Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NASZE DZIAŁANIA W MIJAJĄCYM 2009 ROKU. Zbliżający się koniec roku, jest znakomitą okazją do podsumowania naszych osiągnięć i dokonań w dziedzinie realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NASZE DZIAŁANIA W MIJAJĄCYM 2009 ROKU. Zbliżający się koniec roku, jest znakomitą okazją do podsumowania naszych osiągnięć i dokonań w dziedzinie realizacji."— Zapis prezentacji:

1 NASZE DZIAŁANIA W MIJAJĄCYM 2009 ROKU

2 Zbliżający się koniec roku, jest znakomitą okazją do podsumowania naszych osiągnięć i dokonań w dziedzinie realizacji zadań, jakie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wykonuje dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy Wojska Polskiego.

3 INWESTYCJE MIESZKANIOWE

4 W mijającym 2009 roku Oddział Regionalny WAM we Wrocławiu, zakończył 3 duże inwestycje we Wrocławiu, które służyć mają zaspokojeniu potrzeby mieszkaniowych żołnierzy naszej armii. Budynek mieszkalny przy ul. Obornickiej 122 Budynek mieszkalny przy ul. Przybyszewskiego 93-95 Budynek internatu przy ul. Obornickiej 124

5 W okresie wakacyjnym, zakończono przebudowę dwóch budynków przy ul. Obornickiej we Wrocławiu, dzięki czemu jeden z nich został przeznaczony na budynek mieszkalny a drugi na internat. Budynek mieszkalny przy ul. Obornickiej 122

6 Dzięki przebudowie budynku przy ul. Obornickiej 122 otrzymano 44 mieszkania. Część byłych koszar, za sprawą przebudowy, przeistoczyła się w miejsce, w którym pełniący służbę żołnierze i ich rodziny, będą mogli znaleźć swój własny kąt. Mieszkania w budynku przy ul. Obornickiej 122 po przebudowie Budynek przy ul. Obornickiej 122 zapewnia wszelkie wygody. Moment uroczystego oddania inwestycji, połączony był ze świętem Wojska Polskiego, co miało podkreślać wagę tej części żołnierskiego życia, jaką jest posiadanie własnego mieszkania

7 Przy okazji oddania mieszkań przy ul. Obornickiej 122, pomyślano również o żołnierzach, którym przysługuje zakwaterowanie tymczasowe. Z myślą o nich przebudowano budynek przy ul. Obornickiej 124, gdzie powstało 79 segmentów internatowych z 86 miejscami. Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji, można było zlikwidować 9 kwater internatowych przy ul. Koszarowej we Wrocławiu i przeznaczyć je na lokale mieszkalne, do zakwaterowania żołnierzy z rodzinami. W planach jest likwidacja kolejnych 11 kwater internatowych, z przeznaczeniem ich na mieszkania. Budynek internatu przy ul. Obornickiej 124 po przebudowie

8 Przy okazji Święta Niepodległości, przekazano kadrze zawodowej 56 funkcjonalnych lokali mieszkalnych, w nowowybudowanym, czteropiętrowym budynku przy ul. Przybyszewskiego 93–95 we Wrocławiu. Są to nowoczesne mieszkania, o wysokim standardzie. Mieszkańcy mają do dyspozycji miejsca parkingowe, zabezpieczone ogrodzeniem, podobnie całe osiedle jest ogrodzone, co podnosi bezpieczeństwo jego mieszkańców. Budynek mieszkalny przy ul. Przybyszewskiego 93-95

9 W ramach działań w kierunku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych naszych żołnierzy, podjęto decyzję o przebudowie budynku w Brzegu przy ul. Piastowskiej 20 z przeznaczeniem na mieszkania. Otrzymamy w ten sposób dalszych 21 mieszkań. Po zrealizowaniu do końca 2009 roku tej inwestycji, zostaną zaspokojone potrzeby żołnierzy służby stałej, z rodzinami i część potrzeb żołnierzy służby terminowej z garnizonu Brzeg. Budynek przy ul. Piastowskiej 20 w Brzegu po przebudowie przeznaczony na mieszkania

10 REMONTY

11 W ramach realizacji zadań, wynikających z ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych, były podejmowane wszelkiego rodzaju działania, zmierzające do poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów, w obiektach już istniejących. W dobiegającym końca roku wykonano szereg remontów, często bardzo skomplikowanych, takich jak modernizacje dachów, wzmocnienia ścian i fundamentów, na przykład w obiekcie jeleniogórskim przy ul. Rodzinnej 3, powstałym jeszcze w 1926 roku. Na bieżąco wykonywane są remonty mniejsze, ale mające bardzo wielkie znaczenie dla osób korzystających z naszych mieszkań, takie jak: remonty klatek schodowych i wymiana instalacji c.o.

12 Budynek przy ul. Wyczółkowskiego 46 w Jeleniej Górze – po remoncie dachu

13 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

14 Kolejną formą naszej działalności, z której uzyskano dużą efektywność jest pozyskiwanie środków finansowych z tytułu obrotu nieruchomościami w zakresie sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, zabudowanych i niezabudowanych na obszarze województwa dolnośląskiego i opolskiego. Oddział w 2009r. zorganizował ponad 300 przetargów na sprzedaż 231 gruntów zabudowanych i niezabudowanych. Dysponując szerokim katalogiem atrakcyjne położonych lokali użytkowych i gruntów głównie we Wrocławiu, Opolu, Nysie, Jeleniej Górze, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, Wrocławski Oddział uzyskał z wynajmu i dzierżawy, przychody na poziomie 7,6 mln zł.

15 Oddział podejmował i będzie kontynuował w latach następnych działania w kierunku zwiększenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa. Odbywa się to m.in. wnioskowaniem o sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego przez właściwe Gminy, podziałów nieruchomości, w wyniku których powstają np. działki budowlane w Bolesławcu, Kłodzku i Nysie. W ramach przychodów należnych Skarbowi Państwa, w imieniu i na rzecz którego działa Oddział we Wrocławiu, zwiększane są sukcesywnie wpływy z tytułu wnoszonych opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów

16 Dla dotarcia do jak największej liczby osób, które mogą być zainteresowane naszymi ofertami, Oddział prowadził różnorakie akcje marketingowe - reklama, publikacje prasowe, internetowe oraz bezpośrednie docieranie z informacją do potencjalnych klientów. Większa liczba oferentów to zwiększone przychody dla Oddziału, a tym samym Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

17 DZIAŁALNOŚĆ MIESZKANIOWA

18 W 2009 roku przyznano mieszkania 196 żołnierzom zawodowym, a 120 żołnierzom, którzy nie byli zainteresowani przydziałem lokalu, wypłacany był zryczałtowany ekwiwalent, w zamian za rezygnację z kwatery. W mijającym roku Oddział wrocławski wypłacił 17 odpraw mieszkaniowych żołnierzom zawodowym, którzy nabyli uprawnienia emerytalno-rentowe i zakończyli pełnienie zawodowej służby wojskowej. Wypłacono również 6 ekwiwalentów za rezygnację z kwatery.

19 W wyniku tzw. efektów mieszkaniowych, uzyskanych w ramach działań inwestycyjnych i pozyskania innych lokali, Oddział WAM we Wrocławiu dysponuje obecnie 4 internatami o 391 miejscach oraz 39 kwaterami internatowymi, o 163 miejscach. Sumując, Oddział wrocławski posiada 554 miejsca internatowe

20 MIESZKAJMY BEZ DŁUGÓW

21 W 2009 roku WAM we Wrocławiu, pragnąc wesprzeć swoich lokatorów, mających problemy natury finansowej, czego skutkiem są braki w terminowym opłacaniu należności czynszowych, realizowała program o nazwie Mieszkajmy bez długów. Osoby korzystające z pomocnej ręki WAM-u, nie muszą już martwić się dodatkowym obciążeniem z tytułu przyrostu odsetek ustawowych, czy dodatkowych kosztów powiększających powstałe zadłużenie. Realizujący ten program lokatorzy, utracili status dłużnika i nie są już zagrożeni ustawowymi sankcjami, określonymi w przepisach prawnych. Już teraz możemy przekazać, że wspólnie z mieszkańcami w wielu przypadkach znaleźliśmy rozwiązanie poprzez podpisanie ugody na spłatę zadłużenia w dogodnych ratach, bądź odroczeniu terminu do ich zapłaty. Wychodząc naprzeciw lokatorom, Oddział we Wrocławiu pragnie kontynuować tę dobrą passę tak, aby już nigdy dług nie spędzał snu z powiek. Zapraszamy zatem, do dialogu i skorzystania w 2010 roku z programu Mieszkajmy bez długów.

22 INWESTYCJE MIESZKANIOWE W LATACH 2010-2011 Oddział WAM we Wrocławiu, wykonał prace przygotowawcze umożliwiające budowę osiedli mieszkaniowych dla żołnierzy z garnizonu Wrocław i Opole. Oddział WAM we Wrocławiu, wykonał prace przygotowawcze umożliwiające budowę osiedli mieszkaniowych dla żołnierzy z garnizonu Wrocław i Opole. W 2010 roku zamierzamy opracować projekty budowlane i rozpocząć budowy budynków mieszkalnych przy ul. Kani w Oplu oraz w miejscowości Wysoka – gmina Kobierzyce dla żołnierzy z Wrocławia. Budowa osiedli w Opolu i pod Wrocławiem będzie zakończona w 2011 roku, co powinno zaspokoić potrzeby mieszkaniowe żołnierzy garnizonu Opole i Wrocław. W 2010 roku zamierzamy opracować projekty budowlane i rozpocząć budowy budynków mieszkalnych przy ul. Kani w Oplu oraz w miejscowości Wysoka – gmina Kobierzyce dla żołnierzy z Wrocławia. Budowa osiedli w Opolu i pod Wrocławiem będzie zakończona w 2011 roku, co powinno zaspokoić potrzeby mieszkaniowe żołnierzy garnizonu Opole i Wrocław.

23 SPOTKANIA ŚRODOWISKOWE

24 Oddział Regionalny WAM we Wrocławiu intensyfikując swoje działania, czynnie współpracował z dowódcami jednostek wojskowych na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego. Nasz Oddział na bieżąco starał się reagować na potrzeby mieszkaniowe Wojska Polskiego. Dyrektor oraz pracownicy oddziału uczestniczyli w spotkaniach środowiskowych z żołnierzami i dowódcami jednostek oraz instytucji wojskowych. Czynnie uczestniczyliśmy w świętach Wojska Polskiego oraz uroczystościach rocznicowych w jednostek wojskowych.

25 Oddzia ł Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we Wroc ł awiu, sk ł ada Ż o ł nierzom i naszym Klientom serdeczne ż yczenia wielu radosnych dozna ń z okazji Ś wi ą t Bo ż ego Narodzenia, wszelkiego co najlepsze w ka ż dym dniu nadchodz ą cego Nowego Roku, aby marzenia zmieni ł y si ę w rzeczywisto ść, a sukcesy przeros ł y oczekiwania Dyrektor Oddzia ł u Regionalnego WAM we Wroc ł awiu


Pobierz ppt "NASZE DZIAŁANIA W MIJAJĄCYM 2009 ROKU. Zbliżający się koniec roku, jest znakomitą okazją do podsumowania naszych osiągnięć i dokonań w dziedzinie realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google