Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parowozownia Wolsztyn

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parowozownia Wolsztyn"— Zapis prezentacji:

1 Parowozownia Wolsztyn

2 Podstawa Prawna Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest Organizatorem przewozów na podstawie: a) Ustawy o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 roku, która w artykule 40 określa, iż „organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa”. b) Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, która w artykule 7 wskazuje, iż „organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej „organizatorem”, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest województwo na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich”.

3 Wsparcie rozwoju Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera rozwój systemu połączeń pociągami, prowadzonymi trakcją parową, gdyż: Projekt doskonale wpisuje się w możliwości, wynikające z realizowania usług o charakterze służby publicznej, dając efekt synergii ( umowa PSC plus komercja), Jest on elementem szerszego programu w połączeniu z modernizacją odcinka Wolsztyn – Luboń k/Poznania (86% środków finansowych pochodzi z WRPO), Funkcjonowanie regularnych połączeń z parowozami generuje przychody i zabezpiecza miejsca pracy – głównie w sektorze usług (choć nie są to bezpośrednie przychody Parowozowni Wolsztyn).

4 Idea funkcjonowania Propozycja powołania samodzielnego podmiotu wynika z: konieczności znalezienia formuły utrzymania i rozwoju przewozów, realizowanych trakcją parową, które mają spełniać rolę „lokomotywy turystycznej” wśród produktów turystycznych Wielkopolski, na bazie biznesowo zarządzanego podmiotu, restrukturyzacji PKP Cargo S. A. istotnego znaczenia, jako marki Regionu.

5 Założenia biznesowe Założenia biznesowe w zakresie zasobów do opracowywanego biznes planu (koszty): zasoby rzeczowe minimum - w horyzoncie 10 letnim: 3 czynne parowozy do realizacji usługi PSC i przejazdów turystycznych, 4 wagony do przejazdów PSC i/lub pociągów turystycznych na dłuższych trasach, 6 wagonów Retro Bi/Ci do przejazdów turystycznych na trasach krótkich, zatrudnienie – w pierwszym etapie maksymalnie 33 osoby, z czego 25 w działalności podstawowej: drużyny trakcyjne, warsztat, drużyny konduktorskie nieruchomości (wartość rynkowa 4,022 mln PLN)

6 Założenia biznesowe c.d.
Założenia biznesowe – główne źródła przychodów oraz środków wspierających: umowa PSC – wieloletnia na realizację kolejowych przewozów regionalnych pociągami prowadzonymi trakcją parową (około 114 tys. pockm rocznie), będąca finansowym filarem działalności (obecnie roczna rekompensata wynosi około 3,5 mln PLN z budżetu Województwa Wielkopolskiego, rekompensata ta uwzględniać będzie rozsądny zysk), turystyka (pociągi dodatkowe i nadzwyczajne) której udział w przychodach wzrastałby o minimum 10% rocznie: inne, w tym zbilansowanie działalności ekspozycyjnej (muzeum), sponsorzy, przygotowanie projektów z wykorzystaniem unijnych środków wsparcia na rozwój w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

7 Podstawowe kierunki działania
świadczenie usług w ramach umowy PSC z organizatorem przewozów, na możliwie najwyższym poziomie i według oczekiwanych standardów (przez pasażerów niekoniecznie interesujących się trakcją parową), rozwój turystyki kolejowej między innymi poprzez: współpracę z podmiotami o podobnym charakterze i partnerów biznesowych (muzea, koleje dojazdowe, parki rozrywki, projekty) celem wygenerowania wspólnych produktów (np. Karnet Wielkopolska), rozbudowę nowoczesnych technik przekazu w ramach Parowozowni, szczególnie kierowanych do najmłodszych, stworzenie i rozbudowanie oferty „Sklep parowozowy” w tym e-sprzedaż, udział w targach turystycznych, promocja i marketing poprzez internet, elastyczność w dostosowaniu oferty do popytu.

8 Tradycja Parowozowni Ludzie podtrzymujący tradycję Parowozowni Wolsztyn: zatrudnienie nowych maszynistów posiadających prawo kierowania na trakcję parową (doraźnie), opracowanie i uzgodnienie z kompetentnymi organami programu szkoleń i zasad kształcenia w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu maszynisty trakcji parowej (długoterminowo), nawiązanie współpracy z placówkami dydaktycznymi w regionie dla właściwego poziomu utrzymania w zakresie warsztatowym (system praktyk zawodowych), objęcie wszystkich pracowników Parowozowni systemem szkoleń, w tym w zakresie relacji z klientem.

9 Analiza Finansowa Plan prezentacji wyników analizy finansowej
Prognoza pracy eksploatacyjnej, Przychody z działalności operacyjnej Spółki Parowozownia Wolsztyn, Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 1 Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 2 Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 3 Kalkulacja dopłat z UMWW – Wariant 4

10 Praca eksploatacyjna (pockm)

11 Przychody z działalności operacyjnej bez dopłat (tys. zł)

12 Wariant 1 – Założenia Założenia do analizy finansowej:
Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 2,4 mln zł, W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały koszty operacyjne Spółki oraz inwestycje odtworzeniowe, Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Ol49-7 250 700 2. Ol49-23 1500 3. Ol49-59 4. Ol49-69 5. Suma 2000 1200

13 Wariant 1 -Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

14 Wariant 2 – Założenia Założenia do analizy finansowej:
Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 4,8 mln zł, W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały wyłącznie koszty operacyjne Spółki, Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Ol49-7 250 700 2. Ol49-23 1500 3. Ol49-59 4. Ol49-69 5. Suma 2000 1200

15 Wariant 2 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

16 Wariant 3 – Założenia Założenia do analizy finansowej:
Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 2,4 mln zł, W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały koszty operacyjne Spółki oraz inwestycje odtworzeniowe, zamiana lokomotywy Ol49-69 na Pm36-2 Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Ol49-7 250 700 2. Ol49-23 1500 3. Ol49-59 4. Pm36-2 5. Suma 750 1200 2450

17 Wariant 3 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

18 Wariant 4 – Założenia Założenia do analizy finansowej:
Wniesienie środków trwałych przez PKP Cargo S.A. na poziomie 4,8 mln zł, W kalkulacji dopłat uwzględnione zostały wyłącznie koszty operacyjne Spółki, zamiana lokomotywy Ol49-69 na Pm36-2 Zakładane wydatki odtworzeniowe i remonty Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Ol49-7 250 700 2. Ol49-23 1500 3. Ol49-59 4. Pm36-2 5. Suma 750 1200 2450

19 Wariant 4 - Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm)

20 Harmonogram realizacji
Przewidywany harmonogram realizacji przedsięwziecia: etap 1: powołanie niskokapitałowej spółki celem przygotowania i uzyskania dokumentów formalno – prawnych ( licencja na przewozy, certyfikat bezpieczeństwa, regulamin organizacyjny, wewnętrzne akty prawa pracy, rejestracja nowego podmiotu KRS, NIP, Inspekcja Pracy), zatrudnienie pracowników, zawarcie umów z partnerami współrealizującymi proces przewozowy: do etap2 : dokapitalizowanie spółki i rozpoczęcie działalności operacyjnej:

21 Parowozownia Wolsztyn TO MUSI SIĘ UDAĆ !!!


Pobierz ppt "Parowozownia Wolsztyn"

Podobne prezentacje


Reklamy Google