Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Karina Jahnz-Różyk Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne ISPOR POLAND, KRAKÓW 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Karina Jahnz-Różyk Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne ISPOR POLAND, KRAKÓW 2012."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Karina Jahnz-Różyk Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne ISPOR POLAND, KRAKÓW 2012

2 Powierzchnia : 312,000 km 2 POLSKA Ludność: 38,500,696 Rynek farmaceutyczny: 4,8 mld EUR (6 miejsce w Europie)

3 PKB= 189 133 mld PLN ( miejsce 18) PKB per capita w 2008 = 58 273 PLN (miejsce 50) PKB rocznie – 4% Inflacja - 4.2% Bezrobocie – 11.8%

4 Powstało w 2005 roku ISPOR POLAND CHAPTER 160 członków Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne (PTFE)

5 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

6 Leki [Le] Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego [ŚSSPŻ] Wyroby medyczne [WM]

7 1EURO =4.24 PLN 1EURO= 1.24 USD RUBEL ROS =0.1 PLN

8 Wzrost dostępności leków, w szczególności do leków innowacyjnych Obniżenie dopłat pacjentów Obniżenie kwoty refundacji z 21% do 17% w ciągu 10 lat Oszczędności 5% w 2012 roku

9 reguluje zasady, warunki i tryb podejmowania decyzji administracyjnych: o objęciu refundacją, finansowaniem, tworzy kryteria poziomu odpłatności, grup limitowych, reguluje kryteria ustalania cen urzędowych, ustala obowiązki aptek, wynikające z obrotu, podejmuje próbę zdefiniowania obowiązków osób, uprawnionych do wystawiania recept.

10 o zawodzie felczera, o ochronie zdrowia psychicznego, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o cenach, prawo farmaceutyczne, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach, przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

11 o zmianie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2012, poz.95)

12 Znosi kary dla lekarzy za niewłaściwie wypisane recepty; Wprowadza abolicję dla aptekarzy realizujących recepty z błędami przed dniem wejścia w życie nowelizacji; NFZ pozostaje jedynym organem kontrolującym; Aptekarze mogą odwoływać się do od decyzji kontrolerów NFZ do dyrektorów oddziałów wojewódzkich, a następnie prezesa NFZ; Lekarze nie będą wypisywać poziomu odpłatności za leki, mające jeden poziom refundacji; Zmiana art.40 – Minister Zdrowia będzie mógł podjąć decyzję administracyjną o refundowaniu leku w przypadku zastosowania w schorzeniu nie objętym charakterystyką leku (CHPL); Zrównano marże detaliczne dla leków refundowanych i sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego.

13 Całkowity budżet 10.445.819 PLN Refundacja apteczna 8.111.016 (77.6%) Programy lekowe 1.602.210 (15%) Chemioterapia 732.593 (7%) Styczeń-kwiecień (26,8%)

14 Całkowity budżet na refundacje(17%) Payback Grupy limitowe –nowe zasady Dostępność refundacyjna Stałe ceny i marże Nowe zasady tworzenia marży Nowe kontrakty Odpowiedzialność prawna ProducenciHurtownieAptekiPacjenci

15 Decyzje Refundacyjne Producent zapewnienie dostaw leku Zakaz reklamy leków refundowanych Instrumenty RSS Procedowanie decyzji refundacyjnej Przepisy przejściowe i końcowe ProducenciHurtownieAptekiPacjenci

16 Kwota refundacji w roku rozliczeniowym pomniejszona o planowaną kwotę refundacji w tej grupie w roku poprzedzającym, obliczoną przez NFZ, a ustalana w drodze decyzji administracyjnej przez MZ

17 W aptece na receptę Program lekowy Chemioterapia

18 Bezpłatnie Za odpłatnością ryczałtową Za odpłatnością w wysokości 30-50% ich limitu finansowania i za dopłatą w wysokości różnicy między cena detaliczną a wysokością limitu finansowania Dotyczy opakowań leków zawierających do 30DDD w opakowaniu lub proporcjonalnie do ilorazu liczby DDD w opakowaniu i 30DDD

19 Urzędowe ceny zbytu Urzędowe marże hurtowe Marże detaliczne

20 OD (PLN)DO (PLN)ZASADA MARŻY 5,0040% 5,0110,00 2+30% * (x-5PLN ) 10,0120,00 3.50+20% * (x-10PLN) 20,0140,00 5.50+15% * (x-20PLN) 40,0180,00 8.50+ 10% * (x-40PLN) 80,01160,00 12.50+5% * (x-80PLN) 160,01320,00 16.50+2.5% *(x-160 PLN) 320,01640,00 20,50+ 2.5% * (x-320PLN) 640,011280,00 28.50+2.5% * (x-640 PLN) 1280,01 44.50+1.25 *(x-1280PLN)

21 Grupę limitową tworzą leki posiadające tą samą nazwę międzynarodową, ale podobne działanie terapeutyczne i zbliżony mechanizm działania Podstawę limitu w danej grupie limitowej stanowi najwyższa spośród najniższych cen hurtowych za DDD leku, który dopełnia 15% obrotu ilościowego zrealizowanego w tej grupie limitowej

22 227 grup limitowych 867 leków (różne prezentacje) 33 środki spożywcze 251 wyrobów medycznych

23 263 leki 42 programy

24 337 leków 652 wskazania

25 GIST (Imatinib, Sunitinib) Zaawansowany rak jelita grubego (Bewacyzumab, Cefuksymab) Rak wątrobowokomórkowy (Scrofenib) Niedrobnokomórkowy rak płuca (Pemetreksed, Gefitynib, Erlotynib, Docefaksel) Zaawansowany włókniakomięśniak guzowaty skóry (DFSP) (Imatinib) Mięsaki tkanek miękkich (Trabektadyna) Rak piersi (Trastuzumab, Lapatynib, Kapecytabina) Rak nerki (Sunitynib, Sorafenib, Ewerolimus) Glejaki mózgu (Temozolamid) Chłoniaki złośliwe (Rytuksymab) Szpiczak mnogi plazmocytowy (Bortezamib) Przewlekła białaczka szpikowa (Imatinib)

26 Zespół koordynujący powołany przez Prezesa NFZ do spraw chorób rzadkich i ultrarzadkich Zespół koordynujący powołany przez Prezesa NFZ do spraw leczenia hormonem wzrostu

27 Hiperhomocysteinemia Choroba Pompego Choroba Gauchera Choroba Hurler Zespół Huntera Zespół Maroteaux-Lamy

28 CHOROBYLEKI BIOLOGICZNE Choroba Leśniowskiego-Crohna Reumatoidalne Zapalenie Stawów Łuszczycowe Zapalenie Stawów Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ( ZZSK) Infliximab Adalimumab Entenarecept Rytuximab

29 WZW typ B i C (interferony) Mukowiscydoza (tobramycyna) Nadciśnienie płucne (sidenofil/bosentan/iloprostan) Hemofilia u dzieci (czynnik VII i czynnik VIII) Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (immunoglobuliny) Stwardnienie rozsiane (interferon beta) Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym (dysport, botox) Niedokrwistość w przewlekłej niewydolności nerek (darbopoetyna-alfa, erytropotyna-beta) Leczenie wtórnej nadzcynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (cynkalcet) Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą choroba płuc (palwizumab)

30 LICZBA DAWEK/ROK PUNKTY/MG HOSPITALI ZACJA KOSZT/ROK KOSZT CAŁK. ETANERECEPT 50mg/tydzień 512,10 19 626 ADALIZUMAB 40mg/2 tyg. 265,30 20 020 INFLIKSIMAB 200mg/d 8 (3+5)2,11224 12 42713 651 INFLIKSIMAB 300mg/d 8 (3+5)2,11224 18 64119 865

31 1.Koszt substancji czynnej (wycena w miligramach, mikrogramach, mililitrach) – rozliczeniu podlega tylko taka ilość substancji, która została podana pacjentowi (np. jeśli w ampułce jest więcej substancji niż potrzebuje pacjent, a nie ma możliwości podzielenia dawki, reszta niewykorzystanej substancji nie zostaje rozliczona). Wycena punktowa, wartość punktu – 10 zł. 2.Koszt diagnostyki (ryczałty diagnostyczne możliwe do rozliczenia raz w roku lub wielokrotnie, jednak tylko do sumy określonej w ryczałcie). Wycena punktowa, wartość punktu – 52 zł. 3.Koszt serwisu związanego z podawaniem leków (hospitalizacje, hospitalizacje w trybie jednodniowym, podanie leku w trybie ambulatoryjnym). Wycena punktowa, wartość punktu – 52 zł. 4.Kwalifikacja pacjentów do programów przez zespoły koordynujące (dla kilkunastu programów m.in. reumatologicznych, chorób rzadkich itp.). Wycena punktowa, wartość punktu – 52 zł.

32 Sprzedaż uwarunkowana Upusty Rabaty Bonifikaty Pakiety Uczestnictwo w programach lojalnościowych Darowizny Prezenty, wycieczki, loterie, użyczenia itp..

33 EBM EBM KSZTAŁTUJE DECYZJE REFUNDACYJNE STRATEGIA NEGOCJACJE REFUNDACJADECYZJE IMPLEMENTACJA OCENA EKONOMICZNA CENY OCENA HTA MEDYCYNA WIARYGODNA PROFIL KLINICZNY

34 Weryfikacja raportów HTA Rada Transparentności Rekomendacja Prezesa AOTM Negocjacje 34 AOTM Komisja Ekonomiczna MZ

35 Decyzje refundacyjne wydawane są na 2,3 lub 5 lat Wnioskodawca składa wniosek o: - objęcie refundacją, - podwyższenie lub obniżenie urzędowej ceny zbytu, - skrócenie okresu obowiązywania decyzji

36 Lek, śsspż, wm nie ma odpowiednika we wskazaniu refundacyjnym Lek, śsspż, wm ma odpowiednik we wskazaniu refundacyjnym 1. Analiza kliniczna 2. Analiza ekonomiczna 3. Analiza wpływu na budżet 4. Analiza racjonalizacyjna (gdy analiza wpływu na budżet wskazuje na podmiotu zobowiązanego do finansowania wykazuje wzrost kosztów refundacji) Analiza wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych

37 Uzależnienie wielkości przychodu wnioskodawcy od uzyskiwanych efektów zdrowotnych Uzależnienie urzędowej ceny zbytu od zapewnienia dostaw po obniżonej, ustalonej w negocjacjach cenie Uzależnienie urzędowej ceny zbytu od wielkości obrotu Uzależnienie urzędowej ceny zbytu od zwrotu części uzyskanej refundacji płatnikowi Inne

38 Ustalenie urzędowej ceny zbytu Poziom odpłatności Wskazania refundacyjne Instrumenty dzielenia ryzyka Monitorowanie realizacji wydatków związanych z refundacja i przedstawianie Ministrowi Zdrowia propozycji w tym zakresie

39 4 przedstawicieli Ministra Zdrowia 2 przedstawicieli Prezesa NFZ 2 przedstawicieli Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

40 Przedstawienie rekomendacji refundacyjnych Warunki objęcia refundacja Wyznaczenia wartości progowej ceny zbytu netto (na podstawie QALY lub LYG)

41 Dowody Naukowe Skuteczność Kliniczna i Praktyczna Bezpieczeństwo Stosowania ICER lub ICUR Wskazania istnienia alternatywnej technologii medycznej Wskazanie wartości progowej ceny zbytu netto

42 23.11.2011 roku 29.12.2011 roku 24.04.2012 roku 30.06.2012 roku

43 N=1000 cen N=108 cen N=440 dopłat N=668 dopłat

44 Tworzenie wspólnych grup limitowych dla różnych form leków Funkcjonowanie programów lekowych od lipca 2012 Ustawa Refundacyjna a Prawo o Zamówieniach Publicznych i Umowy ze Szpitalami

45 Handel Równoległy Zmiana kursu EURO Leki stosowane w onkologii Wzrost cen leków nierefundowanych (OTC) w aptekach

46


Pobierz ppt "Prof. Karina Jahnz-Różyk Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne ISPOR POLAND, KRAKÓW 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google