładane rezultaty realizacji projektu zostały osiągnięte; potwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości. Dofinansowanie

32 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent: nie rozpoczął faktycznej realizacji Projektu w terminie 3 miesięcy od podanego w umowie dnia realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych; zaprzestał realizacji Projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z umową; wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z umową; odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji; w terminie określonym przez Instytucję Pośredniczącą nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości; nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą, sprawozdania z realizacji Projektu; nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych Rozwiązanie umowy

33 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent: nie poinformował Instytucji Pośredniczącej o wszystkich realizowanych przez siebie projektach finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w dniu podpisania niniejszej umowy nie usunął, po powtórnym wezwaniu Instytucji Pośredniczącej, niezgodności, które były przyczyną negatywnej opinii Instytucji Pośredniczącej W przypadku rozwiązania umowy z powodów, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek przez nią wskazany. Rozwiązanie umowy

34 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek Beneficjenta, jeżeli zwróci on otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami w wysokości, jak dla zaległości podatkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rozwiązanie umowy. Do zwrotu dofinansowania stosuje się przepisy o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji. Rozwiązanie umowy

35 [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Rola Instytucji Pośredniczącej w realizacji ZPORR w Małopolsce Iwona Stąsiek Dyrektor Biura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google