Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych cz. I

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych cz. I"— Zapis prezentacji:

1 Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych cz. I

2 Elementy systemu bankowego w Polsce
Bank Centralny – Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, banki operacyjne – banki komercyjne, depozytowo- kredytowe, uniwersalne, banki specjalne – banki inwestycyjne, hipoteczne, rolne, spółdzielcze, komunalne oraz towarzystwa kredytowe, kasy oszczędnościowe

3 Komisja Nadzoru Finansowego KNF
KNF – sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Jest centralnym organem administracji państwowej. Utworzona roku, na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła uprawnienia i obowiązki Komisji Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od roku Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

4 Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG
BFG - ma siedzibę w Warszawie, jest osobą prawną, powołany został na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,  obowiązuje ona od dnia 17 lutego 1995 r. Przepisy prawne o BFG, w sprawie systemów gwarancji depozytów są zgodne z dyrektywami Parlamentu Europejskiego. BFG zarządza systemem gwarantowania depozytów  oraz czuwa nad bezpieczeństwem sektora bankowego w Polsce.

5 Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG
Główne zadania BFG: w razie upadłości banku, który jest członkiem systemu gwarantowanych depozytów, zwrot pieniędzy zdeponowanych na kontach, do określonej ustawowo wysokości udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych przez silniejsze podmioty finansowe zbieranie i analizowanie wiedzy o bankach objętych systemem gwarantowania

6 Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG
Wysokość gwarancji: w całości do kwoty 100 tys. Euro Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe: osób fizycznych osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

7 Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG
Ochronie nie podlegają: Skarbu Państwa instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku

8 Funkcje systemu bankowego
emisyjna i regulacyjna – bank centralny emituje i reguluje podaż pieniądza na rynku depozytowo-kredytowa – banki gromadzą depozyty i transformują je w kredyty i pożyczki rozliczeniowa – banki na zlecenie klientów dokonują rozliczeń pieniężnych

9 Funkcje systemu bankowego
alokacyjna – umożliwia przepływ pieniądza pomiędzy podmiotami gospodarczymi finansowo-doradcza – banki świadczą swoim klientom usługi finansowe i doradcze - stymulacyjna – udostępniając kapitał przyczyniają się rozwoju rynków lokalnych

10 Bank Zakładając działalność myślimy o obsłudze bankowej dla naszej firmy, po raz pierwszy Następny raz zastanawiamy się nad wyborem banku chcąc skorzystać z kredytu lub mając zamiar ulokować wypracowane nadwyżki finansowe Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego banku już na początku drogi biznesowej

11 Bank Chcąc w dalszej perspektywie korzystać z kredytów, lokat czy innych bardziej złożonych produktów warto na bieżąco zapoznać się z ofertą banków Banki cały czas konkurują ze sobą, zmieniają oferty w zależności od swojej aktualnej ekonomicznej kondycji i sytuacji na rynku. Bank posiadający nadwyżki finansowe zgromadzone w depozytach klientów może z większą chęcią udzielać kredytów i pożyczek

12 Bank Bank potrzebujący zwiększyć swoje depozyty będzie oferował wyższe oprocentowanie lokat Podjęcie właściwej decyzji o wyborze banku, z którym będziemy współpracować będzie łatwiejsze, gdy będziemy mieli wiedzę na temat banków, gdy będziemy znali jakie produkty i usługi banki oferują i dla kogo są one przeznaczone

13 Bank Na wybór banku powinny wpływać takie czynniki jak:
bezpieczeństwo- redukcja ryzyka warunki finansowe- oprocentowanie, opłaty, prowizje - możliwość ich negocjowania kwalifikacje pracowników- możliwość uzyskania porady dostosowanie usług do naszych potrzeb kompleksowość obsługi jakość obsługi

14 Bank bezpieczeństwo obsługi- wydzielone stanowiska, zapewniające komfort rozmowy szybkość realizowania operacji zlecanych przez klientów reputacja instytucji bliskość banku, sieć oddziałów dostępność do bankomatów sprawny dostęp do rachunku przez internet

15 Bankowość instytucjonalna
tradycyjna bankowość elektroniczna Bankowość tradycyjna to Oddział, pracownik/ doradca klienta, ale również możliwość obsługi rachunku za pośrednictwem telefonu, bankowości elektronicznej.

16 Bankowość instytucjonalna
Bankowość elektroniczna - zakładamy rachunek przez Internet, z bankiem kontaktujemy się za jego za pośrednictwem, ewentualnie przez telefon, czasem aktywacja takiego konta wymaga wizyty w Oddziale.

17 Struktura organizacyjna banku
Bank tradycyjny: Centrala Oddziały Regionalne Detaliczne Oddziały Regionalne Korporacyjne Oddziały Operacyjne – duże, obsługujące klientów w pełnym zakresie produktowym

18 Struktura organizacyjna banku
Oddziały małe- zajmujące się głównie obsługą transakcyjna i bankowością detaliczną Ekspozytury Agencje – nie należą do struktury, ale ściśle z bankiem współpracują

19 Struktura organizacyjna banku
Pion bankowości transakcyjnej, tzw. obsługa kasowo – skarbcowa Pion klienta detalicznego – masowego Pion klienta detalicznego – zamożnego lub zajmującego ważną pozycję społeczną (bankowość osobista zwana też bankowością prywatną)

20 Struktura organizacyjna banku
Pion klienta prestiżowego – bardzo zamożnego dysponującego depozytami np. powyżej PLN, lub regularnymi wpływami powyżej np PLN Pion hipoteczny z podziałem na obsługę: osób fizycznych budujących nieruchomość dla siebie i/lub na wynajem wspólnot mieszkaniowych deweloperów

21 Struktura organizacyjna banku
Pion obsługi podmiotów gospodarczych sektora mikro, małych i średnich Pion obsługi dużych przedsiębiorstw i korporacji Pion obsługujący sektor rolniczy

22 Struktura organizacyjna banku
W ramach bankowości instytucjonalnej skierowanej do podmiotów gospodarczych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonują wszystkie piony niezbędne do zaspokojenia pełnego spektrum potrzeb tej grupy klientów.

23 Tabela opłat i prowizji bankowych
Tabela Opłat i Prowizji Bankowych musi być dostępna w każdym oddziale banku oraz zawsze jest umieszczona w Internecie na stronie danego banku. Jest to zazwyczaj bardzo obszerny dokument, ale zawsze czytajmy te rozdziały, które zawierają opłaty i prowizje nas dotyczące. Jeżeli mamy wątpliwości prośmy doradców o wyjaśnienie.

24 Tabela opłat i prowizji bankowych
Pamiętajmy, przy zawieraniu umowy rachunku, kredytu, czy innego produktu obarczonego ryzykiem wyciąg z tabeli opłat i prowizji bankowych powinien stanowić załącznik do odpisywanej umowy.

25 Oprocentowanie Pamiętajmy również, że istotna dla nas jest wysokość oprocentowania depozytów i kredytów. Banki udostępniają klientom informacje w tym zakresie. Dopytujmy zawsze o szczegóły, o wszystko co zapisane jest mniejszą czcionką, o wszystkie odnośniki.

26 Bankowość instytucjonalna
Produkty bankowe, z których korzystają podmioty gospodarcze możemy podzielić stosując kryterium obszaru potrzeb jakie zaspokajają. bankowość transakcyjna produkty kredytowe Leasing finansowanie handlu Factoring produkty skarbowe

27 Bankowość transakcyjna
RACHUNEK rachunek bieżący, rozliczeniowy: podstawowy pomocniczy złotowy walutowy zazwyczaj to rachunek prowadzony w EUR, USD, CHF, GBP

28 Numer rachunku bankowego
NRB składa się z 26 cyfr, AA BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC AA - dwie pierwsze to cyfry kontrolne weryfikujące poprawność rachunku, BBBB BBBB - osiem kolejnych cyfr to numer rozliczeniowy banku / oddziału CCCC CCCC CCCC CCCC - szesnaście ostatnich cyfr to numer rachunku prowadzonego dla klienta

29 IBAN IBAN - (International Bank Account Numer)
- to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych. Jest to indywidualny identyfikator numeru rachunku bankowego służący do rozliczeń transakcyjnych. Numer rachunku poprzedzony jest dwuliterowym kodem kraju. Dla Polski „PL”.

30 IBAN Składa się z dwóch cyfr kontrolnych oraz ze znaków (do 30) identyfikujących numer rachunku. Każdy kraj samodzielnie decyduje o długości numeru. Szczegóły zawiera Zarządzenie Nr 5/2002 Prezesa NBP z dnia roku, w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych.

31 Rachunek bankowy - Pakiet
Banki chcąc zachęcić firmy do wiązania się właśnie z nimi, do otwierania właśnie u nich swoich rachunków proponują dostosowanie kont bankowych do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do potrzeb firm dopiero rozpoczynających działalność, jak i firm już aktywnie działających. Proponują prowadzenie rachunków w ramach tzw. Pakietów, w ofercie są 3 lub 4 Pakiety.

32 Rachunek bankowy - Pakiet
Pakiety Pakiet A Oferowany dla podmiotów zaczynających działalność, nastawionych na sprawną, nowoczesną obsługę i niewygórowaną cenę. W ramach Pakietu A klient otrzymuje: rachunek bieżący, kartę do rachunku, dostęp do rachunku przez internet, serwis telefoniczny, bankomaty oraz przelewy do ZUS I US oraz możliwość korzystania z dopuszczalnego salda debetowego.

33 Rachunek bankowy - Pakiet
Pakiet B Pakiet B jest przeznaczony dla podmiotów już działających, chcących się rozwijać, potrzebujących dostępu do szerszej gamy usług i produktów. Jest droższy od Pakietu A, często nawet dwukrotnie. W ramach opłaty za Pakiet B klient otrzymuje to co w Pakiecie A oraz dostęp do oferty kredytowej.

34 Rachunek bankowy - Pakiet
Pakiet C jest przeznaczony dla firm już działających, potrzebujących zarządzania finansami i doradztwa specjalisty bankowego, potrzebujących dostępu do szerszej gamy usług i produktów. Jest droższy od Pakietu B, często też dwukrotnie.

35 Rachunek bankowy - Pakiet
W ramach Pakietu C klient otrzymuje to co w Pakiecie A i B. Bezpłatnie prowadzone rachunek pomocniczy i walutowy, dodatkowo 3 karty debetowe. Klienci ze sprawdzoną zdolnością kredytową otrzymują możliwość finansowania nagłych wydatków za pośrednictwem karty kredytowej lub limitu kredytowego.

36 Rachunek bankowy - Pakiet
Pakiet D Pakiet D jest najdroższy i jest skierowany do średnich przedsiębiorstw. W ramach Pakietu D jest wszystko to co zawierają pakiety tańsze oraz dodatkowo bezpłatnie prowadzone są 4 rachunki pomocnicze / walutowe, wydawane są 2 karty kredytowe np. z niewielkimi limitami dla pracowników. Dla kierujących firmą, dla właściciela proponowane są prestiżowe rachunki osobiste.

37 Rachunek powierniczy Rachunek powierniczy to rachunek służący zabezpieczaniu rozliczeń pomiędzy Klientami Banku i ich kontrahentami. Na Rachunku powierniczym  deponowane są wyłącznie pieniądze powierzone właścicielowi konta bankowego na podstawie odrębnej umowy, przez osobę trzecią.

38 Rachunek powierniczy Umowa rachunku powierniczego zawiera uregulowania określające zasady, na podstawie których środki pieniężne wpłacone przez Kontrahenta na rachunek mogą zostać wypłacone Klientowi.

39 Rachunek powierniczy Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe - środki zdeponowane na rachunku powierniczym  nie podlegają zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko właścicielowi konta, a w sytuacji ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku, środki te podlegają wyłączeniu z masy upadłości.

40 Rachunek powierniczy Korzyści rachunku powierniczego:
gwarantuje dostawcy otrzymania środków finansowych od odbiorcy w sytuacji niewywiązania się z warunków umowy handlowej zabezpiecza odbiorcę przed utratą pieniędzy przekazanych na rzecz dostawcy

41 Rachunek powierniczy Korzyści rachunku powierniczego: zabezpiecza środki pieniężne przed zajęciem komorniczym i upadłością firmy poprawia wizerunek handlowy i finansowy firmy, jest to szczególnie ważne dla nowopowstałych podmiotów i przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych

42 Rachunek skonsolidowany
jest oferowany takim podmiotom, których działalność wymusza konieczność posiadania dużej liczby kont bieżących i pomocniczych. Automatycznej konsolidacji podlegają środki zgromadzone na wskazanych przez klienta kontach. Konsolidacja zostaje dokonana w kwotach i terminach, wskazanych przez we wniosku.

43 Rachunek skonsolidowany
Można: konsolidować na wybranym rachunku całość lub część pieniędzy znajdujących się na kontach podlegających konsolidacji konsolidować salda na koniec dnia lub wielokrotnie w ciągu dnia automatycznie przeksięgować całość lub część pieniędzy z powrotem na rachunki źródłowe w terminach zleconych przez klienta odsetki księgować na odrębne konto

44 Rachunek skonsolidowany
Korzyści rachunku skonsolidowanego: zmniejszenie kosztów odsetkowych lokowania skumulowanych nadwyżek łatwiejsze zarządzanie skonsolidowanymi pieniędzmi kontrola przepływów środków w ramach firmy lub grupy przedsiębiorstw bieżąca i pełna wiedza o stanie środków na rachunkach Klienta

45 Lokaty bankowe są przyjmowane w PLN i w walutach krótkoterminowe
średnioterminowe długoterminowe ze stałym oprocentowaniem ze zmiennym oprocentowaniem progresywne negocjowane połączone z inwestycją części środków w fundusze

46 Lokaty overnight Są zakładane na noc, pod koniec każdego dnia ustalona kwota jest automatycznie przeksięgowywana na oprocentowaną lokatę overnight. W trakcie trwania lokaty dostęp do tych środków jest zablokowany. Następnego dnia, cała kwotę powiększona o naliczone odsetki, wraca rachunek. Lokaty overnight funkcjonują w bankach w 3 lub 4 walutach: PLN, EUR, GBP USD. Zawierane są na minimum 50 tys. PLN.

47 Identyfikacja płatnika
Identyfikacja płatnika jest to tzw. bankowość płatności masowych, w różnych bankach otrzymuje różne nazwy np. IDEN, SWRK czyli system wirtualnych rachunków kontrachenckich. Jest usługą skierowaną do podmiotów gospodarczych, których przedmiot działalności łączy się z rozliczaniem dużej ilości wpłat i przelewów przychodzących. System ten umożliwia automatyczną i bezbłędną identyfikację wpłacającego.

48 Identyfikacja płatnika
Klient banku wskazuje swojemu płatnikowi numer konta, na który ten ma dokonać wpłaty. Klient zamieszcza samodzielnie w tym numerze informacje (numer) pozwalające na identyfikację płatnika. Z usługi tej korzystają takie firmy jak: operatorzy sieci komórkowych, gazownie, elektrownie, duże hurtownie i zakłady przemysłowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

49 Zarządzanie gotówką wpłaty i wypłaty zamknięte, dokonywane w oddziałach banku, nie ma potrzeby liczenia pieniędzy i oczekiwania w kolejce, pozwalają oszczędzić czas całodobowe wrzutnie lub wpłatomaty konwojowanie środków pieniężnych polega na odbiorze i dostawie gotówki bezpośrednio do klienta, zapewnia bezpieczny transport i dostawę pieniędzy w określonych godzinach i nominałach


Pobierz ppt "Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych cz. I"

Podobne prezentacje


Reklamy Google