Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Święte Sakramenty Cerkwi Prawosławnej Opracowała: Agnieszka Markiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Święte Sakramenty Cerkwi Prawosławnej Opracowała: Agnieszka Markiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Święte Sakramenty Cerkwi Prawosławnej Opracowała: Agnieszka Markiewicz

2 Święte Sakramenty Cerkwi Prawosławnej Chrzest Bierzmowanie Eucharystia Pokuta Kapłaństwo Małżeństwo Namaszczenie Olejem Świętym

3 ChrzestChrzest Wyznaję jeden chrzest za odpuszczenie grzechów Chrzest Chrzest dla człowieka, który pragnie zbawienia, jest sakramentem zasadniczym: wprowadza on wierzącego do Cerkwi Chrystusowej. Nowonarodzone dziecko, to nowy człowiek, nowy członek rodziny, nowy obywatel. To także nowy parafianin, a przede wszystkim chrześcijanin. Żeby nim się stał powinien przyjąć sakrament chrztu (tainstwo kreszczenija). Za to odpowiedzialni są rodzice.

4 Chrzest c.d. Dialog z sakramentu chrztu: Kapłan trzykrotnie pyta: OTRYCAJESZY LI SIA SATANY, I WSIECH DIEŁ JEHO, I WSIECH AHHIEŁ JEHO, I WSIEHO SŁUŻENIJA JEHO, I WSIA HORDYNI JEHO? (Czy wyrzekasz się szatana i wszelkich spraw jego, i wszystkich aniołów jego i wszelkiego służenia jemu, i wszelkiej pychy jego?) Kumowie każdorazowo odpowiadają: OTRYCAJUSIA. (Wyrzekam się.) Kapłan trzykrotnie pyta: OTREKŁSIA LI JESI SATANY? (Czy wyrzekłeś się szatana?) Kumowie odpowiadają: OTREKOCHSIA. (Wyrzekłem się.) Kapłan trzykrotnie pyta: SOCZETEWAJESZY LI SIA CHRISTU? (Czy jednoczysz się z Chrystusem?) Kumowie odpowiadają: SOCZETEWAJUSIA. (Jednoczę się.) Kapłan pyta: SOCZETAŁSIA LI JESI CHRISTU? (Czy zjednoczyłeś się z Chrystusem?) Kumowie odpowiadają: SOCZETACHSIA. (Zjednoczyłem się.) Kapłan pyta: I WIERUJESZY LI JEMU? (Czy wierzysz w Niego?) Kumowie odpowiadają: WIERUJU JEMU, JAKO CARU I BOHU. (Wierzę w Niego, jako Króla i Boga.) Kumowie: SYMBOL WIARY: Wieruju wo jedinaho Boha Otca....... (Wierzę w jednego Boga Ojca…) a po nim: POKŁANIAJUSIA OTCU I SYNU I SWIATOMU DUCHU, TROICE JEDINOSUSZCZNIEJ I NIERAZDIELNIEJ. (Kłaniam się Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, Trójcy Współistotnej i Niepodzielnej.)

5 BierzmowanieBierzmowanie Bierzmowanie Bierzmowanie jest to Sakrament, przez który wierzący przy namaszczeniu w imię Świętego Ducha krzyżem, otrzymuje dary Świętego Ducha dla życia duchowego. Pismo Święte: Początki Bierzmowania, mianowicie namaszczenia ludzi krzyżem i olejem, widzimy w Starym Testamencie. Nakaz, dotyczący Mirry, znajduje się w księdze Wyjścia, Bóg rzedł do Mojżesza: Weź najlepszy balsam, płynnej mirry i oliwy z oliwek... I uczyń z tego olejek do namaszczenia świętego, maść składaną

6 Bierzmowanie c.d. Święte misterium Bierzmowania składa się z następujących czynności: Kapłan po udzieleniu chrztu, namaszcza główne części ciała Św. Mirrą, wymawiając przy tym słowa: Pieczęć daru Ducha Świętego. Podczas tego misterium Duch Święty niewidzialnie udziela owemu człowiekowi Swych darów, inaczej mocy, aby wzrastał on w wierze Chrystusowej. Św. Krzyżmo (gr. Myron), zazwyczaj używane do namaszczenia, jest mieszaniną oliwy z oliwek, balsamu, wina,oraz czterdziestu aromatycznych substancji, symbolizujących pełnię sakramentalnej łaski oraz różnorodności darów Ducha Świętego. Krzyżmo, przygotowywane i poświęcane w Wielki Czwartek, stanowi widzialny przybytek Świętego Ducha. Zgodnie ze zwyczajem prawo do przygotowywania i poświęcenia krzyżma należy do biskupa, a namaszczenie nim do kapłanów. Każdy Autokefaliczny Kościół Prawosławny przygotowuje go samodzielnie.

7 Eucharystia Święta jest to sakrament, przez który wierzący pod postacią chleba i wina spożywa Najświętsze Ciało i Krew Chrystusową dla życia wiecznego. Eucharystia w Kościele prawosławnym celebrowana jest obecnie podczas św. Liturgii: Liturgia św. Jana Chryzostoma (Złotoustego) - celebrowana w niedziele i pozostałe dni tygodnia w ciągu całego roku. 2 3 4 Liturgia św. Bazylego Wielkiego - celebrowana dziesięć razy w roku; jej struktura jest bardzo zbliżona do Liturgii św. Jana Chryzostoma. Liturgia św. Jakuba, brata Pańskiego - celebrowana jedynie raz w roku, 23 października (5 listopada), w dzień św. Jakuba, w Jerozolimie i w kilku innych miejscach. Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów – w środy i piątki Wielkiego Postu i pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia. Podczas tej Liturgii nie dokonuje się przemiana darów (gr. Metabole). 1 EucharystiaEucharystia

8 Eucharystia c.d. Najczęściej sprawowana jest Liturgia Św. Jana Złotoustego. Składa się ona z 3 części: 1. Część przygotowawcza, podczas, której przygotowuje się eucharystyczny chleb i wino. 2. Liturgia Słowa – psalmy, modlitwy, czytanie Pisma Świętego, nauczanie 3. Eucharystia – w skład wchodzą słowa i czyny Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy

9 PokutaPokuta Pokuta jest to Sakrament, podczas którego wierzący wyznaje swoje grzechy i przy widzialnym kapłańskim rozgrzeszeniu otrzymuje niewidzialne odpuszczenie grzechów od Samego Jezusa Chrystusa. Stary Testament: Według zakonu Mojżesza człowiek, składający ofiarę za swe grzechy, kładł swe ręce na ofierze i wyznaczał swe grzechy przed obliczem Boga. U żydów był jeden dzień w roku – dzień oczyszczenia – kiedy arcykapłan składał podobną ofiarę za grzechy całego ludu żydowskiego. A więc była to tylko skrucha grzesznika przed Bogiem. Pokutujący nie otrzymywali rozgrzeszenia tak, jak udziela się go w Nowym Testamencie przez kapłanów Chrystusa …

10 KapłaństwoKapłaństwo Kapłaństwo - Kapłaństwo - nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów; asadniczymi znakami są modlitwy biskupa i nałożenie rąk na głowę kandydata; - zasadniczymi znakami są modlitwy biskupa i nałożenie rąk na głowę kandydata; podczas tego obrzędu Duch Święty niewidzialnie udziela wybranemu swej łaski dla godnego spełnienia najwyższej posługi, do której został powołany. podczas tego obrzędu Duch Święty niewidzialnie udziela wybranemu swej łaski dla godnego spełnienia najwyższej posługi, do której został powołany.

11 Kapłaństwo c.d. Stopnie hierarchii cerkiewnej: Diakon Prezbiter Biskup - pełni funkcje służebne wobec przełożonych oraz całej społeczności wiernych; - są pomocnikami prezbiterów i biskupów podczas odprawiania nabożeństw; - wygłaszają ektenie; - asystują podczas sprawowania sakramentów i obrzędów. - ma prawo głosić słowo Boże, nauczać w cerkwiach i poza nimi; ; - ma prawo odprawiać wszelkie nabożeństwo za wyjątkiem tych, które są przywilejem wyłącznie biskupa; - obowiązany jest chronić czystości wiary, głosić słowo Boże, kierować powierzoną jego pieczy społecznością duchowieństwa i wiernych oraz odprawiać nabożeństwa; - troszczy się o krzewienie wiary prawosławnej, nadzoruje głoszenie Słowa Bożego oraz naukę religii prawosławnej; - może odprawiać każde nabożeństwo i sprawować każdy sakrament.

12 MałżeństwoMałżeństwo Małżeństwo - oblubieniec i oblubienica oświadczają kapłanowi w obliczu Cerkwi, tj. wiernych, wspólny zamiar połączenia się sakramentem małżeństwa; - kapłan wznosi modły wraz z nimi i błogosławi ich; - kapłan wznosi modły wraz z nimi i błogosławi ich; - jednocześnie Jezus Chrystus łączy ich tą łaską Boską, którą złączeni są chrześcijanie z Chrystusem; - jednocześnie Jezus Chrystus łączy ich tą łaską Boską, którą złączeni są chrześcijanie z Chrystusem; - sakrament błogosławi ich na pożycie małżeńskie i na chrześcijańskie wychowanie dzieci. - sakrament błogosławi ich na pożycie małżeńskie i na chrześcijańskie wychowanie dzieci.

13 Małżeństwo c.d. Historia pierwszego małżeństwa: Pierwszym małżeństwem było małżeństwo prarodziców Adama i Ewy w Raju. Z księgi Rodzaju wiemy o tym, co następuje: kiedy Bóg stworzył Adama, rzekł: Niedobrze być człowiekowi samemu, uczynimy mu pomocnika według niego. Zatem Pan Bóg stworzył niewiastę, przywiódł ją do Adama i błogosławił ich, powiedziawszy: Rozradzajcie i rozmnażajcie się, i napełnijcie ziemię

14 Namaszczenie Olejem Świętym Namaszczenie olejem św. Namaszczenie olejem św. - do chorego przybywa kilku kapłanów i wspólnie odmawiają za niego modlitwę; - wersety śpiewane i ektenie zawierają przede wszystkim modlitwy o uzdrowienie chorego i o przebaczenie jego grzechów; - -olej zmieszany z winem poświęca się podczas specjalnej modlitwy; - -kapłan namaszcza święconym olejem siedmiokrotnie główne części ciała chorego; - podczas odmawiania modlitwy czyta się siedem wyjątków z Listów Apostolskich i Ewangelii; - sakrament ten może być sprawowany w każdym miejscu.


Pobierz ppt "Święte Sakramenty Cerkwi Prawosławnej Opracowała: Agnieszka Markiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google