Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w przepisach gry.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w przepisach gry."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w przepisach gry.
Okólnik 1302 Zmiany w przepisach gry.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 REGULAMIN ROZGRYWEK Dla przypomnienia

12 Art. 3 & 4 pkt. 9 Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry – obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do Wydziału Gier i Ewidencji. 10. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że wdanym dniu bądź w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody międzynarodowe.

13 5. UCZESTNICY ZAWODÓW &9 pkt.3
3. W protokóle zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”. 5. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, 10. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi posiadać aktualną kartę zawodnika (zgodną z systemem Extranet). Dopuszcza się możliwość gry na podstawie zalaminowanego wydruku z systemu Extranet ze zdjęciem. W przypadku braku zalaminowanej karty - opisujemy w protokole.

14 Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana drużyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej połowy gry oraz dogrywki, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody.

15 Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska. W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.

16 Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów lub po zakończeniu meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów obowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem zawodów) kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej.

17 Sędzia sprawdza karty zgłoszeń oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu Tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty, książeczka wojskowa, legitymacja szkolna, itp.). Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów.

18 Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od razu w szatni i dać do podpisu kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko co do tożsamości sprawdzanych zawodników.

19 6. SĘDZIOWIE § 13 9. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu pomocy).

20 Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym) lub osoby posiadającej przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej (poświadczone zaświadczeniem odbytego przeszkolenia przeprowadzonego przez uprawnioną jednostkę). Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej przedstawia dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach oraz potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem w protokole który składa w obecności sędziego zawodów.

21 8. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:
protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno prowadzić meczu. b. protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych.

22 c. książeczki zdrowia lub zaświadczenia lekarskie zawodników
c. książeczki zdrowia lub zaświadczenia lekarskie zawodników. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność – zaświadczeń wszystkich zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania –sędzia nie dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów. d. aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty określone przez organ prowadzący rozgrywki. 6. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów.

23 Komunikat nr 1 w sprawie obowiązku posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich. W związku z faktem nasilenia się procederu uczestniczenia w zawodach piłkarskich zawodników posiadających nieważne lub przeprowadzone przez nieuprawnione do tego osoby badania lekarskie (książeczka zdrowia lub zaświadczenie) Wydział Dyscypliny Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku niniejszym wyjaśnia, co następuje. W § 1 ust. 1 rozporządzenia Minister Zdrowia nałożył na zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy obowiązek poddania się ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.  Realizując powyższe przepisy Pomorski Związek Piłki Nożnej w regulaminach rozgrywek (zarówno seniorskich, jak i juniorskich) nałożył na uczestników organizowanych przez siebie zawodów obowiązek posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich, potwierdzonych w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu lekarskim.

24 Przedmiotowe orzeczenie zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia wydaje:  - Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej,  - Lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej w przypadku braku lekarza specjalisty. W związku z powyższym oraz mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w rozgrywkach w dyscyplinie sportowej piłka nożna organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej zwraca się uwagę zawodnikom, działaczom, trenerom oraz sędziom piłkarskim o dołożenie wyjątkowej staranności w kwestii respektowania ww. przepisów. Uprzejmie informuję, że wystawienie do gry zawodnika nieposiadającego odpowiednich i aktualnych badań lekarskich lub zawodnika posiadającego zaświadczenie wydane przez osobę do tego nieuprawnioną, stanowi naruszenie art. 102 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

25 Komunikat nr 2 W nawiązaniu do Komunikatu nr 1 Wydziału Dyscypliny Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie obowiązku posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich niniejszym informuję, iż z uwagi fakt dużego zainteresowania przedmiotową sprawą oraz w celu uniknięcia paraliżu rozgrywek sugeruje się sędziom do czasu zakończenia rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2012/2013 rozgrywanie spotkań na dotychczasowych zasadach z odpowiednią adnotacją sędziego w sprawozdaniu z zawodów. W adnotacji należy wskazać, czy karty zdrowia, bądź zaświadczenia lekarskie posiadane przez zawodników uczestniczących w danych rozgrywkach były wystawione przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej lub innych lekarzy. Niedopuszczalne jest zezwolenie sędziego na udział w zawodach zawodników nieposiadających aktualnych badań lekarskich lub zawodników legitymujących się zaświadczeniem wydanym przez osobę inną niż lekarz. : pielęgniarka, felczer medycyny, ratownik medyczny itp..

26 Wymogi regulaminowe dla rozgrywek juniorów trampkarzy młodzików orlików oraz żaków.

27

28

29 Uchwała nr VI/112 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Uchwały nr IX/169 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia systemu organizacji szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I. W załączniku do Uchwały nr IX/169 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia systemu organizacji szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce wprowadza się następujące zmiany: 1. Na stronie 29 dotychczasowa liczba zawodników 1+9 występujących na boisku w kategorii „Młodzik” D-1 – D-2 zostaje zastąpiona liczbą zawodników 1+8. 2. Na stronie 37 w tabeli współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce w kolumnach „Liczba zawodników w kategorii D-1 – D-2” dotychczasowy zapis „10+8, zmiany powrotne, mogą grać dziewczęta max 2” zastępuje się zapisem „9+9, zmiany powrotne, mogą grać dziewczęta max 2”.

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w przepisach gry."

Podobne prezentacje


Reklamy Google