Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobra Praktyka Bezpiecznej Ciąży i Porodu Opole, 20 grudnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobra Praktyka Bezpiecznej Ciąży i Porodu Opole, 20 grudnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Dobra Praktyka Bezpiecznej Ciąży i Porodu Opole, 20 grudnia 2012 r.
Wojewoda Opolski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa

2 Dobra Praktyka Bezpiecznej Ciąży i Porodu
1. Podczas pierwszej wizyty lekarz prowadzący ciążę przekazuje kobiecie w ciąży Informator dla przyszłej matki, zawierający m.in. prawa rodzącej. 2. Lekarz prowadzący ciążę, kiedy zbliża się termin rozwiązania, ustala z pacjentką plan porodu, w którym zawarte są m.in. jego dane kontaktowe.

3 Dobra Praktyka Bezpiecznej Ciąży i Porodu
3. W szpitalu, w którym nastąpi poród, personel odpowiedzialny (lekarz z bloku porodowego i położna) omawia z pacjentką PLAN PORODU. W zależności od sytuacji klinicznej modyfikuje go w trakcie porodu za aprobatą rodzącej. Rozmowa akcentuje prawa rodzącej. Pacjentce przekazywana jest ulotka z zapisem tych praw.

4 Dobra Praktyka Bezpiecznej Ciąży i Porodu
4. Lekarz prowadzący ciążę, jeśli uzna za celowe, lub na życzenie rodzącej, kontaktuje się z lekarzem prowadzącym poród w celu omówienia planu porodu lub jego modyfikacji. Punkt ten stanowi praktyczną realizację Praw Rodzącej.

5 Dobra Praktyka Bezpiecznej Ciąży i Porodu
5. W trakcie porodu, jeżeli pojawią się nieprawidłowości, personel sali porodowej, a przede wszystkim lekarz prowadzący poród, na bieżąco informuje rodzącą i ustala z nią sposób dalszego postępowania. Punkt ten stanowi praktyczną realizację praw rodzącej.

6 Dobra Praktyka Bezpiecznej Ciąży i Porodu
6. Po zakończeniu porodu lekarz przekazuje pacjentce informację oceniającą przebieg porodu, a o stanie dziecka informuje lekarz neonatolog. Punkt ten stanowi praktyczną realizację praw rodzącej.

7 Narzędzia służące realizacji Dobrej Praktyki
Informator dla przyszłej matki Plan porodu

8 Informator dla przyszłej matki

9 INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI Co powinna wiedzieć rodząca i jakie są jej prawa związane z porodem?
Opracowany z wykorzystaniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z dnia 4 października 2012 r.)

10 INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI
Opieka w ciąży Plan porodu Postępowanie w trakcie porodu Prawa rodzącej Najważniejsze wiadomości o porodzie, sposobach ukończenia ciąży w zależności od sytuacji klinicznej Połóg

11 OPIEKA W CIĄŻY (harmonogram)
Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania.

12 PLAN PORODU Podczas opieki przedporodowej osoba sprawująca opiekę (lekarz, położna) oraz ciężarna ustalają plan opieki przedporodowej oraz PLAN PORODU. Plan opieki przedporodowej obejmuje wszystkie procedury medyczne związane z opieką przedporodową wraz z określeniem czasu ich wykonania (patrz harmonogram).

13 PLAN PORODU PLAN PORODU obejmuje wszystkie elementy postępowania medycznego podczas porodu i miejsce porodu. Plan opieki przedporodowej i plan porodu może być modyfikowany odpowiednio do sytuacji zdrowotnej ciężarnej w trakcie opieki.

14 PLAN PORODU W planie porodu musi być zawarta identyfikacja czynników ryzyka powikłań przedporodowych i śródporodowych. Czynniki te zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu. Obok aspektów medycznych w planie porodu zawarte są preferencje rodzącej wypunktowane w formie ankietowej

15 POSTĘPOWANIE W TRAKCIE PORODU
PLAN PORODU POSTĘPOWANIE W TRAKCIE PORODU Personel sprawujący opiekę nad rodzącą na wstępie omawia z rodzącą plan porodu przygotowany przez osobę sprawująca opiekę nad ciężarną i przez samą ciężarną. RODZĄCA otrzymuje ulotkę z zapisem Praw Rodzącej. „Rodzącą traktuje się z szacunkiem oraz umożliwia się jej branie udziału w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z porodem”

16 P R A W A R O D Z Ą C E J Prawo do opieki życzliwej, serdecznej oraz do szacunku ze strony personelu. Prawo do pełnej i zrozumiałej dla siebie informacji o postępach porodu, podawanych środkach, zagrożeniach, spodziewanym ryzyku i stanie płodu, zabiegach i ich skutkach.

17 P R A W A R O D Z Ą C E J Poród to wydarzenie rodzinne. Kobieta ma prawo do tego, by towarzyszył jej w ramach opieki ktoś bliski lub wybrany, aby mógł rodzącą wspierać i z kim będzie się czuła bezpiecznie (może to być ojciec dziecka, członek rodziny, położna, lekarz prowadzący ciążę, doula – niemedyczna opiekunka w czasie porodu).

18 P R A W A R O D Z Ą C E J Prawo do swobodnego poruszania się w pierwszej fazie porodu. To nie szpital lecz kobieta decyduje, jak urodzi swoje dziecko. Rodząca może nie zgodzić się na rutynowe zabiegi stosowane przez szpital: lewatywę, golenie wzgórka łonowego, indukowanie porodu, kroplówka .

19 Realizacja praw pacjenta w okresie porodu
Respektowanie prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem, obejmujących zakres podejmowanych działań i stosowanych procedur medycznych, Możliwości wyboru osoby sprawującej opiekę spośród uprawnionych do jej sprawowania, z uwzględnieniem zasad organizacyjnych obowiązujących w miejscu udzielania świadczenia, określonych w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą

20 Realizacja praw pacjenta w okresie porodu
Prawo domagania się, aby wszystkie badania i zabiegi odbywały się w miejscu odosobnionym. Możesz również nie zgodzić się na obecność osób postronnych, w tym studentów szkół położniczych i medycyny. Poród jest wydarzeniem intymnym. Od pierwszych chwil po porodzie zdrowy noworodek powinien przebywać z matką, duże znaczenie przypisuje się bezpośredniemu kontaktowi „skóra do skóry” po porodzie.

21 Realizacja praw pacjenta w okresie porodu
Dziecko ma prawo do najbardziej wartościowego pokarmu czyli mleka matki. Karmienie piersią należy rozpocząć natychmiast po porodzie. W oddziale położniczym matka powinna mieć możliwość przebywania bez ograniczeń z dzieckiem. Personel powinien uczyć matkę karmienia piersią i wspierać ją, by przebiegało ono bez zakłóceń.

22 Realizacja praw pacjenta w okresie porodu
Szpital nie powinien, bez uzasadnionego powodu, zabraniać lub utrudniać matce i dziecku kontaktu z rodziną. Chyba, że są istotne wskazania medyczne lub epidemiologiczne. Postępowanie medyczne, zgodne z aktualną i obowiązującą wiedzą medyczną, standardami i rekomendacjami powinno być zawsze poparte życzliwością, empatią. Współpraca personelu medycznego sali porodowej z rodzącą i rodziną ma służyć optymalnemu przebiegowi porodu.

23 INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI
Najważniejsze wiadomości o porodzie, sposobach ukończenia ciąży w zależności od sytuacji klinicznej Poród fizjologiczny Porody zabiegowe Cięcie cesarskie Makrosomia płodu Położenie miednicowe Ciąże wielopłodowe

24 INFORMATOR DLA PRZYSZŁEJ MATKI
Każda pacjentka musi mieć świadomość , że cięcie cesarskie jest poważnym zabiegiem operacyjnym. W porównaniu do porodu siłami natury znacznie wzrasta odsetek powikłań w tym także śmiertelność. Istnieje większe ryzyko powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych jak uszkodzenie pęcherza moczowego, zapalenia otrzewnej, niedrożności jelit, ropienia rany. Dłuższy jest pobyt w szpitalu, dolegliwości bólowe obniżają sprawność w pielęgnacji noworodka. W następnej ciąży może wystąpić groźne powikłanie w postaci usadowienia się łożyska w bliźnie po cięciu cesarskim i łożyska przodującego.

25 ZAKOŃCZENIE PORODU (POŁÓG)
Położnicy i jej dziecku należy zapewnić ciągłą profesjonalną opiekę, uwzględniając wszelkie procedury medyczne przewidziane w okresie poporodowym.

26 ZAKOŃCZENIE PORODU (POŁÓG)
Położnicy należy zapewnić pomoc psychologiczną w sytuacji niepowodzeń położniczych. Szpital sprawujący opiekę nad kobietą w czasie porodu przekazuje w dniu wypisu zgłoszenie o porodzie położnej rodzinnej, dokładny adres, pod którym matka wraz z dzieckiem będą przebywać w okresie połogu.

27 W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z roku 1985 podkreślono prawo kobiet do wyboru odpowiedniej formy opieki okołoporodowej* *Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia: Poród nie jest chorobą.Materiały Konferencji Naukowej: „Potrzeby kobiet – potrzeby nowoczesnego położnictwa” Warszawa1977:

28 Bogactwem naturalnym każdego społeczeństwa są „dobrze urodzone noworodki”
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dobra Praktyka Bezpiecznej Ciąży i Porodu Opole, 20 grudnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google