Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Edukacja osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Edukacja osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Edukacja osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Białegostoku

2 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Podstawy prawne regulujące kwestie związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych Art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2003r. Nr 256, poz ze zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych /Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach /Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 166/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania ind. obow. rocznego przyg. przedsz. i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży /Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2005 r. dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

3 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Zadania samorządu jako organu prowadzącego przedszkola i szkoły, w zakresie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności. Organ prowadzący szkołę / placówkę w szczególności: zapewnia warunki działania szkoły lub placówki, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki; wykonuje remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie; zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkoły / placówki; wyposaża szkoły / placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, zapewnia uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

4 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Kierunki działań na rzecz osób niepełnosprawnych ustalono uchwałą Nr XIII/122/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata Priorytetowe zadania w zakresie edukacji, wspomagania oraz rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: zapewnienie powszechności nauczania w dostępnych dla wszystkich uczniów budynkach szkolnych i placówkach edukacyjnych, likwidacja barier społecznych, psychicznych oraz architektonicznych, (zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego), rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej szkół specjalnych i integracyjnych, w szczególności wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny, zapewnienie warunków realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju dziecka w otwartym systemie, stwarzającym możliwość przejścia pomiędzy poszczególnymi typami szkół i na każdym etapie kształcenia (zależnie od potrzeb i możliwości niepełnosprawnego ucznia),

5 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku c.d. Priorytetowe zadania w zakresie edukacji, wspomagania oraz rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: orzekanie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności dziecka na podstawie rzetelnej, wielokrotnej, interdyscyplinarnej diagnozy - wskazującej na potencjały rozwojowe i mocne strony dziecka, śledzenie przebiegu edukacji dziecka przez wielospecjalistyczny zespół, zewnętrzny wobec szkoły, rozwinięcie systemu dowozu dzieci z domu rodzinnego do szkoły, realizowanie programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb dziecka oraz rozwijanie jego zaradności w życiu codziennym, zwracanie uwagi na jak najwcześniejsze rozpoznawanie zaburzeń i niepełnosprawności oraz podejmowanie wspierania rozwoju przez zorganizowaną działalność psychologiczną, pedagogiczną i rehabilitacyjną

6 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Rodzaje niepełnosprawności dzieci i młodzieży Ze względu na rodzaj naruszonej sprawności psychofizycznej do uczniów niepełnosprawnych zaliczamy dzieci i młodzież: z obniżoną sprawnością sensoryczną spowodowaną brakiem, uszkodzeniem lub zaburzeniem funkcji analizatorów zmysłowych (dzieci niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące, głuchonieme oraz z zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej), z obniżoną sprawnością intelektualną (dzieci upośledzone umysłowo oraz z inteligencją niższą od przeciętnej), z obniżoną sprawnością komunikowania się (dzieci z zaburzeniami mowy, dzieci autystyczne), z obniżoną sprawnością funkcjonowania społecznego (dzieci z trudnościami wychowawczymi, niedostosowane społecznie, niezrównoważone nerwowo i emocjonalnie, uzależnione od środków narkotycznych), z obniżoną sprawnością ruchową (dzieci z dysfunkcją narządu ruchu oraz z zaburzeniami kinetycznymi), z obniżoną ogólną sprawnością psychofizyczną spowodowaną chorobami somatycznymi oraz na tle anomalii wagi i wzrostu, z obniżoną ogólną sprawnością psychofizyczną spowodowaną zaniedbaniami opiekuńczo- wychowawczymi.

7 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku W roku 2008/2009 do przedszkoli i szkół m. Białegostoku uczęszcza 1649 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: wg rodzaju niepełnosprawności: - 95 słabo widzących - 15 niesłyszących - 81 słabo słyszący z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym /znacznym - 83 z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim z niepełnosprawnością ruchową - 82 z autyzmem - 89 przewlekle chorych - 58 z zaburzeniami psychicznymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi Spośród nich 67 uczy się w oddziałach ogólnodostępnych.

8 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI / SPECJALNYMI Lp. Przedszkole Samorządowe Liczba oddz. int./specj. dzieci niepełnospr. 1 PS Nr 12, ul. Podleśna 3 a2 specjalne 16 2 PS Nr 26 Integracyjne, ul. Ciepła PS Nr 41 Integracyjne, ul. Świętojańska 13/4b PS Nr 55 z Oddz. Int., ul. Kozłowa PS Nr 58 Integracyjne, ul. Palmowa 20 a9 33 RAZEM (oddz. int.) 24110

9 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku SZKOŁY PODSTAWOWE Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI / SPECJALNYMI Lp.Szkoła podstawowaLiczba oddz. int./specj. dzieci niepełnospr. 1 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Poleska Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Poleska Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Pułaskiego Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Łagodna Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Palmowa Szkoła Podstawowa Nr 49, ul. Armii Krajowej Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Pułaskiego Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Kluka 11 A824 RAZEM (oddz. int.)95366

10 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku PUBLICZNE GIMNAZJA Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI / SPECJALNYMI Lp.Publiczne GimnazjumLiczba oddz. int./specj. dzieci niepełospr. 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Jesienna Publiczne Gimnazjum Nr 4, ul. Ciepła Publiczne Gimnazjum Nr 4, ul. Ciepła Publiczne Gimnazjum Nr 5, ul. Pułaskiego Publiczne Gimnazjum Nr 13, ul. Piastowska 3 d414 5 Publiczne Gimnazjum Nr 14, ul. Upalna Publiczne Gimnazjum Nr 17 I, ul. Łagodna RAZEM (oddz. int.)49203

11 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Lp. Szkoła Specjalna Liczba oddz. specj. dzieci niepełnospr. w tym: upośl. lekkie upośl. um./zn. upośl. gł. –rewalid. upośl. gł. naucz. w oddz. 1 SP Nr 17 – ZS SP Nr 30 – ZS SP Nr 35 – ZS SP Nr 46 – ZS SP - SOSW SP Nr 40 – ZS 15 oddz. przedszk RAZEM (nie uwzgl. oddz. przedszkolnego)

12 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku PUBLICZNE GIMNAZJA SPECJALNE Lp. Publiczne Gimnazjum Liczba oddz. specj. dzieci niepełnospr. w tym: upośl. lekkie upośl. um./zn. upośl. gł. – rewalid. upośl. gł. naucz. w oddz. 1 PG Nr 21 – ZS PG Nr 22 – ZS PG Nr 24 - SOSW PG Nr 26 – ZS PG Nr 28 – ZS PG Nr 23 – ZS RAZEM XVIII LO – ZS

13 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI / SPECJALNYMI Lp.Szkoła PonadgimnazjalnaLiczba oddz. int./specj. dzieci niepełospr. 1 XIV Liceum Ogólnokształcące ZSO Nr Liceum Ogólnokształcące Integracyjne ZSTiO X Liceum Profilowane ZSTiO kształci w profilach: zarządzanie informacją, kreowanie ubiorów Technikum Zawodowe ZSTiO kształci w zawodach: technik technologii odzieży, technik informatyk Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ZS Nr 16 kształci w zawodach: kucharz m.g., ogrodnik, mechanik p.s.,stolarz, krawiec Szkoła Przysposabiająca do pracy ZS Nr 16 kształci w zawodach: krawiec, stolarz, kucharz małej gastronomii 1270 RAZEM (nie uwzgl. ZS Nr 16) 1571

14 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Liczba uczniów korzystających z zajęć specjalistycznych - rewalidacyjnych – 817, - logopedycznych – 868, - socjoterapeutycznych – 253, - innych o charakterze terapeutycznym – 966, - psychoedukacyjnych – 719, - dydaktyczno – wyrównawczych – 2987, - korekcyjno – kompensacyjnych – 1113.

15 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Nauczanie indywidualne uczniów w szkołach m. Białegostoku Według stanu na dzień 21 listopada 2008 r. nauczaniem indywidualnym objętych jest: –w szkołach podstawowych: 27 uczniów, którym przyznano łącznie 199 godzin tygodniowo, –w publicznych gimnazjach: 30 uczniów, którym przyznano łącznie 304 godzin tygodniowo, –w liceach ogólnokształcących: 26 uczniów, którym przyznano łącznie 314 godzin tygodniowo, –w zespołach szkół zawodowych: 34 uczniów, którym przyznano łącznie 384 godziny tygodniowo, –w zespołach szkół specjalnych: 34 uczniów, którym przyznano łącznie 301 godzin tygodniowo w tym 64 uczniów niepełnosprawnych

16 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Według stanu na dzień 21 listopada 2008 r. wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych jest 36 dzieci, którym przyznano łącznie 77 godzin tygodniowo. Zajęcia realizowane są w: ZS Nr 11, PS Nr 30, PS Nr 32, PS Nr 35, PS Nr 41, PS Nr 51, PS Nr 56, PS Nr 58, PS Nr 77.

17 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Specjaliści w przedszkolach, szkołach, placówkach m. Białegostoku Uczniowie wszystkich szkół mają zapewnioną możliwość uczestniczenia w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych lub dydaktyczno – wyrównawczych, zaś w szkołach specjalnych, a także z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi – również pomoc nauczycieli wspomagających oraz specjalistów (logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, muzykoterapeutów i rehabilitantów ruchowych). W przedszkolach, szkołach i placówkach m. Białegostoku zatrudnia się łącznie: logopedów na 31 et. pedagogów na 134 et. psychologów na 63 et. rehabilitantów na 5 et. socjoterapeutów na 16 et.

18 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku W ramach w/w Programu Miasto Białystok zrealizowało na rzecz niepełnosprawnych dzieci w roku 2007 i 2008 następujące działania: Przy udziale środków z PFRON wykonano remonty mające na celu likwidację barier architektonicznych, m.in.: w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - zainstalowano windę dla niepełnosprawnych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym - przebudowano (zaadaptowano) części piwnic na potrzeby zespołu hydroterapii; dobudowano szyb i zamontowano dźwig osobowy, w ZS Nr 1 dostosowano toalety na parterze i pierwszym piętrze do potrzeb uczniów niepełnosprawnych i oznakowano je,

19 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku c.d. likwidacja barier architektonicznych / przystosowanie pomieszczeń w ZS Nr 12 celem likwidacji barier architektonicznych: - rozbudowano budynek – powstała nowa wymiarowa klatka schodowa, winda, łazienka dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach, - wykonano podjazd od frontu budynku, - wydłużono istniejący podjazd od strony tarasu, - wymieniono drzwi w klasach, dostosowując je do potrzeb dzieci na wózkach, - wymieniono nawierzchnię podłóg na antypoślizgową, w ZS Nr 13: - w odpowiednich miejscach (np. przed wejściem na teren szkoły) wykonano nawierzchnię wypukłą, dostosowaną do potrzeb osób niewidomych - zainstalowano windę dla niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 8: - wykonano podjazdy do budynku przedszkola, - wydzielono dwa stanowiska parkingowe dla samochodów uprzywilejowanych, - zamontowano poręcze na korytarzu i w toalecie na parterze, umożliwiające poruszanie się dzieciom niepełnosprawnym ruchowo,

20 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku c.d. likwidacja barier architektonicznych / przystosowanie pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 26 wykonano remont łazienek, przystosowując je do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, wykonano posadzkę antypoślizgową w ciągu komunikacyjnym przy gabinetach specjalistów, w SP Nr 44 – zaadaptowano pomieszczenia piwnicy na potrzeby osób niepełnosprawnych, w SP Nr 11 – wyremontowano sanitariaty z łazienka dla osób niepełnosprawnych, w ZSI Nr 1 – zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych (przejście do bloku sportowego) w PPP Nr 1 - wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

21 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Miasto Białystok dofinansowuje organizacjom pozarządowym różnorodne działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych: zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niewidomych i słabowidzących, zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i dysfunkcjami narządu ruchu oraz grup samopomocowych i terapeutycznych dla rodziców, zajęcia z artterapii – teatr ruchu, doposażenie sali doświadczania świata, rehabilitację dzieci i młodzieży metodą hipoterapii, integracyjne półkolonie letnie dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym, cykliczne szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w 4 sekcjach sportowych: lekka atletyka, pływanie, goalball, strzelectwo sportowe.

22 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Miasto Białystok wspiera przedszkola, szkoły i placówki w zakresie rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej szkół specjalnych i integracyjnych, w szczególności wyposażenia placówek w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. m.in. wsparcie w zakresie: przygotowania pokoju terapeutycznego do pracy zespołu wczesnego wspomagania, wyposażenia pomieszczeń w stanowiska komputerowe, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka; doposażenie świetlicy w pomoce dydaktyczne, zorganizowania wzbogaconej o nową pracownię rehabilitacyjną – Sali doświadczania świata, itp.

23 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Miasto Białystok aktywnie włącza się w organizację imprez o charakterze integracyjnym, skierowanych do młodych osób niepełnosprawnych: ferie zimowe dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, Integracyjny Dzień Dziecka wraz z festynem, spotkanie mikołajkowe pod nazwą Twórcza aktywność dla uczniów szkół specjalnych.

24 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Wsparcie Miasta Białystok w zakresie szkolenia kadr Miasto Białystok poprzez szeroką ofertę Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego zapewnia nauczycielom uczestniczenie w wielu różnorodnych kursach, szkoleniach, warsztatach doskonalących umiejętności z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym: Kursy: 1.Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika 2. Kurs Makaton Warsztaty: 1. Wykorzystanie EEG Biofeedback w pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju 2. Elementy choreografii w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i innymi sprzężeniami 3. Wykorzystanie prostych technik manualno-plastycznych w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i innymi sprzężeniami 4. Wykorzystanie metody Castillo-Moralesa w terapii dziecka z zespołem wad wrodzonych 5. System Nauczania Kierowanego - Metoda Peto w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym 6. Problemy okresu dojrzewania osób z niepełnosprawnością intelektualną 7. Usprawnianie funkcji koordynacji wzrokowo-ruchowej na zajęciach rewalidacyjnych 8. Wykorzystanie ergoterapii w zajęciach rewalidacyjnych 9. Warsztat Konstruowanie indywidualnego programu terapeutycznego 10. Zespół Aspergera 11. Metoda Stymulacji Polisensorycznej Żywioły

25 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 12. Metody komunikacji pozawerbalnej 14. Wykorzystanie elementów Sali Doświadczania Świata w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności 15. Wspomaganie terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju programami multimedialnymi (Logo-Gry, Mówiące Obrazki) 16. Oddziaływania rewalidacyjne w stosunku do dzieci z Zespołem Downa 17. Program Terapeutyczno-stymulacyjny Rozwijanie Mowy Dziecka 18. Wykorzystanie technik relaksacyjnych w terapii dziecka niepełnosprawnego 19. Dziecko z ADHD w szkole 20. Wybrane metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną 21. Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w szkole. c.d. warsztaty:

26 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Zajęcia pozalekcyjne W roku 2007 Miasto Białystok w ramach przystąpienia do realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zapewniło niepełnosprawnym dzieciom udział w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Ogółem z zajęć tych skorzystało 304 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W tym z zajęć: językowych skorzystało 4 uczniów, muzycznych, tanecznych, plastycznych – 48 uczniów, logopedycznych – 27 uczniów, socjoterapeutycznych – 54 uczniów, psychoedukacyjnych – 30 uczniów, dydaktyczno – wyrównawczym – 32 uczniów, sportowo- rekreacyjnych – 14 uczniów, kształtujących postawy przedsiębiorczości – 18 uczniów, zaś z półkolonii letnich – 77 uczniów.

27 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku c.d. zajęcia pozalekcyjne W bieżącym roku szkolnym, w okresie X-XII, w ramach programu Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych uczniowie niepełnosprawni również są objęci pomocą, mają możliwość uczestniczenia w: zajęciach rozwijających zainteresowania, zamiłowania, uzdolnienia, zajęciach sportowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zajęciach logopedycznych, zajęciach socjoterapeutycznych, innych o charakterze terapeutycznym, zajęciach psychoedukacyjnych W/w zajęcia są realizowane w 50 grupach w 7 zespołach szkół oraz SOSW

28 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Kierunki działań dotyczące edukacji dzieci niepełnosprawnych przyjęte w Programie Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku na lata , ustalonym uchwałą Nr XXV/225/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. 1. Rozbudowa systemu wczesnego wspomagania Działania: utworzenie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zapewnienie odpowiedniej kadry z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

29 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 2. Rozwój edukacji przedszkolnej Działania: kontynuacja opieki nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (oddziały specjalne, integracyjne, diety, indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne), zapewnienie możliwości terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem. c.d. kierunki działań

30 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku c.d. kierunki działań 3. Usuwanie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Działania: kształcenie w zależności od stopnia niepełnosprawności, a także potrzeb indywidualnych, odbywać się powinno w trzech równoprawnych formach – szkolnictwie specjalnym, integracyjnym oraz ogólnodostępnym, na każdym poziomie edukacji, zapewnienie ciągłości nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną zarówno w zakresie szkolnictwa integracyjnego jak i specjalnego, usuwanie barier organizacyjnych, architektonicznych oraz przeszkód w zakresie wyposażenia, utrudniających niepełnosprawnym kształcenie, wspieranie nowoczesnych form pracy szkolnictwa specjalnego,

31 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku 3. Usuwanie barier utrudniających dostęp do edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dążenie do zlokalizowania kształcenia uczniów z upośledzeniem głębokim w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne instytucje na rzecz uczniów specjalnej troski, tworzenie warunków do kształcenia ustawicznego i integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych i odpowiednie wyposażenie, stwarzając możliwości korzystania z potencjału społeczeństwa informacyjnego, stworzenie zaplecza poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych po 18 roku życia, pragnących kontynuować dalszą edukację w systemie szkolnym, tworzenie i realizacja specjalnych programów dla osób pochodzących z grup defaworyzowanych, szczególnie osób niepełnosprawnych, służących podwyższaniu ich kompetencji społecznych i zawodowych.

32 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku c.d. kierunki działań 4. Systematyczna poprawa warunków nauczania osób niepełnosprawnych Działania: etapowe usuwanie barier architektonicznych w ramach dostosowania bazy oświatowej do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, instalowanie wind dla niepełnosprawnych w pierwszej kolejności w szkołach specjalnych, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, budowa sal gimnastycznych przy szkołach specjalnych, przebudowa wejść i sanitariatów, tak aby były dostępne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, doposażenie szkół i placówek oświatowych w środki i sprzęt wspomagający nauczanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

33 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku oddział specjalny dla dzieci autystycznych – SP Nr 11 oddziały integracyjne w PG Nr 1 poszerzono ofertę kształcenia integracyjnego w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, poprzez utworzenie Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego i Technikum Zawodowego Integracyjnego – ZSTiO utworzono XVIII LO NOWOŚCI W ROKU 2008/2009

34 URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Dziękuję Państwu


Pobierz ppt "URZĄD MIEJSKI w BIAŁYMSTOKU Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku Edukacja osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google