Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiet Świadczeniodawcy służy do przekazywania danych o zrealizowanych świadczeniach zdrowotnych LOW NFZ Świadczeniodawca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiet Świadczeniodawcy służy do przekazywania danych o zrealizowanych świadczeniach zdrowotnych LOW NFZ Świadczeniodawca."— Zapis prezentacji:

1

2 Pakiet Świadczeniodawcy służy do przekazywania danych o zrealizowanych świadczeniach zdrowotnych LOW NFZ Świadczeniodawca

3 Pakiet Świadczeniodawcy Podział Pakietu Świadczeniodawcy na moduły funkcjonalne Świadczeniodawca Ewidencja Świadczeń Wspomaganie Rozliczeń KomunikacjaKonfigurator

4 Pakiet Świadczeniodawcy Tryb przesyłu danych do LOW NFZ Ewidencja Świadczeń Wspomaganie Rozliczeń Komunikacja Centralna Baza Świadczeń w LOW NFZ Dzienny tryb przesyłu danych

5 Dane rozliczeniowe Pakiet Świadczeniodawcy Wspomaganie Rozliczeń Informacje o wykonanych świadczeniach Informacje o podpisanych umowach Sprawozdania Pakiet Świadczeniodawcy Ewidencja Świadczeń

6 Rozliczanie świadczeń udzielanych w SOR Szpitalny oddział ratunkowy, zwany dalej SOR 1) udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci, 2) udziela świadczeń zdrowotnych, w zakresie określonym w pkt 1, poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach, 3) dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego

7 Rozliczanie świadczeń udzielanych w SOR Oddział SOR składa się z następujących obszarów: 1)segregacji medycznej i przyjęć, 2)resuscytacyjno-zabiegowego, 3)krótkotrwałej intensywnej terapii, 4)obserwacji, 5)konsultacyjnego, 6)laboratoryjno-diagnostycznego, 7)stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego,

8 Rozliczanie świadczeń udzielanych w SOR Obszar segregacji medycznej i przyjęć zapewnienia: 1)przeprowadzenia wstępnej oceny pacjenta i bezkolizyjnego transportu do innych obszarów oddziału SOR, 2)jednoczesnego przyjęcia i segregacji medycznej co najmniej czterech pacjentów, 3)bliskiego dostępu do poczekalni dla pacjentów i rodzin, 4)warunków niezbędnych dla przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego od zespołów ratownictwa medycznego oraz od pacjenta i jego rodziny.

9 Rozliczanie świadczeń udzielanych w SOR Obszar resuscytacyjno-zabiegowy składa się co najmniej z jednej sali z dwoma stanowiskami resuscytacyjnymi lub dwóch sal resuscytacyjnych oraz sali zabiegowej i sali zakładania opatrunków gipsowych Obszar resuscytacyjno-zabiegowy umożliwia co najmniej: 1)monitorowanie i podtrzymanie funkcji życiowych, 2)prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej, 3)wykonanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, 4)prowadzenie resuscytacji płynowej, 5)leczenie bólu, 6)wstępne leczenie zatruć, 7)opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów, 8)wszystkie inne działania ratunkowe w stanach zagrożenia zdrowia i życia u dorosłych i dzieci.

10 Rozliczanie świadczeń udzielanych w SOR Obszar resuscytacyjno-zabiegowy umożliwia co najmniej: Obszar krótkotrwałej intensywnej terapii zapewnia w odniesieniu do dorosłych i dzieci: 1)monitorowanie funkcji życiowych, zgodnie ze standardem intensywnej terapii, 2)kontynuowanie przedłużającej się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 3)wczesne leczenie zatruć, 4)przygotowanie i stabilizacja pacjentów przed doraźną interwencją chirurgiczną, 5)wstępne leczenie ostrej niewydolności oddechowej, w tym prowadzenie oddechu zastępczego, 6)wstępne leczenie ostrej niewydolności krążeniowej, w tym prowadzenie zewnętrznej stymulacji serca, 7)wstępne leczenie ostrych niewydolności narządowych, w tym terapii nerkozastępczej, 8)resuscytacja płynowa, 9)wstępne leczenie wstrząsu o różnej etiologii.

11 Rozliczanie świadczeń udzielanych w SOR Obszar obserwacji zawiera co najmniej cztery stanowiska, o powierzchni co najmniej 12 m 2 każde, wyposażone w wyroby medyczne i produkty lecznicze, umożliwiające: 1)monitorowanie rytmu serca i toru oddechowego, 2)nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, 3)monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny, 4)pomiar temperatury powierzchniowej i centralnej, 5)stosowanie biernej tlenoterapii, 6)prowadzenie infuzji dożylnych, 7)podjęcie natychmiastowej resuscytacji z defibrylacją i udrożnieniem dróg oddechowych na drodze intubacji lub konikotomii.

12 Rozliczanie świadczeń udzielanych w SOR Obszar konsultacyjny posiada gabinety lub boksy badań lekarskich

13 Szpitalny Oddział Ratunkowy do leczenia ambulatoryjnego przyjęcia do szpitala lub przekazanie do innego specjalistycznego szpitala

14 Hospitalizacja Przyjęcie Hospitalizacja Wypis

15 Pobyty i procedury Hospitalizacja Pobyt 1Pobyt 2Pobyt 3 Procedury Produkt jednostkowy Procedury Produkt jednostkowy Procedury Produkt jednostkowy

16 Schemat blokowy Hospitalizacja Pobyt 1 Pobyt 2 Pobyt 3 Proc. Produkt jednostk.. Proc. Produkt jednostk.. Proc. Produkt jednostk.

17 Lecznictwo Ambulatoryjne Świadczenie Świadczenia zdrowotne w zakresie: POZ, Ambulatoryjnego Lecznictwa Specjalistycznego, Świadczeń Stomatologicznych, Rehabilitacji Ambulatoryjnej, Transportu i Ratownictwa Medycznego

18 Schemat blokowy Lecznictwo Ambulatoryjne Świadczenie Porada WyjazdLeczenie Proc. Produkt jednostk.. Proc. Produkt jednostk. Proc. Produkt jednostk. (zerowy).

19 Przygotowanie systemu do pracy LOW NFZ Instalacja PS Słowniki Dane umów Dyskietka instalacyjna Pakiet Świadcz. Komunikacja Wspomaganie Rozliczeń

20 Pakiet Świadczeniodawcy - cechy rozwiązania o standaryzacja komunikacji pomiędzy świadczeniodawcą a LOW NFZ w oparciu o sieć rozległą o ujednolicenie zawartości słowników, w tym m.in.: słownik rodzajów świadczeń słownik produktów (kontraktowych - rozliczeniowych) słownik produktów jednostkowych ICD-9, ICD-10 o ujednolicenie algorytmów rozliczeniowych o standaryzacja sprawozdawczości

21 Kontraktowanie 2005 – zasady ogólne oparcie się na jednakowych w skali NFZ standardach słownikowych i rozliczeniowych rozliczanie produktów przez tzw. produkty kontraktowe wykazywanie świadczeń rozliczanie produktów przez tzw. produkty jednostkowe szczegółowa ewidencja świadczeń po stronie świadczeniodawców w PŚ weryfikacja rozliczeń na podstawie danych szczegółowych

22 Kontraktowanie 2005 – podstawowe pojęcia Produkt kontraktowany – pozycje planu rzeczowego umów Produkty jednostkowe - pozycje, na podstawie których wylicza się wykonanie danego produktu kontraktowanego np. amputacja kończyny na poziomie uda; w ramach słownika prowadzona jest wycena; przypisanie produktów jednostkowych do produktów kontraktowych – pakiety Produkty jednostkowe z wagą 0 – nie wpływają bezpośrednio na rozliczenia; są gromadzone dla celów kontrolnych i statystycznych Produkt jednostkowy musi być wyrażony w takiej jednostce miary, w jakiej zakontraktowany jest produkt kontraktowy

23 Związek danych statystycznych z danymi rozliczeniowymi Część statystyczna – jakie udzielono świadczenia świadczeniobiorcy Część rozliczeniowa Świadczenie Świadczenie jednostkowe Procedura medyczna … … … Produkt kontraktowany Produkt jednostkowy … Produkt kontraktowany Produkt jednostkowy

24 Kontraktowanie 2005 – podstawowe pojęcia – produkt punkty w poradni chirurgicznej będzie możliwy do rozliczenia w oparciu o 4 produkty jednostkowe: porada I typu w poradni chirurgicznej – 2 pkt porada II typu w poradni chirurgicznej – 4 pkt. porada III typu w poradni chirurgicznej – 7 pkt. porada IV typu w poradni chirurgicznej – świadczenia określone w katalogu świadczeń zabiegowych (odrębna wycena punktowa) – produkt osobodzień w oddziale psychiatrycznym będzie rozliczany w oparciu o 3 produkty jednostkowe: osobodzień z wagą 1 (waga 1 oznacza, że przy rozliczeniu podstawą wyliczenia będzie zakontraktowana cena osobodnia) osobodzień na przepustce z wagą 0,7 (waga 0,7 oznacza, że cena osobodnia na przepustce to 70% ceny zakontraktowanego osobodnia) osobodzień po przekroczeniu czasu pobytu z wagą 0,7 (waga 0,7 oznacza, że cena osobodnia maleje do poziomu 70% ceny zakontraktowanego osobodnia)

25 Charakterystyka świadczenia – przypisane do konkretnego pacjenta – ma określony czas i miejsce realizacji – w przypadku lecznictwa ambulatoryjnego ma określonego konkretnego realizatora (z prawem wykonywania zawodu) – charakteryzowane jest przez rozpoznanie wg ICD-10 będące podstawą udzielenia świadczenia – dodatkowo charakteryzowane przez procedury ICD-9 oraz tzw. produkty jednostkowe statystyczne (z wagą zerową) zdefiniowane przez NFZ na rok 2005 (dalej zwane produktami jednostkowymi zerowymi) – w części rozliczeniowej następuje wskazanie na produkt (z umowy) oraz produkt jednostkowy (związany z tym produktem), w oparciu o który będzie to świadczenie finansowane przez płatnika.

26 Pakiet Świadczeniodawcy – charakterystyka elektroniczna postać danych na poziomie realizatora świadczeń ewidencja świadczeń we wszystkich zakresach – wybór zakresu PŚ w zależności od cech produktu wspomaganie rozliczania kontraktów; przygotowanie załączników do sprawozdań z wykonania umowy komunikacja z oddziałem NFZ przez sieć rozległą

27 Obieg informacji Centralna Baza Świadczeń LOW NFZ Umowy zawarte LOW NFZ Pakiet Świadczeniodawcy definicja umowy (elektroniczna) dane o zrealizowanych świadczeniach sprawdzenie w CWU czy osoba jest ubezpieczona Potwierdzenia danych oraz potwierdzenie zamknięcia sprawozdania dane rozliczeniowe słowniki: produkty, ICD-9, ICD-10, inne kwota do wypłaty weryfikacja wspomaganie rozliczeń, kontrola świadczeń zawarte umowy, aneksy umów

28 Raporty, sprawozdania Słowniki Pakiet Świadczeniodawcy – proces rozliczania umów import planu umowy ewidencja danych o świadczeniach wskazywanie do rozliczeń na podstawie produktów i produktów jednostkowych rozliczenie w module Wspomagania Rozliczeń (PŚ) potwierdzenie rozliczenia w oparciu o dane Bazy Świadczeń generowanie sprawozdań do rozliczeń Świadczeniodawca Baza Świadczeń Rejestracja świadczenia Informacje o zweryfikowanych świadczeniach Załącznik – syntetyczne wykonanie Rozliczanie umów LOW NFZ

29 Efekty wdrożenia – obieg informacji o deklaracjach POZ Świadczeniodawca POZ Import plików Proces weryfikacji Historia deklaracji POZ Ewidencja Umów LOW NFZ Raport o liczbie osób; plik z odpowiedzią Ewidencja deklaracji POZ Dane o świadczeniodawcach i umowach Informacja o błędach

30


Pobierz ppt "Pakiet Świadczeniodawcy służy do przekazywania danych o zrealizowanych świadczeniach zdrowotnych LOW NFZ Świadczeniodawca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google