Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochroniarz czyli agent ochrony

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochroniarz czyli agent ochrony"— Zapis prezentacji:

1 Ochroniarz czyli agent ochrony

2 Jak zostać ochroniarzem?
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie można zdobyć w szkole policealnej, oferującej naukę na kierunku pracownik ochrony (bardzo często są to szkoły, które przygotowują również do pracy w zawodzie detektywa). Nauka trwa dwa lata, podczas których odbywają się zajęcia związane z podstawami wykonywania zawodu, samoobroną, konwojowaniem, ochroną osób i mienia, zabezpieczaniem imprez masowych. Uczniowie uczą się także prawa cywilnego, karnego materialnego, handlowego i elementów kryminalistyki. Poznają również techniki interwencji oraz odbywają szkolenia strzeleckie. Po zakończeniu nauki uczniowie przystępują do egzaminu zewnętrznego, który składa się z etapu pisemnego oraz etapu praktycznego. Etap pisemny, który trwa 120 minut, polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Aby uzyskać pozytywną ocenę z tego etapu należy uzyskać z części testu co najmniej 50% punktów, oraz co najmniej 30 % punktów z części drugiej testu. Następnie można przystąpić do etapu praktycznego egzaminu. Uzyskanie pozytywnego wyniku z tego egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu technika ochrony fizycznej osób i mienia, co w późniejszym okresie może znacznie ułatwić znalezienie pracy w zawodzie ochroniarza

3 Licencja agenta ochrony
Licencję może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki: ma ukończone 21 lat posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) â . strony umowy € o Europejskim Obszarze Gospodarczym ukończyła szkołę podstawową ma pełną zdolność do czynności prawnych nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ma uregulowany stosunek do służby wojskowej posiada nienaganną opinię posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albo pełniła nienaganną służbę w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, albo ukończyła kurs pracowników ochrony pierwszego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją, albo legitymuje się świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły podoficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawnoadministracyjnej ochrony porządku publicznego, albo legitymuje się świadectwem potwierdzającym zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią, wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji i upoważniające do zatrudnienia w Straży Przemysłowej (Portowej, Bankowej) i Straży Pocztowej oraz osób spoza tych straży wyznaczonych do pełnienia z bronią służby ochrony mienia

4 Jak zostać agentem ochrony,?
Agenci ochrony, w zależności od miejsca pracy, mogą pracować bez licencji (np. przy ochronie obiektów handlowych) lub też są zobowiązani do jej posiadania. Posiadanie licencji wiąże się również z większymi uprawnieniami, a co za tym idzie również z wyższymi zarobkami. Obecnie istnieją dwie różne licencje: licencja pracownika ochrony fizycznej (pierwszego i drugiego ) oraz licencja pracownika zabezpieczenia technicznego (pierwszego i drugiego stopnia). Licencja pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia umożliwia wykonywanie pracy w zakresie ochrony osób i mienia w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych, przy ochronie osób, konwojowaniu pieniędzy i przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów niebezpiecznych. Wymagana jest także dla pracowników ochrony stosujących środki przymusu bezpośredniego oraz posługujących się bronią, dla osób nadzorujących pracę pracowników ochrony fizycznej, który nie posiadają licencji oraz dla pracowników ochrony zatrudnionych w obiektach, które podlegają obowiązkowej ochronie.

5 Licencja pierwszego stopnia
Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia: Licencja ta umożliwia pracownikowi ochrony wykonywanie czynności związanych z ochroną osób i mienia w zakresie montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw urządzeń elektronicznych oraz systemów alarmowych, które sygnalizują zagrożenie ochranianych osób lub mienia. Umożliwia także montaż, eksploatację, konserwację, naprawę oraz awaryjne otwieranie urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia O licencję tą ubiegać się mogą osoby, które: ukończyły 18 lat posiadają obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) albo strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mają pełną zdolność do czynności prawnych nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne posiadają nienaganną opinię posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu posiadają wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończyły kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo zostały przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów

6 Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia:
Dzięki licencji drugiego stopnia pracownik zabezpieczenia technicznego uzyskuje takie same uprawnienia jak pracownik posiadający licencję pierwszego stopnia, a dodatkowo może on również opracowywać projekty zabezpieczenia technicznego oraz organizować i kierować zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego. Warunki jakie muszą spełnić osoby, ubiegające się o licencję drugiego stopnia są następujące: należy mieć ukończone 21 lat posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwo państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo strony umowy € o Europejskim Obszarze Gospodarczym mieć pełną zdolność do czynności prawnych nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne należy posiadać nienaganną opinię należy posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zawodu należy posiadać wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów Osoby ubiegające się o przyznanie licencji muszą zgłosić wniosek, zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania, oraz rodzaj licencji, do komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

7 Egzaminy na ochroniarza
Następnym etapem uzyskania licencji jest przystąpienie do egzaminu, który składa się z części pisemnej (testu) oraz trzy-etapowego egzaminu praktycznego: egzaminu umiejętności z samoobrony i technik interwencyjnych egzaminu sprawdzającego teoretyczne wiadomości z zakresu budowy i działania broni, oraz zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią egzaminu z umiejętności strzeleckich Z powyższego egzaminu zwolnione są osoby, które spełniają jeden z warunków: pełniły nienaganną służbę w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu przez co najmniej 15 lat posiadają dyplom i świadectwo wydane przez szkołę publiczną lub szkołę niepubliczną, która posiada uprawnienia szkoły publicznej, kształcącej w zawodzie pracownik ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną odrębnymi przepisami posiadają świadectwo szkoły podoficerskiej resortu spraw wewnętrznych i administracji w zakresie prawno-administracyjnej ochrony porządku publicznego.

8 Różne typy ochroniarzy
Ochroniarze VIP: To prawdziwa elita zawodu. Większość z nich szkoli za granicą. W większości tacy personalni ochroniarze to eks-komandosi, którzy skończyli pracę w swoim zawodzie. „Konwojówka”: Bardzo stresujący, ale jednocześnie pełen wyzwań typ ochrony. Daje dużo możliwości zarobienia realnych pieniędzy. Niestety dostać się do tego trybu pracy jest bardzo ciężko – zazwyczaj przyjmowani są do tej pracy ochroniarze z minimum 5 – 7 letnim doświadczeniem. Warto pomyśleć o zrobieniu kursu BMS – pozwoli nam on ochraniać obiekty produkcyjne. Co ważne: pracownicy grup interwencyjnych i konwojenci raz na kwartał (lub raz na pół roku) przechodzą specjalistyczne testy sprawnościowe. „Zwykli” ochroniarze zazwyczaj nie muszą ich zdawać.

9 Ciekawostki o pracy ochroniarzy
Czy ochroniarze mogą przeszukać osoby podejrzane o kradzież w supermarkecie? Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, iż uzasadnione może być przeszukanie klienta sklepu, jeśli istnieje podejrzenie, że jest on złodziejem i wychodzi z ukradzionym towarem. Ochroniarze grup interwencyjnych zazwyczaj posiadają broń – z broni znajdującej się na wyposażeniu grup interwencyjnych znajdują się zazwyczaj Glocki i Mossbergi. Ochroniarze licencjowani, którzy posiadają broń korzystają przynajmniej raz na kwartał ze strzelnicy, gdzie trenują swoje umiejętności. W przypadku braku licencji ochroniarze są tylko „porządkowymi”. Ochroniarze zazwyczaj dobrze żyją z policją i policjantami. Szeregowi pracownicy ochrony z licencją mają pozwolenie na tak zwaną broń obiektową.

10 Do prezentacji wykorzystano:

11 Prezentację przygotował
Jan Ropiak, kl.3A Rok szkolny 2012/2013


Pobierz ppt "Ochroniarz czyli agent ochrony"

Podobne prezentacje


Reklamy Google