Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Musisz chcieć latać tak bardzo, Żeby zrezygnować z bycia gąsienicą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Musisz chcieć latać tak bardzo, Żeby zrezygnować z bycia gąsienicą."— Zapis prezentacji:

1 Musisz chcieć latać tak bardzo, Żeby zrezygnować z bycia gąsienicą.
KLUCZ DO UCZENIA SIĘ Jak stać się motylem? Musisz chcieć latać tak bardzo, Aż będziesz gotowy, Żeby zrezygnować z bycia gąsienicą. PAULOS 

2

3 1.Praktyki w SP nr 2  Zgodność programu Klucz do uczenia się z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w całościowym rozwoju tak, by na miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z sobą, ludźmi i przyrodą. Realizacja i osiągnięcie tego celu nakłada na nauczyciela wiele zadań. Nauczyciel zobowiązany jest: 1.Odkryć predyspozycje i możliwości intelektualne każdego dziecka rozpoczynającego naukę szkolną. 2.Stwarzać warunki do rozwoju predyspozycji i możliwości intelektualnych każdego dziecka 3.Odkryć uzdolnienia i zainteresowania uczniów 4.Wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności. 5.Stwarzać w szkole atmosferę życzliwości i serdeczności,

4 Charakterystyka i cele poszczególnych edukacji Edukacja polonistyczna
1. Kształcenie umiejętności komunikowania się (edukacja językowa) W procesie komunikowania się dziecko jest na zmianę nadawcą bądź odbiorcą informacji. Jako nadawca musi umieć mówić i pisać; jako odbiorca musi umieć słuchać i czytać. Aby być zarówno skutecznym nadawcą, jak i odbiorcą, musi znać i respektować: •       system znaków danego języka; •       obowiązujące w danym języku reguły, które określają możliwość przekształcania tych znaków; •       odpowiedni zasób słów; •      zasady budowania słów, wyrazów, wyrażeń, wypowiedzeń oraz różnorodnych form wypowiedzi.

5 2. Przygotowanie dziecka do odbioru dzieła literackiego (edukacja literacka)
Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego powinno odbywać się w bezpośrednim kontakcie dziecka z dziełem literackim, podczas którego, z pomocą nauczyciela uczeń: •       zrozumie sens i znaczenie dzieła; •       dostrzeże strukturę dzieła; •       wyodrębni jej elementy składowe i ich szczególne uporządkowanie; •       rozpozna środki stylistyczne i kompozycyjne; •       podejmie próbę rozszyfrowania znaczeń utajonych oraz próbę wyjścia poza dosłowność tekstu; spróbuje doszukać się w utworze czegoś oryginalnego.

6 3.    Rozbudzanie u dziecka twórczej ekspresji słownej
vGry rozwijające, vKonstrukcje, vProgram literacki, vTy, ja, świat, vProgram badawczy, vRuch ekspresyjny, vKreatywne modelowe vOd bazgrania do pisania, vWizualno – przestrzenny.

7 Edukacja matematyczna
Celem edukacji matematycznej jest zatem kształcenie umiejętności ilościowego, relacyjnego, schematycznego ujmowania, opisywania, przedstawiania i przekształcania rzeczywistości. Aby dziecko mogło tego dokonywać, należy: zapoznać je ze znakami, symbolami i pojęciami języka matematycznego; ukształtować pojęcie liczby w jej aspektach - kardynalnym, porządkowym i miarowym wyćwiczyć umiejętność wykonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych na liczbach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) zapoznać z pojęciem prostych figur geometrycznych (koło oraz figury płaskie z grupy wielokątów ukształtować umiejętność rozwiązywania prostych zadań tekstowych, rozwijać umiejętność logicznego rozumowania, prowadzącego do rozwiązania danego problemu.

8 vMatematyka vMatematyka sensoryczna, vGry rozwijające, vKonstrukcje, vLogika.

9 Edukacja przyrodnicza
Celem edukacji przyrodniczej jest systematyczne, coraz dogłębniejsze poznawanie i rozumienie przyrody w jej różnych aspektach i związkach przyczynowo-skutkowych i probabilistycznych. Poznawanie przyrody jest koniecznym elementem życia człowieka. W edukacji wczesnoszkolnej powinno się ono odbywać poprzez bezpośredni kontakt z najbliższym otoczeniem dziecka. Dziecko ma obserwować, doświadczać, eksperymentować, opiekować się zwierzętami i roślinami, porównywać obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej, a w trakcie tych czynności nabywać wiedzy o przyrodzie.

10 vTy, ja, świat, vProgram badawczy, vLogika vGry rozwijające, vProgram literacki, vOd bazgrania do pisania, vRuch ekspresyjny, vKreatywne modelowanie vMatematyka

11 Edukacja społeczna Człowiek jest zawsze częścią jakiejś struktury społecznej. Swoją niepowtarzalną indywidualność rozwija w procesie nawiązywania wielorakich kontaktów i więzi z innymi ludźmi, akceptowania ich indywidualności oraz rozumienia mechanizmów społecznych. Celem edukacji społecznej jest więc: •budowanie przez dziecko pozytywnego obrazu siebie w relacji z innymi ludźmi, wrastanie w świat struktur społecznych i kultury.

12 Edukacja plastyczna i techniczna
W edukacji plastycznej dziecko ma do czynienia z tworzeniem i odbiorem dzieła plastycznego – jest więc i twórcą, i odbiorcą. Z tego też względu wyznaczamy edukacji plastycznej dwa cele: rozwijanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka, przygotowanie dziecka do odbioru dzieła plastycznego • kreowanie świadomego, odpowiedzialnego użytkownika techniki poprzez oswajanie go z językiem techniki i jej wytworami; • kształcenie umiejętności ogólnotechnicznych, przydatnych w życiu; •  kreowanie przyszłego wytwórcy techniki, poprzez rozwijanie jego wyobraźni, zainteresowań i dostarczenie odpowiedniej do wieku wiedzy technicznej.

13 vProgram literacki, vOd bazgrania do pisania, vRuch ekspresyjny, vKreatywne modelowanie vMatematyka sensoryczna, vGry rozwijające, vKonstrukcje, vProgram badawczy, vWizualno - przestrzenny vMatematyka

14 Wychowanie fizyczne zapewnienie dziecku miejsca, czasu i warunków do radosnej, twórczej ekspresji ruchowej; wykształcenie nawyku wykonywania ćwiczeń utylitarnych, rekreacyjnych i sportowych oraz zrozumienia ich znaczenia dla rozwoju i zdrowia człowieka; uświadomienie dziecku komunikacyjnej strony ruchu – przy pomocy gestu, mimiki, ruchu można wyrazić siebie i opisać świat.

15 vGry rozwijające, vTy, ja, świat, vProgram badawczy, vRuch ekspresyjny.

16 Edukacja muzyczna Muzyka jest swoistą mową. Jest pełna sensu, piękna i uczucia. Muzykę tworzy się i słucha się jej po to, aby ją przeżywać. Celem edukacji muzycznej jest zatem: •stwarzanie dziecku okazji do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej, •stwarzanie okazji do rozwoju uzdolnień i nabywania umiejętności muzycznych, •przygotowanie do odbioru i przeżycia dzieła muzycznego.

17 vGry rozwijające, vRuch ekspresyjny, vKreatywne modelowanie

18

19 Początkowo dużą trudnością dla niektórych dzieci była praca w parach i większych grupach. Dzieci, które mają silną osobowość z reguły chciały przewodzić i wykonywać zadania samemu, bez oglądania się na innych. Szybko okazywało się ,że dzieci początkowo mniej aktywne, mało przebojowe nie chcą być zepchnięte do roli obserwatora i potrafią upomnieć się o swoje. KDU jest zbyt atrakcyjny, aby tylko przyglądać się ,gdy inni świetnie się bawią.

20

21 Nasz pan dyrektor zaproszony na zajęcia z KDU był zachwycony słysząc ,jak bogatym słownictwem posługują się dzieci podczas Konstrukcji Klucz ratował mnie w przypadku nagłych zastępstw w innych klasach. Używałam go i w II i w III klasie-zawsze wzbudzał entuzjazm dzieci, a ja czułam, że dobrze wykorzystałam czas na zajęciach

22

23 Praktyka obejmowała przeprowadzenie 48 sesji z programu Klucz do uczenia się, odbyła się w ciągu 6 tygodni, podczas których uczniowie zapoznali się z modułami Gry rozwijające, Konstrukcje oraz Matematyka. Uczniowie z wielką radością przystępowali do zajęć, przysporzyły im one dużo przyjemności, a mnie dały satysfakcję ,mnóstwo pozytywnych emocji i poczucie dobrze wykonanej pracy. Mogłam wykorzystać czas na realizację innych, niż książkowe, pomysłów

24 .Dzieci podczas zabawy z Kluczem uczyły się zdobywać wiedzę samodzielnie i stosować ją w nowych warunkach, jak również rozwiązywać przy jej pomocy problemy. Różniące się –od stosowanych zazwyczaj- metody pracy spowodowały, że dzieci były bardzo aktywne i kreatywne. Nie było miejsca na nudę. Dzieci nabierały poczucia własnej wartości, uczyły się tolerancji i dochodzenia do kompromisów. Zajęcia przebiegały w miłej ,serdecznej atmosferze.

25 Również rodzice moich uczniów zostali zapoznani z programem Klucz do uczenia się i wydali o nim bardzo pozytywne opinie Zalety Klucza spowodowały ,że z niecierpliwością i zapałem przygotowywałam się do kolejnych zajęć

26 Bardzo podoba mi się praca ze wszystkimi dostępnymi mi modułami, ale moim marzeniem jest pozyskanie dla szkoły Programu literackiego. Będę szukać sponsorów wśród rodziców, być może namówię koleżanki, abyśmy razem naciskały na dyrektora-wierzę ,że się uda. 

27

28 2.Szkolenia nauczycieli

29 Wielki entuzjazm moich koleżanek wzbudziła gimnastyka paluszkowa, a szczególnie Pan Wiercik i Pan Kręcik. Często mój wykład przerywany był okrzykami typu ,,Ale to fajne,, ,,Już wiem, jak to będę wykorzystywać,, ,,Nie mogę się już doczekać,, Ogromnie się wówczas cieszyłam ,bo czułam ,że i Klucz i ja trafiamy do ludzi.

30

31 Koleżanki podkreślały, że szkolenia, mimo iż czasochłonne, nie są uciążliwe, bo nie są nudne. Klucz przypadł im do gustu, spodobał się .A przy okazji świetnie się bawiły podczas realizacji kolejnych sesji. Zajęcia były też okazją do wymiany doświadczeń z innych dziedzin życia szkoły. To są bardzo cenne uwagi.  Miałam obawy o to ,jak zostanę przyjęta jako trener przez moje koleżanki Niepotrzebnie.Były zainteresowane Kluczem, autentycznie zaciekawione, zadawały wiele pytań, cały czas aktywne. Widać było ,że chcą poznać projekt jak najlepiej.

32

33 3. Refleksje o poszczególnych modułach

34

35 Gry rozwijające Jest to mój ulubiony moduł ,który oferuje bogactwo ćwiczeń .Pozwala świetnie rozwijać umiejętności językowe ,uczy koncentracji i kreatywności Jest niezastąpiony, jeśli chcemy wdrażać dzieci do pracy i współpracy w grupie ,ale jednocześnie uczy samodzielności. Dzieci świetnie się bawią –nauczyciel też- nie mają zupełnie poczucia, ze właśnie uczą się. Moduł urzeka swoją prostotą, bardzo łatwo przygotować się do zajęć ,wzbudził entuzjazm nauczycieli podczas szkolenia.

36

37

38 Matematyka Moduł ten jest nieoceniony w przypadku ,gdy ucząc matematyki w klasach młodszych ,tylko 1/3 czasu możemy poświęcić na pracę z podręcznikiem, a 2/3 to nauka metodą czynnościową. Nie musimy wyważać otwartych drzwi, jeśli mamy Klucz Dzieci nareszcie uczą się zrozumieć związki i zależności matematyczne, nie ma bezmyślnego przeliczania, a praca odbywa się na coraz to wyższym poziomie. Wszystko to dzieje się na bardzo atrakcyjnym dla dzieci materiale, dzieci nie odrywają ode mnie wzroku, gdy wyciągam z teczki pomoce do kolejnych sesji. Czuję się trochę jak magik ,który sięga do kapelusza ,a publiczność odgaduje ,czy wyciągnie królika ,czy wypuści gołąbki.

39

40

41

42 Konstrukcje Już przy realizacji I sesji rzuca się w oczy możliwość rozwijania kompetencji językowych. Bardzo bogate słownictwo pojawia się już przy przedstawianiu rodziny klocków, a ja byłam zachwycona ,że tak wielu moich uczniów na pierwszych zajęciach opanowało tyle trudnych, nowych pojęć .Bardzo szybko poznały miejsca ,gdzie należy odkładać klocki, wzajemnie się pilnowały i stawiały na baczność tych ,którzy pomylili się.Podczas zajęć dzieci miały możliwość dostrzeżenia wielu perspektyw przedmiotów ,dokonać ich analizy. Jestem przekonana, że gdybym w młodszym wieku szkolnym miała możliwość zaznajomić się z tym modułem, to teraz nie miałabym problemu z geometrią, schematem ciała, czy wyobraźnią przestrzenną. Dzieci kochają Konstrukcje, cała klasa zostawała po lekcjach żeby móc uczestniczyć w zajęciach.

43

44

45

46

47

48

49


Pobierz ppt "Musisz chcieć latać tak bardzo, Żeby zrezygnować z bycia gąsienicą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google