Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA STANU INFRASTRUKTURY Stan – grudzień 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA STANU INFRASTRUKTURY Stan – grudzień 2004."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA STANU INFRASTRUKTURY Stan – grudzień 2004

2 Obowiązujący główny akt prawny, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 roku, w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.91 poz.408 z późniejszymi zmianami) Ostatnia zmiana: Rozporządzenie MZ z dnia 20 listopada 2004r. o treści: Zakład opieki zdrowotnej, który nie zrealizował programu (dostosowania zakładu do wymagań), a termin jego realizacji upłynął albo upłynie przed dniem 30 czerwca 2005 r,może prowadzić działalność nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2005 roku

3 Projekt Rozporządzenia MZ (drugi ) ma obowiązywać od dnia 1 lipca 2005 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Zakład opieki zdrowotnej, prowadzący działalność w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, niespełniający wymagań określonych w przepisach tego rozporządzenia dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do 31 grudnia 2008r. (opublikowany na stronie internetowej MZ w marcu 2005 roku)

4 Projekt Rozporządzenia MZ ma obowiązywać od dnia 1 lipca 2005 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zoz Organ prowadzący rejestr ocenia program.... Organ prowadzący rejestr ocenia program.... i odmawia przyjęcia programu, jeżeli stan pomieszczeń lub urządzeń zakładu może powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie... i niezwłocznie wykreśla zakład z rejestru w całości lub części dotyczącej działalności nieodpowiadającej wymaganiom. nieodpowiadającej wymaganiom.

5 Projekt Rozporządzenia MZ ma obowiązywać od dnia 1 lipca 2005 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Usytuowanie oddziału pomocy doraźnej powinno zapewnić jego łatwą komunikację z OAiIT, zespołem operacyjnym, zespołem diagnostyki obrazowej, komunikacją pionową Usytuowanie oddziału pomocy doraźnej powinno zapewnić jego łatwą komunikację z OAiIT, zespołem operacyjnym, zespołem diagnostyki obrazowej, komunikacją pionową Usytuowanie OAi IT powinno zapewnić łatwą komunikację z zespołem operacyjnym, oddziałem ratunkowym, pomocy doraźnej oraz ze wszystkimi oddziałami. Usytuowanie OAi IT powinno zapewnić łatwą komunikację z zespołem operacyjnym, oddziałem ratunkowym, pomocy doraźnej oraz ze wszystkimi oddziałami.

6 Ocena spełnienia wymogów sanitarnych i fachowych Opracowane ankiety wypełnione przez szpitale w grudniu 2004 roku, dostarczyły w grudniu 2004 roku, dostarczyły podstawowe dane dotyczące stanu spełniania wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej Określone jeszcze obowiązującym rozporządzeniem MZiOS z 1992 roku (Dz.U.92.74.366 wraz ze zmianami).

7 Ocena spełnienia wymogów sanitarnych i fachowych Na podstawie zebranych od jednostek informacji, ocenie poddano : główne obiekty jako zespół szpitalny główne obiekty jako zespół szpitalny poszczególne oddziały szpitalne poszczególne oddziały szpitalne

8 Ocenie poddano szpitale w zakresie bezpieczeństwa Wymagań, których niespełnianie stanowi o zagrożeniu dla życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie, Wymagań, których niespełnianie stanowi o zagrożeniu dla życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie, Możliwości bezpiecznej ewakuacji chorych z oddziałów szpitalnych Możliwości bezpiecznej ewakuacji chorych z oddziałów szpitalnych Informacje o posiadanych na miejscu pracowniach diagnostycznych, w celu wykluczenia transportu chorego Informacje o posiadanych na miejscu pracowniach diagnostycznych, w celu wykluczenia transportu chorego Połączeń komunikacyjnych np.bloku operacyjnego, pracowni RTG z oddziałami Połączeń komunikacyjnych np.bloku operacyjnego, pracowni RTG z oddziałami

9 Obiekty szpitalne poddano ocenie w zakresie elementów wymagających wysoko kosztochłonnych modernizacji : Oddziały szpitalne, oddziały IT stanowiska IT, Oddziały szpitalne, oddziały IT stanowiska IT, bloki operacyjne bloki operacyjne dźwigi,centralne sterylizatornie, kotłownie dźwigi,centralne sterylizatornie, kotłownie rezerwowe zasilania w energie elektryczną, wodę, rezerwowe zasilania w energie elektryczną, wodę, połączenia komunikacyjne połączenia komunikacyjne pokrycia dachowe i wymiana stolarki okiennej, pokrycia dachowe i wymiana stolarki okiennej, poradnie, pracownie, które należy wyprowadzić z kondygnacji poniżej terenu poradnie, pracownie, które należy wyprowadzić z kondygnacji poniżej terenu

10 Oddziały poddano ocenie w zakresie: Wielkości oddziału Wielkości oddziału (liczba łóżek a profil oddziału) (liczba łóżek a profil oddziału) Elementów stanowiących o bezpiecznej ewakuacji pacjentów z oddziału Elementów stanowiących o bezpiecznej ewakuacji pacjentów z oddziału Warunków socjalnych dla pacjenta Warunków socjalnych dla pacjenta (umywalki i liczba łóżek w salach chorych, węzły sanitarne, sale z własnym węzłem sanitarnym, system żywienia)

11 SZPITAL IDEALNY? W celu doprowadzenia do porównywalności informacji zawartych w ankietach opracowano system punktacji, kierując się głównie porównywalnym stopniem nakładów finansowych, jakie dany szpital musi ponieść w celu doprowadzenia do spełnienia wymagań. Uzyskane punkty dodatnie zobrazowały stopień już osiągniętych prawidłowych rozwiązań, punkty ujemne - stopień braku bezpieczeństwa dla pacjenta i skalę modernizacji, jakie należy wykonać, a ich zależność – wskaźnik standardów niespełnionych do prawidłowych. Uzyskane punkty dodatnie zobrazowały stopień już osiągniętych prawidłowych rozwiązań, punkty ujemne - stopień braku bezpieczeństwa dla pacjenta i skalę modernizacji, jakie należy wykonać, a ich zależność – wskaźnik standardów niespełnionych do prawidłowych.

12 SZPITAL IDEALNY? Szpital idealny w ocenie spełniania opisanych standardów pod względem wymagań dla szpitala i poszczególnych oddziałów osiągnąłby wskaźniki o wartości równej 0. Im wyższa jest wartość wskaźnika dla oddziałów, tym więcej w celu osiągnięcia prawidłowych rozwiązań należy w nich zmienić. tym więcej w celu osiągnięcia prawidłowych rozwiązań należy w nich zmienić. Im wyższa jest wartość wskaźnika dla obiektów szpitalnych, tym więcej prac modernizacyjnych i nakładów na nie szpital wymaga i nakładów na nie szpital wymaga

13 Szpitale tzw. ostre - HP.1.1. SZPITALE wielospecjalistyczne

14 Szpitale tzw. ostre - HP.1.1. Szpitale wymagające pilnych rozwiązań w celu podwyższenia bezpieczeństwa

15 Szpitale psychiatryczne - HP.1.2. Szpitale psychiatryczne

16 Obwody lecznictwa kolejowego stan obiektów Wiele obiektów wymaga: wymiany pokryć dachowych i stolarki okiennej, wymiany pokryć dachowych i stolarki okiennej, zmodernizowania centralnego ogrzewania zmodernizowania centralnego ogrzewania wymiany kanalizacji sanitarnej wymiany kanalizacji sanitarnej naprawy dróg wewnętrznych naprawy dróg wewnętrznych uregulowania stanu prawnego nieruchomości uregulowania stanu prawnego nieruchomości

17 Koszty infrastruktury Nazwa jednostkiLiczba m 2 terenu / łóżko Wartość podatku /łóżko Woj.Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SIENIAWKA 2 765 m 2 300 zł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny WROCŁAW 202 m 2 400 zł Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno Położniczy WAŁBRZYCH 45 m 2 161 zł

18 Koszty infrastruktury W przeliczeniu na 1 łóżko: Najwyższa opłata podatkowa – 898 zł Najniższa opłata podatkowa – 139 zł Największy teren – 2765 m 2 Najmniejszy teren – 45 m 2 Najmniejszy teren – 45 m 2

19 Amortyzacja

20 Mienie zbędne dla działalności statutowej Na 45 analizowanych placówek 22 posiada zbędne nieruchomości lub wolne powierzchnie w częściowo użytkowanych obiektach. Stanowią one nie tylko o dodatkowym obciążeniu placówki podatkiem od nieruchomości, lecz także podwyższają wydatki na jej utrzymanie (np. terenów zielonych), dozorowanie i zabezpieczenie obiektów wyłączonych z eksploatacji przed kradzieżą.

21 Mienie zbędne dla działalności statutowej Nieruchomości posiadane przez sp zoz : działki zawierające budynki mieszkalne, hotelowe działki zawierające budynki mieszkalne, hotelowe działki zawierające nieprzydatne obiekty szpitalne, przychodnie działki zawierające nieprzydatne obiekty szpitalne, przychodnie działki zawierające nieprzydatne obiekty infrastruktury – np. kotłownie, oczyszczalnie, drogi, kuchnie, pralnie działki zawierające nieprzydatne obiekty infrastruktury – np. kotłownie, oczyszczalnie, drogi, kuchnie, pralnie tereny zielone – parki, ziemie uprawne, działki tereny zielone – parki, ziemie uprawne, działki wolne zasoby, powierzchnie - w obiektach będących w użytkowaniu. wolne zasoby, powierzchnie - w obiektach będących w użytkowaniu.

22 Mienie zbędne dla działalności statutowej Podsumowanie W obecnej sytuacji spzoz nie są zainteresowane ich sprzedażą i poszukiwaniem nabywcy a szczególnie – ponoszeniem kosztów podziału czy wydzielenia i wyceny nieruchomości. Stan obecny – wynajmowanie i dzierżawienie nieruchomości zbędnych, stanowi dodatkowe przychody. Jednakże wiele obiektów niszczeje tracąc na wartości i stanowi jedynie obciążenie dla sp zoz.

23 Mienie zbędne dla działalności statutowej Oczekiwana zmiana prawa Zbycie powyższych nieruchomości pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów działalności jednostek. Jednakże, aby spowodować zainteresowanie ich zbywaniem za możliwie najwyższą cenę istotne jest stworzenie zasad, które spowodują, że środki uzyskane z ich sprzedaży zasilą konto placówki, która je zbyła.

24 Infrastruktura – podsumowanie Dokonana analiza infrastruktury daje podstawy do: Uwzględnienia stanu oddziałów i szpitali przy projektowaniu ewentualnego przemieszczania oddziałów Uwzględnienia stanu oddziałów i szpitali przy projektowaniu ewentualnego przemieszczania oddziałów Weryfikacji zasobów terenów i obiektów, które z punktu widzenia obecnego użytkownika są mu nieprzydatne i sporządzenia programu ich wycen, podziału i sprzedaży Weryfikacji zasobów terenów i obiektów, które z punktu widzenia obecnego użytkownika są mu nieprzydatne i sporządzenia programu ich wycen, podziału i sprzedaży Zbycia zasobów terenów, których koszt utrzymania jest bardzo wysoki, a ich dalsze utrzymywanie w całym zakresie nie znajduje uzasadnienia, Zbycia zasobów terenów, których koszt utrzymania jest bardzo wysoki, a ich dalsze utrzymywanie w całym zakresie nie znajduje uzasadnienia,

25 Infrastruktura – podsumowanie Dokonana analiza infrastruktury daje podstawy do: Określenia obiektów, w których dalsze inwestowanie nakładów na dostosowanie ich do standardów nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego i określenia ich przyszłości, Określenia obiektów, w których dalsze inwestowanie nakładów na dostosowanie ich do standardów nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego i określenia ich przyszłości, określenia najniższego spodziewanego poziomu przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości zbędnych określenia najniższego spodziewanego poziomu przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości zbędnych zweryfikowania sposobu obecnego systemu zbywania nieruchomości pod kątem ich skuteczności zweryfikowania sposobu obecnego systemu zbywania nieruchomości pod kątem ich skuteczności

26 Infrastruktura – podsumowanie Z danych OECD wynika, że w państwach UE środki wydawane przez szpitale na inwestycje związane z zakupem aparatury medycznej i modernizacje budowlane stanowią 8,4% kosztów ogółem. Zakładając, że stan naszych szpitali wymaga znacznie szybszego tempa odtwarzania zasobów należy założyć, że dolnośląskie szpitale powinny przeciętnie rocznie mieć możliwość przeznaczania na inwestycje 8,4% -11% przychodów, co stanowi około 60 mln zł


Pobierz ppt "ANALIZA STANU INFRASTRUKTURY Stan – grudzień 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google