Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 2 Podstawowe pojęcia i definicje katastru

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 2 Podstawowe pojęcia i definicje katastru"— Zapis prezentacji:

1 Wykład 2 Podstawowe pojęcia i definicje katastru
A. Skróty instytucji i urzędów EGiB - kataster, czyli ewidencja gruntów i budynków  - instytucja i metoda inwentaryzacji gruntów, budynków i lokali w Polsce w zakresie stanu faktycznego i prawnego. JPEG - jednostka prowadząca EGiB, działająca według określonych kompetencji stosownie do zasad wynikłych z kodeksu postępowania administracyjnego, w której przechowywane są zasoby EGiB. ODGK - ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej; urząd o charakterze geodezyjno-administracyjnym, którego zadaniem jest nadzór i kontrola nad treścią i jakością wykonywanych prac geodezyjnych i przyjmowaniem ich do zasobu. Zasoby EGiB stanowią integralną część zasobów ODGK. Zasób powiatowy jest prowadzony przez starostę. Te notatki

2 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
B. Definicje technologiczne Dane ewidencyjne - dane o obiektach EGiB (działki, budynki i lokale), Jednostka ewidencyjna  - obszar zbierania danych ewidencyjnych zawarty w granicach gminy (miasta, dzielnicy miasta), Obręb - część jednostki ewidencyjnej, ustalany dla zbierania danych i sporządzania operatu ewidencyjnego. Każdy obręb ma numer porządkowy, w ramach jednostki ewidencyjnej. Definicje obrębów różnią się pomiędzy sobą, w zależności od stosowanego przepisu prawnego. Definicja obrębu według zarz’69 Obszar gruntów zawarty w granicach jednostki ewidencyjnej, wydzielony z niej ze względu na techniczne uwarunkowania prowadzenia EGiB, przy czym jest to: wieś - wraz z przynależnymi miejscowościami i innymi terenami dla obszaru gminy wiejskiej, obszar około 100 ha - dla terenów miast, osiedli, dzielnic (obszary zurbanizowane), w granicach naturalnych jak: drogi, wody, ulice lub w szczególnych przypadkach w granicach władania. Definicja obrębu według rozp’01 Obszar gruntu zawarty w granicach jednostki ewidencyjnej, przy czym: granice obrębów wiejskich powinny być zgodne z granicami wsi i sołectw, granice obrębów miejskich powinny być zgodne z granicami dzielnic i w miarę możliwości pokrywać się z granicami osiedli i zespołów urbanistycznych oraz z naturalnymi granicami wyznaczonymi przez cieki, ulice, linie kolejowe, itp., obręb może stanowić także teren zamknięty, podziału na obręby dokonuje starosta.

3 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
Przedmiot EGiB - działka oraz budynek i samodzielny lokal w myśl ustawy o własności lokali, Działka - podstawowy obiekt EGiB definicja działki według zarz’69 Ciągły obszar gruntu, otoczony gruntami stanowiącymi odrębny przedmiot władania definicja działki według rozp’96 Ciągły obszar gruntu, jednorodny ze względu na stan prawny. definicja działki według rozp’01 Ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Dygresja: Od każdej z podanych definicji istnieją istotne wyjątki. Budynek (obiekt stowarzyszony EGiB) - obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury, wprowadzonych na podstawie ustawy o statystyce publicznej, Lokal - (obiekt stowarzyszony EGiB) - samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali. Dygresja: samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu mogą stanowić odrębne nieruchomości (tak zwane nieruchomości lokalowe).

4 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
Hierarchiczna struktura EGiB - struktura typu drzewa umożliwiająca wykonanie zadań związanych z EGiB na wszystkich poziomach. Podstawowymi jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla potrzeb ewidencji są: działka, obręb, jednostka ewidencyjna (gmina), (powiat), (województwo), (kraj). Dla tych obszarów sporządza się okresowe (roczne) zestawienia zbiorcze o charakterze statystycznym, stosując zasadę: „od szczegółu do ogółu” Użytek gruntowy - ciągła część powierzchni ziemi, która jest wykorzystywana w podobny sposób (na przykład użytki rolne). Użytki dzielą się na grupy. Niektóre grupy dzielą się na rodzaje, odpowiednio oznaczane literami (na przykład: R - grunt orny w użytkach rolnych, Ls - las w gruntach leśnych..., B - tereny mieszkaniowe w gruntach zabudowanych i zurbanizowanych... itp.). Zasięg użytku jest określony poprzez granice użytku (kontur użytku). Klasyfikowane są tylko niektóre użytki gruntowe. Klasy użytków są oznaczane liczbą rzymską z dodatkiem literowym (na przykład klasa I, IIIa, VIZ itd.). Zasięg klasy użytku jest określony poprzez granice klasy użytku (kontur klasyfikacyjny).

5 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
Rys. 4 – Podział administracyjny i ewidencyjny kraju

6 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
Operat ewidencyjny - to ogólnie ujmując problem część kartograficzna (mapy ewidencyjne) i część opisowa (rejestry, kartoteki, wykazy itp.) Skład operatu według rozp’01 operat geodezyjno-prawny (zbiór dowodów, prowadzonych dla każdego obrębu ewidencyjnego, uzasadniających wpisy do komputerowych baz danych ewidencyjnych), operat opisowo-kartograficzny, który składa się z komputerowych wydruków raportów, obrazujących dane ewidencyjne w momencie zakładania ewidencji, czyli: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartoteki budynków, kartoteki lokali, mapy ewidencyjnej. Struktura przestrzenna EGiB - zbiór działek (określonych granicami wraz z granicami użytków i klas użytków) oraz obiektów stowarzyszonych, czyli budynków przedstawiony na mapie ewidencyjnej w postaci klasycznej lub numerycznej sporządzonej dla obrębu.

7 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
2. Definicje prawne i inne stosowane w EGiB of (osoba fizyczna) - osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, op (osoba prawna) - według kc i innych przepisów, jest nią SKP, GM¸ powiat, województwo oraz inne jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne nadają osobowość prawną, bop (jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej) - jednostka państwowa lub komunalna (gminna, powiatowa lub wojewódzka), o zwartej strukturze, inna niż of lub op, podmiot EGiB - of lub op, która posiada określone prawo (własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, zarząd trwały, posiadanie samoistne) do przedmiotu EGiB, Kw - księgi wieczyste - instytucja, w której w specjalnych księgach ujawniane są prawa dotyczące nieruchomości, na podstawie oznaczenia nieruchomości uzyskiwanego z EGiB, granica prawna - granica działki ustalona, utrwalona i pomierzona na gruncie w trakcie czynności geodezyjno-prawnych (rozgraniczenie, podział itp.), przy czym dla takiej granicy wydawana jest decyzja OAP lub orzeczenie sądu na podstawie przyjętego do ODGK operatu. właściciel - of lub op, która posiada prawo własności do obiektu EGiB, potwierdzone aktem notarialnym, prawomocnym orzeczeniem sądu, ostateczną decyzja OAP, odpisem z Kw lub innymi dokumentami.

8 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
nieruchomość -  części powierzchni ziemskiej (grunty) stanowiące odrębny przedmiot własności (określone granicami), także budynki trwale związane z gruntem oraz lokale, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Wyróżniamy następujące rodzaje nieruchomości:  nieruchomość gruntowa, nieruchomość budynkowa, nieruchomość lokalowa, nieruchomość zabudowana. zasięg prawa własności do nieruchomości gruntowej - określony przez granice działki, ujawniony w EGiB, oznaczenie nieruchomości – dane uzyskiwane z EGiB, którymi (na przykłąd dla działki) są: numer działki w obrębie, granice działki, powierzchnia działki.

9 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
władający - of/op/bop, która nie posiada prawa własności do rzeczy, ale posiada wszelkie inne uprawnienia związane z posiadaniem i używaniem rzeczy oraz pobieraniem pożytków. W EGiB za władającego przyjmowane są następujące podmioty: według zarz’69 użytkownik, uw, dzierżawca, zarządca operatywny (trwały), domniemany spadkobierca, posiadacz samoistny. według rozp’96 są to osoby, przypisane do tak zwanej listy władających - LW:  zarządca (trwały), posiadacz zależny (najemca, dzierżawca), administrator, podatnik podatku nie będący podmiotem ewidencyjnym. przy czym, pod pojęciem podmiotu definiowane były następujące osoby: właściciel,

10 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
według rozp’01 użytkownik, uw, zarządca trwały (dla bop), państwowa osoba prawna, której SKP powierzył w stosunku do swej nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innego prawa rzeczowego, OAP, który gospodaruje zasobem nieruchomościami SKP lub zasobem nieruchomości JST, użytkownik gruntu SKP lub JST, dzierżawca (w przypadku of, op lub bop, który włada gruntem na podstawie umowy dzierżawy i jest zgłoszony do EGiB stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników), posiadacz samoistny (nie wymieniony explicite w liście, przy czym można domniemywać, że jest on również uważany za władającego).

11 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
Dygresja 1 Prawo rzeczowe prawo własności, użytkowanie wieczyste (uw), ograniczone prawo rzeczowe (czyli prawo na rzeczy cudzej) użytkowanie, służebności (na przykład gruntowe, osobiste), zastaw (dotyczy zabezpieczenia wierzytelności na rzeczy ruchomej), hipoteka (dotyczy zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości). własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w SM, zarząd trwały. Dygresja 2 Cechy współwłasności jedność przedmiotu wielość podmiotów niepodzielność wspólnego prawa

12 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
3. Podstawy prawne EGiB Obowiązuje w tym zakresie ustawa pr g i k, z dnia 17 maja 1989 roku, która uchyliła dekret o ewidencji gruntów i budynków z 1955 roku. Aktem wykonawczym do tej ustawy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków - (rozp’01), opracowane na bazie potrzeb stworzenia nowoczesnego systemu EGiB, spełniającego funkcje katastru nieruchomości. Instrukcja G-5 – Ewidencja Gruntów i Budynków W rozp’01stwierdza się, że: „do czasu wykonania modernizacji ewidencji, zachowują swoją ważność...dane ewidencyjne uwidocznione ... przed wejściem w życie Rozporządzenia”. Proces modernizacji powinien zakończyć się w okresie 10 lat. Do czasu modernizacji EGiB należy (w ograniczonym zakresie) stosować poprzednie przepisy, którymi są: Zarządzenie MR i GK z 20 lutego 1969 roku (zarz’69) - w sprawie ewidencji gruntów, Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 roku (rozp’96).

13 Podstawowe pojęcia i definicje katastru (c.d)
4. Uwagi końcowe Zmierzamy do założenia w naszym kraju katastru nieruchomości. Kataster nieruchomości to ważny i aktualny problem, który będzie stopniowo rozwiązywany przez najbliższe lata. Obecne regulacje prawne zdają się wychodzić naprzeciw wymogom stworzenia systemu katastru nieruchomości, opartego o stan prawny i granice prawne każdej nieruchomości. Tworzenie zbiorów informacji katastralnej w naszym kraju trwało przez wiele lat, w oparciu o różne przepisy, zatem przez pewien okres czasu wykonawcy powinni znać w ogólnych zarysach, także poprzednie przepisy, na podstawie których została wcześniej sporządzona, obecnie jeszcze istniejąca dokumentacja ewidencyjna. Takie podejście zostanie też zaprezentowane w niniejszym kursie z przedmiotu, choć w coraz bardziej ograniczonym zakresie w odniesieniu do poprzednich lat. Obowiązuje zatem prawie pełna znajomość najważniejszych fragmentów aktualnych przepisów i częściowa znajomość uchylonych przepisów. Niektóre pojęcia w wymienionych aktach prawnych różnią się nieznacznie. Niektóre pojęcia różnią się zasadniczo ; w takich przypadkach, jest stosowana metoda porównawcza.


Pobierz ppt "Wykład 2 Podstawowe pojęcia i definicje katastru"

Podobne prezentacje


Reklamy Google