Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZACHODNIOPOMORSKA SZKO Ł A BIZNESU W SZCZECINIE.

Коpie: 1
ZACHODNIOPOMORSKA SZKO Ł A BIZNESU W SZCZECINIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZACHODNIOPOMORSKA SZKO Ł A BIZNESU W SZCZECINIE."— Zapis prezentacji:

1 ZACHODNIOPOMORSKA SZKO Ł A BIZNESU W SZCZECINIE

2

3 Misja ZPSB AWSZE ROFESJONALNIE Ł U Ż YMY IZNESOWI

4 Z misji ZPSB Zachodniopomorska Szko ł a Biznesu jest: Uczelni ą niepa ń stwow ą dzia ł aj ą c ą na podstawie Ustawy o szkolnictwie wy ż szym. Instytucj ą not-profit - ewentualne zyski z dzia ł alno ś ci przekazuje si ę na rozwój uczelni. Uczelni ą autonomiczn ą w definiowaniu swojej misji, celów i priorytetów dzia ł ania. Uczelni ą ze statusem wolnej instytucji, co wyra ż a si ę w wolno ś ci bada ń naukowych i wolno ś ci nauczania. Instytucj ą opart ą o system warto ś ci humanistycznych, kszta ł c ą c ą w duchu poszanowania dla cz ł owieka, patriotyzmu, demokracji, ekorozwoju i odpowiedzialno ś ci za losy spo ł ecze ń stwa i kraju. Uczelni ą o orientacji europejskiej.

5 ZPSB w rankingach szkó ł wy ż szych W najwa ż niejszych rankingach ponad 300 prywatnych uczelni w Polsce od 1998 roku, ZPSB niezmiennie plasuje si ę w pierwszej dziesi ą tce: –Wed ł ug tygodnika WPROST – od 4 do 16 miejsca –Wed ł ug tygodnika POLITYKA – od 3 do 13 miejsca –Wed ł ug miesi ę cznika PROFIT – 6 miejsce –Wed ł ug miesi ę cznika BUSINESSMAN MAGAZINE – 9 miejsce –Wed ł ug miesi ę cznika HOME & MARKET – 9 miejsce

6

7 W ł adze uczelni Rektor Zachodniopomorskiej Szko ł y Biznesu prof. dr hab. Wojciech Olejniczak Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Aneta Zelek Dziekan Wydzia ł u Nauk Spo ł ecznych dr hab. Gra ż yna Maniak Dziekan Wydzia ł u Zarz ą dzania i Informatyki prof. zw. dr hab. Jan Karwowski Prorektor ds. Dydaktyki prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski

8 Struktura organizacyjna ZPSB

9

10 Wydzia ł Nauk Spo ł ecznych Kandydaci Wydzia ł u maj ą do wyboru trzy kierunki na studia licencjackie: Europeistyk ę, Socjologi ę i Zarz ą dzanie Europeistyka – specjalno ś ci: administracja europejska europejska integracja gospodarcza komunikacja mi ę dzykulturowa Socjologia – specjalno ś ci: socjologia organizacji socjologia kultury doradztwo spo ł eczne badania rynkowe i spo ł eczne socjotechnika, mediacje i negocjacje Zarz ą dzanie – specjalno ś ci: zarz ą dzanie projektami zarz ą dzanie zasobami ludzkimi zarz ą dzanie przedsi ę biorstwem psychologia zarz ą dzania marketing zarz ą dzanie mi ę dzynarodowe

11 Wydzia ł Ekonomii i Informatyki Kandydaci Wydzia ł u maj ą do wyboru dwa kierunki na studia licencjackie: Ekonomi ę i Informatyk ę Informatyka – specjalno ś ci: grafika komputerowa technologie internetowe in ż ynieria systemów informatycznych Ekonomia – specjalno ś ci: biznes mi ę dzynarodowy IBS (w j. angielskim) doradztwo finansowe (w j. niemieckim), w Berlinie ekonomika i organizacja przedsi ę biorstw ekonomika i organizacja turystyki (tylko e-learning) ekonomika us ł ug e-handel gospodarka i zarz ą dzanie nieruchomo ś ciami handel zagraniczny (równie ż w j. niemieckim) informatyka w biznesie rachunkowo ść i finanse

12 Wydzia ł Ekonomii i Informatyki Kandydaci na studia magisterskie maj ą do wyboru specjalno ś ci: biznes mi ę dzynarodowy IBS (w j. angielskim) doradztwo finansowe ekonomia mened ż erska ekonomika i organizacja przedsi ę biorstw gospodarka turystyczna (tylko e-learning) informatyka w biznesie kapita ł ludzki w biznesie mi ę dzynarodowe stosunki ekonomiczne handel zagraniczny (równie ż w j. niemieckim) rachunkowo ść i finanse

13

14 International Business Studies W pa ź dzierniku 2000 roku, uczelnia zainaugurowa ł a angielskoj ę zyczn ą ś cie ż k ę kszta ł cenia Studium Biznesu Mi ę dzynarodowego. Studium adresowane jest tak do studentów polskich, jak i z zagranicy. International Business Studies dotyczy studiów licencjackich i magisterskich.

15 Wymiana zagraniczna studentów Austria, Belgia, Bu ł garia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finladia, Francja, Grecja, Nasi studenci odbywaj ą jedno- lub dwu-semestralne studia w uczelniach partnerskich za granic ą, w: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Ł otwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, S ł owacja, S ł owenia, Szwecja, Turcja, W ę gry, Wielka Brytania, W ł ochy,

16 Struktura kszta ł cenia w ZPSB

17

18 Centrum Rozwoju Biznesu Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szko ł y Biznesu powsta ł o w 1997 roku z inicjatywy British Know How for Poland i brytyjskiego konsorcjum International Recourse Development. G ł ównym celem CRB by ł rozwój dzia ł alno ś ci edukacyjnej na rzecz ś rodowiska biznesowego na Pomorzu Zachodnim. Dzisiaj, w trzynastym ju ż roku dzia ł alno ś ci, CRB to ludzie, inicjatywy i przedsi ę wzi ę cia, których wspólnym celem jest kreowanie nowoczesnego systemu edukacji mened ż erskiej i doskonalenia kadr kierowniczych i systemów zarz ą dzania. Struktura CRB tworzy zintegrowany system dzia ł a ń wspieraj ą cy rozwój biznesu w regionie poprzez przedsi ę wzi ę cia i projekty edukacyjne, doradcze i konsultingowe oraz badawcze. CRB to nowoczesna, elastyczna organizacja z ł o ż ona z czterech komponentów: - Biuro Studiów Podyplomowych i MBA, - Biuro Konsultingu i Szkole ń, - Biuro Promocji Przedsi ę biorczo ś ci, - Biuro Projektów i Bada ń Spo ł ecznych. Misja CRB jest rozwijanie potencja ł u organizacji i ludzi w celu poprawy ich konkurencyjno ś ci, sprawno ś ci dzia ł ania i umiej ę tno ś ci adaptacji do zmieniaj ą cych si ę warunków gospodarczych.

19 Program Executive MBA ZPSB jako najstarsza i najwi ę ksza prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim ma wieloletnie do ś wiadczenie w edukacji mened ż erskiej. W zakresie studiów MBA do ś wiadczenie to wzbogaca wspó ł praca z Leeds University Business School oraz University of Abertay Dundee. Potwierdzeniem wysokiej jako ś ci Programu Executive MBA jest akredytacja Stowarzyszenia Edukacji Mened ż erskiej FORUM. Studia MBA ZPSB zosta ł y zakwalifikowane do KLASY PROFESJONALNEJ w pierwszym ratingu studiów MBA w Polsce w 2006 i 2007 roku. O naszej reputacji ś wiadczy te ż pozycja w rankingu programów MBA w Polsce - jeste ś my w pierwszej dziesi ą tce, w doborowym towarzystwie programów z najlepszych szkó ł biznesu w Polsce.

20 Studia Podyplomowe Akademia Coachingu Akademia Trenera Bezpiecze ń stwo i higiena pracy Gospodarka nieruchomo ś ciami - po ś rednictwo w obrocie nieruchomo ś ciami Gospodarka nieruchomo ś ciami – zarz ą dzanie nieruchomo ś ciami Mi ę dzynarodowe procedury w realizacji inwestycji publicznych Organizacja i zarz ą dzanie w administracji Prawo pracy i ubezpiecze ń spo ł ecznych Przygotowanie i zarz ą dzanie projektami UE Psychologia zarz ą dzania Public relations - media i komunikowanie Technologie informatyczne i komunikacyjne w zarz ą dzaniu Zarz ą dzanie bezpiecze ń stwem IT Zarz ą dzanie biznesem w Unii Europejskiej Zarz ą dzanie finansami Zarz ą dzanie jako ś ci ą Zarz ą dzanie marketingowe Zarz ą dzanie projektami informatycznymi Zarz ą dzanie w opiece zdrowotnej Zarz ą dzanie zasobami ludzkimi

21 Konsulting i szkolenia Uczelnia oferuje profesjonalne szkolenia kadry mened ż erskiej oraz zespo ł ów pracowniczych. Krótkie kursy, otwarte programy szkole ń specjalistycznych z zakresu: Zarz ą dzania, Sprzeda ż y i Marketingu, Finansów, Rozwoju zasobów ludzkich, Szkolenia na zamówienie firm i instytucji: Analiza potrzeb Programy dostosowane do potrzeb firmy Miejsce i termin do uzgodnienia z klientem Ocena szkolenia

22

23 Konsulting i szkolenia W zakresie us ł ug dla biznesu, uczelnia posiada akredytacj ę Krajowego Systemu Us ł ug. Oferujemy profesjonalne wsparcie dla organizacji biznesowych i instytucji: Doskonalenie rozwoju organizacji Analizy finansowe Doradztwo personalne Wnioski, studia wykonalno ś ci, biznes plany, analizy do projektów UE

24 Promocja przedsi ę biorczo ś ci Biuro Promocji Przedsi ę biorczo ś ci dzia ł aj ą ce w ramach Centrum Rozwoju Biznesu dzia ł a w czterech strukturach: Punkt konsultacyjno – Doradczy dla MSP (dzia ł aj ą cy pod egid ą PARP) Lokalne Centra Rozwoju Przedsi ę biorczo ś ci Biuro Promocji i Karier Absolwentów Kancelaria Konsultingowo - Doradcza

25 Nasze dzia ł ania na rzecz przedsi ę biorczo ś ci Przewodnik przedsi ę biorcy to cykl programów telewizyjnych propaguj ą cych przedsi ę biorczo ść. Celem jest popularyzacja rozwoju postaw przedsi ę biorczych w ś ród mieszka ń ców województwa zachodniopomorskiego poprzez dostarczanie w ł atwo przyswajalnej formie programu edukacyjnego. Grup ę docelow ą stanowi ą osoby bezrobotne. Przewodnik Przedsi ę biorcy produkowany jest przez Zachodniopomorsk ą Szko łę Biznesu we wspó ł pracy z TVP 3 Szczecin. Przewodnik Przedsi ę biorcy dofinansowany jest przez Polsk ą Agencj ę Rozwoju Przedsi ę biorczo ś ci w ramach projektu: Dotacja na inicjatywy wspieraj ą ce rozwój przedsi ę biorczo ś ci".

26 Biuro karier ZPSB ś wiadczy us ł ugi doradcze, konsultingowe, szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia dzia ł alno ś ci gospodarczej przez absolwentów i studentów szkó ł wy ż szych; organizuje praktyki, sta ż e krajowe i zagraniczne u ł atwiaj ą ce zdobycie koniecznego do ś wiadczenia zawodowego absolwentom i studentom szkó ł wy ż szych; promuje najzdolniejszych studentów i absolwentów szkó ł wy ż szych przez m.in. tworzenie bazy danych o absolwentach; wspó ł pracuje z firmami regionu zachodniopomorskiego w zakresie zapewnienia miejsc pracy absolwentom szkó ł wy ż szych. Na stworzenie Biura Zachodniopomorska Szko ł a Biznesu otrzyma ł a grant z Departamentu Polityki Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ł ecznej.

27

28 Wydawnictwo Naukowe ZPSB to profesjonalny edytor literatury fachowej z dziedziny ekonomii i zarz ą dzania. W dorobku posiada kilkadziesi ą t tytu ł ów (równie ż podr ę czniki w j ę zyku obcym). Sta ł a pozycj ą wydawnicz ą jest kwartalnik naukowy ZPSB pod tytu ł em Firma i Rynek

29 Biuro Wspó ł pracy Mi ę dzynarodowej Wspó ł praca mi ę dzynarodowa jest jednym z priorytetów strategicznych w rozwoju uczelni. ZPSB wspó ł pracuje z ponad setk ą uczelni za granic ą. Realizuje programy i projekty mi ę dzynarodowe, m.in.: Socrates – Erasmus, Leonardo da Vinci, Jean Monet, Phare, Tempus, itp.. W latach 1995 – 2007, ZPSB zrealizowa ł a i uczestniczy ł a w 25 projektach wspó ł pracy mi ę dzynarodowej o łą cznej warto ś ci ponad 10 mln Euro. Dzi ę ki programom wymiany kadry i studentów, nasi studenci studiuj ą w Anglii, Danii, Belgii i Francji.

30 Wa ż niejsze projekty mi ę dzynarodowe innowacyjne techniki nauczania, e-learning (projekty: WEB Education Bridge, Baltic Sea Virtual Campus), nowoczesne programy nauczania z mi ę dzynarodowym kontekstem (Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus) tworzenie nowych kierunków nauczania (projekty w ramach programu Tempus, Jean Monnet), Zawodowa aktywizacja studentów i absolwentów (projekty: Inkubator Przedsi ę biorczo ś ci, Biuro Karier).

31 GDZIE B Ę DZIEMY JUTRO ???

32 Plany rozwoju Dzia ł ania jakie planujemy, stanowi ą istotne elementy strategii ZPSB na najbli ż sz ą przysz ł o ść. Jej powodzenie zale ż y od wspólnego wysi ł ku wszystkich pracowników i od sprzyjaj ą cych warunków otoczenia Szko ł y dlatego pragnieniem naszym jest: w ci ą gu najbli ż szych 5-8 lat uzyska ć prawa doktoryzowania, dostosowa ć standardy Szko ł y do jej odpowiedników w uczelniach Unii Europejskiej, rozwija ć standardy jako ś ci w szkole w tym uzyska ć akredytacj ę programów nauczania oraz Certyfikat jako ś ci ISO, wdro ż y ć e-learning na powszechn ą skal ę, sta ć si ę liderem rozwoju regionalnego w zakresie bada ń, projekcji rozwoju i pozyskiwania funduszy z U. E.

33 Organizacje studenckie Samorz ą d studencki Aiesec Erasmus Student Network Ko ł a Naukowe Business Centre Club Chór kameralny ZPSB Akademicki Klub sportowy SF and Fantasy Fanclub Gazeta studencka

34 Uczymy si ę i bawimy Tradycj ą Uczelni s ą coroczne obchody jubileuszu. W tym roku akademickim b ę dziemy obchodzi ć 17 urodziny.

35 Czasopismo studenckie DLACZEGO Pismo powsta ł o z inicjatywy naszego studenta Micha ł a Lisieckiego w 1998 Redaktorem naczelnym zosta ł a Katarzyna Gintrowska – równie ż absolwentka ZPSB Dzisiaj pismo DLACZEGO jest jedynym profesjonalnym, ogólnopolskim czasopismem dla ś rodowiska studenckiego

36 Baza dydaktyczna ZPSB Baza dydaktyczna Szko ł y to nasze w ł asne (zmodernizowane) budynki w kampusie przy ul. Ż o ł nierskiej. Budynki s ą nowoczesne i komfortowo wyposa ż one, przyjazne studentowi. Baz ę stanowi ą : aule i sale dydaktyczne, pracownie komputerowe, sale audiowizualne, laboratoria j ę zykowe, biblioteka z czytelni ą, wyposa ż ona w najnowsze ksi ąż ki i czasopisma w j ę zykach polskim, angielskim i niemieckim, z dost ę pem do INTERNETU, czytelnia elektroniczna, bezp ł atny i swobodny dost ę p do INTERNETU dla ka ż dego studenta (mo ż esz si ę te ż pod łą czy ć z w ł asnym notebook'iem), w ł asne wydawnictwo, sala gimnastyczna i p ł ywalnia, kort tenisowy parking dla studentów, studio Distance Learning, pokoje dla organizacji studenckich i kó ł naukowych.

37 Do zobaczenia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu !


Pobierz ppt "ZACHODNIOPOMORSKA SZKO Ł A BIZNESU W SZCZECINIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google