Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja poświęconą popularyzowaniu dobrych praktyk projektów szkoleniowych na Dolnym Śląsku, realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja poświęconą popularyzowaniu dobrych praktyk projektów szkoleniowych na Dolnym Śląsku, realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja poświęconą popularyzowaniu dobrych praktyk projektów szkoleniowych na Dolnym Śląsku, realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL. Szkolenia – klucz do rozwoju dolnośląskich przedsiębiorstw 21 września 2010

2 Zakres prezentacji 1.Podsumowanie wdrażania Priorytetu VIII stan na 31.08.2010 r. 2.Typy wsparcia, rodzaje podmiotów ubiegających się o dofinansowanie i grupy docelowe Poddziałań 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3 PO KL z których mogą korzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy 3.Pomoc publiczna w projektach poddziałań 8.1.1 i 8.1.2 POKL. 4.Założenia Planu Działania na 2011 r. – wersja nie ostateczna.

3 Alokacja do wykorzystania w poddziałaniach wg stanu z ogłoszenia konkursu w PLN 8.1.1 – 2008r. – 65 418 700; 2009r. – 30 311 200; 2010r. – 43 000 000 8.1.2 – w projektach konkursowych 2008r. – 23 034 800; 2009r. -14 673 000: (8 673 300 zwiększone o 6 000 000); 2010r.- 26 900 000 -w projekcie systemowym szybkiego reagowania – 10 000 000; 8.1.3 –2008r. – 2 339 487; 2009r. – 725 800; 2010r.- 944 000 Projekty systemowe poddziałania 8.1.4 8.1.4 –2008r. – 1 800 000; 2009r. – 1 650 000

4 Liczba złożonych wniosków aplikacyjnych w DWUP stan na 31.08.2010: Działanie 8.1 – 1.985 wniosków : Poddziałanie 8.1.1 – 1 612 (2008r. – 650; 2009r. – 370; 2010r. – 592) Poddziałanie 8.1.2 – 336 i 1 systemowy (2008r. – 138; 2009r. – 97; 2010r. – 101) Poddziałanie 8.1.3 – 34 (2008r. – 18; 2009r. – 13; 2010r. – 3) 2 wnioski na Projekty innowacyjne 2009 r. Poddziałanie 8.1.4 –6 (2008r. – 4; 2009r. – 2)

5 Zawarte umowy o dofinansowanie stan na 31.08.2010 Działanie 8.1 – 150 umów na kwotę 143 992 840,46 Poddziałanie 8.1.1 – 105 umów na wartość 98 320 444,19 Poddziałanie 8.1.2 – 33 umowy konkursowe na wartość 29 136 729,39 oraz 1 uchwała dla projektu szybkiego reagowania 9 999 735,74 Poddziałanie 8.1.3 – 5 umów na wartość 3 085 868,14 Poddziałanie 8.1.4 – 6 umów/uchwał na wartość 3 450 000,00

6 Zawarte umowy o dofinansowanie na projekty objęte pomocą publiczną stan na 31.08.2010 Działanie 8.1 – 28 umów konkursowych na kwotę dofinansowania 29 264 015,17 i jedna uchwała na kwotę dofinansowania 999 735,74 Pomoc publiczna na szkolenia Poddziałanie 8.1.1 –23 umowy na kwotę dofinansowania 19 501 772,81 Pomoc de minimis – 100 % dofinansowania Poddziałanie 8.1.2 – 5 umów na kwotę dofinansowania 9 762 242,36 oraz 1 uchwała dla projektu szybkiego reagowania na kwotę dofinansowania 9 999 735,74

7 Typy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL 1)ogólne i specjalistyczne szkolenia (projekty szkoleniowe inne niż możliwe do realizacji w procedurze konkursowej w ramach Priorytetu II - zasięg terytorialny) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 2)doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi). 3) szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych

8 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu (Beneficjenci)w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL Typ 1 i 2 - wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Typ 3: -przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, -osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową -oraz osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową, O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 ustawy.

9 Grupy docelowe – odbiorcy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL Typ 1 i 2 - przedsiębiorcy* i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej). *W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807): 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

10 Grupy docelowe – odbiorcy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL Typ 3 - pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy*. *Szkolenia i kursy, które w przypadku, gdy uczestnikami szkolenia (kursu) są pracownicy przedsiębiorców (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej), łącznie spełniają dodatkowo następujące warunki: -wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia; -szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników; -nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych; oraz pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu.

11 Typy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL 1) pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim;

12 Typy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL 2) wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia, lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym: - szkolenia i poradnictwo zawodowe, - poradnictwo psychologiczne, - pomoc w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania – 6-krotność zasiłku dla bezrobotnych) -pomoc w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy – 3-krotność różnicy w wynagrodzeniu, maksymalnie do kwoty 4 000 zł) -Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie

13 Typy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL - subsydiowane zatrudnienie uczestnika projektu u nowego pracodawcy - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów : doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęci działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu); * Dodatki motywacyjne/relokacyjne możliwe do przyznania w konkursach ogłoszonych do 2010 r.

14 Typy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL 3) podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo; 4) szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); 5) szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa; 6) Projekty badawcze - nie są realizowane w trybie konkursowym.

15 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu (Beneficjenci)w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), spełniający kryteria dostępu założone w przedmiotowym konkursie

16 Grupy docelowe – odbiorcy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL -pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; -przedsiębiorcy - osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; - partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe); - osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa)

17 Grupy docelowe – odbiorcy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL - samorządy gospodarcze i zawodowe; - jednostki samorządu terytorialnego; - instytucje rynku pracy; - społeczność lokalna; -organizacje pozarządowe.

18 Typy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.3 PO KL 1)tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; 2)promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnegorynku pracy i środowiska naturalnego; 3) upowszechnianie idei flexicurity.

19 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu (Beneficjenci) w Poddziałaniu 8.1.3 PO KL partnerzy społeczni (związki pracodawców* i związki zawodowe**) * W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) – dotyczy całego Priorytetu VIII. ** W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) – dotyczy całego Priorytetu VIII.

20 Grupy docelowe – odbiorcy wsparcia w Poddziałaniu 8.1.3 PO KL pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw; organizacje pracodawców; związki zawodowe; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy; społeczność lokalna; organizacje pozarządowe.

21 Wybrane dokumenty programowe, wytyczne i akty prawne obowiązujące przy pisaniu i rozliczaniu projektów 1.Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 13.03.2008; 20.02.2009; 01.06.2009; 01.06.2010; 01.06.2010 2. System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 :10.09.2007 r. z późniejszymi zmianami, min w.części: Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 30.12.2009r. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 01.01.2010 r. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 23.04.2009 r. Zasady Systemu Sprawozdawczości PO KL: 06.01.2010 Zasady Kontroli w ramach PO KL: 01.04.2009 3. Podręcznik Wskaźników PO KL 2007-2013: grudzień 2008; 06.01.2010 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL: 19.09.2008; 01.04.2009; 01.01.2010 5. Ustawa o finansach publicznych: 01.01.2010

22 Wybrane dokumenty programowe, wytyczne i akty prawne dotyczące pomocy publicznej Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). Ustawa z dnia 01 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125 poz. 1035).

23 Wybrane dokumenty programowe, wytyczne i akty prawne dotyczące pomocy publicznej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis obowiązującymi od 05 kwietnia 2010r Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązującymi od 05 kwietnia 2010r Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 08 lipca 2009 r. Podmioty udzielające pomocy zobligowane są do weryfikacji dokumentów wskazanych ww/w rozporządzeniach, w tym Formularzy i Dokumenty można odnaleźć na stronie internetowej DWUP: www.pokl.dwup.pl w zakładce realizacja-projektow-konkursowych / pomoc-publiczna-w-projektachwww.pokl.dwup.pl

24 Dokumenty weryfikowane przez podmioty udzielające pomocy publicznej Podmioty udzielające pomocy publicznej na zasadzie wyłączeń blokowych (min.na szkolenia, doradztwo, subsydiowane zatrudnienie) pozyskują od przedsiębiorców którym udzielana jest pomoc i weryfikują informacje i dokumenty wskazane w § 2 ustęp 1 i 2 oraz w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie: FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA TRZY OSTATNIE ZAMKNIĘTE LATA OBROTOWE (JEŚLI PODMIOT JEST ZOBOWIĄZANY DO TWORZENIA SPRAWOZDAŃ) OŚWAIDCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY NA TE SAME KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ, NA POKRYCIE KTÓRYCH UBIEGA SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ (JEŚLI PODMIOT NIE OTRZYMAŁ TEJ POMOCY).

25 Dokumenty weryfikowane przez podmioty udzielające pomocy de minimis Podmioty udzielające pomocy de minimis (min.. na wsparcie pomostowe, szkoleniowe, doradcze oraz udzielenie dotacji na zakładanie własnej działalności gospodarczej, na objęcie programem outplacementowym- tworzenie lub realizację programów zwolnień monitorowanych, na zakup środków trwałych itp.) pozyskują od przedsiębiorców którym udzielana jest pomoc de minimis i weryfikują informacje i dokumenty wskazane w § 2 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA TRZY OSTATNIE ZAMKNIĘTE LATA OBROTOWE (JEŚLI PODMIOT JEST ZOBOWIĄZANY DO TWORZENIA SPRAWOZDAŃ) OŚWAIDCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY NA TE SAME KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ, NA POKRYCIE KTÓRYCH UBIEGA SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ (JEŚLI PODMIOT NIE OTRZYMAŁ TEJ POMOCY). Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych Oświadczenie o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

26 Rozliczanie pomocy publicznej – rodzaje wkładu prywatnego Wkład prywatny może być wnoszony w postaci: -gotówki -równowartości wynagrodzeń beneficjentów pomocy lub pracowników beneficjentów pomocy oddelegowanych na szkolenie obliczony za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu powinien być wnoszony oświadczeniem Przedsiębiorców - Beneficjentów Pomocy sporządzonym w oparciu o dokumenty księgowe tych pomiotów i może podlegać kontroli -w postaci mieszanej – gotówki i wynagrodzeń.

27 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ) Poddziałanie 8.1.1 Konkurs A1 i A2 (jeśli nie zostanie wyczerpana alokacja w A1) konkurs zamknięty, z Pomocą Publiczną ogłoszenie - A 1 - I kwartał / A2 - III kwartał 2011 planowana alokacja: 20 000 000 PLN Typ wsparcia 1 i 2 wg SzOP: 1) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 2) doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).

28 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ) Poddziałanie 8.1.1 A1 i A2 Kryteria dostępu 1.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 2.Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek w ramach danego konkursu. 3.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 4.Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa dolnośląskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego). 5.Minimalna wartość projektu wynosi 250 000 PLN. Maksymalna wartość projektu wynosi 2 500 000 PLN.

29 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ) Poddziałanie 8.1.1 A1 i A2 Kryteria strategiczne 1.Projekt obejmuje doradztwo z zakresu efektywnego korzystania z zasobów i/lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi) – 5 pkt, (typ operacji 2) 2.Grupę docelową projektu stanowi wyłącznie jedna z wymienionych poniżej grup: pracownicy przedsiębiorstw z wykształceniem co najwyżej średnim, alb osoby po 50 roku życia, albo kobiety oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej –10 pkt, (typ operacji 1 i 2) 3.Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie przedsiębiorcy* i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej) działający w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branże strategiczne dla Dolnego Śląska: energetyka odnawialna, działalność badawczo-rozwojowa, w tym rozwój technologii i innowacji, hotele i restauracje wraz z działalnością uzdrowiskową, turystyka i/lub branżach, w których wykonuje się zawody związane z tzw. zielonymi miejscami pracy. –10 pkt (typ operacji 1) *W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)

30 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ) Poddziałanie 8.1.1 A1 i A2 Kryteria strategiczne c.d. 4.Projekt jest komplementarny z działaniami finansowanymi przez EFRR: szkolenia realizowane w powiązaniu z projektami o charakterze infrastrukturalnym i/lub szkolenia realizowane jako uzupełnienie dla indywidualnych projektów kluczowych realizowanych w rożnych programach EFRR – 5 pkt, (typ operacji 1 i 2) 5.Grupę docelową projektu stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego/ich pracownicy, a wsparcie zostało dostosowane do potrzeb zdiagnozowanych wspólnie z grupą docelową – 10 pkt, (typ operacji 1).

31 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ) Poddziałanie 8.1.1 Konkurs A3 i A4 (jeśli nie zostanie wyczerpana alokacja w A3) konkurs zamknięty, ogłoszenie - A3 - I kwartał / A4 - III kwartał 2011 planowana alokacja: 16 000 000 PLN Typ wsparcia 3 wg SzOP: szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych

32 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ) Poddziałanie 8.1.1 A3 i A4 Kryteria dostępu - takie jak w konkursie A1 A3 i A4 Kryteria strategiczne 1.Grupę docelową projektu stanowi wyłącznie jedna z wymienionych poniżej grup: - osoby pracujące, z wykształceniem co najwyżej średnim, albo - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776, z poz. zm.), albo - kobiety (w tym zwłaszcza powracające na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci), albo - osoby pracujące, powyżej 50. roku życia, oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej – 20 pkt, (typ operacji 1).

33 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ) Poddziałanie 8.1.1 A3 i A4 Kryteria strategiczne – c.d. 2.Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby pracujące (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej) chcące nabyć/uzupełnić/podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu następujących branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branże strategiczne dla Dolnego Śląska: energetyka odnawialna, działalność badawczo-rozwojowa, w tym rozwój technologii i innowacji, hotele i restauracje wraz z działalnością uzdrowiskową, turystyka i/lub branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw. zielonymi miejscami pracy lub tzw. białym sektorem pracy – 10 pkt, (typ operacji 1).

34 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ W podddziałaniu 8.1.1 planuje się rozpoczęcie w 2011 r. projektu sy realizowanego jako projekt systemowy pt: Akademia Euro. Typ wsparcia -3 wg SzOP Okres realizacji – 03.2011 – 05.2012 Alokacja- 3 520 859,00 PLN Beneficjent systemowy: Spółka PL.2012 w partnerstwie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i/lub jednoosobową spółką Samorządu Województwa.

35 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ) Poddziałanie 8.1.2 Konkurs A1 konkurs otwarty, z Pomocą Publiczną (pomoc może wystąpić) ogłoszenie - A 1 - I kwartał 2011 planowana alokacja: 2 000 000 PLN Typ wsparcia1, 3, 4, 5 wg SzOP: 1.Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim 2. Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo 3. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) 4. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

36 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ) Poddziałanie 8.1.2 Kryteria dostępu: Dotyczy operacji 1,2,3,4: 1.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 2.Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. 3.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 4.Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa dolnośląskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego).

37 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ Poddziałanie 8.1.2 Kryteria dostępu c.d. Dotyczy operacji 3: 5. Uczestnicy projektów, będący osobami odchodzącymi z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa), uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 6. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla uczestników projektu, tj. co najmniej szkolenia przekwalifikowujące wraz z usługami doradczymi w zakresie wyboru nowego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz zastosowanie indywidualnych planów działań. 7. Beneficjent zapewni podczas rekrutacji analizę predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu w celu dostosowania do nich form wsparcia. Wspomniana analiza zostanie przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego.

38 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ Poddziałanie 8.1.2 Kryteria dostępu c.d. dotyczy operacji 1: 8. Projekt zakłada powstanie trwałego i efektywnego systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, poprzez opracowanie i wdrożenie strategii dostosowanej do potrzeb lokalnych, we współpracy z interesariuszami tej strategii, w tym co najmniej z odpowiednim samorządem terytorialnym. Poddziałanie 8.1.2 Kryteria strategiczne 1.Grupę docelową projektu szkoleniowego i/lub doradczego stanowi wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu oraz jego/ich pracownicy, a wsparcie w ramach projektu zostało zaplanowane na podstawie analizy problemów i potrzeb przedsiębiorstw biorących udział w projekcie – 10 pkt, (typ operacji 4).

39 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ Poddziałanie 8.1.2 Kryteria strategiczne c.d. 2. Projekt w całości obejmuje wsparcie związane z wprowadzeniem innowacji w przedsiębiorstwach – 10 pkt, (typ operacji 4). 3. Projekt w całości obejmuje wsparcie związane z procesami certyfikacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem standardów i norm jakościowych – 10 pkt, (typ operacji 4). 4. Grupę docelową projektów szkoleniowych i/lub doradczych stanowią wyłącznie dorosłe osoby pracujące oraz/lub osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa chcące nabyć nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu następujących branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branże strategiczne dla Dolnego Śląska: energetyka odnawialna, działalność badawczo-rozwojowa, w tym rozwój technologii i innowacji, hotele i restauracje wraz z działalnością uzdrowiskową, turystyka i/lub branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw. zielonymi miejscami pracy lub tzw. białym sektorem pracy- 10 pkt, (typ operacji 3).

40 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ W podddziałaniu 8.1.2 planuje się rozpoczęcie w 2011 r. projektu autplacementowego realizowanego jako projekt systemowy pt: Aktywizacja rynku pracy – wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców. Typ wsparcia -2 wg SzOP Okres realizacji – 07.2011 – 02.2013 Alokacja- 10 000 000,00 PLN Beneficjent systemowy: Województwo Dolnośląskie, Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

41 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ Poddziałanie 8.1.3 Konkurs A1 konkurs otwarty, ogłoszenie - A 1 - II kwartał 2011 planowana alokacja: 1 400 000 PLN Typ wsparcia1,2 i3 wg SzOP: 1) tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; 2) promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnegorynku pracy i środowiska naturalnego; 3) upowszechnianie idei flexicurity.

42 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ Poddziałanie 8.1.3 Kryteria dostępu Dotyczy operacji 1,2,3: 1.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 2.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 3.Maksymalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.

43 Założenia Planu Działania na rok 2011 – zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu w dniu 7 września (wersja nie ostateczna - do dalszych konsultacji IZ Poddziałanie 8.1.3 Kryteria strategiczne 1.Realizacja projektu w partnerstwie złożonym z co najmniej jednej organizacji pracodawców i z co najmniej jednego związku zawodowego będących członkami organizacji reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw społeczno – gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego lub członkami wojewódzkiej komisji dialogu społecznego – 20 pkt, (typ operacji 1, 2). 2.Projekt zakłada co najmniej wypracowanie rozwiązań w zakresie elastycznych form zatrudnienia, a w szczególności rozwiązań/przedsięwzięć obejmujących godzenie życia zawodowego z rodzinnym poprzez np. przyzakładowe ośrodki opieki przedszkolnej– 20 pkt, (typ operacji 1).

44 Dziękuję za uwagę Alina Zaręba Kierownik Wydziału Adaptacyjności Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy www.pokl.dwup.pl


Pobierz ppt "Konferencja poświęconą popularyzowaniu dobrych praktyk projektów szkoleniowych na Dolnym Śląsku, realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google