Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU W SZCZECINIE

Коpie: 1
ZACHODNIOPOMORSKA SZKO Ł A BIZNESU W SZCZECINIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU W SZCZECINIE"— Zapis prezentacji:

1 ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU W SZCZECINIE

2

3 Misja ZPSB Z AWSZE P ROFESJONALNIE S ŁUŻYMY B IZNESOWI

4 Z misji ZPSB Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest:
Uczelnią niepaństwową działającą na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym. Instytucją not-profit - ewentualne zyski z działalności przekazuje się na rozwój uczelni. Uczelnią autonomiczną w definiowaniu swojej misji, celów i priorytetów działania. Uczelnią ze statusem wolnej instytucji, co wyraża się w wolności badań naukowych i wolności nauczania. Instytucją opartą o system wartości humanistycznych, kształcącą w duchu poszanowania dla człowieka, patriotyzmu, demokracji, ekorozwoju i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i kraju. Uczelnią o orientacji europejskiej.

5 ZPSB w rankingach szkół wyższych
W najważniejszych rankingach ponad 300 prywatnych uczelni w Polsce od 1998 roku, ZPSB niezmiennie plasuje się w pierwszej dziesiątce: Według tygodnika WPROST – od 4 do 16 miejsca Według tygodnika POLITYKA – od 3 do 13 miejsca Według miesięcznika PROFIT – 6 miejsce Według miesięcznika BUSINESSMAN MAGAZINE – 9 miejsce Według miesięcznika HOME & MARKET – 9 miejsce

6

7 Władze uczelni Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu prof. dr hab. Wojciech Olejniczak Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Aneta Zelek Prorektor ds. Dydaktyki prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski Dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki prof. zw. dr hab. Jan Karwowski Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Grażyna Maniak

8 Struktura organizacyjna ZPSB

9

10 Europeistykę, Socjologię i Zarządzanie
Wydział Nauk Społecznych Kandydaci Wydziału mają do wyboru trzy kierunki na studia licencjackie: Europeistykę, Socjologię i Zarządzanie Europeistyka – specjalności: administracja europejska europejska integracja gospodarcza komunikacja międzykulturowa Socjologia – specjalności: socjologia organizacji socjologia kultury doradztwo społeczne badania rynkowe i społeczne socjotechnika, mediacje i negocjacje Zarządzanie – specjalności: zarządzanie projektami zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie przedsiębiorstwem psychologia zarządzania marketing zarządzanie międzynarodowe

11 Ekonomię i Informatykę
Wydział Ekonomii i Informatyki Kandydaci Wydziału mają do wyboru dwa kierunki na studia licencjackie: Ekonomię i Informatykę Ekonomia – specjalności: biznes międzynarodowy IBS (w j. angielskim) doradztwo finansowe (w j. niemieckim), w Berlinie ekonomika i organizacja przedsiębiorstw ekonomika i organizacja turystyki (tylko e-learning) ekonomika usług e-handel gospodarka i zarządzanie nieruchomościami handel zagraniczny (również w j. niemieckim) informatyka w biznesie rachunkowość i finanse Informatyka – specjalności: grafika komputerowa technologie internetowe inżynieria systemów informatycznych

12 Wydział Ekonomii i Informatyki
Kandydaci na studia magisterskie mają do wyboru specjalności: biznes międzynarodowy IBS (w j. angielskim) doradztwo finansowe ekonomia menedżerska ekonomika i organizacja przedsiębiorstw gospodarka turystyczna (tylko e-learning) informatyka w biznesie kapitał ludzki w biznesie międzynarodowe stosunki ekonomiczne handel zagraniczny (również w j. niemieckim) rachunkowość i finanse

13

14 International Business Studies
W październiku 2000 roku, uczelnia zainaugurowała angielskojęzyczną ścieżkę kształcenia „Studium Biznesu Międzynarodowego”. Studium adresowane jest tak do studentów polskich, jak i z zagranicy. International Business Studies dotyczy studiów licencjackich i magisterskich.

15 Wymiana zagraniczna studentów
Nasi studenci odbywają jedno- lub dwu-semestralne studia w uczelniach partnerskich za granicą, w: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finladia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,

16 Struktura kształcenia w ZPSB

17

18 Centrum Rozwoju Biznesu
Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu powstało w 1997 roku z inicjatywy British Know How for Poland i brytyjskiego konsorcjum International Recourse Development. Głównym celem CRB był rozwój działalności edukacyjnej na rzecz środowiska biznesowego na Pomorzu Zachodnim. Dzisiaj, w trzynastym już roku działalności, CRB to ludzie, inicjatywy i przedsięwzięcia, których wspólnym celem jest kreowanie nowoczesnego systemu edukacji menedżerskiej i doskonalenia kadr kierowniczych i systemów zarządzania. Struktura CRB tworzy zintegrowany system działań wspierający rozwój biznesu w regionie poprzez przedsięwzięcia i projekty edukacyjne, doradcze i konsultingowe oraz badawcze. CRB to nowoczesna, elastyczna organizacja złożona z czterech komponentów: - Biuro Studiów Podyplomowych i MBA, - Biuro Konsultingu i Szkoleń, - Biuro Promocji Przedsiębiorczości, - Biuro Projektów i Badań Społecznych. Misja CRB jest rozwijanie potencjału organizacji i ludzi w celu poprawy ich konkurencyjności, sprawności działania i umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków gospodarczych.

19 Program Executive MBA ZPSB jako najstarsza i największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim ma wieloletnie doświadczenie w edukacji menedżerskiej. W zakresie studiów MBA doświadczenie to wzbogaca współpraca z Leeds University Business School oraz University of Abertay Dundee. Potwierdzeniem wysokiej jakości Programu Executive MBA jest akredytacja Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. Studia MBA ZPSB zostały zakwalifikowane do KLASY PROFESJONALNEJ w pierwszym ratingu studiów MBA w Polsce w i 2007 roku. O naszej reputacji świadczy też pozycja w rankingu programów MBA w Polsce - jesteśmy w pierwszej dziesiątce, w doborowym towarzystwie programów z najlepszych szkół biznesu w Polsce.

20 Studia Podyplomowe Akademia Coachingu Akademia Trenera
Bezpieczeństwo i higiena pracy Gospodarka nieruchomościami pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Gospodarka nieruchomościami – zarządzanie nieruchomościami Międzynarodowe procedury w realizacji inwestycji publicznych Organizacja i zarządzanie w administracji Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Przygotowanie i zarządzanie projektami UE Psychologia zarządzania Public relations - media i komunikowanie Technologie informatyczne i komunikacyjne w zarządzaniu Zarządzanie bezpieczeństwem IT Zarządzanie biznesem w Unii Europejskiej Zarządzanie finansami Zarządzanie jakością Zarządzanie marketingowe Zarządzanie projektami informatycznymi Zarządzanie w opiece zdrowotnej Zarządzanie zasobami ludzkimi

21 Konsulting i szkolenia
Uczelnia oferuje profesjonalne szkolenia kadry menedżerskiej oraz zespołów pracowniczych. Krótkie kursy, otwarte programy szkoleń specjalistycznych z zakresu: Zarządzania, Sprzedaży i Marketingu, Finansów, Rozwoju zasobów ludzkich, Szkolenia na zamówienie firm i instytucji: Analiza potrzeb Programy dostosowane do potrzeb firmy Miejsce i termin do uzgodnienia z klientem Ocena szkolenia

22

23 Konsulting i szkolenia
Oferujemy profesjonalne wsparcie dla organizacji biznesowych i instytucji: Doskonalenie rozwoju organizacji Analizy finansowe Doradztwo personalne Wnioski, studia wykonalności, biznes plany, analizy do projektów UE W zakresie usług dla biznesu, uczelnia posiada akredytację Krajowego Systemu Usług.

24 Promocja przedsiębiorczości
Biuro Promocji Przedsiębiorczości działające w ramach Centrum Rozwoju Biznesu działa w czterech strukturach: Punkt konsultacyjno – Doradczy dla MSP (działający pod egidą PARP) Lokalne Centra Rozwoju Przedsiębiorczości Biuro Promocji i Karier Absolwentów Kancelaria Konsultingowo - Doradcza

25 Nasze działania na rzecz przedsiębiorczości
Przewodnik przedsiębiorcy to cykl programów telewizyjnych propagujących przedsiębiorczość. Celem jest popularyzacja rozwoju postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez dostarczanie w łatwo przyswajalnej formie programu edukacyjnego. Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne. Przewodnik Przedsiębiorcy produkowany jest przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu we współpracy z TVP 3 Szczecin. Przewodnik Przedsiębiorcy dofinansowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu: „Dotacja na inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości".

26 Biuro karier ZPSB świadczy usługi doradcze, konsultingowe, szkoleniowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez absolwentów i studentów szkół wyższych; organizuje praktyki, staże krajowe i zagraniczne ułatwiające zdobycie koniecznego doświadczenia zawodowego absolwentom i studentom szkół wyższych; promuje najzdolniejszych studentów i absolwentów szkół wyższych przez m.in. tworzenie bazy danych o absolwentach; współpracuje z firmami regionu zachodniopomorskiego w zakresie zapewnienia miejsc pracy absolwentom szkół wyższych. Na stworzenie Biura Zachodniopomorska Szkoła Biznesu otrzymała grant z Departamentu Polityki Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

27

28 Wydawnictwo Naukowe ZPSB
to profesjonalny edytor literatury fachowej z dziedziny ekonomii i zarządzania. W dorobku posiada kilkadziesiąt tytułów (również podręczniki w języku obcym). Stała pozycją wydawniczą jest kwartalnik naukowy ZPSB pod tytułem „Firma i Rynek”

29 Biuro Współpracy Międzynarodowej
Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetów strategicznych w rozwoju uczelni. ZPSB współpracuje z ponad setką uczelni za granicą. Realizuje programy i projekty międzynarodowe, m.in.: Socrates – Erasmus, Leonardo da Vinci, Jean Monet, Phare, Tempus, itp.. W latach 1995 – 2007, ZPSB zrealizowała i uczestniczyła w 25 projektach współpracy międzynarodowej o łącznej wartości ponad 10 mln Euro. Dzięki programom wymiany kadry i studentów, nasi studenci studiują w Anglii, Danii, Belgii i Francji.

30 Ważniejsze projekty międzynarodowe
innowacyjne techniki nauczania, e-learning (projekty: WEB Education Bridge, Baltic Sea Virtual Campus), nowoczesne programy nauczania z międzynarodowym kontekstem (Leonardo da Vinci, Erasmus Mundus) tworzenie nowych kierunków nauczania (projekty w ramach programu Tempus, Jean Monnet), Zawodowa aktywizacja studentów i absolwentów (projekty: Inkubator Przedsiębiorczości, Biuro Karier).

31 GDZIE BĘDZIEMY JUTRO ???

32 Plany rozwoju Działania jakie planujemy, stanowią istotne elementy strategii ZPSB na najbliższą przyszłość. Jej powodzenie zależy od wspólnego wysiłku wszystkich pracowników i od sprzyjających warunków otoczenia Szkoły dlatego pragnieniem naszym jest: w ciągu najbliższych 5-8 lat uzyskać prawa doktoryzowania, dostosować standardy Szkoły do jej odpowiedników w uczelniach Unii Europejskiej, rozwijać standardy jakości w szkole w tym uzyskać akredytację programów nauczania oraz Certyfikat jakości ISO, wdrożyć e-learning na powszechną skalę, stać się liderem rozwoju regionalnego w zakresie badań, projekcji rozwoju i pozyskiwania funduszy z U. E.

33 Organizacje studenckie
Samorząd studencki Aiesec Erasmus Student Network Koła Naukowe Business Centre Club Chór kameralny ZPSB Akademicki Klub sportowy SF and Fantasy Fanclub Gazeta studencka

34 Uczymy się i bawimy Tradycją Uczelni są coroczne obchody jubileuszu.
W tym roku akademickim będziemy obchodzić 17 urodziny.

35 Czasopismo studenckie DLACZEGO
Pismo powstało z inicjatywy naszego studenta Michała Lisieckiego w 1998 Redaktorem naczelnym została Katarzyna Gintrowska – również absolwentka ZPSB Dzisiaj pismo DLACZEGO jest jedynym profesjonalnym, ogólnopolskim czasopismem dla środowiska studenckiego

36 Baza dydaktyczna ZPSB aule i sale dydaktyczne, pracownie komputerowe,
Baza dydaktyczna Szkoły to nasze własne (zmodernizowane) budynki w kampusie przy ul. Żołnierskiej. Budynki są nowoczesne i komfortowo wyposażone, przyjazne studentowi. Bazę stanowią: aule i sale dydaktyczne, pracownie komputerowe, sale audiowizualne, laboratoria językowe, biblioteka z czytelnią, wyposażona w najnowsze książki i czasopisma w językach polskim, angielskim i niemieckim, z dostępem do INTERNETU, czytelnia elektroniczna, bezpłatny i swobodny dostęp do INTERNETU dla każdego studenta (możesz się też podłączyć z własnym notebook'iem), własne wydawnictwo, sala gimnastyczna i pływalnia, kort tenisowy parking dla studentów, studio Distance Learning, pokoje dla organizacji studenckich i kół naukowych.

37 Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu !
Do zobaczenia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu !


Pobierz ppt "ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU W SZCZECINIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google