Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBLICZANIE ROZPŁYWÓW PRĄDÓW W SIECIACH OTWARTYCH - Metoda liczb zespolonych - Pierwsze prawo Kirchhoffa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBLICZANIE ROZPŁYWÓW PRĄDÓW W SIECIACH OTWARTYCH - Metoda liczb zespolonych - Pierwsze prawo Kirchhoffa."— Zapis prezentacji:

1 OBLICZANIE ROZPŁYWÓW PRĄDÓW W SIECIACH OTWARTYCH - Metoda liczb zespolonych - Pierwsze prawo Kirchhoffa

2 Podstawowe zależności i określenia

3 Przy obciążeniu indukcyjnym kąt jest dodatni i moc bierna jest również dodatnia, przy obciążeniu pojemnościowym kąt i moc Q są ujemne. Podstawowe zależności i określenia

4 Prąd czynny I cz jest to rzut wektora prądu na kierunek, w którym położony jest wektor napięcia: I cz = I cos Prąd bierny I b jest to rzut wektora prądu na kierunek prostopadły do wektora napięcia: I b = I sin Składowa rzeczywista prądu I jest to rzut wektora prądu na kierunek osi rzeczywistych: I = I cos i Składowa urojona prądu I jest to rzut wektora prądu na kierunek osi urojonych I = I sin i Podstawowe zależności i określenia

5 Jeżeli wektor napięcia położony jest w osi rzeczywistych, czyli U = U i = - i, wówczas składowa urojona prądu równa jest składowej biernej z przeciwnym znakiem: I = I - j I = I cos i – j I sin i = I cos(- ) - j I sin (- ) I = I cos i = I cos = I cz - I = - I sin i = I sin = I b

6 Podstawowe zależności i określenia Podsumowując: Przy obciążeniu indukcyjnym > 0,Q > 0,I < 0 Przy obciążeniu pojemnościowym 0

7 Założenia do obliczeń Obliczenia rozpływu prądów rozpoczyna się od wyznaczenia prądów odbiorów. Dla węzła znane są wartości mocy odbieranej, najczęściej w postaci par: P, Q lub P, cos Prąd odbioru określony jest wzorem ogólnym: I = I (cos i + j sin i ) Gdzie:

8 Założenia do obliczeń Przyjmuje się następujące założenia: 1.W każdym węźle panuje napięcie znamionowe: U = U n 2.Wektor napięcia położony jest w osi rzeczywistych: U = U Przy takich założeniach: I = I (cos - j sin ) Gdzie:

9 Sieci I i II rodzaju 1.Obliczenie prądów odbiorów 2.Obliczenie prądów w gałęziach sieci I 46 = I 6 I 54 = I 5 I 24 = I 46 + I 54 + I 4 I 23 = I 3 I 12 = I 23 + I 24 + I 2 I 01 = I 12 + I 1

10 Sieci I i II rodzaju

11 Sieci III rodzaju 30 kV 1.Obliczenie prądów odbiorów 2.Obliczenie prądów pojemnościowych 3.Obliczenie prądów w gałęziach sieci

12 Sieci III rodzaju 30 kV

13 OBLICZANIE SPADKÓW I STRAT NAPIĘCIA W SIECIACH OTWARTYCH

14 Definicje Stratą napięcia U 12 nazywa się różnicę geometryczną napięć w dwóch punktach (węzłach) sieci 1 i 2: Spadkiem napięcia nazywa się algebraiczną różnicę napięć w dwóch punktach sieci

15 Składowe wektora straty Strata napięcia w linii jest równa sumie geometrycznej czynnej i biernej straty napięcia:

16 Podłużną stratą napięcia U w linii przesyłowej nazywa się rzut wektora całkowitej straty napięcia U na kierunek osi rzeczywistych (kierunek odniesienia). Poprzeczną stratą napięcia U nazywa się rzut wektora całkowitej straty napięcia na kierunek osi urojonych (prostopadły do kierunku odniesienia). Czynną stratą napięcia nazywa się stratę napięcia na rezystancji linii: Bierną stratą napięcia nazywa się stratę napięcia na reaktancji linii: Składowe wektora straty

17 Strata a spadek Podłużna strata napięcia równa się odcinkowi ac: U = ac Poprzeczna strata napięcia równa się odcinkowi cc: U = cc

18 Sieci I i II rodzaju Podany zostanie sposób obliczania spadku napięcia przy dowolnym obciążeniu dla linii: zasilającej rozdzielczej Jako przypadek ogólniejszy zostanie rozważona linia II-go rodzaju. Linię I-go rodzaju można traktować jako przypadek szczególny, przyjmując Z L = R L

19 Spadek napięcia w linii zasilającej dla małych : więc U = ac = U Przy założeniu cd = 0: Spadek napięcia równy jest podłużnej stracie napięcia Obciążenie indukcyjne

20 Obliczanie spadku napięcia Wykorzystując powyższe założenie można określić praktyczny wzór na spadek napięcia. Ponieważ całkowita strata napięcia: Stąd: Jeżeli odbiornik określony jest wartościami mocy czynnej i biernej, wówczas wzór na spadek napięcia można zapisać w postaci:

21 Obliczanie spadku napięcia Jeżeli obciążenie ma charakter indukcyjny to składowa urojona prądu jest ujemna, a prąd bierny i moc bierna są dodatnie. Wówczas: U f1 > U f2 i U > 0 Jeżeli obciążenie ma charakter pojemnościowy to składowa urojona prądu jest dodatnia, a prąd bierny i moc bierna są ujemne. Stąd: U f1 U f2 i U 0 Możliwy jest przypadek, że: U f1 = U f2 i U = 0

22 W obliczeniach praktycznych operuje się procentowym spadkiem napięcia, odniesionym do napięcia znamionowego Spadek przewodowy: lub: Obliczanie spadku napięcia

23 Spadek napięcia w linii rozdzielczej Spadek napięcia w całej linii równa się sumie spadków napięcia na poszczególnych jej odcinkach: Metoda sumowania odcinkami

24 Pamiętając, że prądy w gałęziach wynikają z sumowania prądów odbiorów można wyrazić spadek napięcia w zależności od prądów odbiorów, a nie linii: Metoda sumowania momentami lub w zależności od mocy odbiorów: Obliczanie spadku napięcia

25 Sieci III rodzaju Linia zasilająca, obciążona mocą czynną i bierną indukcyjną

26 Obliczanie spadku napięcia Dla linii III-go rodzaju kąt jest na tyle duży, że nie można pominąć odcinka cd, a zatem: Najłatwiej obliczyć spadek napięcia w linii III rodzaju określając dowolną metodą moduł wektora napięcia na początku linii U f1, a następnie obliczając spadek napięcia z jego definicji:

27 Linia jednofazowa Obliczenia spadków, jak również strat napięcia w linii jednofazowej przeprowadza się tak samo jak w linii trójfazowej, należy jednak pamiętać, że prąd obciążenia I płynie w tym przypadku dwoma przewodami linii. Wobec tego jeżeli R L i X L są odpowiednio rezystancją i reaktancją jednego przewodu linii i oba przewody są jednakowe, to dla linii II rodzaju spadek napięcia obliczymy ze wzoru:

28 Transformator Przy obliczaniu spadków napięcia w transformatorze pomija się gałąź magnesującą schematu zastępczego. Wówczas schemat ten ma taką samą postać jak schemat zastępczy linii II rodzaju. Wobec tego: Dla transformatora dwuuzwojeniowego: Dla transformatora 3-uzwojeniowego:


Pobierz ppt "OBLICZANIE ROZPŁYWÓW PRĄDÓW W SIECIACH OTWARTYCH - Metoda liczb zespolonych - Pierwsze prawo Kirchhoffa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google