Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 1 Realizacja Programu Gabriela Lisius Kierownik Programu. Posiedzenie Prof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 1 Realizacja Programu Gabriela Lisius Kierownik Programu. Posiedzenie Prof."— Zapis prezentacji:

1 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 1 Realizacja Programu Gabriela Lisius Kierownik Programu. Posiedzenie Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Mgr inż. Adam Klimek Rady Programu Lębork, 14.09.2011 III KONGRES KATASTRALNY Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią Przesłanki utworzenia w Polsce administracji katastralnej 23-25 listopada 2011, Warszawa, Polska prof. dr hab. Bogdan Nogalski mgr inż. Adam Klimek

2 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 2 Tło gospodarcze, inwestycje a administracja Elementy analizy obecnej administracji Elementy koncepcji organizacyjnej

3 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 3 Tło gospodarcze, inwestycje a administracja

4 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 4 Tło gospodarcze PKB=301593,3+ 65901,2*NR_ROK+49310,7*sin(2*π*NR_ROK/10-5/10* π) Kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego są inwestycje. (ceny bieżące) Dopasowanie modelu 0,999

5 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 5 Czynnik wzrostu PKB Ok. 50% wszystkich inwestycji stanowią inwestycje budowlane Czas realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego ma wpływ na PKB ΔPKB r u b * PKB * r / (100 - r) gdzie: ΔPKB r – przyrost PKB wynikający ze skrócenia czasu trwania inwestycji o r% r - wskaźnik skrócenia średniego czasu trwania inwestycji w % u b – udział inwestycji budowlanych w inwestycjach ogółem (wg GUS u b 0,5) Budżet państwa jest pochodną PKB

6 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 6 Administracja w procesie inwestycyjnym Wójt/Burmistrz/Prezydent –Organizacja przestrzeni –Geodezja (podziały, rozgraniczenia) –Ochrona środowiska Starosta/Prezydent (Wojewoda) –Architektura i budownictwo –Geodezja (mapy, rejestry, dokumentacja) –Ochrona środowiska Nadzór budowlany

7 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 7 Zalety sprawnej obsługi inwestycji Usprawnienie administracyjnej obsługi procesów inwestycyjnych: –skróci czas przygotowania i realizacji inwestycji, –wpłynie na wzrost PKB, –zwiększy atrakcyjność inwestycyjną państwa.

8 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 8 Administracja geodezyjna i kartograficzna a inwestycje Faza rozpoznania lokalizacji –wydawanie informacji Faza pozyskania terenu –obsługa prac geodezyjnych - podziały, rozgraniczenia –rejestracja nowych działek, wydawanie zaświadczeń –rejestracja praw własności Faza realizacji inwestycji –obsługa prac geodezyjnych - mapy do celów projektowych –uzgadnianie przebiegu projektowanych elementów uzbrojenia podziemnego –obsługa prac geodezyjnych - pomiary powykonawcze –rejestracja budynków i lokali, aktualizacja map o wybudowane obiekty

9 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 9 Elementy analizy stanu

10 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 10 Zadania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej Prowadzenie ewidencji gruntów oraz budynków i lokali, rejestru cen i wartości nieruchomości, ewidencji sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej i 11 innych rodzajów sieci oraz sieci projektowanych Prowadzenie ewidencji dokumentacji geodezyjnej Prowadzenie powiatowych baz danych dla wszystkich wymienionych ewidencji, a także baz danych obiektów topograficznych, szczegółowych osnów geodezyjnych, meta danych Harmonizacja baz danych Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: map ewidencyjnych i map zasadniczych (w skali 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000) Kontrola opracowań geodezyjnych Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Zakładanie osnów szczegółowych Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości Udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń w zakresie danych gromadzonych w rejestrach, na mapach i w zbiorach dokumentów Udostępnianie baz danych lub ich części Obsługa rzeczoznawców majątkowych

11 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 11 Zasoby ludzkie Zatrudnienie (etaty) minimalne 7 maksymalne 36 średnie 18

12 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 12 Strumień zgłoszeń prac geodezyjnych (woj. pomorskie) W ciągu 14 lat liczba zgłoszonych prac podwoiła się Na tempo wzrostu mają wpływ prace niekatastralne Prace katastralne nie mają wpływu na tempo wzrostu Wejherowo, ostatnie 9 latWojewództwo od 1996 r Dobry miernik intensywności spraw w ramach zadań

13 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 13 Powiaty - zróżnicowanie Max/Min - 5,5 Max/Min - 3,2 www.sagik.pl

14 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 14 Elementy koncepcji

15 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 15 Zasada pomocniczości: Państwo (administracja centralna i samorządowa) powinno ograniczyć swoje zadania tylko do tych, których nie mogą we właściwy sposób wypełnić inne podmioty działające w przestrzeni społecznej (art.21 KRP: Rzeczpospolita Polska chroni własność) Kataster Metodycznie ułożony publiczny spis danych dotyczących nieruchomości oparty na pomiarach ich granic (koncepcja Kataster 2014). Kataster jest podstawą wszelkich Systemów Administracji Gruntami […] (zasada 5)

16 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 16 Ład prawny gruntów Uporządkowany przebieg chronionych przez państwo granic własności do gruntów Warunki istnienia ładu: –uregulowane są tytuły prawne i uregulowane granice własności do gruntów, –państwo chroni te granice (obowiązek będący następstwem zapisów art. 64 ust. 2 Konstytucji RP) poprzez urzędowe potwierdzanie praw i granic własności oraz zagwarantowanie możliwości odtworzenia granic w przypadku ich zatarcia bądź naruszenia, –istnieje świadomość prawna społeczeństwa w odniesieniu do obowiązków i uprawnień właścicieli oraz do obowiązków państwa w zakresie dotyczącym ochrony praw własności do gruntów.

17 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 17 Ład prawny gruntów S krócenie czasu realizacji inwestycji

18 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 18 Ustalanie i rejestracja praw i ich granic Tryb materialno- techniczny Sprzedaż i opłaty Środki powiatu Budżet państwa orzeczenie

19 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 19 Istotne wady systemu

20 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 20 Koncepcja Systemu Utrzymania Ładu Prawnego Gruntów SĄD- KSIĘGI WIECZYSTE NOTARIUSZ MIERNICZY PRZYSIĘGŁY WŁAŚCICIEL URZĄD - KATASTER Zawiadomienie o wpisie (identyfikacja przedmiotu) Zawiadomienie o wpisie Zawiadomienie o wpisie (identyfikacja podmiotu) Zawiadomienie o wpisie Z up. właściciela Wniosek o wpis ustal granice Rejestracja działki i granic własności (decyzja) Z up. właściciela Wniosek o wpis przenieś prawa Rejestracja praw (orzeczenie) Przeniesienie i rejestracja własności Ustalenie granic, rejestracja gruntów

21 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 21 Wpis w KW Rejestracja pracy Wpis w Katastrze Zgłoszenie podziału ……… Badanie KW i akt KW Badanie EGiB i dokumentacji geodezyjnej Skompletowa nie dokumentów (z wykazem wad) Zawiadomienie Wniosek Dokumenty do sprostowania wpisu w dziale I kw Decyzja o wpisie Zawiadomienie Koncepcja Systemu Utrzymania Ładu Prawnego Gruntów Weryfikacja wpisów

22 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 22 Koncepcja Systemu Wspomagania Inwestora Urząd Katastralny Kataster Urzędy Instytucje Podmioty Inne ewidencje Agencja IP Informacja przestrzenna Mapa katastralna Dane o własnych obiektach Inwestor Sąd Księgi wieczyste Zaświadczenie Dane o własnych obiektach Zbiór danych o obiektach Finansowanie z budżetu Państwa Finansowanie: przychody ze sprzedaży informacji

23 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 23 Administracja – konfiguracja obecna Brak czynnika gwarantującego jednolitość działania

24 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 24 Koncepcja konfiguracji Administracji Katastralnej

25 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 25 Przewidywane efekty Usprawnienie przebiegu procesów inwestycyjnych Usprawnienie funkcjonowania innych instytucji państwa Optymalizacja kosztów administracji

26 1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 26 W żywotnym interesie państwa leży zmiana orientacji na miejsce i rolę instytucji katastru i miernictwa oraz zbudowanie systemu utrzymania ładu prawnego gruntów opartego na wiodącej instytucji tego systemu Administracji Katastralnej Niezbędnym elementem systemu utrzymania ładu prawnego gruntów jest instytucja Mierniczego Przysięgłego Za uzasadnione należy także uznać utworzenie organizacji zajmującej się gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji przestrzennej o charakterze agencji rządowej Agencji Informacji Przestrzennej Konkluzja


Pobierz ppt "1 / 24 Bogdan Nogalski Adam Klimek Kongres Katastralny, Warszawa, 24-26.11.2011 1 Realizacja Programu Gabriela Lisius Kierownik Programu. Posiedzenie Prof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google