Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i miejsce ocen oddziaływania na środowisko w procesie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w świetle ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i miejsce ocen oddziaływania na środowisko w procesie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w świetle ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu."— Zapis prezentacji:

1 Rola i miejsce ocen oddziaływania na środowisko w procesie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w świetle ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Lech Kotkowski Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

2 Struktura organizacyjna: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem Wydział Organizacyjno – Finansowy Wydział Spraw Terenowych w Krośnie i Przemyślu Aktualnie RDOŚ w Rzeszowie zatrudnia 48 pracowników merytorycznych Reforma służb ochrony środowiska – od 15 listopada 2008 r.

3 Zadania RDOŚ : udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach; tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi obszarami przyrodniczo cennymi objętymi formami ochrony przyrody na zasadach i w zakresie określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); współpraca z organami samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody;

4 Zasady i cele polityki ekologicznej UE Zrównoważony rozwój Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska w oparciu o zasady: – przezorności (przewidywanie negatywnych skutków) – prewencji (zapobieganie i likwidacja zagrożeń u źródła) – zanieczyszczający płaci (sprawca ponosi koszty zapobiegania oraz naprawy szkód) – decouplingu (rozłączność wskaźników zmian oddziaływań od wskaźników wzrostu gospodarczego) Ochrona różnorodności biologicznej - powstrzymanie tendencji spadkowej

5 Ocena oddziaływania na środowisko Instrument prewencyjnej polityki ochrony środowiska zrównoważonego rozwoju integracji problematyki środowiskowej z innymi Sektorami zapewnienia spójności wydatkowania funduszy

6 Czego dotyczy ocena oddziaływania na środowisko ? Polityk i strategii Planów i programów Projektów przedsięwzięć Ocena strategiczna Ocena przedsięwzięcia

7 Ogólny schemat OOŚ screening scoping Informacja środowiskowa Konsultacje i informacja Decyzja realizacji Przegląd uwarunkowań: czy raport/prognoza są konieczne Co ma zawierać prognoza lub raport Prognoza/Raport OOŚ Konsultacje społeczne i procedury informacyjne o planie lub przedsięwzięciu Przyjęcie dokumentu/Decyzja

8 Wniosek o wydanie DUŚ Organ prowadzący postępowanie zwraca się opinię RDOŚ Inspektorat Sanitarny postanow ienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ o konieczności przeprowadzenia OOŚ DUŚ Inwestor przedkłada Raport Organ prowadzący postępowanie zwraca się o uzgodnienie RDOŚ Podanie do publicznej wiadomości Inspektorat Sanitarny DUŚ Podanie do publicznej wiadomości Organ prowadzący przeprowadza postępowanie w udziałem społeczeństwa

9 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.19)); decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;

11 decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

12 decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427); decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.20)); decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194);

13 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.22)); decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058); decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340);

14 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), o ile jest to wymagane; decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145);

15 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

16 10,5 tys. od dnia powstania RDOŚ wydano 10,5 tys. rozstrzygnięć w roku bieżącym wydano ponad 4 tys. rozstrzygnięć

17 Razem Wnioski z raportem Wnioski z kartą informacyjną DUŚ Braki formalne Niewłaściwa kwalifikacja Od 15.11.2008 r. 1480 282 / 19 %1198 / 81 %98 / 6.6 % 247 / 17 %182 / 12 % Rok bieżący 861115 / 13 % 746 / 86.6 % 20 / 2.3 % 104 / 12 %70 / 8 % 1480 Od początku istnienia RDOŚ w Rzeszowie, wpłynęło łącznie 1480 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnień oraz opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym :

18 Najczęściej popełniane błędy: Karta informacyjna przedsięwzięcia Brak kwalifikacji przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia: niepełna, ogólnikowa, bez nawiązania do kryteriów art. 63 Braki formalne wniosku, np. brak poświadczenia kopii map ewidencyjnych przez wł. organ Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotyczy przedsięwzięcia lub jest w zbyt ogólnej skali Dzielenie przedsiewzięć Łączenie postępowania ws. decyzji środowiskowej z postępowaniem ws. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Pominięcie terenu zamkniętego

19 Raport: brak metodyki oceny wybiórczy charakter analiz niepełna identyfikacja oddziaływań brak analizy możliwych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie (minimalizowanie) możliwych odddziaływań – służy temu m.in. analiza wariantowych rozwiązań osiągania celu, jakiemu służy przedsięwzięcie brak oceny skuteczności działań łagodzących, kompensujących Najczęściej popełniane błędy:

20 brak oceny skutków tych oddziaływań: bezpośrednich i pośrednich, wtórnych i skumulowanych, krótko i długookresowych, stałych i chwilowych; brak aktualnych danych, brak podania źródła danych, brak odpowiednich map obrazujących dane brak logicznej sekwencji wnioskowania niespójność pomiędzy zidentyfikowanymi zagrożeniami i sposobami ich minimalizacji ogólnikowe streszczenie brak propozycji adekwatnego monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia oraz skuteczności łagodzenia lub kompensowania Najczęściej popełniane błędy:

21 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Rola i miejsce ocen oddziaływania na środowisko w procesie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w świetle ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google