Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Paulina Filipiak Specjalista Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalna Dyrekcja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Paulina Filipiak Specjalista Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalna Dyrekcja."— Zapis prezentacji:

1 Rola oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Paulina Filipiak Specjalista Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009 r.

2 2 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: Jest instrumentem służącym realizacji zasad ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez stosowanie przede wszystkim zasad prewencji i przezorności; Cel: rozpoznanie szkodliwego wpływu planowanych przedsięwzięć na środowisko oraz jego zminimalizowanie; Jest procedurą z obowiązującym udziałem społeczeństwa; Ustalenia ooś w procesie decyzyjnym zapewniają r ó wnorzędne traktowanie aspekt ó w ochrony środowiska z aspektami społecznymi, ekonomicznymi oraz innymi uwarunkowaniami; O cena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności: weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ; uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień ; zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

3 Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009 r.3 PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WYMAGA REALIZACJA: planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa), planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli stwierdzony zostanie obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (na podstawie art. 63 ust. 1 – tj. po przeprowadzeniu screeningu). Ocenę oddziaływania na środowisko (dla przedsięwzięć z I i II grupy) przeprowadza się w ramach: (1) postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ; (2) postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego – jeżeli stwierdzono taką konieczność. ad.1) Ocenę oddziaływania na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji. ad.2) Ocenę oddziaływania na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego - przeprowadza RDOŚ.

4 Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009 r.4 TRANSGRANICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO OOŚ w kontekście transgranicznym przeprowadza się w przypadku przedsięwzięć z I i II grupy, których znacząco negatywne skutki realizacji mogą ujawnić się na terytorium innego państwa. W przypadku postępowań transgranicznych z RFN procedurę transgraniczną reguluje Umowa polsko-niemiecka o realizacji Konwencji z Espoo wyznaczając ramy współpracy w tym zakresie. Umowa określa m.in. organy biorące udział w procedurze, terminy przekazywania powiadomienia wraz z dokumentacją, deklaracji uczestnictwa, stanowiska oraz uwag i wniosków, organizowanie konsultacji transgranicznych, przekazanie decyzji końcowej, tłumaczenie dokumentacji itd. Organ wydający decyzję środowiskową w jej uzasadnieniu powinien podać informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie uwzględniono wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

5 Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009 r.5 WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NASTĘPUJE PRZED UZYSKANIEM NASTĘPUJĄCYCH 14 DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z 1994 r. - Prawo budowlane; decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy z 1994 r. – Prawo budowlane; decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnychwyrobiskach górniczych – wydawanej na podstawie ustawy z 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze; decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z 18.07.2001 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze; pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wydawanego na podstawie ustawy z 2001 r. – Prawo wodne;

6 Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009 r.6 decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z 2004 r. o ochronie p rzyrody ; decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów; decyzji o zmianie lasu na użytek rolny – wydawanej na podstawie ustawy z 1991 r. o lasach; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wydawanej na podstawie ustawy z 2003 r. o transporcie kolejowym; decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady – wydawanej na podstawie ustawy z 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 – wydawanej na podstawie ustawy z 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego; decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r.

7 Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009 r.7 ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku przedsięwzięć z I grupy tj.: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych oraz przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych i na obszarach morskich, zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny i przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego; starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów; dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

8 Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009 r.8 UDZIAŁ ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ W POSTĘPOWANIU OOŚ Zasięgnięcie opinii przed wydaniem postanowienia tzw. screeningowego i scopingowego : regionalnego dyrektora ochrony środowiska; państwowej inspekcji sanitarnej, tj. państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w odniesieniu do następujących przedsięwzięć z I grupy: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego / państwowego granicznego inspektora sanitarnego w odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć z I grupy oraz przedsięwzięć z II grupy. Opinie te wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

9 Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009 r.9 UDZIAŁ ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ W POSTĘPOWANIU OOŚ Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania: uzgadnia warunki jej realizacji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska; zasięga opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej (państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny). Uzgodnienie oraz opinię w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów Decyzja środowiskowa jest wiążąca dla organu wydającego jedną z 14- tu wymienionych wcześniej decyzji administracyjnych Organ prowadzący postępowanie ooś zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w uzasadnieniu tej decyzji podaje informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

10 Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009 r.10 UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o: 1.przystąpieniu do postępowania ooś; 2.wszczęciu postępowania; 3.przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie; 4.organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień; 5.możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; 6.możliwości składania uwag i wniosków; 7.sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania; 8.organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 9.terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa (jeżeli ma być ona przeprowadzona); 10.postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone; 11.Wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z jej treścią. Organ prowadzący postępowanie ooś zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w uzasadnieniu tej decyzji podaje informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie 21 – dniowego udziału społeczeństwa;

11 Frankfurt nad Odrą, 24 września 2009 r.11 Dziękuję za uwagę Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa tel. + 48 22 57 92 105 faks + 48 22 57 92 126


Pobierz ppt "Rola oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Paulina Filipiak Specjalista Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalna Dyrekcja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google