Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja wycieczek szkolnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja wycieczek szkolnych"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja wycieczek szkolnych

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) § Przedszkola, szkoły i placówki, zwane dalej "szkołami", mogą organizować dla wychowanków i uczniów, zwanych dalej "uczniami", różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

3 Objęcie uczniów ubezpieczeniem NW, a przy wyjazdach zagranicznych ubezpieczeniem kosztów leczenia
§ 15 Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wyjazdu zagranicznego - ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

4 Kierownik szkolnej wycieczki posiada właściwe uprawnienia
§ Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. .      2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która: ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych, jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

5 Odpowiednia ilość opiekunów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

6 §32  Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualna niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać.   Kryteria, o których mowa w ust.1 uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek

7 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawniających sporty wodne. (Dz. U.Nr 57, poz.358) § 3. 1. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej m n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni.

8 Odpowiednio oznakowany autokar
Art. 57 1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U ).

9 Program wycieczki jest dostosowany do wieku i stanu psychofizycznego uczniów oraz został omówiony ze wszystkimi uczestnikami. § 9.1. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu.

10 Dyrektor placówki podpisuje kartę wycieczki
§ Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.      2. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do zarządzenia.

11 Małoletni uczniowie posiadają zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
§ 8. Udział uczniów małoletnich w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga zgody rodziców albo opiekunów prawnych.

12 Spełniono wymogi obowiązujące przy wyjazdach zagranicznych
§ 7.1. Szkoły mogą organizować wyjazdy zagraniczne w formach, o których mowa w § 4. ust.1 pkt     2.Zgodę na zorganizowanie wyjazdów, o których mowa w ust. 1. Wydaje dyrektor szkoły po powiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.     3.Zawiadomienie powinno zawierać: nazwę kraju. czas pobytu. imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. Należy zwrócić uwagę, że dyrektor wyraża zgodę a tym samym podpisuje kartę wycieczki po powiadomieniu organu prowadzącego i nadzorującego. Tymczasem do Kuratorium napływają zawiadomienia w formie wypełnionych i podpisanych kart wycieczki.

13 Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1582) Dostępny na stronie internetowej


Pobierz ppt "Organizacja wycieczek szkolnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google