Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORCY"— Zapis prezentacji:

1 DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Prof. dr hab. Jan Duraj … I JEDEN DZIEŃ

2 Richard Cantillon 1775 Osoba kupująca dobra po cenie pewnej, sprzedająca je po cenie niepewnej, ponosząca ryzyko działalności.

3 Czerpiąc z dorobku naukowego takich wybitnych postaci jak:
Adam Smith (1723–1790), Jean-Baptiste Say (1767 –1832), Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881–1973), Joseph Alois Schumpeter (1883–1950), Frank Hyneman Knight (1885–1972), Friedrich Hayek (1889–1992), Peter Ferdinand Drucker (1909–2005), William Jack Baumol (1922–), Israel Meir Kirzner (1930–) możemy za nimi powiedzieć, że: przedsiębiorca jest innowatorem, który – wprowadzając nowe czynniki produkcji, bądź ich kombinację – tworzy novum i wytrąca organizację z równowagi lub przywraca jej równowagę, zaś nie powiela istniejących rozwiązań.

4 Pojęcie przedsiębiorcy umocowane jest bardzo silnie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., która określa przedsiębiorcę: jako osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz za przedsiębiorców uważa także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

5 Co różni przedsiębiorcę biznesowego od przedsiębiorcy społecznego?
ZMIENNE PRZEDSIĘBIORCA BIZNESOWY SPOŁECZNY Priorytet celów i zadań Podejmuje i realizuje działalność gospodarczą przede wszystkim dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych (stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, zwrot z kapitału własnego, maksymalizacja dochodów osobistych właścicieli, wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa itp.). Uznaje priorytet celów społecznych i misji społecznej nad celami gospodarczymi, respektując zasady solidarności, partnerstwa, samorządności i demokracji. Zmierza do wzrostu połączonej wartości społecznej przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem Traktuje kapitał finansowy jako źródło władzy i czerpania zysków. Traktuje kapitał społeczny jako zasadnicze źródło i cel działania, dążąc do pokrycia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (ewentualną nadwyżkę finansową przeznaczyć na sfinansowanie społecznych celów statutowych organizacji i/lub celów społeczności lokalnej). Sprzymierzeńcy Neoliberaliści Komunitaryści

6 Czy można stać się przedsiębiorcą nolens volens?
Organizacje pożytku publicznego mogą stać się przedsiębiorcą społecznym wskutek przekształcenia odpłatnej działalności statutowej w działalność gospodarczą z chwilą rejestracji tej działalności, gdy: osiągnęły nadwyżkę przychodu uzyskanego w ramach działalności odpłatnej nad kosztami jego powstania, a) b) Dylemat – czy stać się jednym ze społecznych przedsiębiorców, czy też zapłacić określoną karę, działając nadal jako organizacja pożytku publicznego? krótkookresowe (3 m-ce) wynagrodzenie pracownika organizacji pożytku publicznego przekroczyło wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przemysłu.

7 Dylematy przedsiębiorczości wynalazczej
Ochrona patentowa z reguły ma charakter terytorialny. Jednak coraz więcej jest przedsiębiorców, którzy o swoje prawa chcą zadbać globalnie. Polskie firmy i naukowcy zgłosili w 2014 r. do Europejskiego Urzędu Patentowego łącznie 475 wniosków patentowych; zaś Hiszpania 1,4 tys., a Niemcy 25,6 tys.!

8 Do czego i jak wykorzystać patenty?
uzyskanie dostępu do cudzej technologii w zamian za zaoferowanie innej firmie prawa do korzystania z własnych technologii; do wyceny przedsiębiorstwa – patenty podlegają wycenie w przypadku sprzedaży firmy i pozwalają istotnie podwyższyć wartość przedsiębiorstwa; zabezpieczenie kredytów, licencjonowanie patentów zamiast wykorzystywania we własnych jednostkach; złożenie wniosku patentowego w kraju wynalazcy na pewien element rozwiązań technologicznych, pozostałe składniki wynalazku zgłosić do EPO i USPTO. d) b) c) a) e)

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORCY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google