Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Edukacja osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Białegostoku Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

2 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Podstawy prawne regulujące kwestie związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych Art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2003r. Nr 256, poz ze zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych /Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach /Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 166/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania ind. obow. rocznego przyg. przedsz. i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży /Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2005 r. dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

3 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Zadania samorządu jako organu prowadzącego przedszkola i szkoły, w zakresie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności. Organ prowadzący szkołę / placówkę w szczególności: zapewnia warunki działania szkoły lub placówki, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki; wykonuje remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie; zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkoły / placówki; wyposaża szkoły / placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, zapewnia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

4 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Kierunki działań na rzecz osób niepełnosprawnych ustalono uchwałą Nr XIII/122/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata ”. Priorytetowe zadania w zakresie edukacji, wspomagania oraz rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:  zapewnienie powszechności nauczania w dostępnych dla wszystkich uczniów budynkach szkolnych i placówkach edukacyjnych, likwidacja barier społecznych, psychicznych oraz architektonicznych, (zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego), rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej szkół specjalnych i integracyjnych, w szczególności wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny,  zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju dziecka w otwartym systemie, stwarzającym możliwość przejścia pomiędzy poszczególnymi typami szkół i na każdym etapie kształcenia (zależnie od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia), Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

5 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
c.d. Priorytetowe zadania w zakresie edukacji, wspomagania oraz rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:  orzekanie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności dziecka na podstawie rzetelnej, wielokrotnej, interdyscyplinarnej diagnozy - wskazującej na potencjały rozwojowe i mocne strony dziecka, śledzenie przebiegu edukacji dziecka przez wielospecjalistyczny zespół, zewnętrzny wobec szkoły, rozwinięcie systemu dowozu dzieci z domu rodzinnego do szkoły,  realizowanie programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb dziecka oraz rozwijanie jego zaradności w życiu codziennym,  zwracanie uwagi na jak najwcześniejsze rozpoznawanie zaburzeń i niepełnosprawności oraz podejmowanie wspierania rozwoju przez zorganizowaną działalność psychologiczną, pedagogiczną i rehabilitacyjną  Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

6 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Rodzaje niepełnosprawności dzieci i młodzieży Ze względu na rodzaj naruszonej sprawności psychofizycznej do uczniów niepełnosprawnych zaliczamy dzieci i młodzież: z obniżoną sprawnością sensoryczną spowodowaną brakiem, uszkodzeniem lub zaburzeniem funkcji analizatorów zmysłowych (dzieci niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, głuchonieme oraz z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej), z obniżoną sprawnością intelektualną (dzieci upośledzone umysłowo oraz z inteligencją niższą od przeciętnej), z obniżoną sprawnością komunikowania się (dzieci z zaburzeniami mowy, dzieci autystyczne), z obniżoną sprawnością funkcjonowania społecznego (dzieci z trudnościami wychowawczymi, niedostosowane społecznie, niezrównoważone nerwowo i emocjonalnie, uzależnione od środków narkotycznych), z obniżoną sprawnością ruchową (dzieci z dysfunkcją narządu ruchu oraz z zaburzeniami kinetycznymi), z obniżoną ogólną sprawnością psychofizyczną spowodowaną chorobami somatycznymi oraz na tle anomalii wagi i wzrostu, z obniżoną ogólną sprawnością psychofizyczną spowodowaną zaniedbaniami opiekuńczo-wychowawczymi. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

7 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
W roku 2008/2009 do przedszkoli i szkół m. Białegostoku uczęszcza 1649 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: wg rodzaju niepełnosprawności: - 95 słabo widzących - 15 niesłyszących słabo słyszący z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym /znacznym - 83 z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim z niepełnosprawnością ruchową z autyzmem przewlekle chorych z zaburzeniami psychicznymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi Spośród nich 67 uczy się w oddziałach ogólnodostępnych. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

8 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI / SPECJALNYMI Lp. Przedszkole Samorządowe Liczba oddz. int./specj. dzieci niepełnospr. 1 PS Nr 12, ul. Podleśna 3 a 2 specjalne 16 2 PS Nr 26 Integracyjne, ul. Ciepła 19 6 26 3 PS Nr 41 Integracyjne, ul. Świętojańska 13/4b 24 4 PS Nr 55 z Oddz. Int., ul. Kozłowa 25 11 5 PS Nr 58 Integracyjne, ul. Palmowa 20 a 9 33 RAZEM (oddz. int.) 110 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

9 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
SZKOŁY PODSTAWOWE Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI / SPECJALNYMI Lp. Szkoła podstawowa Liczba oddz. int./specj. dzieci niepełnospr. 1 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Poleska 27 16 61 3 14 2 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Pułaskiego 25 12 53 Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Łagodna 10 29 119 4 Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Palmowa 21 8 25 5 Szkoła Podstawowa Nr 49, ul. Armii Krajowej 32 13 56 6 Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Pułaskiego 96 9 28 7 Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Kluka 11 A 24 RAZEM (oddz. int.) 95 366 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

10 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
PUBLICZNE GIMNAZJA Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI / SPECJALNYMI Lp. Publiczne Gimnazjum Liczba oddz. int./specj. dzieci niepełospr. 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Jesienna 8 2 6 Publiczne Gimnazjum Nr 4, ul. Ciepła 32 9 33 3 Publiczne Gimnazjum Nr 5, ul. Pułaskiego 25 10 38 4 Publiczne Gimnazjum Nr 13, ul. Piastowska 3 d 14 5 Publiczne Gimnazjum Nr 14, ul. Upalna 26 22 Publiczne Gimnazjum Nr 17 I, ul. Łagodna 10 18 90 RAZEM (oddz. int.) 49 203 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

11 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Lp. Szkoła Specjalna Liczba oddz. specj. dzieci niepełnospr. w tym: upośl. lekkie upośl. um./zn. upośl. gł. –rewalid. upośl. gł. naucz. w oddz. 1 SP Nr 17 – ZS 11 6 51 12 23 13 3 2 SP Nr 30 – ZS 17 20 SP Nr 35 – ZS 12 60 24 36 4 SP Nr 46 – ZS 13 5 52 9 27 16 SP - SOSW 80 7 58 15 SP Nr 40 – ZS 15 oddz. przedszk. 247 187 RAZEM (nie uwzgl. oddz. przedszkolnego) 55 510 28 132 29 54 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

12 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
PUBLICZNE GIMNAZJA SPECJALNE Lp. Publiczne Gimnazjum Liczba oddz. specj. dzieci niepełnospr. w tym: upośl. lekkie upośl. um./zn. upośl. gł. –rewalid. upośl. gł. naucz. w oddz. 1 PG Nr 21 – ZS 11 6 55 17 38 2 PG Nr 22 – ZS 13 7 49 43 3 PG Nr 24 - SOSW 13 36 4 PG Nr 26 – ZS 12 28 5 PG Nr 28 – ZS 15 8 162 PG Nr 23 – ZS 17 9 139 RAZEM 40 482 37 145 XVIII LO – ZS 15 71 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

13 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI / SPECJALNYMI Lp. Szkoła Ponadgimnazjalna Liczba oddz. int./specj. dzieci niepełospr. 1 XIV Liceum Ogólnokształcące ZSO Nr 9 2 10 Liceum Ogólnokształcące Integracyjne ZSTiO 3 X Liceum Profilowane ZSTiO kształci w profilach: zarządzanie informacją, kreowanie ubiorów 8 39 4 Technikum Zawodowe ZSTiO kształci w zawodach: technik technologii odzieży, technik informatyk 12 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ZS Nr 16 kształci w zawodach: kucharz m.g., ogrodnik, mechanik p.s.,stolarz, krawiec 133 6 Szkoła Przysposabiająca do pracy ZS Nr 16 kształci w zawodach: krawiec, stolarz, kucharz małej gastronomii 70 RAZEM (nie uwzgl. ZS Nr 16) 15 71 Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

14 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Liczba uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych - rewalidacyjnych – 817, - logopedycznych – 868, - socjoterapeutycznych – 253, - innych o charakterze terapeutycznym – 966, - psychoedukacyjnych – 719, - dydaktyczno – wyrównawczych – 2987, - korekcyjno – kompensacyjnych – 1113. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

15 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Nauczanie indywidualne uczniów w szkołach m. Białegostoku Według stanu na dzień 21 listopada 2008 r. nauczaniem indywidualnym objętych jest: w szkołach podstawowych: 27 uczniów, którym przyznano łącznie 199 godzin tygodniowo, w publicznych gimnazjach: 30 uczniów, którym przyznano łącznie 304 godzin tygodniowo, w liceach ogólnokształcących: 26 uczniów, którym przyznano łącznie 314 godzin tygodniowo, w zespołach szkół zawodowych: 34 uczniów, którym przyznano łącznie 384 godziny tygodniowo, w zespołach szkół specjalnych: 34 uczniów, którym przyznano łącznie 301 godzin tygodniowo w tym 64 uczniów niepełnosprawnych Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

16 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Według stanu na dzień 21 listopada 2008 r. wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych jest 36 dzieci, którym przyznano łącznie 77 godzin tygodniowo. Zajęcia realizowane są w: ZS Nr 11, PS Nr 30, PS Nr 32, PS Nr 35, PS Nr 41, PS Nr 51, PS Nr 56, PS Nr 58, PS Nr 77. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

17 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Specjaliści w przedszkolach, szkołach, placówkach m. Białegostoku Uczniowie wszystkich szkół mają zapewnioną możliwość uczestniczenia w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych lub dydaktyczno – wyrównawczych, zaś w szkołach specjalnych, a także z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi – również pomoc nauczycieli wspomagających oraz specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, muzykoterapeutów i rehabilitantów ruchowych). W przedszkolach, szkołach i placówkach m. Białegostoku zatrudnia się łącznie: logopedów na 31 et. pedagogów na 134 et. psychologów na 63 et. rehabilitantów na 5 et. socjoterapeutów na 16 et. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

18 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
W ramach w/w Programu Miasto Białystok zrealizowało na rzecz niepełnosprawnych dzieci w roku 2007 i 2008 następujące działania: Przy udziale środków z PFRON wykonano remonty mające na celu likwidację barier architektonicznych, m.in.: w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - zainstalowano windę dla niepełnosprawnych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym - przebudowano (zaadaptowano) części piwnic na potrzeby zespołu hydroterapii; dobudowano szyb i zamontowano dźwig osobowy, w ZS Nr 1 dostosowano toalety na parterze i pierwszym piętrze do potrzeb uczniów niepełnosprawnych i oznakowano je, Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

19 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
c.d. likwidacja barier architektonicznych / przystosowanie pomieszczeń w ZS Nr 12 celem likwidacji barier architektonicznych: - rozbudowano budynek – powstała nowa wymiarowa klatka schodowa, winda, łazienka dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach, - wykonano podjazd od frontu budynku, - wydłużono istniejący podjazd od strony tarasu, - wymieniono drzwi w klasach, dostosowując je do potrzeb dzieci na wózkach, - wymieniono nawierzchnię podłóg na antypoślizgową, w ZS Nr 13: - w odpowiednich miejscach (np. przed wejściem na teren szkoły) wykonano nawierzchnię wypukłą, dostosowaną do potrzeb osób niewidomych - zainstalowano windę dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 8: - wykonano podjazdy do budynku przedszkola, - wydzielono dwa stanowiska parkingowe dla samochodów uprzywilejowanych, - zamontowano poręcze na korytarzu i w toalecie na parterze, umożliwiające poruszanie się dzieciom niepełnosprawnym ruchowo, Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

20 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
c.d. likwidacja barier architektonicznych / przystosowanie pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 wykonano remont łazienek, przystosowując je do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, wykonano posadzkę antypoślizgową w ciągu komunikacyjnym przy gabinetach specjalistów, w SP Nr 44 – zaadaptowano pomieszczenia piwnicy na potrzeby osób niepełnosprawnych, w SP Nr 11 – wyremontowano sanitariaty z łazienka dla osób niepełnosprawnych, w ZSI Nr 1 – zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych (przejście do bloku sportowego) w PPP Nr 1 - wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

21 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Miasto Białystok dofinansowuje organizacjom pozarządowym różnorodne działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych: zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niewidomych i słabowidzących, zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i dysfunkcjami narządu ruchu oraz grup samopomocowych i terapeutycznych dla rodziców, zajęcia z artterapii – teatr ruchu, doposażenie sali doświadczania świata, rehabilitację dzieci i młodzieży metodą hipoterapii, integracyjne półkolonie letnie dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym, cykliczne szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w 4 sekcjach sportowych: lekka atletyka, pływanie, goalball, strzelectwo sportowe. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

22 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Miasto Białystok wspiera przedszkola, szkoły i placówki w zakresie rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej szkół specjalnych i integracyjnych, w szczególności wyposażenia placówek w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. m.in. wsparcie w zakresie: przygotowania pokoju terapeutycznego do pracy zespołu wczesnego wspomagania, wyposażenia pomieszczeń w stanowiska komputerowe, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka; doposażenie świetlicy w pomoce dydaktyczne, zorganizowania wzbogaconej o nową pracownię rehabilitacyjną – Sali doświadczania świata, itp. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

23 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Miasto Białystok aktywnie włącza się w organizację imprez o charakterze integracyjnym, skierowanych do młodych osób niepełnosprawnych: ferie zimowe dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, Integracyjny Dzień Dziecka wraz z festynem, spotkanie mikołajkowe pod nazwą „Twórcza aktywność” dla uczniów szkół specjalnych. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

24 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Wsparcie Miasta Białystok w zakresie szkolenia kadr Miasto Białystok poprzez szeroką ofertę Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego zapewnia nauczycielom uczestniczenie w wielu różnorodnych kursach, szkoleniach, warsztatach doskonalących umiejętności z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym: Kursy: 1.Kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika” 2. Kurs „Makaton” Warsztaty: 1. „Wykorzystanie EEG Biofeedback w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju” 2. „Elementy choreografii w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i innymi sprzężeniami” 3. „Wykorzystanie prostych technik manualno-plastycznych w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i innymi sprzężeniami” 4. „Wykorzystanie metody Castillo-Moralesa w terapii dziecka z zespołem wad wrodzonych” 5. „System Nauczania Kierowanego - Metoda Peto w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym” 6. „Problemy okresu dojrzewania osób z niepełnosprawnością intelektualną” 7. „Usprawnianie funkcji koordynacji wzrokowo-ruchowej na zajęciach rewalidacyjnych” 8. „Wykorzystanie ergoterapii w zajęciach rewalidacyjnych” 9. Warsztat „Konstruowanie indywidualnego programu terapeutycznego” 10. „Zespół Aspergera” 11. „Metoda Stymulacji Polisensorycznej „Żywioły” Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

25 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
c.d. warsztaty: 12. „Metody komunikacji pozawerbalnej” 14. „Wykorzystanie elementów „Sali Doświadczania Świata” w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności” 15. „Wspomaganie terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju programami multimedialnymi (Logo-Gry, Mówiące Obrazki)” 16. „Oddziaływania rewalidacyjne w stosunku do dzieci z Zespołem Downa” 17. „Program Terapeutyczno-stymulacyjny „Rozwijanie Mowy Dziecka” 18. „Wykorzystanie technik relaksacyjnych w terapii dziecka niepełnosprawnego” 19. „Dziecko z ADHD w szkole” 20. „Wybrane metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną” 21. „Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w szkole”. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

26 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Zajęcia pozalekcyjne W roku 2007 Miasto Białystok w ramach przystąpienia do realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” zapewniło niepełnosprawnym dzieciom udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Ogółem z zajęć tych skorzystało 304 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W tym z zajęć: językowych skorzystało 4 uczniów, muzycznych, tanecznych, plastycznych – 48 uczniów, logopedycznych – 27 uczniów, socjoterapeutycznych – 54 uczniów, psychoedukacyjnych – 30 uczniów, dydaktyczno – wyrównawczym – 32 uczniów, sportowo- rekreacyjnych – 14 uczniów, kształtujących postawy przedsiębiorczości – 18 uczniów, zaś z półkolonii letnich – 77 uczniów. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

27 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
c.d. zajęcia pozalekcyjne W bieżącym roku szkolnym, w okresie X-XII, w ramach programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” uczniowie niepełnosprawni również są objęci pomocą, mają możliwość uczestniczenia w: zajęciach rozwijających zainteresowania, zamiłowania, uzdolnienia, zajęciach sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zajęciach logopedycznych, zajęciach socjoterapeutycznych, innych o charakterze terapeutycznym, zajęciach psychoedukacyjnych W/w zajęcia są realizowane w 50 grupach w 7 zespołach szkół oraz SOSW Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

28 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Kierunki działań dotyczące edukacji dzieci niepełnosprawnych przyjęte w Programie Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku na lata , ustalonym uchwałą Nr XXV/225/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. 1. Rozbudowa systemu wczesnego wspomagania Działania: utworzenie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zapewnienie odpowiedniej kadry z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

29 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
c.d. kierunki działań 2. Rozwój edukacji przedszkolnej Działania: kontynuacja opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (oddziały specjalne, integracyjne, diety, indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne), zapewnienie możliwości terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

30 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
c.d. kierunki działań 3. Usuwanie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Działania: kształcenie w zależności od stopnia niepełnosprawności, a także potrzeb indywidualnych, odbywać się powinno w trzech równoprawnych formach – szkolnictwie specjalnym, integracyjnym oraz ogólnodostępnym, na każdym poziomie edukacji, zapewnienie ciągłości nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną zarówno w zakresie szkolnictwa integracyjnego jak i specjalnego, usuwanie barier organizacyjnych, architektonicznych oraz przeszkód w zakresie wyposażenia, utrudniających niepełnosprawnym kształcenie, wspieranie nowoczesnych form pracy szkolnictwa specjalnego, Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

31 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
3. Usuwanie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dążenie do zlokalizowania kształcenia uczniów z upośledzeniem głębokim w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne instytucje na rzecz uczniów specjalnej troski, tworzenie warunków do kształcenia ustawicznego i integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych i odpowiednie wyposażenie, stwarzając możliwości korzystania z potencjału społeczeństwa informacyjnego, stworzenie zaplecza poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych po 18 roku życia, pragnących kontynuować dalszą edukację w systemie szkolnym, tworzenie i realizacja specjalnych programów dla osób pochodzących z grup defaworyzowanych, szczególnie osób niepełnosprawnych, służących podwyższaniu ich kompetencji społecznych i zawodowych. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

32 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
c.d. kierunki działań 4. Systematyczna poprawa warunków nauczania osób niepełnosprawnych Działania: etapowe usuwanie barier architektonicznych w ramach dostosowania bazy oświatowej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, instalowanie wind dla niepełnosprawnych w pierwszej kolejności w szkołach specjalnych, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, budowa sal gimnastycznych przy szkołach specjalnych, przebudowa wejść i sanitariatów, tak aby były dostępne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, doposażenie szkół i placówek oświatowych w środki i sprzęt wspomagający nauczanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

33 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
NOWOŚCI W ROKU 2008/2009 oddział specjalny dla dzieci autystycznych – SP Nr 11 oddziały integracyjne w PG Nr 1 poszerzono ofertę kształcenia integracyjnego w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, poprzez utworzenie Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego i Technikum Zawodowego Integracyjnego – ZSTiO utworzono XVIII LO Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku

34 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU
Dziękuję Państwu Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku


Pobierz ppt "URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google