Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 Ustalenia proceduralne dotyczące organizacji sprawdzianu dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012

2 Terminy przeprowadzania sprawdzianu 2013
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Terminy przeprowadzania sprawdzianu 2013 sprawdzian w terminie głównym – 4 kwietnia (czwartek) sprawdzian w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – 15 stycznia (wtorek) sprawdzian w terminie dodatkowym – 4 czerwca (wtorek) (Komunikat dyrektora CKE z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2013 dostępny na stronach internetowych CKE i OKE w Gdańsku) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012

3 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Akty prawne, stanowiące podstawę organizacji i przeprowadzania sprawdzianu 2013, zostały przedstawione we wstępie (na s. 3.) do procedur sprawdzianu obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013; są to m.in..: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zmianami) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 673, ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 228, poz. 1490) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 228, poz. 1489) (dostępne na stronie MEN: ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

4 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Materiał pomocniczy dla dyrektora szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 może stanowić wyciąg ze scalonego tekstu Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, ze zmianami) zamieszczony 11 kwietnia w Serwisie OKE dla dyrektorów szkół. Uwaga: Ten akt prawny przywoływany jest w niniejszej prezentacji jako Rozporządzenie. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

5 Procedury organizacji i przeprowadzania sprawdzianu 2013
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Procedury organizacji i przeprowadzania sprawdzianu 2013 Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egza-minu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosto-wanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym Uwaga: W niniejszej prezentacji dokument ten przywoływany jest jako Komunikat dyrektora CKE. Oba dokumenty – do pobrania ze strony internetowej OKE w Gdańsku: (Egzaminy → Sprawdzian → Procedury i załączniki) lub CKE: (1. Sprawdzian → Procedury 2. Komunikaty dyrektora CKE). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

6 Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Miejsce i warunki przeprowadzania sprawdzianu Sprawdzian przeprowadza się w szkołach zapewniających warunki dla prawidłowego przebiegu egzaminu: wyposażonych w urządzenia techniczne niezbędne do przeprowa-dzenia sprawdzianu zgodnie z procedurami zapewniających warunki dla samodzielnej pracy zdających umożliwiających rozwiązania organizacyjne odpowiednie dla potrzeb wszystkich zdających, w tym uprawnionych do dostosowania im warunków zapewniających warunki przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wy-mogami bezpieczeństwa i higieny pracy. (Procedura 1.) Uwaga: Sprawdzian dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu może być przeprowadzony w osobnym, specjalnie przygotowanym pomieszczeniu lub w domu ucznia. (Procedura 6., p. 4.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

7 Przeprowadzenie sprawdzianu w domu zdającego
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Przeprowadzenie sprawdzianu w domu zdającego W uzasadnionych przypadkach sprawdzian może zostać przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła, np. w domu ucznia. O zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu w domu ucznia dyrektor szkoły występuje z udokumentowanym pisemnym wnioskiem do dyrektora komisji okręgowej. Do dokumentacji dołącza kserokopię Załącznika nr 11. z procedur. Termin wnioskowania – nie później niż do 30 listopada (przed przesłaniem do bazy OKE wypełnionej listy zdających w aplikacji Hermes). Warunki zapewnione zdającemu w domu powinny gwarantować prawidłowość przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący zespołu nadzorującego taki egzamin ma obowiązek upewnić się przed sprawdzianem, że warunki, wyposażenie i oprzyrządowanie są dostosowane do potrzeb ucznia. (Procedura 6., p. 4. oraz Komunikat dyrektora CKE, p. 26.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

8 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Zadania przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) szkolnego zespołu egzaminacyjnego Zadania PSZE określone zostały w: § 41. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicz-nych (DzU nr 83, poz. 562 ze zmianami) Procedurze 2. z Procedur organizowania i przeprowadzania spraw-dzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 Uwaga: Źródłem pomocniczym dla dyrektora szkoły podstawowej w tym zakresie może być kalendarium działań w roku szkol nym 2012/2013, zamieszczone 11 września w Serwisie OKE dla dyrektorów szkoły. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

9 Zadania PSZE w ramach przygotowań do przeprowadzenia sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Zadania PSZE w ramach przygotowań do przeprowadzenia sprawdzianu Przekazanie do OKE w Gdańsku danych uczniów klasy szóstej. Aktualizowanie tych danych. Wypełnienie formalności związanych ze zwalnianiem uczniów ze sprawdzianu. Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu uprawnionym uczniom. Organizacja sprawdzianu. a) powołanie i przeszkolenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego b) poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu c) nadzorowanie przygotowania sal egzaminacyjnych d) skompletowanie wzorów dokumentacji egzaminacyjnej. (Procedura 2., p. 4.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

10 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 Zadanie 1. Przekazanie do OKE w Gdańsku danych uczniów klasy szóstej. Aktualizowanie danych. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012

11 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Zgłoszenie danych uczniów przystępujących do sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013 Za zgodność i kompletność przesłanych do OKE informacji o zdających odpowiada dyrektor szkoły. Zgłoszenia danych szóstoklasistów należy dokonać do 30 listopada 2012 roku. Lista zdających przesłana do OKE zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, typ zestawu egzaminacyjnego, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym (kod ucznia) oraz numer sali, w której uczeń przystąpi do egzaminu. Dane zostają przekazane do OKE w Gdańsku w formie elektronicznej (1. Wprowadzenie danych: Serwis OKE → Hermes Wyeksportowanie wpisanych danych do pliku Przesłanie danych do OKE: Serwis OKE dla dyrektorów szkół.). (Procedura 3.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

12 Potwierdzenie złożenia przez szkołę zamówienia na arkusze sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Potwierdzenie złożenia przez szkołę zamówienia na arkusze sprawdzianu Po wprowadzeniu danych uczniów do aplikacji Hermes systemo- wo generowana jest lista (listy) zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych (Serwis dla dyrektorów szkół → Dane przygotowane przez OKE). Ostatnią stronę dokumentu z listami zdających stanowi Zbiorcze zapotrzebowanie na arkusze egzaminacyjne z informacjami o liczbie zamówionych na sprawdzian zestawów różnych typów oraz o liczbie sal egzaminacyjnych. Dyrektor szkoły potwierdza to łączne zestawienie pieczątką i pod- pisem i przesyła je do OKE w Gdańsku do 31 stycznia 2013 roku. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

13 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Uczniowie nieobjęci obowiązkiem przystąpienia do sprawdzianu Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym na mocy § 38 ust. 1 Rozporządzenia nie przystępują do sprawdzianu. Nie występuje się do dyrektora OKE w Gdańsku o ich zwolnienie ze sprawdzianu. Wprowadzając do aplikacji Hermes dane pozostałych uczniów klasy, do której uczęszcza również uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wskazane jest zachowanie ich trzyznakowych kodów zgodnych z numeracją z dziennika lekcyjnego. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

14 Aktualizowanie danych w aplikacji Hermes
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Aktualizowanie danych w aplikacji Hermes Aktualizacji danych w Hermesie dokonuje się poprzez uzupełnienie bądź zmianę wprowadzonych wcześniej informacji, a następnie ponowne przesłanie do OKE utworzonego na nowo pliku. Uzupełniając listę zdających o dane nowego ucznia, należy dopisać je na ostatniej pozycji, a usuwając dane ucznia, należy posłużyć się minusem obok danych. Nie należy z listy usuwać danych ucznia zwolnionego decyzją dyrek-tora komisji okręgowej. Aktualizacja danych do 25 stycznia może się odbywać wyłącznie przez wymianę pliku w Hermesie, a po tym terminie należy najpierw wysłać faks z dokładną informacją o zmianie (podając dane placów-ki), dopiero potem przesłać do bazy nowo utworzony plik. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

15 Terminy aktualizowania informacji
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Terminy aktualizowania informacji Do 25 stycznia 2013 r. wszelkich zmian w danych zdających dokonuje się wyłącznie w Hermesie, przesyłając do bazy OKE nowo utworzony plik. Od 26 stycznia do 4 kwietnia 2013 r. należy zgłaszać faksem i w Hermesie zmiany w zakresie: - liczby i typów zestawów egzaminacyjnych potrzebnych na spraw- dzian - danych szóstoklasistów przeniesienia ucznia z sali do sali zorganizowania nowej sali egzaminacyjnej. Od 4 kwietnia 2013 r. do czasu wydania poprawnych zaświadczeń o wynikach sprawdzianu należy zgłaszać zmiany w danych szósto- klasistów faksem i w Hermesie. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

16 Dostęp uczniów do ich danych egzaminacyjnych
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Dostęp uczniów do ich danych egzaminacyjnych Dyrektor szkoły po 14 grudnia 2012 r. z Serwisu OKE dla dyrektorów szkół pobiera zestawienie kodów umożliwiających uczniom wgląd na ich indywidualną stronę przygotowaną przez OKE w Gdańsku. Szóstoklasista loguje się w Serwisie OKE dla uczniów, posługując się otrzymanym od dyrektora szkoły numerem identyfikacyjnym oraz hasłem (numerem PESEL). Korzystanie z Serwisu OKE dla uczniów przed sprawdzianem umożliwia sprawdzenie poprawności wprowadzonych do aplikacji Hermes danych osobowych oraz danych egzaminacyjnych: informacji o typie zamówionego zestawu i występowaniu lub nie – specyficznych trudności w uczeniu się. Od dnia uwolnienia wyników sprawdzianu w Serwisie OKE dla uczniów szóstoklasista może także zapoznać się z liczbą punktów uzyskaną przez siebie na egzaminie. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

17 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Zgłoszenie do OKE danych w związku z dodatkowym terminem sprawdzianu PSZE po zakończeniu sprawdzianu 4 kwietnia – w ramach kompleto- wania dokumentacji egzaminacyjnej – wypełnia w Zbiorczym proto- kole przebiegu sprawdzianu wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu, przerwali sprawdzian, którym przerwano sprawdzian lub którym sprawdzian został unieważniony. Wykaz ten zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia. (Procedura 3., p. 5.) Między 4 a 30 kwietnia PSZE drogą elektroniczną zamawia zestawy egzaminacyjne potrzebne do przeprowadzenia sprawdzianu, wypełnia- jąc w Serwisie dla dyrektorów aplikację: Zapotrzebowanie na mate- riały egzaminacyjne – termin dodatkowy. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

18 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 Zadanie 2. Wypełnienie formalności związanych ze zwalnianiem uczniów ze sprawdzianu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012

19 Uczniowie zwalniani z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Uczniowie zwalniani z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu Do zwolnienia ze sprawdzianu uprawnieni są: uczeń ze sprzężeniem niepełnosprawności uczeń, któremu nagły przypadek losowy lub zdrowotny uniemożli-wia przystąpienie do egzaminu laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem. (§ 38, § 39, § 49 Rozporządzenia; Procedura 3. oraz Komunikat dyrektora CKE) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

20 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
uczeń ze sprzężeniem niepełnosprawności Zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w przypadku sprzężenia niepełnosprawności może dokonać jedynie dyrektor komisji okręgowej. Termin wnioskowania – do 20 sierpnia 2013 r. O zwolnienie ucznia wnioskują jego rodzice/opiekunowie prawni (Załącznik nr 2. z procedur), dyrektor szkoły opiniuje przypadek. (§ 38 Rozporządzenia) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych niepełnosprawności, w porozumieniu z komisją okręgową. (Komunikat dyrektora CKE, p. 12.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

21 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.
Postępowanie w przypadku ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który zamierza przystąpić do sprawdzianu: Rada pedagogiczna opiniuje przypadek, sugerując sposób dostoso-wania na podstawie dokumentacji ucznia oraz możliwości przewidzia-nych dla poszczególnych niepełnosprawności w Komunikacie dyrektora CKE. Dyrektor szkoły występuje do OKE z wnioskiem o opinię w sprawie dostosowania. Wniosek dokumentuje, dołączając potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów oraz kserokopię wypełnionego dla ucznia Załącznika 11. z procedur. Po otrzymaniu odpowiedzi z OKE dyrektor szkoły uzupełnia w Za-łączniku 11. miejsce na ustalenia co do dostosowania uczniowi formy i warunków sprawdzianu. Dyrektor szkoły przesyła do OKE pismo z informacją o ostatecznej decyzji w sprawie dostosowania, dołączając kserokopię Załącznika 11. (z uzupełnioną także akceptacją lub rezygnacją rodzica). (Komunikat dyrektora CKE, p i 15.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

22 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
„O niepełnosprawnościach sprzężonych mówimy, gdy u ucznia niesłyszą-cego, słabosłyszącego, niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnoś-cią ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, występuje co najmniej jeszcze jedna z wymienionych niepełnosprawności.” (Komunikat dyrektora CKE z 31 sierpnia 2012 r., przypis 2. do Tabeli 1.) Zgodnie z prawem oświatowym niepełnosprawność sprzężona zostaje stwierdzona u ucznia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wskazu-jącą w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej dwie niepełnosprawności, z których każda wymaga specjalnej organizacji nauki i odrębnych metod pracy dydaktycznej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

23 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
uczeń, któremu nagły przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwia przystąpienie do egzaminu Zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w przypadku losowym lub zdrowotnym może dokonać jedynie dyrektor komisji okręgowej. Termin wnioskowania – do 20 sierpnia 2013 r. W przypadku losowym lub zdrowotnym o zwolnienie wnioskuje dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia. Prośba rodziców/opiekunów prawnych o zwolnienie szóstoklasisty jest dołączana do udokumentowanego wniosku (Załącznik nr 1. z procedur). (§ 49 Rozporządzenia oraz Procedura 3., p. 6.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

24 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu woje-wódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem. Zwolnienia laureata konkursu przedmiotowego ze sprawdzianu dokonuje się na podstawie przedłożonego dyrektorowi szkoły zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego (zgodnie z przepisami w sprawie organizacji oraz sposobu ich przeprowadzania) z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem. (§ 39 Rozporządzenia) Termin składania zaświadczeń u dyrektora szkoły – do 4 kwietnia 2013 r. Zadaniem dyrektora szkoły jest stwierdzenie uprawnień laureata konkursu do zwolnienia ze sprawdzianu. Dyrektor dołącza kserokopię zaświadczenia laureata do Zbiorczego protokołu przebiegu sprawdzianu przekazywanego do OKE po sprawdzianie. (Procedura 2., ust. 1., p. 1.3.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

25 Dokumentacja szkolna związana ze zwolnieniem ucznia ze sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Dokumentacja szkolna związana ze zwolnieniem ucznia ze sprawdzianu PSZE: otrzymuje z OKE informację o zwolnieniu ucznia przez dyrektora OKE wygenerowaną z danych zgłoszonych w aplikacji Hermes, wypełnia w Serwisie OKE dla dyrektorów elektroniczną aplikację Wykaz laureatów, uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpie-nia do sprawdzianu i nieobecnych - podaje dane uczniów: imię i nazwisko oraz numer PESEL - wybiera odpowiedni numer paragrafu – podstawę zwolnienia, generuje druk z wykazem uczniów nieobecnych na sprawdzianie i dołącza do Zbiorczego protokołu przebiegu sprawdzianu przekazywanego do OKE. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

26 Dokumenty otrzymywane przez uczniów zwolnionych
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Dokumenty otrzymywane przez uczniów zwolnionych Uczeń (słuchacz) zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu otrzymuje za pośrednictwem szkoły informację o zwolnieniu. (§ 49., ust. 5. Rozporządzenia) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik. (§ 39., ust. 2. Rozporządzenia) Uwaga: Danych tych uczniów nie należy usuwać z aplikacji Hermes. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

27 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 Zadanie 3. Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu uprawnionym uczniom Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012

28 Dostosowanie uczniom warunków i formy sprawdzianu – ważne terminy
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Dostosowanie uczniom warunków i formy sprawdzianu – ważne terminy Do 30 września: dyrektor szkoły zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów szóstoklasistów z warunkami i formami przeprowadzania sprawdzianu w roku szkolnym 2012/2013. Do 15 października: - dyrektor szkoły nadzoruje gromadzenie dokumentacji uczniów stanowiącej podstawę decyzji o dostosowaniach Po 15 października: - rada pedagogiczna wskazuje sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, wybierając spośród możliwych sposobów określonych w Tabeli 1. w komunikacie dyrektora CKE z 31 sierpnia 2012 r.; opiniuje przypadki uczniów znajdujących się w sytuacji traumatycznej, uczniów kształcących się wcześniej za granicą oraz uczniów mających zaburzenia w komunikacji językowej - ustalenia dotyczące dostosowań zostają odnotowane w Załączniku nr 11. wypełnionym dla każdego ucznia uprawnionego do dostosowań; z treścią ustaleń zapoznają się rodzice/prawni opiekunowie uczniów. Do 31 października: - rodzice/prawni opiekunowie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-nymi składają w Załączniku nr 11. pisemne oświadczenie o rezygnacji lub akceptacji ustaleń w sprawie dostosowań. (Komunikat dyrektora CKE i procedury sprawdzianu) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

29 Tryb decydowania o dostosowaniu uczniom warunków i formy sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Tryb decydowania o dostosowaniu uczniom warunków i formy sprawdzianu Rada pedagogiczna wskazuje sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, wybierając spośród możliwych sposobów określonych w Tabeli 1. w Komunikacie dyrektora CKE z 31 sierpnia 2012 r. Podstawę ustaleń i opinii wydanych przez radę pedagogiczną stanowią: - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania - opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalis- tycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się - zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarzy - wnioski nauczycieli lub specjalistów udzielających w szkole pomocy psy-chologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniami (po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców o dostosowanie) ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym pobytem za granicą, zabu-rzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną. Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu na podstawie wskazań rady pedagogicznej. Powyższe ustalenia zamieszcza się w Załączniku 11. z procedur wypełnionym dla każdego uprawnionego ucznia. (Komunikat dyrektora CKE, p. 8. i oraz Procedura 2., p. 3.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

30 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
W przypadku ucznia, który: znalazł się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej ma trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą ma zaburzenia komunikacji językowej pozytywną opinię dotyczącą dostosowania wydaje rada pedago-giczna na podstawie wniosku nauczyciela lub specjalisty udzielającego w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącego zajęcia z uczniem (po uzyskaniu zgody rodziców) lub na podstawie wniosku rodziców o dostosowanie. (Komunikat dyrektora CKE, p. 9. oraz Tabela 1., p. XII, XIII i XIV) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

31 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Tryb decydowania o dostosowaniu uczniom warunków i formy sprawdzianu – konsultowanie decyzji z komisją okręgową W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1. z Komunikatu dyrektora CKE, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o odpowiednim dosto-sowaniu po uzgodnieniu z radą pedagogiczną i w porozumieniu z komisją okręgową. Rada pedagogiczna opiniuje przypadek, sugerując sposób dostosowania na podstawie dokumentacji ucznia oraz możliwości przewidzianych dla poszcze-gólnych niepełnosprawności w Komunikacie dyrektora CKE. Dyrektor szkoły występuje do OKE z wnioskiem o opinię w sprawie dostoso-wania. Wniosek dokumentuje, dołączając potwierdzone za zgodność z orygi-nałem kserokopie dokumentów oraz kserokopię wypełnionego dla ucznia Załącznika 11. z procedur. Po otrzymaniu odpowiedzi z OKE dyrektor szkoły uzupełnia w Załączniku 11. miejsce na ustalenia co do dostosowania uczniowi formy i warunków spraw- dzianu. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają w Załączniku nr 11. pisemną akceptację zaproponowanego sposobu dostosowania lub rezygnację z niego. (Komunikat dyrektora CKE, p ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

32 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Decyzje o dostosowaniu warunków i formy sprawdzianu w przypadkach losowych W sytuacjach szczególnych dokumenty uprawniające do dostoso-wania szóstoklasiście warunków lub form sprawdzianu (orzeczenia, opinie o dysleksji, zaświadczenia lekarskie) rodzice/opiekunowie prawni mogą przedstawić dyrektorowi szkoły w terminie później-szym, niezwłocznie po ich otrzymaniu. (Procedura 4., p. 6. oraz Procedura 3., p. 3.) W przypadkach tych należy zachować obowiązujący tryb decydo- wania o dostosowaniu – dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formę przeprowadzania sprawdzianu na podstawie wskazań rady pedagogicznej. Ustalenia w tej sprawie zamieszcza się w Załącznikach nr 11. z procedur wypełnionych dla wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Akceptację lub rezygnację wyrażają tam również rodzice/opiekunowie prawni uczniów. (Komunikat dyrektora CKE, p ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

33 Dostosowane warunki, forma sprawdzianu
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Dostosowane warunki, forma sprawdzianu Dostosowane warunki sprawdzianu: - wydłużenie czasu na sprawdzianie wyznaczenie specjalnej sali dodatkowe wyposażenie sali kodowanie zestawu przez nauczycieli z ZN pomoc nauczyciela wspomagającego pomoc lektora włączenie w skład ZN osoby niezbędnej ze względu na specjalne potrzeby ucznia nieprzenoszenie na kartę odpowiedzi do ZZ zastosowanie specjalnych kryteriów oce- niania możliwość przyjęcia leków Dostosowana forma sprawdzianu – przyznanie zestawu dostosowa- nego uczniowi: S-4, S-5 (słabowidzącemu) S-6 (niewidomemu) S-7 (słabosłyszącemu lub niesły szącemu) S-8 (upośledzonemu umysłowo w stopniu lekkim) (Komunikat dyrektora CKE ; procedury sprawdzianu) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

34 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Dokumentacja uprawniająca do dostosowania uczniom warunków i formy sprawdzianu Typ dokumentu Uczniowie Podstawa prawna orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego wypełniający zestawy dostosowane § 7 ust. 1 Rozp. z 17 listopada 2010 dot. ogólnodostępnych placówek i oddziałów (DzU 228, poz. 1490) § 6 ust. 1 Rozp. z 17 listopada dot. specjalnych placówek i oddziałów (DzU 228, poz. 1489) niepełnosprawni ruchowo z afazją - niedostosowani społecznie - zagrożeni niedostosowaniem społecznym z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera orzeczenie PPP o potrzebie nauczania indywidualnego - ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i psychofizycznymi, - przewlekle chorzy § 37 ust. 1-3 (znowelizowany) Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007 (DzU 83, poz. 562 ze zmianami) lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia - przewlekle chorzy - czasowo chorzy lub niesprawni opinia PPP ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się pozytywna opinia rady pedagogicznej z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z kształ- ceniem za granicą, w sytuacji kryzysowej lub trau- matycznej, z zaburzeniami komunikacji językowej § 37 ust. 4-5 (znoweli- zowany) Rozp. z 30 kwietnia 2007 (DzU 83, poz. 562 ze zm.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

35 Opinia PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Opinia PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydana nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podsta-wowej (rok szkolny 2009/2010) (i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej) (§ 6a ust. 1 Rozporządzenia oraz Procedura 4., p. 7.) wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (§ 37 ust. 2. Rozporządzenia oraz Komunikat dyrektora CKE, p. 9.) przedłożona dyrektorowi szkoły nie później niż 15 października roku szkolnego 2012/2013 (§ 37 ust. 2. Rozporządzenia; Komunikat dyrektora CKE, p oraz Procedura 4., p. 6.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

36 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Ważność opinii PPP wydanej uczniowi ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzająca występowanie u ucznia specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii), wydana w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyj- nych ucznia szkoły podstawowej przystąpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indy- widualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia stanowi podstawę do dostosowania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. (§ 2 Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz Procedura 2., p. 3.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

37 Dostosowane warunki sprawdzianu przewidziane dla ucznia z dysleksją
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Dostosowane warunki sprawdzianu przewidziane dla ucznia z dysleksją Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez ich przenoszenia na kartę odpowiedzi. Wydłużenie czasu trwania sprawdzianu – nie więcej niż o 50%. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe przy dysgrafii). Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego zapisującego odpowie-dzi do zadań otwartych (możliwe przy dysgrafii). Korzystanie z pomocy lektora jednorazowo odczytującego dłuższy tekst składający się z 250 słów lub więcej (możliwe, jeżeli uczeń ma poważne trudności z czytaniem i rozumieniem tekstu czytanego samodzielnie). Zastosowanie kryteriów oceniania zadań otwartych uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się. (Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1., X grupa uczniów uprawnionych do dostosowań) Uwaga: Termin „uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” oznacza ucznia, u którego stwierdzono dysleksję, dysortografię, dysgrafię lub dyskalkulię. (§ 1a. Rozporządzenia) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

38 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Odczytywanie uczniom z dysleksją dłuższych tekstów z zestawu przez lektora To dostosowanie jest możliwe wtedy, gdy głęboka dysleksja uniemożliwia uczniowi samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, gdy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii PPP wydanej dyslektykowi. Lektor jeden raz głośno odczytuje po kolei wszystkie teksty liczące 250 słów lub więcej (informacja, które teksty należy przeczytać, zostanie podana na tytułowej stronie zestawu). Lektorem jest jeden z członków zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu w danej sali egzaminacyjnej, wyznaczony przez PSZE do pełnienia tej roli. W sali, w której lektor odczytuje dłuższe teksty z zestawu, do sprawdzianu może przystąpić więcej niż jeden uczeń dyslektyczny mający poważne trud- ności z samodzielnym czytaniem i rozumieniem tekstu. Czasu przeznaczonego na odczytanie tekstu/tekstów przez lektora nie wlicza się do czasu trwania sprawdzianu. Nie dokonuje się zapisu dźwiękowego odczytywania tekstów przez lektora. (Procedura 4., p. 11c. oraz Procedura 7., p. 18.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

39 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Dostosowanie w przypadku ucznia z dysleksją przystępującego do sprawdzianu w ogólnej sali Uczeń pracuje nad zestawem bez wydłużenia czasu trwania sprawdzianu. Zamiast ucznia zestaw koduje (kodem ucznia i numerem PESEL) członek ZN. Uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, nie przenosząc ich na kartę odpowiedzi. Członek ZN nanosi informację na pierwszej stronie zestawu i na karcie odpowiedzi, że zestaw wypełnił uczeń dyslektyczny. Egzaminator stosuje kryteria oceniania zadań otwartych uwzględniające specyficzne trudności w uczeniu się. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

40 Specjalna sala egzaminacyjna dla ucznia/uczniów
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Specjalna sala egzaminacyjna dla ucznia/uczniów W sali – większa liczba zdających z dostosowaniem, jeżeli wszyscy: mają jednakowy czas trwania sprawdzianu korzystają z takich samych dostosowań, np. z pomocy lektora jedno-razowo odczytującego dłuższy tekst z zestawu pracują w sposób gwarantujący, że sprawdzian nie zostanie zakłóco-ny pozostałym uczniom. W sali – tylko jeden zdający z dostosowaniem, jeżeli: korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego korzysta z urządzeń technicznych, które mogą zakłócić pracę innym zdającym przyjmuje leki w sposób powodujący zakłócenie warunków egzaminu jego postawa, zachowanie mogłyby zakłócić przebieg sprawdzianu innym uczniom. (Komunikat dyrektora CKE, p. 22. oraz Procedura 6., p. 4.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

41 Uczniowie, którym można wydłużyć czas sprawdzianu o 50%
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Uczniowie, którym można wydłużyć czas sprawdzianu o 50% rozwiązujący dostosowane zestawy egzaminacyjne niepełnosprawni ruchowo z czasową niesprawnością rąk chorzy lub niesprawni czasowo, jeśli wymaga tego specyfika choroby z afazją z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera przewlekle chorzy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się niedostosowani społecznie (zagrożeni niedostosowaniem społecznym) znajdujący się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z wcześniejszym kształce-niem za granicą z zaburzeniami komunikacji językowej (Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

42 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Uczniowie, którzy nie kodują swoich zestawów trzyznakowym kodem i numerem PESEL rozwiązujący dostosowane zestawy egzaminacyjne ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Procedura 6., p. 2d.; Procedura 7., p. 16. oraz Procedura 8. – Informacja dla ucznia, p. 6c.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

43 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Uczniowie, którzy nie przenoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę rozwiązujący dostosowane zestawy egzaminacyjne niepełnosprawni ruchowo, w tym z czasową niesprawnością rąk ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Procedura 7., p. 22.; Procedura 8. – Informacja dla ucznia, p. 9. oraz Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

44 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Korzystanie ze specjalnych warunków organizacyjnych podczas sprawdzianu Warunki organizacyjne w sali egzaminacyjnej powinny być zgodne z zaleceniami w orzeczeniach i zaświadczeniach lekarskich wydanych uczniom. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, warunki w sali dostosowane do specyfiki choroby należy zapewnić uczniom: z przewlekłymi chorobami czasowo chorym lub niesprawnym. Miejsce pracy dostosowane do dysfunkcji należy zapewnić uczniom: niepełnosprawnym ruchowo z czasową niesprawnością rąk z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. (Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012

45 Uczniowie korzystający ze specjalnego wyposażenia sali egzaminacyjnej
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Uczniowie korzystający ze specjalnego wyposażenia sali egzaminacyjnej uczeń niewidomy: maszyna do pisania pismem Braille’a, specjalnie dostosowany komputer, kubarytmy uczeń słabowidzący: przybory optyczne, dodatkowe oświetlenie stanowiska pracy, komputer, zestaw zadań nagrany na płycie CD (format .pdf) uczeń niepełnosprawny ruchowo oraz uczeń z czasową niesprawnością rąk: komputer, dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji uczeń z przewlekłą chorobą oraz uczeń chory lub niesprawny czasowo: sprzęt medyczny i leki zalecone przez lekarza, konieczne ze względu na chorobę; dostosowanie warunków zdawania do specyfiki choroby uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, którego poziom grafii uniemożliwia odczytanie odpowiedzi: komputer uczeń z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera): dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji (Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

46 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Uczniowie uprawnieni do korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego Do przyznania uczniowi pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu i/lub pisaniu podczas sprawdzianu uprawniają zalecenia w orzeczeniu, opinii PPP lub zaświadczeniu lekarskim. Do takiej pomocy mają prawo uczniowie: niewidomi niekorzystający z zestawu w piśmie Braille’a niepełnosprawni ruchowo, którym sprawia problem samodzielne pisanie lub/i czytanie z czasową niesprawnością rąk, którym sprawia problem samodzielne pisa- nie lub/i czytanie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, którym sprawia problem samo- dzielne czytanie i pisanie przewlekle chorzy, którym sprawia problem samodzielne pisanie lub/i czyta- nie chorzy lub niesprawni czasowo, którym sprawia problem samodzielne pisa- nie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, u których głębokość zaburze- nia grafii uniemożliwia odczytanie zapisów. (Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

47 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Zakres pomocy udzielanej uczniowi podczas sprawdzianu przez nauczyciela wspomagającego Uczeń korzystający z pomocy Zadania nauczyciela wspomagającego niewidomy Odczytuje zdającemu polecenia i teksty z czarnodruku oraz zapisuje odpowiedzi ucznia na kartkach. niepełnosprawny ruchowo Zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego lub/i czyta uczniowi polecenia i teksty. z czasową niesprawnością rąk przewlekle chory niesprawny czasowo Zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Odczytuje uczniowi polecenia i teksty oraz zapisuje odpowiedzi zdającego. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się pod postacią dysgrafii Zapisuje odpowiedzi ucznia do zadań otwartych. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r. (Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1.)

48 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Instrukcja współpracy ucznia i nauczyciela wspomagającego Zasady przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego określone są Instrukcji zamieszczonej w Procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 (s ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

49 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Ogólne zasady dotyczące współpracy nauczyciela wspomagającego z uczniem Sprawdzian dla ucznia korzystającego z pomocy nauczyciela wspomagają-cego w czytaniu i/lub pisaniu musi odbywać się w oddzielnej sali. Zdający i nauczyciel powinni być wdrożeni do takiej formy współpracy, aby mogli porozumiewać się sprawnie i skutecznie. Nauczyciel wspomagający nie może udzielać uczniowi żadnych wyjaśnień dotyczących treści zadań (Instrukcja z procedur) Zarówno uczeń, jak i nauczyciel wspomagający otrzymują własne egzem-plarze arkusza. Arkusz dla nauczyciela zamawia dyrektor szkoły, korzystając ze specjalnej aplikacji na stronie OKE. W żadnym wypadku nie wykonuje się kserokopii arkuszy. (Procedura 4., p. 10. oraz Instrukcja 11.2., p. 6.) W przypadku gdy uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi ucznia, przebieg sprawdzianu musi być utrwalo-ny na taśmie magnetofonowej lub innym nośniku zapisu dźwiękowego. (Komunikat dyrektora CKE, p. 24.; Procedura 4., p. 12. oraz Instrukcja 11.2., p. 12.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

50 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Zamówienie arkusza dla nauczyciela wspomagającego pracującego z uczniem Arkusz dla nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i/lub pisaniu zamawia dyrektor szkoły, korzystając ze specjalnej aplikacji w Serwisie OKE dla dyrektorów szkół, która zostanie uruchomiona w listopadzie. Zamówienie dotyczy – oprócz zestawu standardowego – także zestawów dostosowanych, z wyjątkiem arkuszy dla uczniów niewidomych (S-6). Aplikacja obejmuje dwie części: - pierwszą, dotyczącą informacji szczegółowych (imię i nazwisko ucznia, jego numer PESEL, typ arkusza) - drugą, z informacją zbiorczą o liczbie potrzebnych arkuszy danego typu. Zbiorcze zestawienie potrzebnych na sprawdzian arkuszy, po wy-drukowaniu i potwierdzeniu przez dyrektora szkoły, należy wysłać do komisji okręgowej. Ostateczny termin wypełnienia aplikacji i przesłania zamówienia do OKE na piśmie – 30 listopada. (Procedura 4., p. 10. oraz Instrukcja 11.2., p. 6.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

51 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Sposoby wspierania pracy ucznia z dysleksją przez członków zespołu nadzorującego Zapisywanie odpowiedzi ucznia do zadań otwartych przez nauczyciela wspomagającego w przypadku gdy głębokość zaburzenia grafii zdającego mogłaby uniemożliwić odczytanie jego pracy egzaminacyjnej. Uczeń musi zostać wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem w toku edukacji. Sprawdzian dla tego ucznia odbywa się w oddzielnej sali egzaminacyjnej. (Procedura 4., p. 11b.; Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1., X grupa uczniów) Odczytanie przez lektora jeden raz głośno po kolei wszystkich tekstów z zestawu liczących 250 słów lub więcej, stanowiących podstawę zadań sprawdzianu. Możliwe w przypadku, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia uczniowi samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii PPP. Lektor odczytuje teksty przed przystąpieniem ucznia do pracy. Nie liczy słów w tekstach, lecz kieruje się wskazówką zamieszczoną na tytułowej stronie arkusza. W sali egzaminacyjnej może znajdować się więcej niż jeden uczeń korzystający z takiej formy pomocy w czytaniu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r. (Procedura 4., p. 11c.; Komunikat dyrektora CKE, Tabela 1., X grupa uczniów)

52 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Instrukcja pracy ucznia na komputerze Zasady przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów korzystających z komputera określone są Instrukcji zamieszczonej w Procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujących w roku szkolnym 2012/2013 (s. 20.). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

53 Ogólne zasady dotyczące pracy ucznia na komputerze
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Ogólne zasady dotyczące pracy ucznia na komputerze Dyrektor szkoły może zadecydować o pracy na komputerze podczas sprawdzianu w przypadku ucznia: - niepełnosprawnego ruchowo, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania - ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeśli takie zalecenie jest zawarte w opinii PPP - posiadającego zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem potrzeby takiego dostosowania. Zdający powinien być wdrożony do takiej formy pracy. Sprawdzian dla ucznia korzystającego z komputera musi odbywać się w oddzielnej sali. Komputer wymaga odpowiedniego przygotowania technicznego, aby pracował jako autonomiczny (odłączony od Internetu i z wyłączonymi opcjami korekty pisowni i gramatyki), był wyposażony w oprogramowanie umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w języku polskim oraz równań i odpowiednich symboli matematycznych (np. edytor równań w programie Word), miał połączenie z drukarką. Nie musi umożliwiać tworzenia rysunków, ponieważ uczeń wykonuje je ręcznie w arkuszu. Uczeń zapisuje odpowiedzi do zadań w tworzonym przez siebie dokumen-cie, którego wydruk jest podstawą do oceny jego pracy. (Komunikat dyrektora CKE, p. 21.; Instrukcja 11.1.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

54 Zadanie 4. Organizacja sprawdzianu 2013
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 Zadanie 4. Organizacja sprawdzianu 2013 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012

55 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy
Zadanie 4 a) Powołanie i przeszkolenie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012

56 Powołanie SZE – ważne terminy
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Powołanie SZE – ważne terminy Do 4 lutego 2013: - powołanie zastępcy PSZE. Do 4 marca: - zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół w sprawie pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących - powołanie i przeszkolenie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego - ustalenie składu i liczebności wszystkich ZN, wyznaczenie przewodniczą- cych - wyznaczenie nauczycieli wspomagających i lektorów spośród członków ZN - zapewnienie w składzie ZN specjalistów niezbędnych ze względu na potrze- by ucznia - włączenie do składu każdego zespołu jednego nauczyciela z innej szkoły. Do 4 kwietnia: - dokonanie zmian składu zespołów nadzorujących – w szczególnych przy- padkach losowych (nawet w dniu sprawdzianu) - zgromadzenie dokumentacji: Powołania zastępcy PSZE (Załącznik nr 4.), Powołania członków SZE oraz zespołów nadzorujących (Załącznik nr 5.), Oświadczeń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych… (Załącznik nr 6.) – składają je wszyscy członkowie SZE dyrektorowi szkoły. (§ 41, 43 Rozporządzenia; Procedura 2., p. 4. oraz Procedura 5.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

57 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Skład i liczebność zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu w sali egzaminacyjnej Egzamin w danej sali egzaminacyjnej może się rozpocząć, jeżeli skład i liczebność zespołu nadzorującego są zgodne z § 43 Rozporządzenia. W przypadku sprawdzianu członkami ZN mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres tego egzaminu. W skład ZN wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym: przewodni- czący i co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład ZN w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Jeżeli w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków ZN zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. (§ 43 Rozporządzenia oraz Procedura 5.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

58 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Nauczyciele-specjaliści w składzie zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu W zespole nadzorującym w sali dla ucznia niepełnosprawnego lub nie-dostosowanego społecznie, mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinien być specjalista z zakresu danej niepełnosprawnoś-ci, w szczególności: tyflopedagog (dla ucznia słabowidzącego lub niewi-domego), surdopedagog (dla ucznia słabosłyszącego lub niesłyszącego), tłumacz języka migowego, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właści-wego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych lub pedagog resocjalizacji albo socjoterapeuta, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem. Jeżeli sprawdzian jest przeprowadzany przy udziale nauczyciela wspomagającego, funkcję tę pełni jeden z członków ZN. (Komunikat dyrektora CKE, p. 17. i 18.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

59 Zgłoszenie do OKE w Gdańsku liczebności zespołów nadzorujących
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Zgłoszenie do OKE w Gdańsku liczebności zespołów nadzorujących Aplikacja skład zespołów nadzorujących zamieszczona w Serwisie OKE dla dyrektorów szkół – aktywna od początku marca do 5 kwietnia (piątek) 2013 r. Osobno dla każdej sali egzaminacyjnej dyrektor szkoły wprowadza informacje: - o liczbie uczniów w sali - o liczbie osób w zespole nadzorującym - czy do zespołu włączono nauczyciela z innej szkoły (w przypadku sprawdzianu informacja o włączonych do zespołu nauczycielach przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu nie jest istotna). Jeżeli dyrektor szkoły wprowadzi zmiany w składzie któregoś z zespołów nadzorujących, zgłoszenie elektroniczne powinien uaktualnić. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

60 Przeszkolenie członków SZE
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Przeszkolenie członków SZE Dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego na miesiąc przed sprawdzianem (nie później niż 4 marca) szkoli powołanych przez siebie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji sprawdzianu, w szczególności: procedur przebiegu sprawdzianu zadań zespołu instrukcji dotyczących sprawdzianu (Rozdział 11. z procedur) procedur postępowania z materiałami objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. (Procedura 2., p. 4. oraz Procedura 6.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

61 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Zarówno członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jak i uczniowie powinni zostać przeszkoleni przez dyrektora szkoły w zakresie przypadków, w których sprawdzian musi zostać unieważniony, czyli: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzamina-cyjnych przez ucznia (słuchacza) wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urzą-dzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia (słu-chacza) z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom) wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia (słuchacza). (Procedura 2., p oraz Procedura 6., p. 1n.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

62 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Nauczyciele z zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w 2013 roku powinni pamiętać o: dokładnym sprawdzeniu zgodności trzyznakowych kodów uczniów oraz numerów PESEL wpisanych w dwóch miejscach zestawów – z tymi informacjami na naklejce na kopercie przeniesieniu trzyznakowych kodów uczniów na matryce znaków na kartach odpowiedzi w zestawach umieszczeniu w bezpiecznych kopertach wyłącznie zestawów wypełnionych przez zdających naniesieniu na bezpieczne koperty z zestawami adnotacji o dys-funkcjach uczniów lub ich nieobecności na sprawdzianie dokładnym przeliczeniu zestawów wypełnionych przez uczniów przed zaklejeniem bezpiecznej koperty i naniesieniu tej liczby na kopercie. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

63 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Zadanie 4 b) Przekazanie szóstoklasistom informacji o sprawdzianie przez PSZE Dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem sprawdzianu informuje uczniów szóstej klasy o warunkach przebiegu sprawdzianu oraz o prawach i obowiązkach zdających. Umożliwia im zapoznanie się z Informacją dla ucznia (słuchacza) dotyczącą przebiegu spraw-dzianu zamieszczoną w procedurach sprawdzianu (s. 16.). (Procedura 2., p. 4.4.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

64 Zadanie 4 c) Nadzorowanie przygotowania sal egzaminacyjnych
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Zadanie 4 c) Nadzorowanie przygotowania sal egzaminacyjnych PSZE nadzoruje przygotowanie sal zgodnie z przepisami bhp oraz procedu-rami. W dniu sprawdzianu przewodniczący zespołów nadzorujących spraw-dzają w swoich salach przygotowanie: stolików ustawionych w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających kartek z danymi zdających: nazwiskiem, imionami, numerem PESEL oraz ich trzyznakowym kodem stanowisk pracy dla uczniów z dysfunkcjami miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów sprawnego zegara oraz tablicy/planszy do zapisania godzin rozpoczęcia i za- kończenia sprawdzianu listy zdających w danej sali (z imionami i nazwiskami) umieszczonej przed wejściem do sali zapasowych przyborów do pisania (Procedura 1.; Procedura 2., p oraz Procedura 7., p. 4.) usunięte pomoce dydaktyczne Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012

65 Zadanie 4 d) Skompletowanie wzorów dokumentacji egzaminacyjnej
Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej Zadanie 4 d) Skompletowanie wzorów dokumentacji egzaminacyjnej → Egzaminy → Sprawdzian → Procedury i załączniki dokumenty z procedur CKE obowiązujących w roku szkolnym 2012/ (załączniki nr 1-11) w formacie Word dwa załączniki opracowane przez OKE: Wykaz uczniów z dysfunkcjami Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

66 Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej
Dla przypomnienia… Dyrektor szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 przesyła do OKE w Gdańsku na piśmie: udokumentowany wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu poza szkołą, np. w domu ucznia (patrz: slajd nr 7.) – do wniosek w sprawie dostosowania warunków sprawdzianu w przypadkach nieujętych w Komunikacie dyrektora CKE (patrz: slajd 31.) – do wniosek o zastosowanie specjalnych kryteriów oceniania u ucznia, który wcześniej kształcił się za granicą (patrz: Komunikat dyr. CKE, Tabela 1., p. XIII) – do zamówienie na arkusz dla nauczyciela wspomagającego (patrz: slajdy nr 49. i 50.) – do wniosek w sprawie dostosowania warunków sprawdzianu dla ucznia ze sprzęże-niami niepełnosprawności (patrz: slajd nr 21.) – do wniosek o zwolnienie ze sprawdzianu ucznia w sytuacji losowej (patrz: slajd nr 23.) i w przypadku sprzężeń niepełnosprawności (slajd nr 20.) – do informację (faksem) o konieczności zmiany w zestawieniu danych uczniów (Hermes) (patrz: slajdy nr 14. i 15.) – od do czasu wydania uczniowi ważnego zaświadczenia o wynikach Zbiorcze zapotrzebowanie na arkusze egzaminacyjne z łączną liczbą sal egzamina-cyjnych i arkuszy (patrz: slajd nr 12.) – do listę otrzymanych zaświadczeń o wynikach szóstoklasistów ze sprawdzianu – do r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 r.

67 Dziękuję. Opracowanie: Joanna Wawrowska
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, wrzesień 2012 Telefony kontaktowe ☎ w sprawie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu: (58) ☎ w sprawie aplikacji Hermes: (58) (58) lub 64 Dziękuję. Opracowanie: Joanna Wawrowska


Pobierz ppt "Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google