Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lech Dzierżawski Styczeń 2010 Systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków zestawy czy pojedyncze składniki stosowanie systemów ociepleń bez klasyfikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lech Dzierżawski Styczeń 2010 Systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków zestawy czy pojedyncze składniki stosowanie systemów ociepleń bez klasyfikacji."— Zapis prezentacji:

1 Lech Dzierżawski Styczeń 2010 Systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków zestawy czy pojedyncze składniki stosowanie systemów ociepleń bez klasyfikacji NRO

2 Lech Dzierżawski2 W świetle przepisów ustawy o wyrobach budowlanych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,jedynie producent wyrobu budowlanego lub jego upoważniony przedstawiciel ma prawo i obowiązek identyfikacji przeznaczenia i zakresu stosowania wyrobu oraz określenia dla niego właściwej specyfikacji technicznej.

3 Lech Dzierżawski3,, ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW - ETICS (1). Definicja zestawu wyrobów: wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych Źródło: Ustawa o wyrobach budowlanych

4 Lech Dzierżawski4,, ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW - ETICS (1). Wyrób budowlany – wyrób znajdujący się w liście mandatów opracowanych przez KE na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych i wytycznych do udzielanie Europejskich Aprobat Technicznych. Dla ETICS – wydano mandat nr EOTA No 6 (CONSTRUCT 96/196, rev. 1) – dotyczący ETICS Mandat nie ma na celu ustalenie wymagań dla pojedynczych składników ale wyłączenie dla zestawu jako wyrobów budowanych.

5 Lech Dzierżawski5,, ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW - ETICS (2). Zakres własności objętych przez mandat: Wodoszczelności, Wodochłonności, Odporności na przebicie, Przepuszczalności pary wodnej, Wytrzymałości mocowania, Wytrzymałości spoin, Opór cieplny. Czy sama zapraw klejąca może spełniać własności objęte przez mandat ?

6 Lech Dzierżawski6,, ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW - ETICS (3). Czy poszczególne składniki systemu ociepleń są wyrobami budowlanymi? Kołki są objęte ETAG nr 016 Tynki mineralne – norma PN-EN 998-1 Masy tynkarskie – norma PN-EN 15824 ( mandat 116), Płyty z wełny mineralnej – norma PN-EN 13162 Płyty z EPS – norma PN-EN 13163

7 Lech Dzierżawski7,, ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW - ETICS (4). Wyroby nie budowlane stosowane w systemach ocieleń: Klej do zatapiania siatki, Siatka zbrojąca Klej do przyklejania izolacji termicznej Farba elewacyjna są składnikami wyrobu budowlanego (zestawu)

8 Lech Dzierżawski8,, Wymagania technicznej dla ETICS (1). ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określają minimalne wymagania dla wyrobów budowlanych/ obiektów budolwanych, Obowiązują projektantów obiektów budowlanych

9 Lech Dzierżawski9,, Wymagania technicznej dla ETICS (2). § 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, z zastrzeżeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli: (..) W tabeli określono wymagania dla poszczególnych elementów budynku w tym ścian zewnętrznych 2. Elementy budynku, o któych mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień: (..) 3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV.

10 Lech Dzierżawski10,, Wymagania technicznej dla ETICS (3). § 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynku określone w § 212 nie dotyczą budynków: 1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie: a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,

11 Lech Dzierżawski11,, Wymagania technicznej dla ETICS (3). Cd § 213 2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie: a) o kubaturze brutto do 1.500 m3 przeznaczonych do cel turystyki i wypoczynku, b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych, c) o kubaturze brutto do 1.000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, tak4e z częścią mieszkalna, 3) wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2.

12 Lech Dzierżawski12,, Wymagania technicznej dla ETICS (2). Gdzie można stosować ETICS bez badania/oceny NRO przez ściany? Europejska Aprobata Techniczna/ Norma dla systemów ociepleń – nie ma badania NRO co zrobić

13 Lech Dzierżawski13,, Wymagania technicznej dla ETICS (2). Przebadać dodatkowo NRO i deklarować dodatkową własności wyrobu. Europejska Aprobata Techniczna/Norma EN 13499/ EN 14500 bez oceny w zakresie NRO patrz slajdy powyższe Europejska Aprobata Techniczna/Norma EN 13499 /EN 14500 z oceną NRO może być stosowna bez ograniczeń

14 Lech Dzierżawski14,, Wymagania technicznej dla ETICS (2). Cd § 213 8. W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 9. Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnacego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

15 Lech Dzierżawski15 Uczestnicy procesu budowlanego Projektant obiektu budowlanego Kierownik budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego Inwestor – nie jest osobą odpowiedzialną za stosowanie wyrobów budowlanych

16 Lech Dzierżawski16 Rola projektanta obiektu budowlanego Opracowanie projektu obiektu budowlanego zgodnie z m/n: –Przepisami dotyczącymi obiektów budowlanych – np. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430] –Zasadami wiedzy technicznej, Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu oraz zawartych w nim rozwiązań, Ustalenie indywidualnej dokumentacji wyrobu budowlanego

17 Lech Dzierżawski17 Rola kierownika budowy prowadzenie budowy w tym : –Decyzja czy dany wyrób budowlany może być zastosowany w danym obiekcie budowlanym, występowanie do projektanta o wyjaśnienie nieścisłości dotyczących zastosowanych rozwiązań oraz zaproponowanych wyrobów budowlanych,

18 Lech Dzierżawski18 Rola Kierownika Nadzoru Inwestorskiego Niedopuszczenie do zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,Niedopuszczenie do zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, reprezentowanie inwestora w trakcie budowy. Kierownik Nadzoru Inwestorskiego ma prawo: dokonywać wpisów w dzienniku budowy, wstrzymać stosowania wyrobów budowanych

19 Lech Dzierżawski19 Obowiązki producenta wyrobu budowlanego (1) Producent ma obowiązek: Wprowadzanie wyrobu do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych: –Oznakowanie znakiem budowlanym –Oznakowanie CE –Dopuszczanie do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, Przestawiać deklarację zgodności wyłącznie właściwym organom kontroli na ich żądanie

20 Lech Dzierżawski20 Obowiązki producenta wyrobu budowlanego (2) Producent ma obowiązek: Oznakować wyrób budowlany zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wyrobach budowanych Producent nie odpowiada za stosowanie wyrobu budowlanego

21 Lech Dzierżawski21 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE FIRM BUDOWLANO – WYKOŃCZENIOWYCH Istnieje od 1995roku Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Lech Dzierżawski Styczeń 2010 Systemy ociepleń ścian zewnętrznych budynków zestawy czy pojedyncze składniki stosowanie systemów ociepleń bez klasyfikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google